Takaisin

Haavan koon vaikutus diabeettisen neuropaattisen haavan paranemiseen

Näytönastekatsaukset
Annikki Vaalasti ja Tapani Ebeling
24.3.2021

Näytön aste: A

Diabeetikon jalkahaavan hoito tulee aloittaa viivytyksettä, sillä haavan koko on merkittävä neuropaattisen haavan paranemista ennustava tekijä.

Yhdysvaltalais-englantilaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa «Oyibo SO, Jude EB, Tarawneh I ym. The effects of u...»1 seurattiin 2 diabetesjalkakeskukseen vuoden aikana (1998–99) tulleita kaikkia uusia haavapotilaita. Potilaita oli yhteensä 194, joista 149 miehiä ja 45 naisia. Potilaiden keski-ikä oli 56,6 ± 12,6 vuotta ja diabeteksen kesto keskimäärin 15,4 ± 9,9 vuotta. 67,0 % haavoista oli neuropaattisia, 26,3 % neuroiskeemisiä ja 1,0 % iskeemisiä. Haavojen koko oli keskimäärin 1,5 cm2 (0,6–4,0 cm2).

6 kuukauden kuluessa 65 % haavoista oli parantunut, 16 % oli edelleen avoimia ja 15,5 % oli johtanut amputaatioon. Potilaista 3,5 % oli kuollut. Keskimäärin haavat paranivat 10 (8,4–11,6) viikossa. Haavan koko korreloi paranemisaikaan (rs = 0,27, p < 0,0001) ja ennusti paranemista. Potilaan ikä, sukupuoli, diabeteksen kesto eivät olleet paranemista ennustavia tekijöitä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa kohorttitutkimuksessa «Margolis DJ, Allen-Taylor L, Hoffstad O ym. Diabet...»2 selvitettiin riskitekijöitä, jotka ennustavat diabeettisen neuropaattisen jalkahaavan paranemista tai parantumattomuutta. Aineisto käsitti 31 106 Curative Health Services -haavakeskuksissa vuosina 1988–2000 hoidettua henkilöä, joilla oli yhteensä 72 525 haavaa. Tiedot kerättiin CHS:n haavarekistereistä. Riskitekijän tuli olla sellainen, joka oli havaittavissa ensimmäisellä käynnillä haavakeskuksessa.

Monimuuttujaista logistista regressioanalyysiä käyttäen arvioitiin haavan koon, keston ja luokituksen merkitys haavan paranemisennusteeseen 20 viikon kuluessa. Nämä kaikki 3 tekijää ennustavat haavan paranemistodennäköisyyttä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Englantilaisessa seurantatutkimuksessa «Ince P, Game FL, Jeffcoate WJ. Rate of healing of ...»3 selvitettiin diabeettisen jalkahaavan paranemista perinteisen hyvän hoidon avulla yhteen haavakeskukseen lähetettyjen uusien potilaiden joukossa vuosina 2000–2004. Inkluusiokriteereinä tutkimukseen oli diabeettinen, ei-infektoitunut nilkan tai jalkaterän alueen haava, alentunut ihotunto ja palpoituvat jalkaterän pulssit. Aineisto koostui 154 potilaasta, joilla oli 410 nilkan tai jalkaterän alueen neuropaattista haavaa, jotka eivät parantuneet 2 ensimmäisen seurantaviikon aikana. Haavat olivat olleet auki keskimäärin 15 vuorokautta (1–1 046 vrk). Haavoista 73,7 % oli < 1 cm2, 18,4 % 1–3 cm2 ja 7,9 % > 3 cm2.

Kaikkiaan 91,7 % haavoista parani eikä amputaatioita tarvittu, 59,3 % 12 viikossa, 70,5 % 20 viikossa ja 86,6 % 52 viikossa perinteisellä hyvällä hoidolla. Haavan koko lähtötilanteessa korreloi paranemiseen. Alle 1 cm2:n haavoista parani ilman amputaatioita 96,3 %, 1–3 cm2:n haavoista 87,7 % ja > 3 cm2:n haavoista 71,9 % (p < 0,001, X2). Myös haavan kesto korreloi lopulliseen paranemiseen (Spearman r = 0,104; p = 0,047).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti

Ks. myös vuonna 2019 julkaistu IWGDF-hoitosuositus (International Working Group on the Diabetic Foot) «https://iwgdfguidelines.org/wp-content/uploads/2019/05/IWGDF-Guidelines-2019.pdf»1 «IWGDF Guidelines on the prevention and management ...»4.

Kirjallisuutta

  1. Oyibo SO, Jude EB, Tarawneh I ym. The effects of ulcer size and site, patient's age, sex and type and duration of diabetes on the outcome of diabetic foot ulcers. Diabet Med 2001;18:133-8 «PMID: 11251677»PubMed
  2. Margolis DJ, Allen-Taylor L, Hoffstad O ym. Diabetic neuropathic foot ulcers: the association of wound size, wound duration, and wound grade on healing. Diabetes Care 2002;25:1835-9 «PMID: 12351487»PubMed
  3. Ince P, Game FL, Jeffcoate WJ. Rate of healing of neuropathic ulcers of the foot in diabetes and its relationship to ulcer duration and ulcer area. Diabetes Care 2007;30:660-3 «PMID: 17327337»PubMed
  4. IWGDF Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease, 2019. https://iwgdfguidelines.org/wp-content/uploads/2019/05/IWGDF-Guidelines-2019.pdf