Takaisin

Moniammatillinen kuntoutus pitkittyvässä (subakuutissa) alaselkäkivussa

Näytönastekatsaukset
Antti Malmivaara ja Timo Pohjolainen
30.6.2014

Näytön aste: B

Moniammatillisella kuntoutuksella voidaan ilmeisesti vähentää päivittäisen ja kiusallisen kivun määrää, vähentää tutkimus- ja hoitokustannuksia ja lisätä hoitotyytyväisyyttä.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Karjalainen K, Malmivaara A, van Tulder M ym. Mult...»1, «»1 löydettiin kaksi subakuuttia selkäkipua (kivun kesto 4–12 viikkoa) koskevaa menetelmällisesti heikkotasoista tutkimusta moniammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta. Moniammatillisuudella tarkoitetaan lääkärin ja fysioterapeutin antaman hoidon lisäksi joko psykologista (esimerkiksi kognitiivinen behavioraalinen terapia) tai sosiaaliseen tai työympäristöön kohdistuvaa interventiota (esimerkiksi työpaikkakäynti työolosuhteiden optimoimiseksi). Tutkimusten kliininen sovellettavuus arvioitiin riittäväksi.

Katsauksen perusteella arvioitiin olevan kohtalaista näyttöä siitä, että moniammatillinen kuntoutus, joka sisältää alaselkäpotilaan työtä ja työpaikan ergonomisia olosuhteita kartoittavan ja niihin puuttuvan työpaikkakäynnin tai työterveyshuollon toteuttaman alaselkäpotilaan työskentelyä helpottavan intervention, auttaa alaselkäpotilasta palaamaan työhön, vähentää sairauslomaa ja lievittää subjektiivista haittaa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomessa tehdyssä satunnaistetussa kontrolloidussa hoitotutkimuksessa «Karjalainen K, Malmivaara A, Mutanen P ym. Mini-in...»2 yhteensä 164 pitkittyvää selkäkipua potevaa potilasta arvottiin kolmeen ryhmään. Ryhmällä A (n = 56) oli mini-interventio, jossa oli lääkärin ja fysioterapeutin yksityiskohtainen ja huolellinen tutkimus sekä sen jälkeen potilaalle annettiin suositukset ja ohjaus. Ryhmällä B (n = 51) oli edellä mainittu mini-interventio ja työpaikkakäynti ja ryhmällä C (n = 57) normaalisti toteutettu terveydenhuollon hoito. Seuranta-aika oli 24 kuukautta. Kipu, koettu haitta, elämänlaatu, tyytyväisyys hoitoon, sairauslomapäivien lukumäärä, terveyspalvelujen käyttö ja kustannukset olivat tulosmittareina.

Kivun määrässä, haitassa ja elämänlaadussa ryhmien välillä ei ollut eroja. Mini-interventioryhmässä muihin ryhmiin verrattuna päivittäisen ja kiusallisen kivun määrä kuitenkin väheni ja tyytyväisyys hoitoon lisääntyi. Terveydenhuolto- ja työkyvyttömyyskustannukset olivat ryhmässä A 4 670 euroa, ryhmässä B 5 990 euroa ja ryhmässä C 9 510 euroa. Ryhmän A terveydenhuolto- ja työkyvyttömyyskustannukset olivat tilastollisesti merkitsevästi pienempiä kuin muiden ryhmien. Koettu riski, että ei parane, oli voimakkain hoitoon vaikuttava tekijä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:

Kirjallisuushaussa elokuussa 2013 ei löytynyt aiemman järjestelmällisen katsauksen «Karjalainen K, Malmivaara A, van Tulder M ym. Mult...»1 ja satunnaistetun tutkimuksen «Karjalainen K, Malmivaara A, Mutanen P ym. Mini-in...»2 jälkeen julkaistua alkuperäistutkimusta, jossa olisi selvitetty subakuuttiin selkäkipuun annetun moniammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuutta.

Kirjallisuutta

  1. Karjalainen K, Malmivaara A, van Tulder M ym. Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for subacute low back pain among working age adults. Cochrane Database Syst Rev 2003;2:CD002193 «PMID: 12804427»PubMed
  2. Karjalainen K, Malmivaara A, Mutanen P ym. Mini-intervention for subacute low back pain: two-year follow-up and modifiers of effectiveness. Spine (Phila Pa 1976) 2004;29:1069-76 «PMID: 15131431»PubMed