Takaisin

UVB-valohoidon ja asitretiinin yhteisvaikutus psoriaasin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Anna Hannuksela-Svahn
6.6.2012

Näytön aste: B

Asitretiinin ja UVB-valon yhdistelmähoito näyttää olevan tehokkaampi kuin pelkkä UVB-valohoito.

Tämä satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, saksalainen monikeskustutkimus «Ruzicka T, Sommerburg C, Braun-Falco O ym. Efficie...»1 selvitti asitretiini-UVB-yhdistelmähoidon tehoa pelkkään UVB-hoitoon verrattuna. Tutkimuksen voima oli laskettu etukäteen, ja ryhmäkoon tuli olla vähintään 40 potilasta. 40 potilasta satunnaistettiin asitretiini-UVB-ryhmään ja 38 lumelääke-UVB-ryhmään. Satunnaistamisen tapaa ei kerrottu. Hoidot aloitettiin samanaikaisesti. Asitretiinia annettiin 35 mg/vrk 4 ensimmäistä viikkoa ja 25 mg/vrk seuraavat 4 viikkoa. Laajakaista-UVB:n aloitusannos oli 80 % MED:stä (minimal erythema dose), ja sitä annettiin 3–5 kertaa viikossa. Hoito kesti 8 viikkoa tai kunnes psoriaasi oli hävinnyt. Hoito keskeytettiin 6 viikon jälkeen, jos se ei tehonnut tai ihottuma paheni. Muita psoriaasihoitoja ei sallittu. Tutkimuksessa mukana olleilla potilailla oli pisarapsoriaasi, plakkipsoriaasi tai psoriaasi erytrodermia. Psoriaasin vaikeusaste arvioitiin PSI-asteikoilla (psoriasis severity index), jonka arvo oli vaikeimmassa mahdollisessa tilanteessa 36 (0–36). PSI-arvo oli lähtötilanteessa kummassakin tutkimusryhmässä 28,5. Kaikki potilaat, myös keskeyttäneet, olivat mukana loppuarviossa.

PSI laski vähintään 75 % yhteensä 60 %:lla asitretiini-UVB-hoitoa saaneilla potilailla ja 24 %:lla kontrolliryhmässä (riskiero 0,34; 95 % luottamusväli 0,14–0,54). Täysin oireettomaksi tuli 16 potilasta asitretiiniryhmästä ja 6 potilasta kontrolliryhmästä. Asitretiini oli yhtä hyvin siedetty kuin lumelääke. Triglyseridiarvoissa tapahtui nousua 16 asitretiinia saaneella ja 9 lumelääkkeellä hoidetulla potilaalla. Kolesterolin osalta nousua tapahtui 2 potilaalla kummassakin ryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Avoimessa hollantilaisessa tutkimuksessa «Iest J, Boer J. Combined treatment of psoriasis wi...»2 verrattiin asitretiini-leveäkaista-UVB-yhdistelmähoidon tehoa UVB-hoitoon. Tutkimuspotilailla oli plakkipsoriaasi, jonka laajuus oli keskimäärin 16–17 % ihon pinta-alasta. Potilaat jaettiin ryhmiin siten, että 9 potilasta sai asitretiinia annoksella 30 mg ja toiselle puolelle vartaloa UVB-valohoitoa. 32 potilasta sai pelkkää UVB-valohoitoa. Salisyylivaseliini oli sallittu paikallishoitona. Ryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa iän, psoriaasin keston eikä psoriaasin laajuuden suhteen ennen hoitoa. Potilaita ei satunnaistettu. Tutkimuksen voimaa ei laskettu ennalta.

Yli 80 % psoriaasiplakeista hävisi 8 yhdeksästä potilaasta, jotka saivat asitretiini-UVB-yhdistelmähoitoa ja 2 yhdeksästä potilaasta pelkällä asitretiinilla (riskiero 0,67; 95 % luottamusväli 0,33–1,01). Kun yhdistelmähoitoa verrattiin UVB-hoitoa saaneisiin (8/9 potilaasta vs 20/32 potilaasta), oli riskiero 0,26 (95 % luottamusväli 0,00–0,52). Kolesteroliarvo nousi 1 asitretiinia saaneista potilaista, kun taas triglyseridit nousivat 4 potilaalla. Laboratorioarvoista ei annettu tarkempaa tietoa. Lääkitystä ei ollut tarpeen keskeyttää arvojen vuoksi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Ruzicka T, Sommerburg C, Braun-Falco O ym. Efficiency of acitretin in combination with UV-B in the treatment of severe psoriasis. Arch Dermatol 1990;126:482-6 «PMID: 2138875»PubMed
  2. Iest J, Boer J. Combined treatment of psoriasis with acitretin and UVB phototherapy compared with acitretin alone and UVB alone. Br J Dermatol 1989;120:665-70 «PMID: 2527051»PubMed