Takaisin

Levetirasetaami paikallisalkuisen epilepsian lisälääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
27.2.2019

Näytön aste: A

Levetirasetaami on tehokas paikallisalkuisen epilepsian lisälääke.

Vuotta 2000 koskeva Cochrane-katsaus «Chaisewikul R, Privitera MD, Hutton JL ym. Levetir...»1. Kohteena oli 3 satunnaistettua, lumekontrolloitua, kaksoissokkotutkimusta ja 1 crossover/lumelääketutkimus, joissa levetirasetaamia tutkittiin lisälääkkeenä paikallisalkuisessa, muille lääkkeille reagoimattomassa epilepsiassa. Yhteensä 1 023 aikuispotilasta osallistui tutkimuksiin.

Katsauksen lähteinä olivat muun muassa MEDLINE-tietokanta, Cochrane Epilepsy Group's trial register, Cochrane Central Register of Controlled Trials ja lääkkeen valmistajalta saadut tiedot.

Vaarasuhde (HR) (95 % luottamusväli) yli 50 % kohtausvähenemälle lumelääkkeeseen verrattuna oli 3,81 (2,78–5,22). Tutkituilla annoksilla 1 000–3 000 mg, levetirasetaamin teho oli sitä parempi, mitä korkeampaa annosta käytettiin. Noin 15 % potilaista hyötyi (sai yli 50 % kohtausvähenemän) 1 000 mg annoksella ja 20–30 % potilaista 3 000 mg annoksella. Lääkkeen keskeyttämisriski HR (95 % Iuottamusväli) lumelääkkeeseen verrattuna oli 1,25 (0,87–1,80). Levetirasetaamin käyttöön merkittävästi liittyviä haittavaikutuksia HR (99 % luottamusväli) olivat: huimaus 2,36 (1,21–4,61) ja infektiot 1,82 (1,05–3,14), kun taas tapaturmaiset vammat olivat merkittävästi yleisempiä lumelääkkeellä 0,55 (0,32–0,93).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Systemoitu katsaus. Meta-analyysiin sisällytettyjen tutkimuksien ongelmina olivat lyhyt seuranta-aika (12 viikkoa), matalat annokset ja ainoastaan 50 % kohtausvähenemän rekisteröinti eli kliinisesti merkittävimmästä päätepistetapahtumasta eli kohtauksettomuudesta ei ole tietoa.

Kirjallisuutta

  1. Chaisewikul R, Privitera MD, Hutton JL ym. Levetiracetam add-on for drug-resistant localization related (partial) epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2001;1:CD001901 «PMID: 11279737»PubMed