Takaisin

EKG ja sepelvaltimotaudin vaikeusaste

Näytönastekatsaukset
Markku Eskola
29.11.2013

Näytön aste: A

Vähintään 6 kytkennän ST-lasku, erityisesti jos maksimaalinen muutos on kytkennöissä V4–V6 yhdistettynä kyseisten kytkentöjen negatiiviseen T-aaltoon sekä kytkennän aVR ST-nousuun, on merkki vaikeasta kolmen suonen taudista tai päärunkotaudista sekä kohonneesta päätetapahtumien riskistä.

Tutkimuksessa «Nikus KC, Eskola MJ, Virtanen VK ym. ST-depression...»1 potilaat (n = 50, miehiä 30, naisia 20, ikä 69 ± 10 vuotta) jaettiin kahteen ryhmään kivunaikaisten ST/T-muutosten mukaan. Potilailla, joilla todettiin ST-lasku ja negatiivinen T-aalto maksimissaan kytkennöissä V45, oli kaikilla joko päärungon tai vaikea kolmen suonen tauti varjoainekuvauksessa, ja heistä 76 %:lle tehtiin ohitusleikkaus. Sairaalakuolleisuus oli 24 %. Vertailuryhmän potilailla, joilla todettiin muun tyyppinen ST-lasku yhdistettynä positiiviseen T-aaltoon, varjoainekuvauksessa 8 %:lla ei ollut merkittäviä ahtaumia, 56 %:lla oli yhden suonen ja 8 %:lla kahden suonen tauti. Joka toiselle potilaalle tehtiin sepelvaltimoiden pallolaajennus. Hoidettava ahtauma sijaitsi vasemmassa eteen laskevassa sepelvaltimossa ¾:lla. Sairaalakuolleisuutta ei tässä ryhmässä todettu.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa tutkimuksessa «Sclarovsky S, Rechavia E, Strasberg B ym. Unstable...»2 35 potilasta, joilla oli sepelvaltimokohtaus ja vähintään 2 mm:n ST-lasku rintakytkennöissä, jaettiin kahteen ryhmään T-aallonsuunnan mukaan. Kahdeksan potilasta 21:sta, joilla oli positiivinen T-aalto (T+), kehitti sydäninfarktin. Sairaalakuolleisuutta ei ollut. Vastaavasti ryhmän, jossa todettiin negatiivinen T-aalto (T-), potilaista 4/11 kehitti sydäninfarktin, ja sairaalakuolleisuus oli 27,3 % (p = 0,03). Ohitusleikkaukseen päätyi ryhmästä T+ 28,6 % ja ryhmästä T- 72,7 % (p = 0,001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kolmannessa tutkimuksessa «Nikus K, Järvinen O, Sclarovsky S ym. Electrocardi...»3 oli mukana 1 131 potilasta, joille oli tehty sepelvaltimoiden ohitusleikkaus päivystyksenä tai kiireellisesti. Globaali iskemian EKG-löydös (ST-lasku vähintään 6 kytkennässä maksimin ollessa kytkennöissä V4–V6 yhdistettynä kyseisten kytkentöjen negatiiviseen T-aaltoon sekä kytkennän aVR ST-nousuun) todettiin 61/80 päivystykselliseen tai kiireelliseen ohitusleikkaukseen joutuneista potilaista (76 %), joilla sepelvaltimoiden varjoainekuvauksessa oli merkittävä vasemman päärungon ahtauma. Sama EKG-muutos todettiin vain 12/65 potilaalla (19 %), joilla ei ollut päärunkotautia. Globaali iskemian EKG-löydöksen sensitiivisyys, spesifisyys, positiivinen ja negatiivinen ennustearvo päärunkotaudin suhteen olivat 76, 81, 84 ja 74 %. Monimuuttuja-analyysissä tämä EKG- löydös yhdistyi vahvasti päärunkotautiin (HR 16,0, 95 % luottamusväli 6,5–39,5, p < 0,001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Neljännessä tutkimuksessa «Nikus KC, Sclarovsky S, Huhtala H ym. Electrocardi...»4 oli mukana 1 181 peräkkäistä yliopistosairaalaan tullutta sepelvaltimotautikohtauspotilasta. Heistä 8 %:lla todettiin EKG:ssa globaali iskemia (ST-lasku vähintään 6 kytkennässä maksimin ollessa kytkennöissä V4–V6 yhdistettynä kyseisten kytkentöjen negatiiviseen T-aaltoon sekä kytkennän aVR ST-nousuun). Löydös ennusti suurta määrää (48 %) päätetapahtumia (kuolleisuuden, uusintainfarktin, UAP:n, elvytyksen tai aivoverenkiertohäiriöiden yhdistelmä) 10 kuukauden seurannassa verrattuna muihin EKG-ilmentymiin (36 %) (HR (hazard ratio) 1,78, 95 % luottamusväli 1,31–2,41, p < 0,001). Monimuuttuja-analyysissä globaali iskemian EKG-löydös oli itsenäinen riskitekijä suurempaan määrään yhdistelmäpäätetapahtumia 10 kuukauden seurannassa (HR 1,40, 95 % luottamusväli 1,02–1,91, p = 0,035).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lisätietoa aiheesta, ks. artikkeli Nikus ym. «Nikus K. 12-lead Electrocardiogram in Acute Corona...»5.

Kirjallisuutta

 1. Nikus KC, Eskola MJ, Virtanen VK ym. ST-depression with negative T waves in leads V4-V5--a marker of severe coronary artery disease in non-ST elevation acute coronary syndrome: a prospective study of Angina at rest, with troponin, clinical, electrocardiographic, and angiographic correlation. Ann Noninvasive Electrocardiol 2004;9:207-14 «PMID: 15245335»PubMed
 2. Sclarovsky S, Rechavia E, Strasberg B ym. Unstable angina: ST segment depression with positive versus negative T wave deflections--clinical course, ECG evolution, and angiographic correlation. Am Heart J 1988;116:933-41 «PMID: 3177193»PubMed
 3. Nikus K, Järvinen O, Sclarovsky S ym. Electrocardiographic presentation of left main disease in patients undergoing urgent or emergent coronary artery bypass grafting. Postgrad Med 2011;123:42-8 «PMID: 21474892»PubMed
 4. Nikus KC, Sclarovsky S, Huhtala H ym. Electrocardiographic presentation of global ischemia in acute coronary syndrome predicts poor outcome. Ann Med 2012;44:494-502 «PMID: 21679105»PubMed
 5. Nikus K. 12-lead Electrocardiogram in Acute Coronary Syndrome: Association with Coronary Angiography Findings and Outcome. Acta Universitatis Tamperensis; 1776, Tampere University Press, Tampere 2012