Takaisin

Kapeakaistaisen UVB-hoidon antotiheys psoriaasin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Leena Koulu
6.6.2012

Näytön aste: C

Kapeakaistaisen UVB-hoidon suositeltava antotiheys lienee kolme kertaa viikossa.

113 potilasta, joilla oli plakkipsoriaasi, satunnaistettiin hoitoryhmiin, joista toista hoidettiin kapeakaistaisella UVB-hoidolla kahdesti viikossa (maanantaina ja perjantaina, n = 58) ja toista kolmesti viikossa (maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina, n = 55) «Cameron H, Dawe RS, Yule S ym. A randomized, obser...»1. Muuten UV-valohoidoissa ei ollut eroa, ja samaa annosnostokaaviota noudatettiin. Perusvoiteet olivat ainoa muu sallittu hoito (lukuun ottamatta hiuspohjaa, kasvoja ja taipeita). Ryhmät olivat samanlaiset. Tutkijalääkärin osalta hoito oli sokkoutettu. Tutkimuksen voima oli laskettu.

Tulokset analysoitiin hoidon aikomukseen perustuvalla analyysillä. Psoriaasin vaikeusastetta kuvaava yksittäisen psoriaasiplakin indeksi (SEI) aleni molemmissa ryhmissä samoin (p = 0,29). Ihottuman täydelliseen tai lähes täydelliseen paranemiseen tarvittiin 24,4 (11–41) hoitokertaa 2 kertaa viikossa hoidetussa ryhmässä. Kun hoitoja oli 3 kertaa viikossa, tarvittiin 23,0 (14–38) hoitokertaa. Hoidon kokonaispituus oli 88 (48–150) päivää kahdesti viikossa hoidettaessa, kun taas kolmesti viikossa hoidettaessa hoito tuli valmiiksi 58 (32–112) päivässä. Kokonais-UVB-annos suhteutettuna potilaan omaan punekynnykseen jäi matalammaksi kolmesti viikossa hoidettaessa verrattuna kahdesti viikossa hoitoon, 95 MED (minimal erythemal dose) (36–357) vs 125 MED (17–923). Remission pituudessa ei ollut eroa ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Psoriaasin paranemiseen tarvittavien hoitokertojen määrässä ei ollut merkittävää eroa ryhmien välillä (p = 0,15). Tästä johtuen tarvittava kokonaishoitoaika erosi merkittävästi (p < 0,0001). Hoitovaste saavutettiin kolmesti viikossa hoidettaessa pienemmällä kokonais-UVB-annoksella kuin kahdesti viikossa hoidettaessa (p = 0,062), mikä puhuu kolmesti viikossa tapahtuvan hoidon puolesta.

21 potilasta satunnaistettiin saamaan toiselle puolelle kehoa kapeakaistaisen UVB-hoidon kolmesti viikossa ja toiselle puolelle viidesti viikossa «Dawe RS, Wainwright NJ, Cameron H ym. Narrow-band ...»2. Tutkijalääkärin osalta hoito oli sokkoutettu. Annosnostot noudattivat molemmin puolin samaa kaavaa (0–20 % annosnosto riippuen edellisen hoitokerran mahdollisesti aiheuttamasta punoituksesta), ja potilaat saivat käyttää ainoastaan perusvoiteita muuna hoitona (paitsi hiuspohjaan, kasvoille ja taipeisiin).

16 potilasta oli mukana tutkimuksen loppuun asti. Näillä potilailla psoriaasin vaikeusastetta kuvaava vertailuplakkien SEI-indeksi pieneni hoidon aikana samoin molemmilla puolilla. Viidesti viikossa otettu hoito kesti 35 vrk (19–43) sisältäen 23,5 hoitokertaa (keskiarvo) ja tarvittava kokonais-UVB-annos oli 94 MED-yksikköä (27–164, minimal erythemal dose), jotta ihottuma parani täysin tai lähes täysin. Vastaavat luvut kolmesti viikossa hoidossa olivat seuraavat: kokonaishoitoaika 40 vrk (23–63), 17 hoitokertaa ja kokonais-UVB-annos 64 MED-yksikköä (23–125). Kaikki erot ovat merkittäviä (p = 0,010–0,001). Akuuttina haittavaikutuksena UV-eryteemaa oli merkittävästi enemmän viidesti viikossa hoidetussa ihossa (p < 0,001). Kolmea hoitokertaa viikossa suositellaan.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Varsinaisten tulosten suhteen ei löydy selvää tietoa hoidon aikomukseen perustuvan analyysin käytöstä. Mahdollisesti vain tutkimuksen loppuun asti mukana olleet potilaat oli analysoitu. UV-säteily aiheuttaa systeemisiä immunosuppressiivisia vaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa hoitotulokseen puolivertailututkimuksessa. Asia oli mainittu pohdintaosassa.

69 potilasta, joita hoidettiin kapeakaistaisella UVB:llä 2 tai 4 kertaa viikossa «Leenutaphong V, Nimkulrat P, Sudtim S. Comparison ...»3 (ks. taulukko 1 «Lopputulosmuuttujien vertailu ryhmien välillä (2 x /viikko ja 4 x/viikko ryhmät) hyvän hoitovasteen saavuttaneilla potilailla (arvot ovat mediaaneja (IQR))....»1). Tutkimuksen voima oli laskettu, molempiin ryhmiin tarvittiin 33 potilasta. Potilaat valitsivat hoitofrekvenssin itse: 44 kävi hoidossa kahdesti viikossa ja 25 neljästi. Potilasryhmät olivat samanlaiset. Muita hoitoja ei käytetty, ja UVB-hoidon annosnostot olivat samanlaiset.

Hoitovasteessa täydelliseen paranemiseen ei ryhmien välillä ollut merkittävää eroa: 2 kertaa viikossa hoidetut 75 % (33/44) vs 4 kertaa viikossa hoidetut 60 % (15/25).

Analyysi on hoidon aikomukseen perustuva. Hoitovaste tuli samassa ajassa, mutta neljästi viikossa hoidettaessa tuli enemmän hoitokertoja ja suurempi UVB-rasite. Yksikkö lopetti neljä kertaa viikossa hoidon.

Taulukko 1. Lopputulosmuuttujien vertailu ryhmien välillä (2 x /viikko ja 4 x/viikko ryhmät) hyvän hoitovasteen saavuttaneilla potilailla (arvot ovat mediaaneja (IQR)).
2 x viikossa (n = 44) 4 x viikossa (n = 25) p-arvo
kokonais-UVB-annos (J/cm2) 14 (4,45–42,26) 40,1 (13,9–80,21) 0,0500
kokonais-UVB-annos (MED) 12,5 39,7 0,0470
hoitojen lukumäärä 16 32 0,0304
viikkoja paranemiseen 8 8 0,928
  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti:Tutkimuksessa fototyyppi III:n potilaita oli 29 %, IV:n 64 % ja V:n 7 %.

Kirjallisuutta

  1. Cameron H, Dawe RS, Yule S ym. A randomized, observer-blinded trial of twice vs. three times weekly narrowband ultraviolet B phototherapy for chronic plaque psoriasis. Br J Dermatol 2002;147:973-8 «PMID: 12410709»PubMed
  2. Dawe RS, Wainwright NJ, Cameron H ym. Narrow-band (TL-01) ultraviolet B phototherapy for chronic plaque psoriasis: three times or five times weekly treatment? Br J Dermatol 1998;138:833-9 «PMID: 9666830»PubMed
  3. Leenutaphong V, Nimkulrat P, Sudtim S. Comparison of phototherapy two times and four times a week with low doses of narrow-band ultraviolet B in Asian patients with psoriasis. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2000;16:202-6 «PMID: 11068858»PubMed