Takaisin

5-HT3-reseptoriantagonistit syöpäpotilaan kroonisen pahoinvoinnin ja oksentelun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Eeva Rahko
16.2.2018

Näytön aste: C

5-HT3-reseptorisalpaajista saattaa olla hyötyä syöpäpotilaan kroonisen pahoinvoinnin hoidossa.

Kreikkalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa «Mystakidou K, Befon S, Liossi C ym. Comparison of ...»1 selvitettiin tropisetronin, metoklopramidin ja klooripromatsiinin tehoa sekä turvallisuutta pitkälle edennyttä syöpää sairastavien potilaiden pahoinvoinnin hoidossa. Mukaan otettiin 280 potilasta, joiden pahoinvointi ei ollut kontrollissa.

Potilaat satunnaistettiin 7 ryhmään saamaan 15 vuorokauden ajan p.o. joko

 • metoklopramidia 10 mg x 4 + deksametasonia 2 mg x 1
 • tropisetronia 5 mg x 1
 • tropisetronia 5 mg x 1 + metoklopramidia 10 mg x 2
 • tropisetronia 5 mg x 1 + metoklopramidia 10 mg x 2 + deksametasonia 2 mg x 1
 • klorpromatsiinia 25 mg x 2 + deksametasonia 2 mg x 1
 • tropisetronia 5 mg x 1 + klorpromatsiinia 12,5 mg x 2 tai
 • tropisetronia 5 mg x 1 + klorpromatsiinia 12,5 mg x 2 + deksametasonia 2 mg x 1.

Hoidon onnistumista seurattiin potilaspäiväkirjalla oksentelukerroista ja pahoinvoinnin kestosta. Oksentelu- ja pahoinvointikontrolli jaettiin 4 kategoriaan: täysi, hyvä tai heikko kontrolli, ei kontrollissa. Oksentelun ja pahoinvoinnin katsottiin olevan täysin kontrollissa, jos 24 tunnin aikana ei esiintynyt yhtään oksennus- tai pahoinvointijaksoa.

Tutkijat arvioivat hoidon onnistumista vertaamalla päivinä 1, 3, 7 ja 15 täysin kontrollissa olevien potilaiden prosenttiosuuksia. Täysi oksentelukontrolli saavutettiin lääkeryhmittäin viimeisenä päivänä (15. pv) seuraavasti: ensimmäinen ryhmä 23,6 %, toinen ryhmä 78,9 %, kolmas ryhmä 84,2 %, neljäs ryhmä 92,3 %, viides ryhmä 33,3 %, kuudes ryhmä 84,6 % ja seitsemäs ryhmä 92,5 %.

Täyden pahoinvointikontrollin suhteen tulokset jakautuivat ryhmittäin seuraavasti: 18,4 %, 65,7 %, 73,6 %, 87,1 %, 17,9 %, 74,3 % ja 85 %.

Tutkijat vertasivat täyden kontrollin potilasosuuksia lääkeryhmien sisällä sekä lääkeryhmien välillä tutkimusaikana. Hoitojen välillä todettiin tilastollisesti merkitsevä ero tropisetronihaarojen hyväksi. Kaikki pahoinvointilääkehaarat todettiin hyvin siedetyiksi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Monikansallisessa, satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa «Hardy J, Daly S, McQuade B ym. A double-blind, ran...»2 selvitettiin metoklopramidin ja ondansetronin tehoa lumeeseen verrattuna opioidipahoinvoinnista kärsivien potilaiden hoidossa. 92 potilasta satunnaistettiin saamaan joko ondansetronia 24 mg 1 kerran tai metoklopramidia tai lumetta 3 kertaa vuorokaudessa. Tutkimuslääkkeen tehoa arvioitiin 24 tunnin kuluttua aloituksesta. Tutkimuksesta pudonneiden määrä oli 15:14 riittämättömän tehon vuoksi (lume n = 3, ondansetroni n = 4, metoklopramidi n = 7) ja 1 lumeryhmän potilas hengitysvaikeuksien vuoksi. Tutkimuksen sisäänotto keskeytettiin suunniteltua aiemmin rekrytointivaikeuksien takia, joten kunkin ryhmän potilaiden määrä jäi suunniteltua pienemmäksi.

Tutkimuksessa ei todettu tilastollisesti merkittäviä eroja verratessa pahoinvoinnin (33 % lumeryhmä, 48 % ondansetroni, 52 % metoklopramidi) tai oksentelun täyttä kontrollia (23 % lume, 17 % ondansetroni, 36 % metoklopramidi). Haittavaikutusten esiintyminen oli hyvin vähäistä ja samanlaista eri lääkeryhmillä. Kumpikaan lääkevalmisteista ei tässä tutkimuksessa osoittautunut lumetta tehokkaammaksi opioidipahoinvoinnin hoidossa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Mystakidou K, Befon S, Liossi C ym. Comparison of ...»1: Monimutkainen tutkimusasetelma, pahoinvoinnin intensiteettiä ei mitattu, ainoastaan kestoa. Sama aineisto on julkaistu toistona toisessa lehdessä (J Pain Symptom Manage) jättämällä metoklopramidia saaneet potilaat pois artikkelista.

«Hardy J, Daly S, McQuade B ym. A double-blind, ran...»2: 77 %:lla levinnyt syöpäsairaus, muilla ei merkkejä levinneisyydestä. Mahdolliset tehoerot eivät ehkä tulleet näkyviin ryhmien potilasmäärien jäätyä suunniteltua pienemmiksi.

Kirjallisuutta

 1. Mystakidou K, Befon S, Liossi C ym. Comparison of the efficacy and safety of tropisetron, metoclopramide, and chlorpromazine in the treatment of emesis associated with far advanced cancer. Cancer 1998;83:1214-23 «PMID: 9740088»PubMed
 2. Hardy J, Daly S, McQuade B ym. A double-blind, randomised, parallel group, multinational, multicentre study comparing a single dose of ondansetron 24 mg p.o. with placebo and metoclopramide 10 mg t.d.s. p.o. in the treatment of opioid-induced nausea and emesis in cancer patients. Support Care Cancer 2002;10:231-6 «PMID: 11904788»PubMed