Takaisin

Valproaatti yleistyneen epilepsian ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Jukka Peltola
27.2.2019

Näytön aste: C

Valproaatti lienee tehokkaampi kuin lamotrigiini ja paremmin siedetty kuin topiramaatti yleistyneissä epilepsioissa.

Iso-Britanniassa 1999–2004 tehdyssä sairaalapohjaisessa avoimessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Marson AG, Al-Kharusi AM, Alwaidh M ym. The SANAD ...»1toisessa haarassa rekrytoitiin 716 potilasta, joille valproaattia pidettiin standardihoitona. Potilaat satunnaistettiin saamaan joko valproaattia, lamotrigiiniä tai topiramaattia. Ensisijaiset päätepistetapahtumat olivat aika hoidon lopettamiseen sekä aika 1 vuoden kohtauksettomuuden saavuttamiseen. Analyysit tehtiin sekä ITT- että PP-ryhmissä.

Yleistyneissä epilepsioissa valproaatti oli tehokkaampi kuin lamotrigiini; HR (95 % Iuottamusväli) 1,55 (1,07–2,24) sekä topiramaatti; HR (95 % Iuottamusväli) 1,89 (1,32–2,70), kun päätetapahtumana oli aika hoidon lopettamiseen. Kun päätetapahtumana oli aika vuoden kohtauksettomuuden saavuttamiseen, valproaatti oli tehokkaampi kuin lamotrigiini 0,68 (0,53–0,89), mutta lamotrigiinin ja topiramaatin välillä ei ollut tehoeroa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kommentit

Mukana ei ollut levetirasetaamia.

Kirjallisuutta

  1. Marson AG, Al-Kharusi AM, Alwaidh M ym. The SANAD study of effectiveness of valproate, lamotrigine, or topiramate for generalised and unclassifiable epilepsy: an unblinded randomised controlled trial. Lancet 2007;369:1016-26 «PMID: 17382828»PubMed