Takaisin

Komorbidi depressio persoonallisuushäiriöissä

Näytönastekatsaukset
Liisa Kantojärvi
8.6.2020

Näytön aste: A

Masennusoireyhtymät ovat yleisiä epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivillä henkilöillä.

Tutkimuksessa «Zanarini MC, Frankenburg FR, Dubo ED ym. Axis I co...»1 todettiin 504 iältään 18–50-vuotiaan persoonallisuushäiriödiagnoosin saaneen sairaalapotilaan aineistossa 379:llä (78 % naisia) epävakaa persoonallisuushäiriö ja 125:llä (56 % naisia) jokin muu persoonallisuushäiriö. Epävakaan persoonallisuushäiriön saaneista SCID-haastattelussa diagnosoitiin masennustila 83 %:lla (vs. 67 % jonkin muun persoonallisuushäiriödiagnoosin saaneista X2 = 12,93, p < 0,0003) ja dystymia 39 %:lla (vs 25 %, X2 = 7,18, p < 0,007).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Laajassa persoonallisuushäiriöitä käsittelevässä Collaborative Longitudinal Personality Disorders Study (CLPS) -tutkimuksessa «Skodol AE, Stout RL, McGlashan TH ym. Co-occurrenc...»2 tutkittiin SCID-I -haastattelun avulla mielialahäiriöiden esiintyvyyttä persoonallisuushäiriöpotilailla (N = 571, ikä 18–45 vuotta, tutkittavista 64,1 % naisia). DIPD-IV-kyselyllä diagnostisoitiin epävakaa persoonallisuushäiriö 240 potilaalla, joista 39 %:lla (p < 0,001) todettiin tutkimushetkellä (current) mielialahäiriö, 35 %:lla vaikea masennustila ja 21 %:lla (p < 0,01) dystymia. Elinikäinen (life-time) mielialahäiriö todettiin 44 %:lla (p < 0,001) epävakaista persoonallisuushäiriöpotilaista. Yleisimpiä elinikäinen mielialahäiriöistä olivat vaikea masennustila (37 %) ja dystymia (16 %).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa vakavan masennustilan etenevässä seurantatutkimuksessa (Vantaa Depression Study) «Melartin T. Comorbidity, outcome and treatment of ...»3 seurattiin 269 ajankohtaisesta vakavasta masennustilasta kärsivää psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoito- ja sairaalapotilasta. Potilaista 39:llä (14 %) todettiin B-ryhmän persoonallisuushäiriö. Heistä 32:lla (12 % kaikista potilaista) todettiin epävakaa persoonallisuushäiriö. Ajankohtaisen masennustilan todettiin liittyvän usein epävakaaseen persoonallisuushäiriöön.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Laajassa meta-analyysissä «Friborg O, Martinsen EW, Martinussen M ym. Comorbi...»4 tutkittiin vuosina 1980–2010 ilmestyneiden tutkimusten avulla mielialahäiriöiden ja persoonallisuushäiriöiden komorbiditeettia. Tutkimuksessa oli 122 tutkimusta, joissa oli yhteensä 24 867 tutkittavaa. Epävakaan persoonallisuushäiriön keskimääräinen esiintyvyys vakavassa masennuksessa oli 14 % (95 % luottamusväli 0,11–0,17), ennusteväli (prediction interval) 2–56 %, p < 0,001. Epävakaan persoonallisuushäiriön keskimääräinen esiintyvyys pitkäaikaisessa masennuksessa oli 13 % (95 % luottamusväli 0,03–0,41, ennusteväli 3–41 %, p < 0,001). Epävakaan persoonallisuushäiriön esiintyvyys kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä oli 16 % (95 % luottamusväli 0,10–0,25; ennusteväli 3–54 %, p < 0,001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:

Tutkimuksissa esiintyi varsin laajaa vaihtelua havaituissa esiintyvyysarvioissa. Depression ja epävakaan persoonallisuushäiriön yhteyksiä selvittelevässä katsausartikkelissa «Koeningsberg HW, Anwunah I, New AS ym. Relationshi...»5 (vuosilta 1985–1991 ilmestyneissä tutkimuksissa) depression esiintyvyys vaihteli avohoitopotilaista ja sairaalahoitopotilaista koostuvissa aineistoissa 4–82 %. Dystymian esiintyvyys vaihteli 1–14 %. Liebin ja työtovereiden «Lieb K, Zanarini MC, Schmahl C ym. Borderline pers...»6 katsausartikkelin mukaan 41–83 % epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivistä oli sairastanut depression. Epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivillä dystymian elinikäinen prevalenssi oli 12–39 % ja bipolaarihäiriön 10–20 %. Suomalaisessa Terveys 2000 -tutkimuksessa «Pirkola SP, Isometsä E, Suvisaari J ym. DSM-IV moo...»7 masennustilojen esiintyvyydeksi todettiin 6,5 %. Epävakaan persoonallisuushäiriön esiintyvyys on todettu suuremmaksi naisilla kuin miehillä, joten tutkituista suuri osa oli naisia.

Kirjallisuutta

 1. Zanarini MC, Frankenburg FR, Dubo ED ym. Axis I comorbidity of borderline personality disorder. Am J Psychiatry 1998;155:1733-9 «PMID: 9842784»PubMed
 2. Skodol AE, Stout RL, McGlashan TH ym. Co-occurrence of mood and personality disorders: a report from the Collaborative Longitudinal Personality Disorders Study (CLPS). Depress Anxiety 1999;10:175-82 «PMID: 10690579»PubMed
 3. Melartin T. Comorbidity, outcome and treatment of DSM-IV major depressive disorder in psychiatric care. Helsinki: National Public Health Institute: University of Helsinki 2004
 4. Friborg O, Martinsen EW, Martinussen M ym. Comorbidity of personality disorders in mood disorders: a meta-analytic review of 122 studies from 1988 to 2010. J Affect Disord 2014;152-154:1-11 «PMID: 24120406»PubMed
 5. Koeningsberg HW, Anwunah I, New AS ym. Relationship between depression and borderline personality disorder. Depress Anxiety 1999;10:158–67
 6. Lieb K, Zanarini MC, Schmahl C ym. Borderline personality disorder. Lancet 2004;364:453-61 «PMID: 15288745»PubMed
 7. Pirkola SP, Isometsä E, Suvisaari J ym. DSM-IV mood-, anxiety- and alcohol use disorders and their comorbidity in the Finnish general population--results from the Health 2000 Study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2005;40:1-10 «PMID: 15624068»PubMed