Takaisin

Takrolimuusivoide verrattuna pimekrolimuusiemulsiovoiteeseen aikuisten atooppisen ekseeman hoidossa

Näytönastekatsaukset
Maarit Vaalamo
26.5.2016

Näytön aste: B

0,1-prosenttinen takrolimuusivoide on ilmeisesti 1-prosenttista pimekrolimuusiemulsiovoidetta tehokkaampi aikuisten atooppisen ekseeman hoidossa.

Vuonna 2005 julkaistussa yhdysvaltalaisessa monikeskustutkimuksessa «Paller AS, Lebwohl M, Fleischer AB Jr ym. Tacrolim...»1verrattiin 0,1-prosenttisen takrolimuusivoiteen ja 1-prosenttisen pimekrolimuusiemulsiovoiteen tehoa. Kontrolloidussa 6 viikon kestoisessa tutkimuksessa satunnaistettiin aikuisten ryhmän (≥ 16 vuotta) lievää, keskivaikeaa ja vaikeaa atooppista ekseemaa sairastavat potilaat pimekrolimuusilla (n = 203) tai takrolimuusilla (N = 210) hoidettavien ryhmiin. Potilaat rasvasivat ekseema-alueita 2 kertaa vuorokaudessa yhteensä 6 viikon ajan tai vielä 1 viikon ajan sen jälkeen, kun ekseema oli täysin parantunut. Potilaat tutkittiin lähtötilanteessa ja 1, 3 ja 6 viikon kuluttua. Piste-estimaattina oli prosentuaalinen muutos EASI-pisteissä (Eczema Area and Severity Index) lähtötilanteesta 6 viikon päähän.

Tutkimuksen keskeytti takrolimuusiryhmästä tehon puutteen vuoksi 3/210, haittavaikutusten vuoksi 6/210, seurannoista putosi 22/210 ja muista syistä 11/210. Vastaavat luvut pimekrolimuusin osalta olivat 11/203, 5/203, 27/203 ja 5/203. Tehon puutteen vuoksi keskeyttäneiden määrä oli tilastollisesti merkitseväsi vähäisempi takrolimuusilla hoidettujen joukossa (p = 0,03). Loppuun asti oli mukana 168/210 potilasta takrolimuusiryhmästä ja 155/203 potilasta pimekrolimuusiryhmästä. Kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat mukana tuloksia arvioitaessa.

EASI (Eczema Area and Severity Index) laski viikolla 6 takrolimuusiryhmässä 54,1 % ja pimekrolimuusiryhmässä 34,9 % (P ≤ 0,0001) ja tämä ero oli tilastollisesti merkitsevä. Takrolimuusilla hoidetuista 45,7 % ja pimekrolimuusiryhmästä 27,1 % (p ≤ 0,0001) oli tutkimuksen loppuessa tutkijan kliinisen arvion perusteella lähes tai täysin "ekseemavapaita". Ekseeman pinta-ala pieneni takrolimuusiryhmässä 50,2 %:lla ja pimekrolimuusiryhmässä 33,8 %:lla (P ≤ 0,001). Kutinaa arvioitiin VAS-pisteytyksellä (Visual Analog Scale). Takrolimuusiryhmässä pisteet laskivat alkutilanteen 6,0:sta lopputilanteen 3,1:een ja pimekrolimuusiryhmässä 6,2–3,8 (p ≤ 0,01).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä tutkimus «Fleischer AB Jr, Abramovits W, Breneman D ym. Tacr...»2on osa-analyysi edellisen työn aineistosta. Osa-analyysiin valittiin keskivaikeaa/vaikeaa atooppista ekseemaa sairastavat potilaat.

Takrolimuusiryhmastä 0,71 % (1/141) ja pimekrolimuusiryhmästä 7,1 % 10/140) keskeytti tutkimuksen tehon puutteen vuoksi. Tämä ero oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,005). Takrolimuusiryhmästä yhteensä 112 ja pimekrolimuusiryhmästä 105 oli mukana tutkimuksen loppuun asti. Muita syitä keskeytykseen olivat haittavaikutukset (3/141;5/140), seurannoista putoaminen (16/141; 18/140) ja non-komplianssi/potilaan halu vetäytyä tutkimuksen alkuvaiheessa (9/141;2/140). Lopputuloksissa arvioitiin kaikki tutkimukseen osallistuneet.

Viikolla 1 EASI oli takrolimuusiryhmassä parantunut 37,5 %, viikolla 3 49,9 % ja viikolla 6 56,9 %. Vastaavat luvut pimekrolimuusiryhmässä olivat 31,6 %, 39,9 % ja 39,0 %. Tutkimuksen loppuessa EASI oli parantunut takrolimuusiryhmässä merkitsevästi enemmän (p = 0,0002). Kliinisen arvion (IGADA) perusteella takrolimuusiryhmästä 40 % ja pimekrolimuusiryhmästä 22 % (p = 0,001) oli lähes tai täysin parantunut tutkimuksen loppuessa. Ekseeman pinta-ala pieneni takrolimuusiryhmässä 49 % ja pimekrolimuusiryhmässä 34 % (p = 0,01). Kutina arvioituna VAS-pisteytyksellä (Visual Analog Scale) pieneni takrolimuusiryhmässä 6,7 cm:stä 3,2 cm:iin ja pimekrolimuusiryhmässä 6,7 cm:stä 3,8 cm:iin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Molemmat tutkimukset «Paller AS, Lebwohl M, Fleischer AB Jr ym. Tacrolim...»1, «Fleischer AB Jr, Abramovits W, Breneman D ym. Tacr...»2 saivat taloudellista tukea takrolimuusivoidetta valmistavalta lääkeyhtiöltä. Potilaista alle puolet oli valkoihoisia.

Tutkimuksen «Paller AS, Lebwohl M, Fleischer AB Jr ym. Tacrolim...»1 potilasaineistoa on analysoitu uudelleen useissa muissa tutkimuksissa. Osa-analyyseistä «Fleischer AB Jr, Abramovits W, Breneman D ym. Tacr...»2on referoitu näytönastekatsauksessa. Osa-analyysissa «Kirsner RS, Heffernan MP, Antaya R. Safety and eff...»3 analysoitiin aiemmin kortikosteroidivoitein hoidettua potilasjoukkoa ja osa-analyysissa «Abramovits W, Fleischer AB Jr, Jaracz E ym. Adult ...»4puolestaan analysoitiin keskivaikeaa atooppista ekseemaa sairastavaa potilasjoukkoa. Tulokset olivat samassa linjassa alkuperäistyön «Paller AS, Lebwohl M, Fleischer AB Jr ym. Tacrolim...»1kanssa.

Yin ym. «Yin Z, Xu J, Luo D. Efficacy and tolerance of tacr...»5 julkaisivat vuonna 2011 meta-analyysin, jonka perusteella 0,1-prosenttinen takrolimuusivoide on 1-prosenttista pimekrolimuusia tehokkaampi aikuisilla ja keskivaikeaa – vaikeaa atooppista ekseemaa sairastavilla lapsilla. Tämän 4 osatyötä sisältävän meta-analyysin 3 työtä koostuivat saman alkuperäistutkimuksen potilasaineiston analyyseistä «Paller AS, Lebwohl M, Fleischer AB Jr ym. Tacrolim...»1, «Fleischer AB Jr, Abramovits W, Breneman D ym. Tacr...»2, «Kirsner RS, Heffernan MP, Antaya R. Safety and eff...»3. Lisäksi meta-analyysiin oli valittu Kempersin ym. «Kempers S, Boguniewicz M, Carter E ym. A randomize...»6 laatima työ, jossa verrattiin 0,03-prosenttista takrolimuusia ja 1-prosenttista pimekrolimuusia lasten keskivaikeassa atooppisessa ekseemassa.

Kirjallisuutta

  1. Paller AS, Lebwohl M, Fleischer AB Jr ym. Tacrolimus ointment is more effective than pimecrolimus cream with a similar safety profile in the treatment of atopic dermatitis: results from 3 randomized, comparative studies. J Am Acad Dermatol 2005;52:810-22 «PMID: 15858471»PubMed
  2. Fleischer AB Jr, Abramovits W, Breneman D ym. Tacrolimus ointment is more effective than pimecrolimus cream in adult patients with moderate to very severe atopic dermatitis. J Dermatolog Treat 2007;18:151-7 «PMID: 17538803»PubMed
  3. Kirsner RS, Heffernan MP, Antaya R. Safety and efficacy of tacrolimus ointment versus pimecrolimus cream in the treatment of patients with atopic dermatitis previously treated with corticosteroids. Acta Derm Venereol 2010;90:58-64 «PMID: 20107727»PubMed
  4. Abramovits W, Fleischer AB Jr, Jaracz E ym. Adult patients with moderate atopic dermatitis: tacrolimus ointment versus pimecrolimus cream. J Drugs Dermatol 2008;7:1153-8 «PMID: 19137769»PubMed
  5. Yin Z, Xu J, Luo D. Efficacy and tolerance of tacrolimus and pimecrolimus for atopic dermatitis: a meta-analysis. J Biomed Res 2011;25:385-91 «PMID: 23554715»PubMed
  6. Kempers S, Boguniewicz M, Carter E ym. A randomized investigator-blinded study comparing pimecrolimus cream 1% with tacrolimus ointment 0.03% in the treatment of pediatric patients with moderate atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2004;51:515-25 «PMID: 15389185»PubMed