Takaisin

Parantumattomasti sairaiden pitkittyneen hikan lääkehoito

Näytönastekatsaukset
Ari Matila ja Tiina Saarto
16.2.2018

Näytön aste: D

Pitkittyneen hikan lääkehoito saattaa olla hyödyllistä, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Pitkittyneen hikan hoidossa eniten on näyttöä baklofeenista, klorpromatsiinista, gabapentiinistä tai yhdistelmähoidosta. Myös metoklopramidista ja nifedipiinistä on raportoitu yli 5 potilaan sarjoja. Muista lääkkeistä on julkaistu vain yksittäisiä tapausselostuksia.

Ainoa satunnaistettu lumekontrolloitu tutkimus «Ramírez FC, Graham DY. Treatment of intractable hi...»1 hikan lääkehoidosta on yhdysvaltalainen tutkimus vuodelta 1992, jossa vertaillaan vaihtovuoroisesti baklofeenia (5–10 mg x 3) lumelääkkeeseen 4 pitkittyneestä hikasta (yli 6 kuukautta) kärsivällä miehellä.

Baklofeenihoidon aikana hikan voimakkuus väheni, ja hikkavapaiden periodien (hiccup-free period) määrä lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi verrattuna lumelääkkeeseen. Hikan frekvenssi ei kuitenkaan eronnut hoitojen välillä.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Vuonna 1995 englantilaiset julkaisivat baklofeenista 37 pitkittyneestä (keskimäärin 4,7 vuotta) hikasta kärsivän potilaan sarjan «Guelaud C, Similowski T, Bizec JL ym. Baclofen the...»2.

18 potilaalla (49 %) hikka loppui ja 10:llä (27 %) väheni baklofeenihoidon aikana. Baklofeenin aloitusannos oli 5 mg x 3 p.o., ja annosta nostettiin 3 vuorokauden välein 15 mg/vrk. 10 potilaalla suoritettiin annosnosto. Ainoastaan yli 45 mg:n vuorokausiannoksella esiintyi haittavaikutuksia eli uneliaisuutta.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Vuonna 1997 saksalaiset julkaisivat «Petroianu G, Hein G, Petroianu A ym. Idiopathic ch...»3 baklofeenin (5 mg x 3), omepratsolin (20 mg x QD) ja sisapridin (10 mg x 3) yhdistelmähoidosta hyviä tuloksia 15 pitkittyneestä (keskimäärin yli 8 vuotta) idiopaattisesta hikasta kärsivällä potilaalla.

16 potilaalla (40 %) hikka loppui ja 3:lla (20 %) helpottui 20 viikon yhdistelmähoidon aikana.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Klorpromatsiinista on julkaistu 50 potilaan kontrolloimaton sarja «FRIEDGOOD CE, RIPSTEIN CB. Chlorpromazine (thorazi...»4 vuonna 1955 yhdysvaltalaisten tutkijoiden toimesta. Hikan kestoa ei raportoitu. Klooripromatsiinia annettiin 25–50 mg i.v. ja tarvittaessa toistoannos joko i.v. tai i.m.

41 potilaalla hikka loppui (82 %). Haittavaikutuksina esiintyi sedaatiota, pyörrytystä, palpitaatiota, takykardiaa ja ihottumaa.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Metoklopramidista on julkaistu 14 potilaan kontrolloimaton sarja «Madanagopolan N. Metoclopramide in hiccup. Curr Me...»5 vuonna 1975 Intiassa. Kaikilla potilailla hikka oli kestänyt yli 1 vuorokauden. Metoklopramidi oli annettu kolmasti päivässä joko 5 mg i.v. tai 10 mg i.m. tai p.o. Parenteraalisen annon jälkeen hoitoa jatkettiin oraalisesti.

Hikka loppui kaikilla potilailla.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kalsiumsalpaaja nifedipiinistä on raportoitu 7 potilaan sarja «Lipps DC, Jabbari B, Mitchell MH ym. Nifedipine fo...»6 vuonna 1990. Hikka oli kestänyt 3–4 viikosta useaan vuoteen.

Nifedipiini 10 mg x 2–3 p.o. lopetti hikan 4 potilaalla.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Gabapentiinistä on julkaistu pieniä potilastapausselostuksia. 8 tapauksen katsauksessa «Hernández JL, Pajarón M, García-Regata O ym. Gabap...»7 hikka hävisi 4:llä (50 %) potilaalla joko gabapentiinillä yksin 300–400 mg x 3 p.o. tai yhdessä sisapridin, omepratsolin ja baklofeenin kanssa. Hikan kesto oli raportoitu 5 potilaalla (8–96 kuukautta).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Moretti ym. (1999) «Moretti R, Torre P, Antonello RM ym. Treatment of ...»8 kuvasi 8 potilastapausta (7 miestä, 1 nainen, keski-ikä 64,37 vuotta, aivoverenkiertohäiriö), joissa hikkaa hoidettiin monoterapiana aluksi gabapentiinin 1 200 mg:n vuorokausiannoksella 3 päivää, sitten annoksella 400 mg 3 päivän ajan.

Hikka loppui toisena hoitopäivänä "miltei kokonaan", 6 kuukauden kuluttua kaikki potilaat olivat oireettomia.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Porzio ym. (2010) «Petroianu G, Hein G, Stegmeier-Petroianu A ym. Gab...»9 kuvasi retrospektiivisen sarjan 43 edennyttä syöpää sairastaneesta potilaasta, joilla oli jatkuva (> 48 tuntia) hikka.

Kaikki potilaat hoidettiin monoterapiana gabapentiinillä, annos 900–1 200 mg/vrk. 41 potilaalla hikka väheni, 2 potilaalla paheni, 2 potilasta koki väsymystä.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Petroianu ym. (2000) «Porzio G, Aielli F, Verna L ym. Gabapentin in the ...»10 kuvasi 29 potilasta (28 miestä, 1 nainen, keski-ikä 71 vuotta), joilla oli ollut hikka yhtäjaksoisesti pidempään kuin 1 kuukauden. Kaikki potilaat hoidettiin yhdistelmähoidolla sisapridi 30 mg/vrk, omepratsoli 20 mg/vrk ja baklofeeni 45 mg/vrk.

Hikka loppui 11 potilaalla (38 %) ja väheni 7 potilaalla (24 %).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Ramírez FC, Graham DY. Treatment of intractable hiccup with baclofen: results of a double-blind randomized, controlled, cross-over study. Am J Gastroenterol 1992;87:1789-91 «PMID: 1449142»PubMed
 2. Guelaud C, Similowski T, Bizec JL ym. Baclofen therapy for chronic hiccup. Eur Respir J 1995;8:235-7 «PMID: 7758557»PubMed
 3. Petroianu G, Hein G, Petroianu A ym. Idiopathic chronic hiccup: combination therapy with cisapride, omeprazole, and baclofen. Clin Ther 1997;19:1031-8 «PMID: 9385490»PubMed
 4. FRIEDGOOD CE, RIPSTEIN CB. Chlorpromazine (thorazine) in the treatment of intractable hiccups. J Am Med Assoc 1955;157:309-10 «PMID: 13221413»PubMed
 5. Madanagopolan N. Metoclopramide in hiccup. Curr Med Res Opin 1975;3:371-4 «PMID: 1183218»PubMed
 6. Lipps DC, Jabbari B, Mitchell MH ym. Nifedipine for intractable hiccups. Neurology 1990;40:531-2 «PMID: 2314596»PubMed
 7. Hernández JL, Pajarón M, García-Regata O ym. Gabapentin for intractable hiccup. Am J Med 2004;117:279-81 «PMID: 15308440»PubMed
 8. Moretti R, Torre P, Antonello RM ym. Treatment of chronic: new perspectives. Eur J Neurol 1999;6:617 «PMID: 10866495»PubMed
 9. Petroianu G, Hein G, Stegmeier-Petroianu A ym. Gabapentin "add-on therapy" for idiopathic chronic hiccup (ICH). J Clin Gastroenterol 2000;30:321-4 «PMID: 10777198»PubMed
 10. Porzio G, Aielli F, Verna L ym. Gabapentin in the treatment of hiccups in patients with advanced cancer: a 5-year experience. Clin Neuropharmacol 2010;33:179-80 «PMID: 20414106»PubMed