Takaisin

Somatostatiini ja oktreotidi kroonisen ripulin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Tiina Saarto
16.2.2018

Näytön aste: C

Oktreotidi ja somatostatiini saattavat vähentää kroonista ripulia.

Systemoidussa katsauksessa «Szilagyi A, Shrier I. Systematic review: the use o...»1 vuodelta 2001 somatostatiinin ja oktreotidin tehosta kroonisessa muulle hoidolle reagoimattomassa ripulissa oli mukana 30 tutkimusta, joista 8 oli kontrolloituja satunnaistettuja tutkimuksia (354 potilasta), 4 satunnaistettuja vaihtovuoroisia tutkimuksia (34 potilasta) ja 18 potilassarjaa (324 potilasta). Vertailuna oli 5 tutkimuksessa lume ja 7 muu ripulilääke. Annokset vaihtelivat kontrolloiduissa tutkimuksissa 50–300 µg välillä annosteltuna useimmissa tutkimuksissa 2 tai 3 kertaa vuorokaudessa ihon alle. Muutamassa tutkimuksessa lääke annettiin suonensisäisesti (vuorokausiannos 150–3 000 µg). Hoidon kesto vaihteli 12 tunnista 2 viikkoon. 9 satunnaistettua tutkimusta otettiin mukaan meta-analyysiin (378 potilasta). Joukossa oli tutkimuksia AIDS-potilaista, kemoterapian aiheuttamasta ripulista, graft vs. host -oireyhtymästä, kolerasta, gastrektomian jälkeisestä ripulista, lyhytsuolisyndroomasta ja ileostoomapotilaista.

Potilasselostuksissa 71 %:lla ja satunnaistetuissa tutkimuksissa 68 %:lla tapauksista oktreotidi tai somatostatiini vähensivät ripulia (vaste arvioitu eri tutkimuksissa eri tavoin). 9 satunnaistetun työn meta-analyysissä tutkimushoito vähensi ripulin relatiivista riskiä 50 %:lla (RR 0,50, 95 % luottamusväli 0,27–0,91). NNT oli 2,9 (95 % luottamusväli 1,7–12,5). AIDS-potilaiden alaryhmäanalyysissä RR oli vain 0,86 (95 % luottamusväli 0,62–1,19) ja NNT 8,3 (95 % luottamusväli 3,0–11,1). AIDS-potilailla tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Szilagyi A, Shrier I. Systematic review: the use o...»1: Tasokas tutkimus, alkuperäistutkimukset kelvollisia. Heterogeeninen joukko, eri etiologisista tekijöistä johtuva ripuli, vasteen arviot vaihtelivat eri tutkimuksissa.

Kirjallisuutta

  1. Szilagyi A, Shrier I. Systematic review: the use of somatostatin or octreotide in refractory diarrhoea. Aliment Pharmacol Ther 2001;15:1889-97 «PMID: 11736719»PubMed