Takaisin

EKG-rekisteröinti ja takaseinäinfarkti

Näytönastekatsaukset
Markku Eskola ja Kjell Nikus
29.11.2013

Näytön aste: A

Takaseinäinfarkti voi näkyä EKG:ssa ainoastaan kytkennöissä V7–V9.

Zalenskin työryhmän tutkimuksen mukaan (n=149) lisäkytkentöjä V4R, V8 ja V9 käytettäessä EKG:n herkkyys tunnistaa ST-nousuinfarkti kasvaa verrattuna 12-kytkentäiseen rekisteröintiin (59 vs. 47 %, vastaavassa järjestyksessä) tarkkuuden pysyessä korkeana (93 % molemmissa ryhmissä) «Zalenski RJ, Cooke D, Rydman R ym. Assessing the d...»1. Lisäkytkentöjä V4R, V8 ja V9 käyttämällä liuotushoidon kriteerit täyttävien potilaiden osuus kasvoi 13,5 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kliininen hyöty lisäkytkennöistä osoitettiin jo 1970-luvulla «Melendez LJ, Jones DT, Salcedo JR. Usefulness of t...»2. Tutkimuksessa oli mukana 117 perättäistä sydänvalvontaosastolla hoidettua potilasta. Kaikilta rekisteröitiin 15-kytkentäinen EKG tulovaiheessa ja kolmena seuraavana päivänä. Sydäninfarktidiagnoosi varmistui 46:lla (39 %) potilaalla ja heistä yhdeksällä (20 %) todettiin ST-välin nousuja ja/tai Q-aaltoja kolmessa lisäkytkennässä (V7, V8 ja V9), ja kolmella (7 %) nämä sydäninfarktille diagnostiset muutokset näkyivät ainoastaan kyseisissä lisäkytkennöissä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Retrospektiivisessä tutkimuksessa 17 000 perättäisen sairaalaan otetun potilaan aineistossa ainoastaan 250:ltä (1,5 %) oli rekisteröity selän puolelta kytkennät V7-9 «Casas RE, Marriott HJ, Glancy DL. Value of leads V...»3. Rekisteröinnin syy oli joko epäily takaseinäinfarktista tai todettu korkea R-aalto kytkennässä V1 ja/tai V2. Posterioristen kytkentöjen V7, V8 tai V9 ST-nousu ja/tai Q-aalto merkkinä uudesta tai vanhasta sydäninfarktista todettiin 110:llä (44 %) potilaalla ja se oli ainoa EKG-osoitus sydäninfarktista 27:llä (11 %) potilaalla 250:stä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Agarwalin työryhmän tutkimuksen aineistona olivat 58 potilasta, joilla epäiltiin kliinisesti sydäninfarktia, vaikka 12-kytkentäisessä EKG:ssä ei ollut yli 1 mm:n ST-nousua kahdessa rinnakkaisessa kytkennässä «Agarwal JB, Khaw K, Aurignac F ym. Importance of p...»4. Kaikilta heiltä rekisteröitiin selän puolen kytkennät V7-9. Tutkimuksen potilaista 18:lla (31 %) todettiin ≥1 mm:n ST-nousu tai Q-aalto vähintään kahdessa lisäkytkennöistä V7-9 merkkinä takaseinäinfarktista. Kaikilla 18 potilaalla sydäninfarkti varmistui joko kohonneilla sydänlihasmerkkiaineilla tai sepelvaltimoiden varjoainekuvauksella.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Alaseinäinfarktipotilailla (n=87, miehiä 72 [83 %], naisia 15 [17 %]) samanaikainen ST-segmentin nousu posteriorisissa kytkennöissä V7-9 korreloitui useammin posterolateraaliseen liikehäiriöön isotooppiventrikulografiassa (p>0,001), isompaan infarktivaurioon S-CK arvoilla (p<0,02) tai ejektiofraktiolla (p<0,008) mitattuna verrattuna potilaisiin, joilla ei todettu samanaikaista ST-nousua kytkennöissä V7-9 «Matetzky S, Freimark D, Chouraqui P ym. Significan...»5. Kytkentöjen V7-9 ST-nousu ennusti uusintainfarktin, sydämen vajaatoiminnan tai kuoleman yhdistelmä päätetapahtumaa (p=0,05).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Zalenski RJ, Cooke D, Rydman R ym. Assessing the diagnostic value of an ECG containing leads V4R, V8, and V9: the 15-lead ECG. Ann Emerg Med 1993;22:786-93 «PMID: 8470834»PubMed
 2. Melendez LJ, Jones DT, Salcedo JR. Usefulness of three additional electrocardiographic chest leads (V7, V8, and V9) in the diagnosis of acute myocardial infarction. Can Med Assoc J 1978;119:745-8 «PMID: 709476»PubMed
 3. Casas RE, Marriott HJ, Glancy DL. Value of leads V7-V9 in diagnosing posterior wall acute myocardial infarction and other causes of tall R waves in V1-V2. Am J Cardiol 1997;80:508-9 «PMID: 9285667»PubMed
 4. Agarwal JB, Khaw K, Aurignac F ym. Importance of posterior chest leads in patients with suspected myocardial infarction, but nondiagnostic, routine 12-lead electrocardiogram. Am J Cardiol 1999;83:323-6 «PMID: 10072216»PubMed
 5. Matetzky S, Freimark D, Chouraqui P ym. Significance of ST segment elevations in posterior chest leads (V7 to V9) in patients with acute inferior myocardial infarction: application for thrombolytic therapy. J Am Coll Cardiol 1998;31:506-11 «PMID: 9502627»PubMed