Takaisin

Klooriheksidiinihuuhtelut hammaskuopan tulehduksen (alveoliitti) ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Juha Sane
1.7.2014

Näytön aste: A

Klooriheksidiinihuuhtelu leikkauspäivänä ennen leikkausta ja usean päivän ajan leikkauksen jälkeen alentaa viisaudenhammasleikkauksen jälkeisen hammaskuopan tulehduksen (alveoliitti) esiintyvyyttä.

Yhdysvalloissa tehdyssä meta-analyysissä [R1] selvitettiin klooriheksidiinihuuhtelun vaikutusta alaviisaudenhammasleikkauksen jälkeisen hammaskuopan tulehduksen esiintyvyyteen. Laajassa kirjallisuushaussa löydettiin 12 tutkimusta ja 578 raporttia, joista meta-analyysiin kelpuutettiin 7 satunnaistettua prospektiivista kliinistä tutkimusta, joissa raportoitiin alaviisaudenhammasleikkauksen jälkeisen hammaskuopankuopan tulehduksen esiintyvyyttä.

Tutkimukset jaettiin kahteen ryhmään: ensimmäisessä (2 tutkimusta, 153 potilasta) klooriheksidiinihuuhtelua käytettiin vain leikkauspäivänä ja toisessa (5 tutkimusta, 671 potilasta) huuhtelua käytettiin ainakin kerran välittömästi ennen leikkausta ja useita päiviä leikkauksen jälkeen.

Ensimmäisessä ryhmässä klooriheksidiinihuuhtelulla ei todettu olevan tilastollisesti merkitsevää eroa hammaskuopan tulehduksen esiintyvyydessä huuhtelua käyttäneiden ja kontrollipotilaiden välillä. Yhdistetty suhteellinen riski tämän ryhmän potilailla oli 1,36 (95 % luottamusväli 0,80–2,33), p > 0,05.

Toisessa ryhmässä todettiin useiden klooriheksidiinihuuhtelujen merkitsevästä alentavan viisaudenhammasleikkauksen jälkeisen hammaskuopan tulehduksen esiintyvyyttä. Yhdistetty suhteellinen riski tämän ryhmän potilailla oli 1,90 (95 % luottamusväli 1,46–2,47, p < 0,05). Ryhmän 2 tutkimuksista kolmessa todettiin tilastollisesti merkitsevä aleneminen hammaskuopan tulehduksen esiintyvyydessä, mutta kahdessa näistä viidestä tutkimuksessa sitä ei havaittu. Kuitenkin vain ne kolme tutkimusta, joissa esiintyvyyden aleneminen havaittiin, täyttivät kaikki meta-analyysin tekijöiden laatimat laatuvaatimukset.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvalloissa tehdyssä satunnaistetussa lumelääkekontrolloidussa prospektiivisessa kaksoissokkotutkimuksessa [R2] poistettiin 279 potilaalta (18–54 vuotta, keski-ikä 22,3 vuotta) leikkaamalla yksi tai molemmat alaleuan viisaudenhampaat. Tulehdusmuutoksia hampaissa ei esiintynyt.

Potilaat jaettiin kahteen vertailukelpoiseen ryhmään, joista ensimmäinen (N = 136) huuhteli suutaan 0,12-prosenttisella klooriheksidiiniglukonaatilla ja toinen ryhmä (N = 135) samannäköisellä lumelääkeliuoksella. Huuhdetta käytettiin kahden viikon ajan, 7 vuorokautta sekä leikkausta ennen että sen jälkeen kahdesti päivässä 30 sekuntia kerrallaan. Jälkilääkityksenä määrättiin vain särkylääkettä. Potilaat, jotka tarvitsivat leikkauksen jälkeen bakteerilääkettä, poistettiin tutkimuksesta.

Tutkimuksessa vertailtiin sekä yksilö- että leikkausaluetasoilla hammaskuopan tulehduksen esiintyvyyttä. Hammaskuopan tulehduksen kriteerinä pidettiin subjektiivisesti koettua kipua, joka ei helpottunut lievällä särkylääkkeellä sekä samanaikaisesti kliinisesti todettu verihyytymän puuttuminen, nekroosi tai alveoliluun paljastuminen.

Tutkimuksen perusteella todettiin klooriheksidiinihuuhtelujen vähentävän hammaskuopan tulehduksen esiintyvyyttä tilastollisesti merkitsevästi lumelääkehuuhteluihin verrattuna. Yksilötasolla esiintyvyys väheni 38 % (p = 0,031 ja odds ratio OD 1,87 (= lisääntynyt todennäköisyys saada hammaskuopan tulehdus lumelääkeryhmällä koeryhmään verrattuna)) ja leikkausaluetasolla vastaavasti 44 % (p = 0,014 ja OD 2,05).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvalloissa tehdyssä satunnaistetussa lumelääkekontrolloidussa prospektiivisessa kaksoissokkotutkimuksessa [R3] poistettiin 139 potilaalta leikkaamalla molemmat alaleuan viisaudenhampaat. Potilaat jaettiin kahteen vertailukelpoiseen ryhmään, joista ensimmäinen (N = 72) huuhteli suutaan 0,12-prosenttisella klooriheksidiiniglukonaatilla ja toinen ryhmä (N = 67) samannäköisellä lumelääkeliuoksella. Huuhdetta käytettiin kahden viikon ajan 7 vuorokautta sekä leikkausta ennen että sen jälkeen kahdesti päivässä 30 sekuntia kerrallaan. Jälkilääkityksenä määrättiin vain särkylääkettä.

Tutkimuksen perusteella todettiin tilastollisesti merkitsevä 60 % aleneminen hammaskuopan tulehduksen esiintyvyydessä käytettäessä klooriheksidiinihuuhteluja verrattuna lumelääkehuuhteluihin (p = 0,01); koeryhmässä hammaskuopan tulehduksia esiintyi 12/144 (8 %) ja lumelääkeryhmässä 28/134 (21 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Caso A, Hung LK, Beirne OR. Prevention of alveolar osteitis with chlorhexidine: a meta-analytic review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005;99:155-9 «PMID: 15660084»PubMed
  2. Hermesch CB, Hilton TJ, Biesbrock AR ym. Perioperative use of 0.12% chlorhexidine gluconate for the prevention of alveolar osteitis: efficacy and risk factor analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998;85:381-7 «PMID: 9574945»PubMed
  3. Larsen PE. The effect of a chlorhexidine rinse on the incidence of alveolar osteitis following the surgical removal of impacted mandibular third molars. J Oral Maxillofac Surg 1991;49:932-7 «PMID: 1886022»PubMed