Takaisin

Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI-lääkkeet) epävakaan persoonallisuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Tero Taiminen
20.2.2015

Näytön aste: C

Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI-lääkkeet) saattavat vähentää osalla potilaista epävakaaseen persoonallisuuteen liittyvää masennusta, ahdistusta, mielialan nopeaa vaihtelua, vihamielisyyttä, ärtyneisyyttä, impulsiivisuutta ja tahallista itsen vahingoittamista.

SSRI-lääkkeiden tehoa epävakaassa persoonallisuudessa on tutkittu viidessä satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa.

Salzmanin ja työtovereiden tutkimuksessa «Salzman C, Wolfson AN, Schatzberg A ym. Effect of ...»1 selvitettiin fluoksetiinin tehoa epävakaassa persoonallisuudessa 14 nais- ja 8 miespotilaalla. Aggressiivisuuden lieveneminen oli fluoksetiini-ryhmässä lumetta yleisempää NNT-luvulla 2 (2–9).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Coccaron ja Kavoussin 12 viikon pituiseen fluoksetiini-tutkimukseen «Coccaro EF, Kavoussi RJ. Fluoxetine and impulsive ...»2osallistui 40 persoonallisuushäiriöstä kärsivää potilasta (28 miestä ja 12 naista), joista 13:lla oli epävakaa persoonallisuus. Tutkimuksessa fluoksetiini lievitti lumetta tehokkaammin ärtyneisyyttä ja aggressiivisuutta, ja CGI-mittarilla arvioituna fluoksetiini paransi potilaiden yleistilaa NNT-luvulla 3 (1–9).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Rinteen ja työtovereiden tutkimuksessa «Rinne T, van den Brink W, Wouters L ym. SSRI treat...»3 arvioitiin fluvoksamiinin tehoa hoidettaessa 38 naispotilasta. Fluvoksamiini lievitti merkitsevästi potilaiden nopeita mielialan vaihteluja, muttei vähentänyt aggressiivisuutta tai impulsiivisuutta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Simpsonin ym. tutkimuksessa «Simpson EB, Yen S, Costello E ym. Combined dialect...»4 fluoksetiini ei tuonut lisähyötyä verrattuna pelkkään dialektiseen käyttäytymisterapiaan hoidettaessa 20 naispotilasta kolmen kuukauden ajan.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti edellä kuvatuista tutkimuksista: Satunnaistettujen tutkimuksien tulokset ovat osittain keskenään ristiriitaisia sen suhteen, mihin oireisiin SSRI-lääkkeet epävakaassa persoonallisuudessa tehoavat, ja yhden tutkimuksen tulos on negatiivinen. Samanaikaisten I-akselin häiriöiden esiintyminen potilailla vaikeuttaa tulosten arviointia. Tutkimuksiin osallistuneista 165 potilaasta 78 % oli naisia.

Yhdessä satunnaistetussa tutkimuksessa «Zanarini MC, Frankenburg FR, Parachini EA. A preli...»5 verrattiin keskenään olantsapiinin, fluoksetiinin ja olantsapiini-fluoksetiini -yhdistelmähoidon tehoa epävakaassa persoonallisuudessa 45 naispotilaalla. Tässä tutkimuksessa olantsapiini ja olantsapiini-fluoksetiini-yhdistelmähoito lievittivät impulsiivisuutta ja aggressiivisuutta tehokkaammin kuin pelkkä fluoksetiini.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Nosen työtovereineen vuonna 2006 julkaisemassa meta-analyysissa «Nosè M, Cipriani A, Biancosino B ym. Efficacy of p...»6 sekä Vitan ja työtovereiden vuonna 2011 julkaisemassa meta-analyysissa «Vita A, De Peri L, Sacchetti E. Antipsychotics, an...»7 SSRI-lääkkeet olivat tehokkaampia kuin antipsykootit affektien säätelyhäiriön lievittämisessä. Impulssikontrollin häiriöissä toisen sukupolven antipsykootit ja mielialaa tasaavat lääkkeet olivat molemmissa meta-analyyseissä SSRI-lääkkeitä tehokkaampia.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Cochrane-katsauksessa «Stoffers J, Völlm BA, Rücker G ym. Pharmacological...»8 ja siitä laaditussa tiivistelmässä «Lieb K, Völlm B, Rücker G ym. Pharmacotherapy for ...»9 on todettu, ettei SSRI-lääkkeiden käyttö ole enää perusteltua affektien säätelyhäiriön ja impulssikontrollin häiriön ensisijaisena hoitona, koska mielialaa tasaavat lääkkeet ja toisen sukupolven antipsykootit ovat SSRI-lääkkeitä tehokkaampia näihin indikaatioihin. Samaan tulokseen tulivat epävakaan persoonallisuuden lääkehoitoa käsittelevässä katsaukseen myös Stoffers ja Lieb «Stoffers JM, Lieb K. Pharmacotherapy for borderlin...»10.

«Stoffers J, Völlm BA, Rücker G ym. Pharmacological...»8, «Lieb K, Völlm B, Rücker G ym. Pharmacotherapy for ...»9

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

«Stoffers JM, Lieb K. Pharmacotherapy for borderlin...»10

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti:

Amerikan psykiatriyhdistyksen epävakaan persoonallisuuden hoitosuosituksessa «American Psychiatric Association Practice Guidelin...»11arvioitiin satunnaistettujen, lumekontrolloitujen tutkimusten lisäksi myös avoimia tutkimuksia ja tapausselostuksia. Suosituksessa arvioitiin SSRI-lääkkeiden tehoa kolmeen eri oiredimensioon: a) affektien säätelyhäiriö, b) impulssikontrollin häiriö, sekä c) kognitio- ja havaintovääristymät. SSRI-lääkkeitä suositettiin ensilinjan hoidoksi oiredimensioihin a) ja b), ja näytön asteeksi arvioitiin A.

Näyttää siltä, että käytännössä toisen sukupolven antipsykootit ja mielialaa tasaavat lääkkeet ovat vähitellen syrjäyttämässä SSRI-lääkkeet epävakaaseen persoonallisuuteen liittyvän affektien säätelyhäiriön ja impulssikontrollin häiriön ensisijaisena lääkehoitona «Lieb K, Völlm B, Rücker G ym. Pharmacotherapy for ...»9, «Stoffers JM, Lieb K. Pharmacotherapy for borderlin...»10, «Abraham PF, Calabrese JR. Evidenced-based pharmaco...»12, «Pascual JC, Martín-Blanco A, Soler J ym. A natural...»13, «Feurino L 3rd, Silk KR. State of the art in the ph...»14, «Ripoll LH. Clinical psychopharmacology of borderli...»15. SSRI-lääkkeiden tehon arviointia epävakaan persoonallisuuden hoidossa vaikeuttaa se, ettei aiheesta ole valmistunut uusia tutkimuksia vuoden 2004 jälkeen «Stoffers JM, Lieb K. Pharmacotherapy for borderlin...»10.

Kirjallisuutta

 1. Salzman C, Wolfson AN, Schatzberg A ym. Effect of fluoxetine on anger in symptomatic volunteers with borderline personality disorder. J Clin Psychopharmacol 1995;15:23-9 «PMID: 7714224»PubMed
 2. Coccaro EF, Kavoussi RJ. Fluoxetine and impulsive aggressive behavior in personality-disordered subjects. Arch Gen Psychiatry 1997;54:1081-8 «PMID: 9400343»PubMed
 3. Rinne T, van den Brink W, Wouters L ym. SSRI treatment of borderline personality disorder: a randomized, placebo-controlled clinical trial for female patients with borderline personality disorder. Am J Psychiatry 2002;159:2048-54 «PMID: 12450955»PubMed
 4. Simpson EB, Yen S, Costello E ym. Combined dialectical behavior therapy and fluoxetine in the treatment of borderline personality disorder. J Clin Psychiatry 2004;65:379-85 «PMID: 15096078»PubMed
 5. Zanarini MC, Frankenburg FR, Parachini EA. A preliminary, randomized trial of fluoxetine, olanzapine, and the olanzapine-fluoxetine combination in women with borderline personality disorder. J Clin Psychiatry 2004;65:903-7 «PMID: 15291677»PubMed
 6. Nosè M, Cipriani A, Biancosino B ym. Efficacy of pharmacotherapy against core traits of borderline personality disorder: meta-analysis of randomized controlled trials. Int Clin Psychopharmacol 2006;21:345-53 «PMID: 17012981»PubMed
 7. Vita A, De Peri L, Sacchetti E. Antipsychotics, antidepressants, anticonvulsants, and placebo on the symptom dimensions of borderline personality disorder: a meta-analysis of randomized controlled and open-label trials. J Clin Psychopharmacol 2011;31:613-24 «PMID: 21869691»PubMed
 8. Stoffers J, Völlm BA, Rücker G ym. Pharmacological interventions for borderline personality disorder. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD005653 «PMID: 20556762»PubMed
 9. Lieb K, Völlm B, Rücker G ym. Pharmacotherapy for borderline personality disorder: Cochrane systematic review of randomised trials. Br J Psychiatry 2010;196:4-12 «PMID: 20044651»PubMed
 10. Stoffers JM, Lieb K. Pharmacotherapy for borderline personality disorder--current evidence and recent trends. Curr Psychiatry Rep 2015;17:534 «PMID: 25413640»PubMed
 11. American Psychiatric Association Practice Guidelines. Practice guideline for the treatment of patients with borderline personality disorder. American Psychiatric Association. Am J Psychiatry 2001;158:1-52 «PMID: 11665545»PubMed
 12. Abraham PF, Calabrese JR. Evidenced-based pharmacologic treatment of borderline personality disorder: a shift from SSRIs to anticonvulsants and atypical antipsychotics? J Affect Disord 2008;111:21-30 «PMID: 18304647»PubMed
 13. Pascual JC, Martín-Blanco A, Soler J ym. A naturalistic study of changes in pharmacological prescription for borderline personality disorder in clinical practice: from APA to NICE guidelines. Int Clin Psychopharmacol 2010;25:349-55 «PMID: 20838221»PubMed
 14. Feurino L 3rd, Silk KR. State of the art in the pharmacologic treatment of borderline personality disorder. Curr Psychiatry Rep 2011;13:69-75 «PMID: 21140245»PubMed
 15. Ripoll LH. Clinical psychopharmacology of borderline personality disorder: an update on the available evidence in light of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - 5. Curr Opin Psychiatry 2012;25:52-8 «PMID: 22037092»PubMed