Takaisin

Siklosporiinin tehokkuus (lyhytaikaisessa) atooppisen ekseeman hoidossa

Näytönastekatsaukset
Maarit Vaalamo
26.5.2016

Näytön aste: B

Siklosporiini näyttää lievittävän tehokkaasti aikuisten ja lasten atooppisen ekseeman oireita lyhytaikaisessa hoidossa.

33 englantilaista 17–56-vuotiasta vaikeaa hoitoresistenttiä atooppista ekseemaa sairastavaa potilasta satunnaistettiin aloittamaan siklosporiinihoito 5 mg/kg/vrk tai lume «Sowden JM, Berth-Jones J, Ross JS ym. Double-blind...»1, «Salek MS, Finlay AY, Luscombe DK ym. Cyclosporin g...»2. Hoitoa jatkettiin 8 viikkoa, jonka jälkeen hoitoja vaihdettiin. Hoidettavat ja tutkijat sokkoutettiin. Poissulkukriteereinä olivat maksan tai munuaisen toimintahäiriö, hoidettu tai hoitamaton verenpainetauti, syöpäanamneesi, akuutti infektio tai muiden munuaistoksisten lääkkeiden käyttö. Systeemiset ja UV- valohoidot lopetettiin 2 viikkoa ennen tutkimusta. Paikalliskortikosteroidivoiteita sai jatkaa, mutta niiden käyttömäärää seurattiin.

Siklosporiinihoidon aikana ekseeman aktiviteetti ja pinta-ala, kutina ja unihäiriöt vähenivät merkittävästi (p < 0,001) ja elämänlaatu parani. Siklosporiinin lopettamisen jälkeen relapsi tapahtui nopeasti. 20 potilasta raportoi yhteensä 39 haittavaikutusta siklosporiinihoidon aikana ja 8 potilasta lumeryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

46 alankomaalaista 17–68-vuotiasta vaikeaa hoitoresistenttiä atooppista ekseemaa sairastavaa potilasta satunnaistettiin saamaan siklosporiinia 5 mg/kg/vrk (n = 23) tai lumetta (n = 23) 6 viikon ajan «van Joost T, Heule F, Korstanje M ym. Cyclosporin ...»3. Poissulkukriteereinä olivat munuaisen tai maksan toimintahäiriö, hyperkalemia, verenpainetauti, syöpäanamneesi, infektiotauti, epilepsia, imeytymishäiriö, lääkkeiden tai alkoholin väärinkäyttö tai siklosporiinin farmakokinetiikkaan vaikuttavien muiden lääkkeiden käyttö. Laboratorioarvojen tai verenpaineen kohotessa lääkettä vähennettiin 25–50 %. 14 potilasta siklosporiiniryhmässä ja 9 potilasta lumeryhmässä oli mukana tutkimuksen loppuun saakka. Poisjääneet olivat mukana loppuarvioinnissa viimeksi saatujen mittaustulosten mukaisesti.

Ekseeman vakavuusaste arvioituna 6:lla kehon alueella parani 55 % aktiiviryhmässä ja huononi 4 % lumeryhmässä. Ekseeman laajuus väheni 40 % aktiiviryhmässä ja laajeni 25 % lumeryhmässä. 12 potilasta aktiiviryhmässä raportoi 28 haittavaikutusta, joista 3 vakavia.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2014 julkaistu järjestelmällinen katsaus «Roekevisch E, Spuls PI, Kuester D ym. Efficacy and...»4 kokosi yhteensä 14 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta. Näistä 5 tutkimuksessa siklosporiinin tehoa keskivaikeassa tai vaikeassa atooppisessa ekseemassa verrattiin lumeeseen, 6 tutkimuksessa puolestaan vertailuna oli IVIG (suonensisäinen immunoglobuliini), UV (UVAB-valohoito), EC-MPS (enteric coated mycophenolate sodium), takrolimuusi, prednisoloni tai aiempi siklosporiinivalmiste. 3 tutkimuksessa haettiin oikeaa hoitoannosta. Tutkimuksissa oli aikuis- ja/tai lapsipotilaita. Tutkimukset olivat pääsääntöisesti lyhytkestoisia, 10 vuorokaudesta 8 viikkoon. 4 RCT:ssa hoitoaika oli aina 1 vuoteen saakka, mutta näyttö katsottiin puutteelliseksi avoimen tutkimusasetelman ja runsaiden keskeytymisien vuoksi.

Kaikissa lumekontrolloiduissa tutkimuksissa siklosporiini osoittautui lumetta tehokkaammaksi. Vertailussa prednisolonin, UVAB-hoidon ja IVIG-hoidon kanssa siklosporiini oli tehokkaampi, kun taas EC-MPS ja siklosporiini vastasivat teholtaan toisiaan. Vakavia haittoja ei todettu lainkaan 9 tutkimuksessa. Kaikkien haittojen määrä vaihteli välillä 1,0 % ja 28,2 %.

Katsausartikkelin laatijat toteavat siklosporiinin olevan ensisijainen systeeminen hoito atooppiseen ekseemaan, sillä kaikki referoidut 14 tutkimusta paransivat atooppisen ekseeman kliinisiä oireita. Siklosporiinia voidaan suositella vain lyhytaikaiseen käyttöön. Meta-analyysiä ei voitu laatia metodologisten rajoitteiden vuoksi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Egyptiläisessä monikeskustutkimuksessa «El-Khalawany MA, Hassan H, Shaaban D ym. Methotrex...»5 40 vaikeaa atooppista ekseemaa sairastavaa lasta satunnaistettiin 2 ryhmään. Ryhmän A 20 iältään 8–14-vuotiasta lasta hoidettiin metotreksaatilla. Aloitusannoksena oli 5 mg kerran viikossa, sitten 7,5 mg kerran viikossa tutkimusjakson loppuun asti. Lääke annettiin kolmena 2,5 mg annoksena 12 tunnin välein, ja seuraavan vuorokautena annettiin 4 mg foolihappolisä. Ryhmän B 20 iältään 7–14-vuotiasta lasta hoidettiin siklosporiinilla 2,5 mg/kg/vrk. Hoitojakson pituus oli 12 viikkoa, ja seurantaa jatkettiin 12 viikon ajan hoitojakson jälkeen. Antihistamiinien ja kosteusvoiteiden käyttö sallittiin tutkimuksen aikana.

SCORAD laski metotreksaatihoitoa saaneilla alkuvaiheen 57,9 ± 3,21:sta viikolla 12 26,25 ± 7,03:een, ja 12 viikkoa hoitojakson jälkeen se oli 31,35 ± 9,52. Siklosporiiniryhmässä vastaavat arvot olivat: 56,54 ± 4,82, 25,01 ± 8,21 ja 35,5 ± 14,54. Merkitsevää eroa valmisteiden välillä ei havaittu. Metotreksaattia saaneilla todettiin haittoina anemiaa (30 %), väsymystä (30 %), poikkeavia maksa-arvoja (25 %), pahoinvointia (20 %) ja suun limakalvojen haavautumista (20 %). Siklosporiinia saaneilla todettiin väsymystä (50 %), leukopeniaa (35 %), päänsärkyä (25 %), anemiaa (20 %) ja flunssan oireita (20 %). Haitat eivät johtaneet annoslaskuihin tai lääkkeen lopettamiseen. Haitat poistuivat lääkityksen loputtua.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kirjallisuutta

 1. Sowden JM, Berth-Jones J, Ross JS ym. Double-blind, controlled, crossover study of cyclosporin in adults with severe refractory atopic dermatitis. Lancet 1991;338:137-40 «PMID: 1677063»PubMed
 2. Salek MS, Finlay AY, Luscombe DK ym. Cyclosporin greatly improves the quality of life of adults with severe atopic dermatitis. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Dermatol 1993;129:422-30 «PMID: 8217757»PubMed
 3. van Joost T, Heule F, Korstanje M ym. Cyclosporin in atopic dermatitis: a multicentre placebo-controlled study. Br J Dermatol 1994;130:634-40 «PMID: 8204472»PubMed
 4. Roekevisch E, Spuls PI, Kuester D ym. Efficacy and safety of systemic treatments for moderate-to-severe atopic dermatitis: a systematic review. J Allergy Clin Immunol 2014;133:429-38 «PMID: 24269258»PubMed
 5. El-Khalawany MA, Hassan H, Shaaban D ym. Methotrexate versus cyclosporine in the treatment of severe atopic dermatitis in children: a multicenter experience from Egypt. Eur J Pediatr 2013;172:351-6 «PMID: 23229188»PubMed