Takaisin

Tahallinen itsensä vahingoittaminen ja ahdistuksen lievittäminen epävakaassa persoonallisuushäiriössä

Näytönastekatsaukset
Tero Taiminen
20.2.2015

Näytön aste: B

Epävakaan persoonallisuuden omaavat henkilöt pyrkinevät tahallisella itsensä vahingoittamisella useimmiten ahdistuksen lievittämiseen.

Herpertz otti mukaan tutkimukseensa «Herpertz S. Self-injurious behaviour. Psychopathol...»1kaikki kahden vuoden aikana saksalaiseen psykiatriseen sairaalahoitoon tulleet potilaat (N = 54, heistä naisia 87 %), jotka olivat vahingoittaneet itseään tahallisesti vähintään kolme kertaa ilman tietoista halua kuolla. Potilaista 52 %:lla (95 % luottamusväli 38–66 %) oli epävakaa persoonallisuus. Yleisin tapa itsen vahingoittamiseen epävakaan persoonallisuuden omaavilla potilailla oli ihon viiltäminen, ja heistä suurin osa heistä pyrki viiltämisellä lievittämään ahdistusta ja jännitystä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Zanarini työryhmineen (2011) seurasi tutkimuksessaan «Zanarini MC, Laudate CS, Frankenburg FR ym. Predic...»2 10 vuoden ajan 290 epävakaasta persoonallisuudesta kärsivää potilasta, joista 80 % oli naisia. He kartoittivat monimuuttuja-analyysilla, mitkä tekijät ennustivat tahallista itsen vahingoittamista seuranta-aikana. Ahdistuneisuus, huonommuuden tunteet, dissosiatiiviset oireet ja väkivallan kohteeksi joutuminen lisäsivät riskiä tahalliseen itsen vahingoittamiseen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti:

Armando Favazza arvioi katsauksessaan «Favazza AR. Why patients mutilate themselves. Hosp...»3 erityisesti keskivaikean itsen vahingoittamisen ("moderate self-mutilation") olevan tyypillistä epävakaalle persoonallisuudelle.

Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että tahallinen itsen vahingoittaminen on psykiatrisilla potilailla usein yhteydessä epävakaaseen persoonallisuuteen «Roy A. Self-mutilation. Br J Med Psychol 1978;51:2...»4, «Schaffer CB, Carroll J, Abramowitz SI. Self-mutila...»5, «Herpertz S, Sass H, Favazza A. Impulsivity in self...»6, «Nijman HL, Dautzenberg M, Merckelbach HL ym. Self-...»7 tai sellaisiin oireisiin (krooninen tyhjyyden tunne, diffuusi identiteetti, impulsiivisuus), joita usein esiintyy epävakaassa persoonallisuudessa «Rosenthal RJ, Rinzler C, Wallsh R ym. Wrist-cuttin...»8, «Favazza AR, Conterio K. Female habitual self-mutil...»9, «Andover MS, Pepper CM, Ryabchenko KA ym. Self-muti...»10, «Favaro A, Santonastaso P. Impulsive and compulsiv...»11. Tahallinen itsen vahingoittaminen alkaa useimmiten teini-iässä «Herpertz S. Self-injurious behaviour. Psychopathol...»1, «Favazza AR, Conterio K. Female habitual self-mutil...»9, «Sansone RA, Gaither GA, Songer DA. Self-harm behav...»12, on yleisempää naisilla «Zanarini MC, Laudate CS, Frankenburg FR ym. Predic...»2, «Favazza AR, Conterio K. Female habitual self-mutil...»9, «Andover MS, Pepper CM, Ryabchenko KA ym. Self-muti...»10, «Zlotnick C, Mattia JI, Zimmerman M. Clinical corre...»13, ja siihen saattaa kehittyä riippuvuus «Favazza AR, Conterio K. Female habitual self-mutil...»9.

Suurin osa tutkimuksiin osallistuneista potilaista on ollut psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa potilaina olevia naisia. Tahallisen itsensä vahingoittamisen syistä väestössä ei ole olemassa tutkimuksia. Miesten tahallista itsen vahingoittamista on epävakaan persoonallisuuden yhteydessä kuvattu harvoin, ja sitä pidetään hyvin yleisenä miesten antisosiaalisen persoonallisuushäiriön oireena.

Kirjallisuutta

 1. Herpertz S. Self-injurious behaviour. Psychopathological and nosological characteristics in subtypes of self-injurers. Acta Psychiatr Scand 1995;91:57-68 «PMID: 7754789»PubMed
 2. Zanarini MC, Laudate CS, Frankenburg FR ym. Predictors of self-mutilation in patients with borderline personality disorder: A 10-year follow-up study. J Psychiatr Res 2011;45:823-8 «PMID: 21129758»PubMed
 3. Favazza AR. Why patients mutilate themselves. Hosp Community Psychiatry 1989;40:137-45 «PMID: 2644160»PubMed
 4. Roy A. Self-mutilation. Br J Med Psychol 1978;51:201-3 «PMID: 646965»PubMed
 5. Schaffer CB, Carroll J, Abramowitz SI. Self-mutilation and the borderline personality. J Nerv Ment Dis 1982;170:468-73 «PMID: 7097263»PubMed
 6. Herpertz S, Sass H, Favazza A. Impulsivity in self-mutilative behavior: psychometric and biological findings. J Psychiatr Res 1997;31:451-65 «PMID: 9352472»PubMed
 7. Nijman HL, Dautzenberg M, Merckelbach HL ym. Self-mutilating behaviour of psychiatric inpatients. Eur Psychiatry 1999;14:4-10 «PMID: 10572319»PubMed
 8. Rosenthal RJ, Rinzler C, Wallsh R ym. Wrist-cutting syndrome: the meaning of a gesture. Am J Psychiatry 1972;128:1363-8 «PMID: 5020184»PubMed
 9. Favazza AR, Conterio K. Female habitual self-mutilators. Acta Psychiatr Scand 1989;79:283-9 «PMID: 2711856»PubMed
 10. Andover MS, Pepper CM, Ryabchenko KA ym. Self-mutilation and symptoms of depression, anxiety, and borderline personality disorder. Suicide Life Threat Behav 2005;35:581-91 «PMID: 16268774»PubMed
 11. Favaro A, Santonastaso P. Impulsive and compulsive self-injurious behavior in bulimia nervosa: prevalence and psychological correlates. J Nerv Ment Dis 1998;186:157-65
 12. Sansone RA, Gaither GA, Songer DA. Self-harm behaviors across the life cycle: a pilot study of inpatients with borderline personality disorder. Compr Psychiatry 2002;43:215-8 «PMID: 11994840»PubMed
 13. Zlotnick C, Mattia JI, Zimmerman M. Clinical correlates of self-mutilation in a sample of general psychiatric patients. J Nerv Ment Dis 1999;187:296-301 «PMID: 10348084»PubMed