Takaisin

Klooriheksidiinivalmisteet hammaskuopan tulehduksen ehkäisyssä viisaudenhammasleikkauksen jälkeen

Näytönastekatsaukset
Juha Sane ja Hanna Välimaa
12.3.2020

Näytön aste: A

Klooriheksidiinin käyttö vähentää viisaudenhammasleikkauksen jälkeisen hammaskuopan tulehduksen riskiä.

Yhdysvalloissa tehdyssä meta-analyysissä «Caso A, Hung LK, Beirne OR. Prevention of alveolar...»1 selvitettiin klooriheksidiinihuuhtelun vaikutusta alaviisaudenhammasleikkauksen jälkeisen hammaskuopan tulehduksen esiintyvyyteen. Laajassa kirjallisuushaussa löydettiin 12 tutkimusta ja 578 raporttia, joista meta-analyysiin kelpuutettiin 7 satunnaistettua prospektiivista kliinistä tutkimusta, joissa raportoitiin alaviisaudenhammasleikkauksen jälkeisen hammaskuopankuopan tulehduksen esiintyvyyttä.

Tutkimukset jaettiin 2 ryhmään: 1. ryhmässä (2 tutkimusta, 153 potilasta) klooriheksidiinihuuhtelua käytettiin vain leikkauspäivänä ja 2. tutkimuksessa (5 tutkimusta, 671 potilasta) huuhtelua käytettiin ainakin 1 kerran välittömästi ennen leikkausta ja useita päiviä leikkauksen jälkeen.

Ensimmäisessä ryhmässä klooriheksidiinihuuhtelulla ei todettu olevan tilastollisesti merkitsevää eroa hammaskuopan tulehduksen esiintyvyydessä huuhtelua käyttäneiden ja kontrollipotilaiden välillä. Yhdistetty suhteellinen riski tämän ryhmän potilailla oli 1,36 (95 % luottamusväli 0,80–2,33), p > 0,05.

Toisessa ryhmässä todettiin useiden klooriheksidiinihuuhtelujen merkitsevästä alentavan viisaudenhammasleikkauksen jälkeisen hammaskuopan tulehduksen esiintyvyyttä. Yhdistetty suhteellinen riski tämän ryhmän potilailla oli 1,90 (95 % luottamusväli 1,46–2,47, p < 0,05). 3 tutkimuksessa ryhmästä 2 todettiin tilastollisesti merkitsevä aleneminen hammaskuopan tulehduksen esiintyvyydessä, mutta 2 näistä 5:stä tutkimuksessa sitä ei havaittu. Kuitenkin vain ne 3 tutkimusta, joissa esiintyvyyden aleneminen havaittiin, täyttivät kaikki meta-analyysin tekijöiden laatimat laatuvaatimukset.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Eurooppalaisessa meta-analyysissä «Rodríguez Sánchez F, Rodríguez Andrés C, Arteagoit...»2 selvitettiin eri klooriheksidiinivalmisteiden vaikutusta viisaudenhampaan poiston jälkeisen alveoliitin ehkäisyssä. Analyysiin otettiin mukaan sellaiset RCT-tutkimukset vuosilta 1979–2015, joissa oli tutkittu ylä- tai alaviisaudenhampaan poiston yhteydessä käytetyn klooriheksidiinin vaikutusta alveoliitin esiintyvyyteen. Analyysiin hyväksyttiin mikä tahansa klooriheksidiinin pitoisuusprosentti, valmistemuoto ja käyttötapa. Alveoliitin määritelmälle ei asetettu rajoituksia. Analyysiin mukaan hyväksytyissä tutkimuksissa ei ollut ikä- tai sukupuolirajoitusta tai rajoituksia julkaisukielessä. Meta-analyysistä suljettiin pois tutkimukset, joissa oli klooriheksidiinin lisäksi käytetty antibiootteja.

Analyysiin kelpuutettiin 18 tutkimusta, joissa oli yhteensä tutkittu 2 824 viisaudenhampaan poistoa (1 485 näistä käytetty klooriheksidiinä, 1 366 poistoista oli kontrolleja). 2 tutkijaa arvioi tutkimukset itsenäisesti. Meta-analyysin kannalta keskeisiä tietoja täydennettiin tarvittaessa selvittämällä asia alkuperäistutkimuksen tekijöiltä. 3. tutkija ratkaisi mahdolliset ristiriitatilanteet.

Alveoliitin riski oli 53 % pienempi niillä, jotka käyttivät klooriheksidiiniä verrattuna niihin, jotka eivät käyttäneet klooriheksidiiniä (RR 0,53; 95 % luottamusväli 0,45–0,62; p < 0,001). NNT oli 8 (95 % luottamusväli 7–11). Klooriheksidiinihuuhteen (huuhde RR 0,58; 95 % luottamusväli 0,47–0,71) ja -geelin (RR 0,47; 95 % luottamusväli 0,37–0,60) välillä ei todettu tehossa merkittävää eroa.

Tutkimuksissa ei raportoitu vakavia haittavaikutuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksen perusteella klooriheksidiinin käyttö ehkäisee alveoliitin kehittymisen riskiä viisaudenhampaan poiston jälkeen, mutta sen perusteella ei voida sanoa, mikä klooriheksidiinin käyttötapa on hyödyllisin.

Kirjallisuutta

  1. Caso A, Hung LK, Beirne OR. Prevention of alveolar osteitis with chlorhexidine: a meta-analytic review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005;99:155-9 «PMID: 15660084»PubMed
  2. Rodríguez Sánchez F, Rodríguez Andrés C, Arteagoitia Calvo I. Does Chlorhexidine Prevent Alveolar Osteitis After Third Molar Extractions? Systematic Review and Meta-Analysis. J Oral Maxillofac Surg 2017;75:901-914 «PMID: 28189661»PubMed