Takaisin

Infliksimabin teho psoriaasin säännöllisessä hoidossa verrattuna jaksottaiseen, tarvittaessa annettuun hoitoon

Näytönastekatsaukset
Tarja Mälkönen
18.4.2016

Näytön aste: B

Infliksimabihoitoa ei suositella tauotettavaksi, koska uudelleenaloituksiin näyttää liittyvän suurentunut anafylaksiariski sekä tehon heikkeneminen.

Kaksoisokkoutettuun, satunnaistettuun, lumekontrolloituun tutkimukseen «Menter A, Feldman SR, Weinstein GD ym. A randomize...»1 osallistui 835 potilasta, jotka satunnaistettiin aluksi kolmeen ryhmään (infliksimabi 5 mg/kg, infliksimabi 3 mg/kg ja lume). Infliksimabilla hoidetut potilaat (595 potilasta) satunnaistettiin uudelleen viikolla 14 saamaan infliksimabia joko 3 mg/kg tai 5 mg/kg 8 viikon välein tai sama annos "as needed" (kun PASI-75-vaste menetettiin). Kaikki viikolla 14 satunnaistetut potilaat olivat mukana loppuanalyysissä viikolla 50.

Infliksimabin hoitoteho oli nopea: viikolla 2 PASI-75-vasteen saavutti 35,4 %:lla ja 33,3 %:lla potilaista. Viikolla 10 PASI-75-vasteen saavutti 70,3 % ja 75,5 % infliksimabipotilaista (p < 0,001) ja 1,9 % lumeryhmästä. PASI-90-vasteen saavutti samassa ajassa 45,2 % ja 37,1 % infliksimabipotilaista ja 0,5 % lumelääkepotilaista. Myös DLQI parani merkittävästi infliksimabilla hoidetuilla verrattuna lumeryhmään.

Viikolla 50 PASI-75-vasteen saavutti 54,5 % ja 43,8 % jatkuvaa infliksimabihoitoa (8 viikon välein) saavista potilaista, kun jaksottaista (tarvittaessa annettavaa) hoitoa saavista sen saavutti 38,1 % ja 25,4 %. Jatkuva hoito oli selvästi parempi kuin jaksottainen, tarvittaessa annettu hoito (p = 0,003).

Koko tutkimuksen aikana 835 potilaasta 252 keskeytti viikolle 50 mennessä. Tutkimus kesti yli 2 vuotta.

Infuusioreaktioita esiintyi enemmän intermittoivan hoidon ryhmässä kuin jatkuvan hoidon ryhmässä ja useammin 3 mg/kg:n annoksella kuin 5 mg/kg:n annoksella. 3 mg/kg:n annoksella infuusioreaktioita esiintyi 7,2 %:ssa infuusioista jatkuvan hoidon ryhmässä ja 11,1 %:ssa infuusioista jatkuvan hoidon ryhmässä 3 mg/kg:n annoksella. Vastaavat luvut 5 mg/kg:n annoksella olivat 6,2 % ja 9,2 %. Potilailla, joilla esiintyi vasta-aineita infliksimabia kohtaan, esiintyi useammin infuusioreaktioita kuin niillä, joilla ei todettu vasta-aineita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tärkeä tutkimus, joka osoittaa jatkuvan hoidon hyödyllisyyden psoriaasin hoidossa. Intermittoivan hoidon ryhmässä hoidon teho oli huonompi ja infuusioreaktioita esiintyi enemmän kuin jatkuvan hoidon ryhmässä. Tutkimuksen aikana poispudonneita oli 30 %.

Kirjallisuutta

  1. Menter A, Feldman SR, Weinstein GD ym. A randomized comparison of continuous vs. intermittent infliximab maintenance regimens over 1 year in the treatment of moderate-to-severe plaque psoriasis. J Am Acad Dermatol 2007;56:31.e1-15 «PMID: 17097378»PubMed