Diabeetikon jalkaongelmat

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Diabetesliiton lääkärineuvoston, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä
29.6.2009

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sisältö

 • Diabetekseen liittyvät jalkaongelmat ovat merkittävä kansanterveydellinen haitta ja sairauskulujen aiheuttaja.
  • Diabeetikoiden määrän kasvaessa Suomessa myös nämä ongelmat lisääntyvät.
  • Vaikutukset näkyvät sairaanhoitokuluina, avun tarpeena ja kuolleisuutena.
 • Diabetes ja sen seuraukset altistavat alaraaja-amputaatioille, joista yli puolet olisi ehkäistävissä.
  • Suomessa tehtävistä nilkan yläpuolisista alaraaja-amputaatioista noin puolet tehdään diabeetikoille (suunnilleen 450 vuodessa).
  • Diabeetikon jalkaongelmien tärkeimmät syyt ovat neuropatia ja iskemia yhdessä ulkoisen vaurion kanssa. Lisäksi infektiot voivat vaikuttaa merkittävästi jalkaongelman kehitykseen.
 • Diabetekseen jo sairastuneilla on olennaista
  • estää perifeerisen neuropatian, tukkivan ääreisvaltimotaudin ja niiden komplikaatioiden kehittyminen
  • kohdistaa jalkahaavoja ehkäisevät toimenpiteet riskiryhmiin, erityisesti perifeeristä neuropatiaa sairastaviin.
 • Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon moniammatillinen yhteistyö ja tehokas hoitoketju ehkäisevät diabeetikon jalan kudosvaurioita ja siten amputaatioita.
 • Vuosittaisten amputaatiomäärien seuranta on tärkeä osa toiminnan tuloksellisuuden arviointia.

Suosituksen tavoite

 • Suosituksen tavoitteena on
  • vähentää diabeetikoiden jalkaongelmia lisäämällä perusterveydenhuollossa näiden ongelmien riskin toteamista ja parantamalla jalkojen hoidon mahdollisuuksia
  • yhdenmukaistaa jalkaongelmien diagnostiikkaa, hoitoa, hoitoketjuja ja hoidon porrastusta
  • estää jalkahaavoja ja alaraaja-amputaatioita sekä
  • vähentää jalkaongelmien aiheuttamaa sairaalahoidon tarvetta ja kuolleisuutta.

Määritelmä ja rajaus

 • Diabeetikon jalkaongelmalla tarkoitetaan tässä suosituksessa nilkan tai jalkaterän alueella olevaa haavaa tai muuta kudosvauriota ja siihen liittyvää infektiota, joiden taustalla on neuropatia, iskemia tai molemmat. Iskemian syy on alaraajavaltimoiden arterioskleroosi, tukkiva ääreisvaltimotauti.
 • Suosituksessa ei käsitellä säären alueen haavoja. Säären alueen haavojen hoitoa on käsitelty Käypä hoito -suosituksessa Krooninen alaraajahaava «Krooninen alaraajahaava»5.
 • Suosituksessa ei yleisesti tehdä eroa diabeteksen alamuotojen välillä.
 • Lisää diabeetikon jalkaongelmaan liittyviä määritelmiä on sähköisessä tausta-aineistossa «Määritelmiä ja lyhenteitä»2.

Kohderyhmä

 • Suosituksen kohderyhminä ovat
  • diabeetikoita kohtaava ja hoitava terveydenhuollon ammattihenkilöstö kaikilla terveydenhuollon tasoilla
  • terveydenhuollon voimavaroista päättävät.

Diabeetikon jalkaongelmien ja niiden riskitekijöiden epidemiologia

Miksi diabeetikon jalat ovat vaarassa?

Jalkaongelman riskitekijät ja patofysiologia

Kuva 1.

Diabeettisen jalkahaavan patofysiologia.

Alaraaja-amputaatiolle altistavat tekijät ja amputoidun ennuste

Jalan kliininen tutkiminen ja riskiluokitus

Kuva 2. Diabeetikon jalkojen riskiluokitus. Suojatunto tutkitaan monofilamenttitutkimuksella. Verenkierto on heikentynyt, jos toinen tai kumpikin jalkaterän syke puuttuu. Perusohjauksella tarkoitetaan diabeetikolle annettavaa jalkojenhoidon ohjausta, joka voidaan toteuttaa myös ryhmäohjauksena. Jalkaterapeutilla tai jalkojenhoitajalla käyntien tarve määritetään yksilöllisesti (ks. myös näytönastekatsaus Diabeetikoiden jalkojen riskiluokitus «Diabeetikoiden jalkojen yksinkertainen kliininen riskiluokitus ennustaa jalkahaavan ja amputaation ilmaantumista.»A)

Neuropatian arviointi

Verenkierron arviointi

 • Diabeetikkojen valtimotukokset esiintyvät jopa 100 %:lla säären valtimoissa ja noin 80 %:lla polvitaivevaltimossa ja pinnallisessa reisivaltimossa «Diehm N, Shang A, Silvestro A ym. Association of c...»44.
 • Kriittiseen iskemiaan viittaavat
  • jalan parantumaton haava tai kuolio
  • yöllinen, makuuasennossa ilmaantuva lepokipu, joka helpottaa pystyyn noustessa, yksinään tai yhdessä pohjekivun tai jalan puutumisena ilmenevän katkokävelyn kanssa.
  • Diabeetikoilla hapenpuutteen aiheuttama oireisto (katkokävely- ja lepokipuoireet) saattaa neuropatian takia puuttua kokonaan.
 • Kliinisessä arviossa kiinnitetään huomio jalan lämpötilaan, ihon väriin ja mahdollisiin kuolioihin.
  • Diabeetikon autosympatektomia voi vääristää ihon lämpö- ja värireaktioita (ks. Käypä hoito suositus Krooninen alaraajahaava «Krooninen alaraajahaava»5).
  • Diabeetikon tukkiva ääreisvaltimotauti on usein polven alapuolista, jolloin taudille muuten tyypillisiä löydöksiä (esimerkiksi muutokset karvoituksessa, kynsissä ja lihaksissa) ei välttämättä esiinny.
 • Sykkeiden palpaatio (ks. Käypä hoito -suositus Krooninen alaraajahaava «Krooninen alaraajahaava»5)
 • Nilkka-olkavarsipainesuhde (ankle-brachial index, ABI):
  • Nilkan ja olkavarren systolisten verenpaineiden suhde (ABI) alle 0.9 viittaa tukkivaan valtimotautiin (ks. Käypä hoito -suositus Krooninen alaraajaiskemia, valmistuu myöhemmin).
  • ABI yli 1.3 (raja-arvoiksi esitetty arvoja 1.15–1.4) viittaa valtimon seinää jäykistävään mediaskleroosiin ja siitä johtuvaan pseudohypertensioon «Rydén L, Standl E, Bartnik M ym. Guidelines on dia...»46, joka saattaa heikentää kliinisen arvion luotettavuutta.
  • ABI-mittauksen voi tehdä asiaan perehdytetty terveydenhuollon ammattihenkilö.
 • Mittatikkutesti (ks. Käypä hoito -suositus Krooninen alaraajaiskemia, valmistuu myöhemmin) on käyttökelpoinen lisätutkimus, jos mediaskleroosi vääristää ABI-arvoja «Mittatikkutesti saattaa olla käyttökelpoinen ääreisverenkierron vajauksen osoittaja, kun potilaalla on mediaskleroosi.»C.
  • Mittatikkutestillä etsitään sitä korkeutta (1 cm vastaa 0.75 mmHg:n systolista verenpainetta), jossa nilkan tason dopplerääni häviää jalkaa vaakatasosta kohotettaessa (tarkemmin Käypä hoito -suosituksessa Krooninen alaraajaiskemia, joka valmistuu myöhemmin).
 • Isovarpaan systolinen verenpaine:
  • Erikoissairaanhoidossa tehtävä lisätutkimus on muun muassa isovarpaan systolisen verenpaineen mittaus, joka antaa diabeetikon ääreisverenkierrosta luotettavamman kuvan kuin nilkan tasolta mitattu paine.
  • Normaali isovarvaspaine on noin 30 mmHg matalampi kuin olkavarresta mitattu «Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA ym. Inter-Society...»33 ja normaali varvas-olkavarsipainesuhde on (toe-brachial index, TBI) yli 0.7.

Jalan biomekaaninen tutkiminen ja jalkineiden tutkiminen

Ehkäisy ja riskipotilaan jalkojen hoito

 • Valtaosa amputaatioista olisi estettävissä tehokkaalla varhaisella diagnostiikalla ja hoidolla «Armstrong DG, Lavery LA. Diabetic foot ulcers: pre...»47.
 • Tärkein hoito on diabeetikon jalkaongelmien ehkäisy.
 • Ehkäisy ja seuranta tulee aloittaa jo silloin, kun diabetes todetaan.
 • Terveydenhuollon ammattilaisen tekemät säännölliset jalkojen seulontatutkimukset ovat tärkeitä jalkariskien toteamiseksi (ks. suosituksen kohta Jalan kliininen tutkimus ja jalkariskin arviointi ja riskiluokitustaulukko «Diabeetikon jalkojen riskiluokitus»8).

Potilasohjaus ja omahoito

Ehkäisy hoitolaitoksissa

 • Pitkittyneessä vuodelevossa (sairaalahoito) jalkojen (neuropaattisten) painehaavojen vaara on suuri.
  • Jo muutaman tunnin paikallaan makuu voi aiheuttaa suuren riskin potilaalle vaikeasti hoidettavan painehaavan kantapään alueelle (kuva «Painehaava 2»20).
  • Painehaavojen ehkäisyssä oleellisinta on paineen ja kitkan kevennys, joihin on käytettävissä erilaisia tekniikoita ja apuvälineitä (kuvat «Kiilatyyny»21 ja «Painekevennys»22).

Virheasennot

 • Virheasentoon liittyy usein luinen uloke, jonka kohdalle kehittyy neuropaattisessa jalassa kovettuma tai haava paineen ja hankauksen seurauksena (kuva «Kuormitusalueet»17).
 • Diabetekseen liittyvien jalan asentovirheiden syitä ovat:
 • Diabeetikolla saattaa olla myös muita kuin diabetekseen liittyviä virheasentoja (esimerkiksi vaivaisenluut), jotka voivat myös altistaa haavalle.
  • Pohjelihaksen tai akillesjänteen kireys lisää kuormitusta päkiäalueella, kuormittaa jalkaterän jousto- tai lukitusmekanismia ja altistaa jalan rakenteen pettämiselle.
  • Tavalliset virheasennot, kuten vaivaisenluut (kuvat «Vaivaisenluut, kuva 1»10 ja «Vaivaisenluut, kuva 2»11) tai vasaravarvasvirheasennot (kuva «Vasaravarpaat»9) sekä iän myötä kehittynyt lattajalkaisuus (talipes calcaneoplanovalgus) ovat usein ilmentymiä jalan biomekaniikan häiriöstä ja rakenteen pettämisestä. Niihin liittyy luisten ulokkeiden syntyminen ja painekuormituksen muutokset.
  • Synnynnäisessä kaarijalkavirheasennossa (talipes cavovarus) korkea jalkaholvi (jalan sisäkaari) ja jalan jäykkyys lisäävät päkiäalueen kuormitusta.
  • Vastaavia ongelmia voi syntyä myös halvauksen tai tapaturman jälkitilana.

Virheasentojen konservatiivinen hoito

Virheasennon kirurginen korjaus

Diabeetikon jalkahaavan luokittelu ja hoito

Taulukko 1. Haavan luokittelu. Haavan syvyysluokitus tehdään revision jälkeen.
Haavan syvyys Wagnerin luokka Haavan etiologinen ryhmittely Texasin yliopiston luokituksen mukaan
Puhdas haava Haavan infektio Haavan iskemia Haavan infektio ja iskemia
Iho ja ihonalaiskudos 1 A1 B1 C1 D1
Jänne tai nivelkapseli 2 A2 B2 C2 D2
Luu tai nivelontelo 3 A3 B3 C3 D3
Osittainen kuolio 4
Koko jalan kuolio 5

Kevennys haavan hoidossa

Haavan paikallishoito

Taulukko 2. Haavan paikallishoito.
Haavan tyyppi Hyödyllinen Saattaa olla hyödyllinen, mutta tutkimusnäyttö vähäinen Ei tutkimusnäyttöä hyödystä Haitallinen
Lyhenteet:
 • rhPDGF = ihmisen rekombinantti verihiutalekasvutekijä
 • G-CSF = granulosyyttiryhmiä stimuloiva kasvutekijä
 • EGF = epidermaalinen kasvutekijä
 • FGF = fibroblastikasvutekijä
Iskeeminen
 • Kuiva paikallishoito
 • Katetta ei tule poistaa, ellei alla märkää
 • Pienimolekyylinen hepariini
 • Ylipainehappihoito
 • Prostaglandiinianalogit
 • Kostea paikallishoito
 • Okklusiivinen haavasidos
Neuropaattinen
 • Mekaanisen rasituksen poisto
 • Ympäröivän kalluksen poisto
 • Haavapinnan nekroottisen kudoksen poisto
 • Haavapinnan kosteana pitävä haavasidos
 • Kasvutekijät (rhPDGF, G-CSF, autologinen verihiutalevalmiste)
 • Tekoiho
 • Alipaineimuhoito
 • Toukkahoito
 • Ylipainehappihoito
 • Muut kasvutekijät (EGF, FGF)
 • Kuiva haavasidos

Haavan kirurginen hoito

Diabeetikon jalkahaavan muu hoito

Valtimoverenkiertoa parantava hoito

Konservatiivinen hoito

Valtimokirurginen hoito – aiheet ja toteutus

Taulukko 3. Erikoissairaanhoitoon lähettämisen aiheet, kiireellisyys ja hoitopaikka (hoitopaikka ratkaistaan alueellisesti).
Kiireellisyysluokka Ongelma Mihin lähetetään
Päivystyslähete Keskivaikea tai vaikea jalkainfektio (haava tai ei haavaa) Kirurgian päivystys, tarvittaessa sisätauti- tai infektiolääkärin konsultaatio
  Akuutti alaraajaiskemia Verisuonikirurgian päivystys
Kiireelliset potilaat 1–7 vuorokautta Kriittinen iskemia tai iskeeminen haava (sykkeet eivät palpoidu) Verisuonikirurgia
  Nopeasti etenevä diabeettinen haava (ei iskemiaa) Sisätautien jalkapoliklinikka tai moniammatillinen diabetesjalkatyöryhmä
  Akuutti Charcot´n jalka tai epäily siitä Sisätautien jalkapoliklinikka tai moniammatillinen diabetesjalkatyöryhmä
Kiireettömät potilaat yli 8 vuorokautta Diabeetikon jalkahaava, joka ei ole reagoinut konservatiiviseen hoitoon Sisätautien jalkapoliklinikka tai moniammatillinen diabetesjalkatyöryhmä
  Hoitoa edellyttävät virheasennot (haava tai ei haavaa) Ortopedian/plastiikkakirurgian poliklinikka
  Kevennyshoidon erityisarvion tarve (esimerkiksi pohjallis- ja jalkinekysymykset) Sisätautien jalkapoliklinikka tai moniammatillinen diabetesjalkatyöryhmä
  Krooninen osteomyeliitti ilman haavaa Infektiopoliklinikka tai moniammatillinen diabetesjalkatyöryhmä
  Etiologialtaan epäselvä jalkahaava (ei neuropatiaa eikä iskemiaa) Ihotautipoliklinikka tai sisätautien poliklinikka

Amputaatiot

 • Amputaation välittömiä tavoitteita ovat
  • elinkelvottoman kudoksen poistaminen
  • kivun lievittäminen
  • valitun amputaatiotason paraneminen ja
  • hyvä tynkä.
 • Nilkan yläpuolisen primaariamputaation aiheita ovat
  • entuudestaan huomattavasti rajoittunut liikuntakyky, jota amputaatio ei olennaisesti huononna
  • odotettavissa oleva elinikä alle 12 kuukautta
  • etenevä kuolio metatarsaalitason yläpuolella
  • potilaan henkeä välittömästi uhkaava kuolio (laaja kudostuho ja septinen infektio)
  • revaskularisoituvan valtimon puuttuminen kriittisesti iskeemisessa raajassa
  • potilaan tutkittuaan verisuonikirurgi on todennut revaskularisaation mahdottomaksi.
 • Amputaatiotason valinta:
 • Leikkauskuolleisuus nilkan yläpuolisen amputaation yhteydessä oli suomalaisessa aineistossa 12 % ja yhden vuoden kuolleisuus jopa 50 % «Eskelinen E, Lepäntalo M, Hietala EM ym. Lower lim...»23, «Eskelinen E, Eskelinen A, Hyytinen T ym. Changing ...»80.
 • Amputoidun potilaan kuntoutus:
  • Kuntoutustarve tulee arvioida jo ennen amputaatiota.
  • Ennen amputaatiotason valintaa arvioidaan, onko mahdollisuutta protetisaatioon ja mobilisaatioon (liikkuva potilas) vai ei.
  • Toimenpiteen jälkeen pyritään mahdollisimman varhaiseen mobilisaatioon.
  • Amputaation jälkeen tulee jäljellä olevan jalan toimintakyvyn säilyttämiseen kiinnittää erityistä huomiota.

Jalkainfektion hoito

Määritelmiä

Taulukko 4. Diabeetikon jalkahaavaan liittyvän infektion vaikeusaste, ominaispiirteet ja hoidon porrastus. Muokattu käyttäen hyväksi eri lähteitä «Lipsky BA, Berendt AR, Embil J ym. Diagnosing and ...»19, «Frykberg RG, Zgonis T, Armstrong DG ym. Diabetic f...»22, «Lipsky BA. A Current Approach to Diabetic Foot Inf...»85, «Lipsky BA, Berendt AR, Deery HG ym. Diagnosis and ...»86, «Frykberg RG. Diabetic foot ulcers: pathogenesis an...»131. Ks. myös Texasin luokitus taulukossa «Haavan luokittelu. Haavan syvyysluokitus tehdään revision jälkeen....»1).
Kliininen vaikeusaste Ominaispiirteitä Hoito
Lievä
 1. Haava on pinnallinen (Texas 0–1B/D)
 2. Vähintään kaksi seuraavista: märkäinen haavaerite, paikallinen turvotus, ihon arkuus, kipu, lämpöreaktio tai punoitus enintään 2 cm haavan reunasta
 3. Ei infektion yleisoireita
 4. Ei osteomyeliittiä
 1. Perusterveydenhuolto: antibiootti suun kautta (ks. taulukko «Diabeettisen jalkainfektion empiirinen mikrobilääkehoito , , ....»5)
 2. Paikallishoito
 3. Diabeteksen tasapainotus
 4. Riskitekijöiden hoito
Keskivaikea (jalkaa uhkaava)
 1. Haava ulottuu syviin kudoksiin (Texas 2–3B/D)
 2. Ihon punoitus yli 2 cm haavan reunasta
 3. Yksi seuraavista: märkäinen haavaerite, paikallinen turvotus, ihon arkuus, kipu tai lämpöreaktio
 4. Infektion yleisoireet (kuume) vähäisiä
 5. Yleistila normaali
 6. Osteomyeliitti mahdollinen
 1. Erikoissairaanhoito (päivystyslähete):
 2. Vaikeusasteen mukaan mikrobilääke joko suun kautta tai suoneen (ks. taulukko «Diabeettisen jalkainfektion empiirinen mikrobilääkehoito , , ....»5)
 3. Kirurgisen revision ja revaskularisaation tarpeen arviointi
 4. Raaja lepoon (kohoasento iskemian sallimissa rajoissa)
 5. Antitromboottinen hoito
Vaikea (henkeä uhkaava)
 1. Haava ulottuu syviin kudoksiin (Texas 2–3B/D)
 2. Märkäinen haavaerite ±
 3. Ihon punoitus yli 2 cm haavan reunasta
 4. Rakkulointi, verenpurkaumat, kohtuuton kipu tai tunnottomuus
 5. Laaja-alainen kudoskuolio
 6. Infektion nopea eteneminen
 7. Infektion yleisoireet (kuume, vilunväreet, hypotensio, sekavuus)
 8. Sepsisoireet (vähintään kaksi seuraavista):
 9. - lämpö alle 36 °C tai yli 38 °C
 10. - syketaajuus yli 90/min
 11. - hengitystaajuus yli 20/min tai valtimoveren hiilidioksidiosapaine alle 4.3 kPa
 12. - leukosyyttimäärä yli 12 x 109/l tai alle 4 x 109/l tai sauvatumaisten neutrofiilien osuus yli 10 %
 13. Vaikea hyperglykemia (yli 15 mmol/l)
 14. Bakteremia mahdollinen
 15. Osteomyeliitti mahdollinen
 1. Erikoissairaanhoito (päivystyslähete):
 2. Tarvittaessa septisen sokin tehohoito
 3. Suonensisäinen laajakirjoinen mikrobilääkehoito (ks. taulukko «Diabeettisen jalkainfektion empiirinen mikrobilääkehoito , , ....»5)
 4. Kirurgisen revision ja revaskularisaation tarpeen arviointi
 5. Hyperglykemian ja ketoasidoosin hoito
 6. Raaja lepoon (kohoasento iskemian sallimissa rajoissa)
 7. Antitromboottinen hoito

Mikrobiologinen näytteenotto infektiota epäiltäessä

Mikrobilääkehoidon aiheet ja valinta

Taulukko 5. Diabeettisen jalkainfektion empiirinen mikrobilääkehoito «Lipsky BA, Berendt AR, Deery HG ym. Diagnosis and ...»86, «Wakefield MC, Kan VL, Arora S ym. Nonoperative man...»132, «Rao N, Lipsky BA. Optimising antimicrobial therapy...»133.
Todennäköinen etiologia Antibiootin valinta 1 ja annos/vrk 2 Huomioitavaa
 1. 1. Empiirisen hoidon valinnassa on huomioitava myös paikallinen mikrobilääkeresistenssitilanne.
 2. 2. Annos aikuispotilaalla, jolla normaali munuaisten toiminta.
 3. 3. Klindamysiinin ja siprofloksasiinin biologinen hyötyosuus suun kautta annosteltaessa on erittäin hyvä. Klindamysiinin lisääminen siprofloksasiinin tai keftriaksonin rinnalle parantaa todennäköisesti yhdistelmän tehoa Staphylococcus aureukseen.
 4. MRSA = metisilliinille resistentti Staphylococcus aureus
Lievä jalkainfektio Hoitoaika 1–2 viikkoa  
Beetahemolyyttinen streptokokki (A, B, C,G) ja Staphylococcus aureus Dikloksasilliini 500 mg x 3–4 p.o. Varmista paraneminen 3–5 vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta
  Kefaleksiini 500–750 mg x 3–4 p.o.  
  Kefadroksiili 500 mg x 3, 1g x 2 p.o.  
  Klindamysiini 3) 300 mg x 3–4 p.o.  
  Amoksisilliini-klavulaanihappo 500 mg x 3 p.o.  
MRSA:n kantajuus konsultoi infektiolääkäriä  
Keskivaikea jalkainfektio Hoitoaika 2–4 viikkoa, jos vain pehmytosainfektio  
 1. Kuten yllä
 2. Jos krooninen haava ja jo aiemmin annettu laajakirjoista mikrobilääkehoitoa, harkittava myös gram-negatiivisten enterobakteerien ja pseudomonaksen kattamista
 3. Jos kudoskuolio tai kuolio, harkittava myös anaerobien kattamista
Amoksisilliini-klavulaanihappo 500 mg x 3 p.o. (ei kata pseudomonasta)
 1. Laajakirjoinen antibioottihoito tarpeen
 2. Lievemmissä tapauksissa oraalinen lääkitys
 3. Osteomyeliitti suljettava pois
  Kefuroksiimi 750 mg–1.5g x 3–4 i.v. +/- metronidatsoli 500 mg x 3 i.v. tai 400–500 mg x 3 p.o. (ei kata pseudomonasta)  
  Klindamysiini 3 300–600 mg x 3–4 i.v. tai p.o. + fluorokinoloni, esimerkiksi siprofloksasiini 3 500–750 mg x 2 p.o. tai 400 mg x 2 i.v.  
  Klindamysiini 3 600 mg x 3–4 i.v. + keftriaksoni 2 g x 1 i.v. (ei kata pseudomonasta) tai keftatsidiimi 2 g x 3 i.v.  
  Ertapeneemi 1 g x 1 i.v. (ei kata pseudomonasta)  
  Piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 3 i.v.  
MRSA:n kantajuus Lisäksi vankomysiini 1 g x 2 i.v. tai linetsolidi 600 mg x 2 i.v. tai p.o.  
Vaikea jalkainfektio Hoitoaika vähintään 4 viikkoa, lopullinen hoitoaika riippuu vasteesta ja leikkauksen onnistumisesta  
 1. Kuten yllä.
 2. Jos krooninen haava ja jo aiemmin annettu laajakirjoista mikrobilääkehoitoa, katettava myös gram-negatiiviset enterobakteerit ja pseudomonas.
 3. Jos kudoskuolio tai kuolio, katettava myös anaerobit.
Klindamysiini 3 600 mg x 3–4 i.v. + fluorokinoloni, esimerkiksi siprofloksasiini 3 400 mg x 2 i.v. tai 500–750 mg x 2 p.o.
 1. Aina laajakirjoinen suonensisäinen antibioottihoito
 2. Osteomyeliitti suljettava pois
  Klindamysiini 3 600 mg x 3–4 i.v. + keftriaksoni 2 g x 1 i.v. (ei kata pseudomonasta) tai keftatsidiimi 2 g x 3 i.v.  
  Piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 3 i.v.  
  Imipeneemi 1 g x 3 i.v. tai 500 mg x 4 i.v. Meropeneemi 1 g x 3 i.v. tai 500 mg x 4 i.v.  
MRSA:n kantajuus Lisäksi vankomysiini 1 g x 2 i.v. tai linetsolidi 600 mg x 2 i.v. tai p.o.  

Antibioottihoidon kesto

Akuutin jalkainfektion leikkaushoito

Jalkainfektion liitännäishoito

Osteomyeliitti

Taulukko 6. Osteomyeliitin diagnostiikka eri kuvantamismenetelmiä käyttäen.
Kuvantamistutkimus Käyttöalue Edut Puutteet
FDG-PET = positroniemissiotomografia, jossa käytetään merkkiaineena fluorideoksiglukoosia
Natiiviröntgen
 1. Ensisijainen
 2. Aina epäiltäessä osteomyeliittiä
 3. Kuvauksen toistaminen tarvittaessa 2–3 viikon välein voi parantaa tutkimuksen diagnostista arvoa
 1. Hyvä saatavuus
 2. Halpa
 1. Muutokset nähtävissä aikaisintaan 2–3 viikon kuluttua osteomyeliitin alkamisesta
Magneettikuvaus
 1. Negatiivinen natiiviröntgenlöydös osteomyeliittiepäilyn ollessa vahva
 2. Apuna suunniteltaessa leikkausta
 1. Näyttää osteomyeliitin laajuuden ja pehmytosamuutokset hyvin
 1. Erotusdiagnostiikka vaikeaa (Charcot´n jalka, virhekuormitus, aseptinen nekroosi, rasitusosteopatia, amputaation jälkitila)
 2. Kallis
 3. Saatavuus ongelmallista
 4. Ei tahdistinpotilaalle
Luustokartta Ei rutiinikäyttöön, tapauskohtaisesti Negatiivinen löydös sulkee pois osteomyeliitin Väärät positiiviset löydökset
Leukosyyttikartta Ei rutiinikäyttöön, tapauskohtaisesti Vaihtoehtona, jos magneettikuvausta ei voida tehdä Väärät positiiviset tai negatiiviset löydökset
FDG-PET Ei rutiinikäyttöön, tapauskohtaisesti Uusi tutkimus, alustavia lupaavia tuloksia Erittäin kallis, huomattava saatavuusongelma

Charcot´n jalan etiologia, diagnoosi ja hoito

Charcot´n jalan diagnoosi

 • Varhainen diagnoosi vaikuttanee merkittävästi hoitotulokseen «Pakarinen TK, Laine HJ, Honkonen SE ym. Charcot ar...»106.
  • Potilasta tulee informoida Charcot´n jalan mahdollisuudesta ja korostaa varhaisen hoitoon hakeutumisen tärkeyttä.
  • Diabeetikon punoittavaa, kuumoittavaa ja turvonnutta jalkaa on pidettävä Charcot´n jalkana kunnes toisin osoitetaan.
 • Taudin alkua edeltää viikkoja tai jopa kuukausia aiemmin esiintynyt pieni tai kohtalainen trauma tai poikkeava rasitus (joskus rasitusmurtuma esimerkiksi os navicularessa).
  • Akuutin trauman yhteydessä ilmaantunut poikkeavan suuri luutuho suhteessa vammaenergiaan viittaa myös Charcot´n jalkaan.
  • Tyypillistä on nivelen dislokoituminen ja murtuma jalkaterän keskiosassa.
 • Luotettavaa menetelmää Charcot´n jalan diagnosoimiseksi ei ole. Diagnoosi perustuu kliinisten löydösten ohella natiiviröntgen- ja magneettikuvalöydökseen.
 • Keskeisiä kliinisiä merkkejä ovat tulehduksen aiheuttama taikinamainen turvotus, punoitus ja kuumoitus (kuva «Akuutti diabeettinen neuropatia»49). Myös lievää tai kohtalaista kipua voi esiintyä «Armstrong DG, Lavery LA. Monitoring healing of acu...»102.
 • Radiologiset tutkimukset ovat diagnostiikan apuvälineitä.
  • Jalkaterän röntgenkuvat voivat aivan taudin alkaessa olla normaalit, sillä luun destruktiota ei vielä ole nähtävissä.
  • Tulehdus- tai dissoluutiovaiheessa alkuviikkoina röntgenkuvissa on nähtävissä luun tuhoutuminen ja nivelen sijoiltaanmeno (subluksaatio tai luksaatio).
  • Seurannassa todetaan kuormitetun jalkaterän röntgenkuvauksella jalan ryhdin muutos ja luiden ja nivelten konsolidoituminen.
  • Magneettikuvaus on alkuvaiheessa paras diagnoosin varmistava varhaisvaiheen tutkimus.
 • Erotusdiagnostiikassa tulee huomioida infektio (selluliitti), syvä laskimotromboosi ja kihti «Petrova NL, Edmonds ME. Charcot neuro-osteoarthrop...»103, «Pakarinen TK, Laine HJ, Honkonen SE ym. Charcot ar...»106.
 • Varhainen diagnoosi on edellytys onnistuneelle hoidolle.

Charcot´n jalan konservatiivinen hoito

Charcot´n jalan leikkaushoito

 • Kirurgisen hoidon aiheet:
  • toistuva haava virheasennon seurauksena kelvollisista jalkineista ja asianmukaisesta kevennyksestä huolimatta
  • nilkan tai jalkaterän keskiosan vaikea instabiili virheasento, joka ei ole hallittavissa erityisjalkinein tai ortoosein
  • heti diagnosoitu neuroartropaattinen trauma, esimerkiksi tarsometatarsaalinen murtumaluksaatio tai kantaluun avulsiomurtuma «Johnson JE. Operative treatment of neuropathic art...»112.
 • Kirurgista hoitoa harkitaan yleensä vasta tulehdusvaiheen rauhoituttua.
  • Tulehdusvaiheessa tehtyihin leikkauksiin liittyy lisääntynyt komplikaatioriski (leikkaushaavojen paranemisen ja luutumisen ongelmat).
  • Poikkeuksena haava tai sen uhka akuutissa Charcot´n jalassa tai neuroartropaattinen trauma, esimerkiksi tarsometatarsaalinen murtumaluksaatio tai kantaluun avulsiomurtuma «Johnson JE. Operative treatment of neuropathic art...»112.
  • Leikkaushoidon tavoitteena on ehkäistä haavan syntyä sekä parantaa rasituksensietoa ja toimintakykyä.
  • Yksilölliset ortopediset jalkineet ovat tarpeen onnistuneenkin leikkauksen jälkeen.
 • Kirurgisen hoidon tekniikat:

Mihin Charcot´n jalka johtaa?

Diabeetikon jalkaongelman hoidon järjestäminen ja edellytykset

Hoidon porrastus

 • Hyvä porrastus ja oikea-aikaisuus tehostavat hoitoa ja säästävät resursseja.
 • Edellytyksenä ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon moniammatillinen jalkojenhoito-organisaatio ja kirjallisesti sovittu aluekohtainen työnjako (hoitoketjut).
 • Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehtävät ja työnjako esitetään jäljempänä.

Perusterveydenhuollon tehtävät

 • Perusterveydenhuollon toiminnassa korostuvat diabeetikoiden jalkaongelmien
  • ehkäisy
  • tunnistus
  • hoidon varhainen aloittaminen
  • hoidon seuranta ja
  • jatkohoitoon ohjaaminen.
 • Perusterveydenhuollossa tulee olla joko paikallinen tai alueellinen moniammatillinen jalkatyöryhmä (taulukko «Jalkojenhoitotyöryhmien (perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito) jäsenet ja toimintamuodot. ...»7).
  • Työryhmään kuuluvat diabetesvastuulääkäri, diabeteshoitaja ja jalkaterapeutti tai jalkojenhoitaja. Tarvittaessa tulee olla mahdollisuus fysioterapeutin arvioon liikunnan ohjauksessa ja apuvälineteknikon ohjaukseen apuvälineasioissa.
  • Joustava ja viiveetön konsultaatiomahdollisuus hoitotiimin jäsenten välillä on keskeistä.
  • Suositeltavinta on järjestää jalkojenhoito omana toimintana, mutta alueellisesti muutkin järjestämistavat, kuten ostopalvelut, ovat mahdollisia, kunhan riittävät palvelut turvataan.
  • Yhteistyö haavanhoitajien ja yksityispuolella toimivien jalkaterapeuttien tai jalkojenhoitajien kanssa on myös välttämätöntä.
 • Oman toiminnan ja hoitotulosten säännöllinen arviointi on välttämätöntä suurimman hyödyn saavuttamiseksi «Diabeetikon jalkojenhoidon laatukriteerityöryhmä. ...»121, «Diabeetikon hyvän hoidon laatukriteerit. DEHKO- ra...»122.
 • Perusterveydenhuollon tehtävät:
  • Erityisesti ohjata diabeetikoita sitoutumaan jalkojen omahoitoon jalkaongelmien ehkäisemiseksi (ks. esimerkiksi sähköinen tausta-aineisto «Jalkojen omahoito-ohje potilaalle»5)
  • Järjestää yksilöohjauksen lisäksi tarpeen mukaan ryhmäohjausta
  • Tunnistaa ja seurata säännöllisesti riskijalkoja (ks. suosituksen kohta Jalan kliininen tutkiminen ja riskiluokitus ja riskiluokitustaulukko «Diabeetikon jalkojen riskiluokitus»8)
   • Diabeetikon jalkojen seulontatutkimus ja riskiluokitus tehdään perusterveydenhuollossa vähintään vuosittain, ellei aiempi jalkaongelma edellytä tiheämpiä tarkastuksia
  • Järjestää terveydenhuollon ammattilaisen toteuttama riskiluokkien 1 ja 2 potilaiden hoito ja riskiluokan 3 potilaiden jatkoseuranta ja -hoito
  • Apuvälineiden hankkiminen ja uusiminen (pohjalliset, erityisjalkineet)
  • Diabeetikon jalkahaavan ensihoito: hoitokenkä ja kyynärsauvat
  • Lähettää tilanteen edellyttäessä potilaat oikeaan aikaan erikoissairaanhoitoon (ks. taulukko «Erikoissairaanhoitoon lähettämisen aiheet, kiireellisyys ja hoitopaikka (hoitopaikka ratkaistaan alueellisesti). ...»3)
  • Järjestää koulutusta oman (tai oman yhteistyöalueen) hoito-organisaation työntekijöiden ammattitaidon ylläpitämiseksi (esimerkiksi avoterveydenhuolto, kotisairaanhoito ja kotipalvelu).
Taulukko 7. Jalkojenhoitotyöryhmien (perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito) jäsenet ja toimintamuodot.
Yksikkö Jäsenet Toimintamuodot
Perusterveydenhuollon jalkojenhoitotyöryhmä
 • vastuulääkäri
 • diabeteshoitaja
 • jalkaterapeutti tai jalkojenhoitaja
 • (tarvittaessa fysioterapeutti)
 • yhteistyö tai ryhmätyöskentely
 • hoitoketju
 • konsultaatiovalmius
 • koulutus
Erikoissairaanhoidon jalkojenhoitotyöryhmä
Suppea ryhmä
 • diabeteslääkäri
 • jalkaterapeutti tai jalkojenhoitaja
 • diabeteshoitaja
 • yhteistyö/ryhmätyöskentely
 • hoitoketju
 • konsultaatiovalmius
 • hoitohenkilökunnan säännöllinen koulutus → sairaanhoitopiirien alueelliset koulutustilaisuudet
Laajassa ryhmässä myös
 • verisuonikirurgi
 • ortopedi
 • plastiikkakirurgi
 • infektiolääkäri
 • ihotautilääkäri
 • fysioterapeutti
 • apuvälineteknikko
 • lääkintävahtimestari
 

Jalkaterapeutit ja jalkojenhoitajat perusterveydenhuollossa

 • Jalkaterapeutin ja jalkojenhoitajan ammattitutkintoa on käsitelty sähköisessä tausta-aineistossa «Ammattinimikkeitä»22.
 • Jalkaterapeutin ja jalkojenhoitajan tehtävät ovat
 • Jalkaterapeutin ja jalkojenhoitajan tulee olla saumattomassa yhteistyössä diabeetikkoa hoitavien lääkärien kanssa ja myös mahdollisuus välittömään (päivystysluonteiseen) konsultaatioon kiireellisissä ongelmissa.
 • Laskennallinen vähimmäistarve maassamme on yhden jalkaterapeutin tai jalkojenhoitajan täysipäiväinen työpanos tuhatta diabeetikkoa kohti.

Erikoissairaanhoidon konsultaation aiheet

Taulukko 8. Keskeiset lähetteeseen kirjattavat tiedot.
Aiheryhmä Kirjattavat seikat
Jalkaongelma
 1. Kesto
 2. Kehitys
 3. Laukaiseva tekijä
 4. Annetut hoidot
 5. Keskeiset laboratoriolöydökset: CRP, HbA1c, nestetasapainoarvot (vaaratekijöissä rasva-arvot)
 6. Kuvantamistutkimukset ja niiden löydökset
 7. Aiemmat jalkahaavat, niiden hoidot, amputaatiot ja tehdyt verisuonitoimenpiteet
Diabetesanamneesi
 1. Diabeteksen tyyppi ja kesto
 2. Komplikaatiot (neuropatia, nefropatia, retinopatia, angiopatia) ja niiden toteamisvuodet
Muut sairaudet
 1. Keskeiset sairaudet ja komplikaatiot
Valtimotaudin vaaratekijät
 1. Rasva-arvot, tupakointi (määrä ja kesto)
Nykylääkitys
 1. Diabetes- ja muu lääkitys
Yleistila
 1. Yleinen vointi, paino, painoindeksi (BMI), verenpaine
Alaraajojen tila (riskiluokka)
 1. Haavat ja muut ihomuutokset (kuumoitus, punoitus)
 2. Virheasennot
 3. Sykepalpaatio (+ nilkka-olkavarsipainesuhde)
 4. Tunto (monofilamenttitutkimus)
Digivalokuva(t) ongelmasta
 1. Suositeltavia

Erikoissairaanhoidon tehtävät

 • Vaikeiden jalkaongelmien diagnostiikka ja hoito
 • Diabeetikkojen jalkojenhoidon alueellinen koordinointi
 • Koulutus
 • Hoitotulosten seuranta, arviointi ja raportointi.

Palaute perusterveydenhuoltoon potilasta siirrettäessä

 • Erikoissairaanhoidon tulee antaa perusterveydenhuoltoon ja potilaalle seuraavat tiedot sekä hoito- ja seurantaohjeet (jakelu kaikille hoitotahoille ja potilaalle):
  • jalkaongelman diagnoosi ja riskiluokka
  • erikoissairaanhoidossa tehdyt tutkimukset ja hoidot
  • jatkohoito-ohjeet: tarvittavat jalkaterapeutin tai jalkojenhoitajan palvelut, haavan paikallishoito, kevennykset, erityisjalkineet ja niiden vuosittainen tarve, seuranta ja mahdollisen uudelleen lähettämisen aiheet
  • ohje jatkohoidosta vastaavalle lääkärille siitä, keneltä tai mistä saa tarvittaessa lisätietoja
  • jalkaterapeutin, jalkojenhoitajan tai haavanhoitajan tiivistelmä annetusta hoidosta ja ohjauksesta.

Moniammatillinen yhteistyö

Hoitokäytäntöjen vaikuttavuus

Amputaatioita vähentävät tekijät

Diabeetikon jalkaongelman kustannukset sekä hoidon ja ehkäisyn kustannusvaikuttavuus

 • Diabeetikon jalkahaavan aiheuttamat kustannukset ovat merkittäviä sekä terveydenhuollolle että muulle yhteiskunnalle «Prompers L, Huijberts M, Schaper N ym. Resource ut...»21, «Tennvall GR; the EURODIALE Study Group. Resource u...»130.
 • Diabeetikon jalkahaavan hoitokuluihin kuuluvat
  • haavan hoitoon liittyvät terveydenhuollon kulut (perusterveydenhoito, erikoissairaanhoidon polikliininen hoito, vuodeosastohoito, toimenpiteet)
  • hoito- ja apuvälinekulut
  • sairauden takia työstä poissaoloista aiheutuvat kulut
  • amputaatioon johtaneiden haavojen osalta eläkkeelle siirtymisestä aiheutuneet kulut.
 • Diabeetikon jalkahaavan hoitokuluja on arvioitu ns. EURODIALE-kartoituksessa «Prompers L, Huijberts M, Schaper N ym. Resource ut...»21:
  • Tulokset perustuvat kymmenessä Euroopan maassa tehtyyn kartoitukseen, jossa selvitettiin vuosina 2003–2004 prospektiivisesti 1 088 jalkahaavapotilaan haavanhoitokuluja 12 kuukauden seurannan aikana.
  • Keskimääräiset kokonaishoitokulut olivat noin 10 000 euroa vuodessa (sisältää suorat ja epäsuorat kulut).
   • Resurssien tarve ja kulut vaihtelivat suuresti lopputuloksen ja lähtötilanteen mukaan.
   • Kulut kasvavat suhteessa haavan vaikeusasteeseen.
  • Suurimmat kulut olivat potilailla, joilla oli samanaikaisesti sekä tukkiva ääreisvaltimotauti että infektio. Tällöin kulut olivat noin 17 000 euroa vuodessa.
  • Nilkan yläpuolisessa amputaatiossa kokonaiskulut olivat 25 200 euroa vuodessa.
  • Parantumattoman haavan vuosikulut olivat noin 20 000 euroa vuodessa.
  • Noin 40 % kuluista johtui sairaalahoidon (vuodepaikan) tarpeesta.
 • Suomesta ei ole saatavilla kattavia tuoreita tietoja diabeetikoiden jalkahaavojen ja amputaatioiden kustannuksista, mutta niihin kulunee arviolta noin 15 % kaikista diabeteksen hoitoon käytetyistä varoista.
  • Yhden amputaation hinnalla voidaan palkata yksi jalkaterapeutti tai jalkojenhoitaja noin vuodeksi.
  • Jalkaterapeutin tai jalkojenhoitajan konsultaation hinta yksityissektorilla on noin 45–150 euroa käynnin sisällön mukaan.
  • Yksilölliset pohjalliset maksavat noin 150–200 euroa. Potilas tarvitsee keskimäärin kahdet pohjalliset vuodessa.
  • Tehdasvalmisteiset ortopediset jalkineet maksavat 120–250 euroa.
  • Yksilöllisten ortopedisten jalkineiden hinta on noin 850–1 300 euroa.
  • Hinnat ovat suuntaa-antavia ja arvioitu vuoden 2008 hintatasoa vastaaviksi.
 • Kustannusvaikuttavuutta arvioitaessa huomioitavaa:
 • Diabeetikon jalkaongelmien ehkäisyn vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta ei toistaiseksi ole luotettavaa tutkimusnäyttöä.
  • Tähän mennessä julkaistut tutkimukset ovat olleet aineistoiltaan aivan liian pieniä.
  • Kuitenkin asiantuntijoiden yleinen näkemys on, että ainakin suuren riskin potilaisiin kohdennettuna tällainen toiminta on vaikuttavaa ja kustannustehokasta.

Seuranta ja arviointi

 • Arviointikriteerien avulla voidaan seurata tässä suosituksessa asetettujen, diabeetikon jalkaongelman hyvän hoidon varmistavien tavoitteiden toteutumista.
 • Seurattavia asioita ovat
  • ehkäisyn ja ehdotetun hoidon toteutuminen
  • toiminnan lääketieteellinen vaikuttavuus
  • hoidon kokonaiskustannukset.
 • Arviointi on yksinkertaista ja toteutettavissa ilman lisäresursseja.
 • Seuranta edellyttää diagnoosien yhdenmukaista, systemaattista ja luotettavaa kirjausta sairauskertomuksiin.
 • Hoidon vaikuttavuutta tulee mahdollisuuksien mukaan mitata väestötasolla. Mittareita voivat olla
  • viive hoitoon pääsyssä
   • viive oireista perusterveydenhuollon ensikäyntiin
   • viive pääsyssä erikoissairaanhoitoon
  • haavojen ilmaantuvuus
  • haavan uusiutumiset
  • amputaatioiden määrä
   • niiden itsenäisesti liikkuvien amputoitujen osuus, jotka proteesin avulla kuntoutuvat itsenäisesti liikkuviksi.

Sähköiset tausta-aineistot ja muut liitteet

Bakteeriviljelynäytteiden ottaminen kroonisista jalkahaavoista «Bakteeriviljelynäytteiden ottaminen kroonisista jalkahaavoista»16

Diabeetikon jalan asentovirheen kirurginen korjaus «Diabeetikon jalan asentovirheen kirurginen korjaus»11

Diabeetikon jalan kroonisen osteiitin kirurginen hoito «Diabeetikon jalan kroonisen osteiitin kirurginen hoito»21

Diabeetikon jalkahaavan korjaava kirurgia «Diabeetikon jalkahaavan korjaava kirurgia»12

Diabeetikon varpaankynsien hoito «Diabeetikon varpaankynsien hoito»8

Diabeettisen jalan akuutin infektion kirurginen hoito «Diabeettisen jalan akuutin infektion kirurginen hoito»17

Diabeettisen jalan diagnoosivaihtoehdot (ICD-10) «Diabeettisen jalan diagnoosivaihtoehdot (ICD-10)»23

Diabeettisen jalan osittaiset amputaatiot «Diabeettisen jalan osittaiset amputaatiot»15

Haavan alipaineimuhoito, toimintaperiaate ja toteutus «Haavan alipaineimuhoito, toimintaperiaate ja toteutus»14

Jalkojen omahoito-ohje potilaalle «Jalkojen omahoito-ohje potilaalle»5

Jalkojen hoitoon liittyvää sanastoa «Jalkojen hoitoon liittyvää sanastoa»9

Jalkojen omaperushoito «Jalkojen omaperushoito»6

Jalkojen tutkimuslomake (pdf-muodossa) «hoi50079b.pdf»1

Jännepidennykset ja -transpositiot diabeetikon jalan asennon korjauksessa «Jännepidennykset ja -transpositiot diabeetikon jalan asennon korjauksessa»10

Kenkäresepti (pdf-muodossa) «hoi50079c.pdf»2

Kevennyspohjallisen valmistus (pdf-muodossa) «hoi50079a.pdf»3

Luubiopsia «Luubiopsia»20

Määritelmiä ja lyhenteitä «Määritelmiä ja lyhenteitä»2

Ohjeita potilasopetuksen ja ohjauksen toteuttamiseksi «Ohjeita potilasopetuksen ja ohjauksen toteuttamiseksi»4

Osteomyeliitin toteaminen «Osteomyeliitin toteaminen»19

Osteomyeliitti ja diagnostinen algoritmi «Osteomyeliitti ja diagnostinen algoritmi»18

Sukkien ja jalkineiden valinta diabeetikolla «Sukkien ja jalkineiden valinta diabeetikolla»3

Voimisteluohje «Voimisteluohje»7

Ylipainehappihoito «Ylipainehappihoito»13

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Diabetesliiton lääkärineuvoston, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä

Diabeetikon jalkaongelmat -suosituksen historiatiedot «Diabeetikon jalkaongelmat, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»24

Puheenjohtaja:

Tapani Ebeling, dosentti, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys; OYS, sisätautien tulosyksikkö

Jäsenet:

Elina Heikkilä, LT, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri, (Käypä hoito -toimittaja)

Liisa Hiltunen, dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri, tutkimusjohtaja; Kokkolan yliopistokeskus / Oulun yliopisto ja OYS / Oulun terveyskeskus

Vesa Juutilainen, LL, ortopedi, plastiikkakirurgi, osastonlääkäri; HYKS, Töölön sairaala, plastiikkakirurgian klinikka

Mari Kanerva, LT, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri; HYKS, infektiosairauksien klinikka

Heikki-Jussi Laine, LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri; TAYS, tuki- ja liikuntaelinkirurgian vastuuyksikkö

Mauri Lepäntalo, professori, ylilääkäri; HYKS, verisuonikirurgian klinikka

Hanneli Saarikoski, jalkojenhoitaja; HYKS, diabetesklinikka

Timo Sane, dosentti, osastonylilääkäri; HYKS, endokrinologian klinikka

Jukka Toivonen, LL, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, ylilääkäri; Helsingin terveyskeskus, akuuttisairaala, Marian sairaala

Erkki Tukiainen, plastiikkakirurgi, ortopedi, plastiikkakirurgian professori; HYKS

Annikki Vaalasti, dosentti, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri; TAYS

Kirsi Valve, LL, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri; TAYS, toimialue 1, sisätautien vastuualue, infektiosairaudet ja sairaalahygienia

Asiantuntijat:

Asko Järvinen, dosentti, osastonylilääkäri; HYKS

Jorma Lahtela, dosentti; TAYS, sisätautien vastuualue

Jaakko Niinimäki, LL, radiologian erikoislääkäri; OYS

Maarit Venermo, dosentti, verisuonikirurgian erikoislääkäri; HYKS, verisuonikirurgian klinikka

Sidonnaisuudet

Tapani Ebeling: Osallistunut OYS sisätautien tulosyksikön nimettynä edustajana ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten kustantamana (Eli Lilly Finland Oy, Novartis Finland, Novo Nordisk Farma Oy). Toiminut asiantuntijana lääkealan yritysten tieteellisen neuvottelukunnan jäsenenä (Novo Nordisk Farma Oy, Pfizer Oy, Sanofi-Aventis Oy, Novartis Finland Oy). Suomen Diabetesliiton lääkärineuvoston jäsen vuosina 1999–2008. Oulun Duodecim-seuran johtokunnan jäsen vuosina 2006–2008.

Elina Heikkilä: Ei sidonnaisuuksia.

Liisa Hiltunen: Toiminut luennoitsijana lääkealan yritysten järjestämissä tilaisuuksissa ja saanut luentopalkkion (Suomen MSD, Novo Nordisk, Sanofi-Aventis, Leiras, Eli Lilly). Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten kutsumana (Novo Nordisk, Eli Lilly, Sanofi-Aventis). Asiantuntijana lääkealan yritysten Advisory Boardissa (Novo Nordisk, Suomen MSD). Suomen Diabetesliiton 2. varapuheenjohtaja.

Vesa Juutilainen: Ei sidonnaisuuksia.

Mari Kanerva: Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yrityksen kustantamana (MSD). Luennoinut lääke- ja hygienia-alan yritysten järjestämissä koulutustilaisuuksissa (Pfizer, MSD, Wyeth, Johnson Diversey, SoftProtector).

Heikki-Jussi Laine: Kutsuttuna luennoitsijana laitevalmistajan ja lääkealan yrityksen järjestämissä tilaisuuksissa ja saanut niistä palkkion (MSD, Synthes Finland). Osallistunut ulkomaan kongressimatkalle laitevalmistajan kustantamana (Summed Finland Oy).

Mauri Lepäntalo: Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten kustantamana (B Braun, W.L. Gore). Toiminut lääkealan yrityksen rahoittaman kansainvälisen monikeskustutkimuksen ohjausryhmän jäsenenä (Sanofi-Aventis). Osallistunut lääkealan yritysten järjestämiin koulutustilaisuuksiin kutsuttuna luennoitsijana (Datascope, Sanofi-Aventis).

Hanneli Saarikoski: Ei sidonnaisuuksia.

Timo Sane: Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten kustantamana (Novo Nordisk Farma Oy, Novartis Finland Oy).

Jukka Toivonen: Ei sidonnaisuuksia.

Erkki Tukiainen: Luennoinut terveydenhuollon, laitevalmistajien ja lääkealan yrityksen järjestämissä koulutustilaisuuksissa (Stratec Oy, Stryker Oy, MSD Finland).

Annikki Vaalasti: Osallistunut ulkomaiseen kongressiin lääkealan yrityksen kustantamana (Wyeth). Toiminut asiantuntijana lääkealan yrityksen tieteellisen neuvottelukunnan jäsenenä (Schering-Plough).

Kirsi Valve: Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten kustantamana (Novartis, Wyeth). Toiminut lääkealan yrityksen toimipaikkakouluttajana ja saanut luennoista palkkion (GSK).

Kirjallisuusviite

Diabeetikon jalkaongelmat. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Diabetesliiton lääkärineuvoston, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä . Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2009 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»3

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Reunanen A, Virta L, Klaukka T. Tyypin 2 diabeetikkoja on jo yli puoli miljoonaa. Suom Lääkäril 2008;63:1952-5
 2. Peltonen M, Korpi-Hyövälti E, Oksa H ym. Lihavuuden, diabeteksen ja muiden glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden esiintyvyys suomalaisessa aikuisväestössä. Dehkon 2D-hanke (D2D). Suom Lääkäril 2006;61:163-70
 3. Melton LJ 3rd, Macken KM, Palumbo PJ ym. Incidence and prevalence of clinical peripheral vascular disease in a population-based cohort of diabetic patients. Diabetes Care 1980;3:650-4 «PMID: 7449595»PubMed
 4. Pirart J. [Diabetes mellitus and its degenerative complications: a prospective study of 4,400 patients observed between 1947 and 1973 (3rd and last part) (author's transl)]. Diabete Metab 1977;3:245-56 «PMID: 598565»PubMed
 5. Kallio M, Forsblom C, Groop PH ym. Development of new peripheral arterial occlusive disease in patients with type 2 diabetes during a mean follow-up of 11 years. Diabetes Care 2003;26:1241-5 «PMID: 12663604»PubMed
 6. Williams, Airey. The size of the problem: Epidemiological and economic aspects of foot problems in diabetes. Kirjassa: The Foot In Diabetes. Boulton A, Connor H, Cavanagh P (toim.) 3. painos. John Wiley & Sons, Chichester 2000
 7. Abbott CA, Carrington AL, Ashe H ym. The North-West Diabetes Foot Care Study: incidence of, and risk factors for, new diabetic foot ulceration in a community-based patient cohort. Diabet Med 2002;19:377-84 «PMID: 12027925»PubMed
 8. Boyko EJ, Ahroni JH, Stensel V ym. A prospective study of risk factors for diabetic foot ulcer. The Seattle Diabetic Foot Study. Diabetes Care 1999;22:1036-42 «PMID: 10388963»PubMed
 9. Boyko EJ, Ahroni JH, Cohen V ym. Prediction of diabetic foot ulcer occurrence using commonly available clinical information: the Seattle Diabetic Foot Study. Diabetes Care 2006;29:1202-7 «PMID: 16731996»PubMed
 10. Boulton AJ. The diabetic foot: grand overview, epidemiology and pathogenesis. Diabetes Metab Res Rev 2008;24 Suppl 1:S3-6 «PMID: 18442166»PubMed
 11. Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA 2005;293:217-28 «PMID: 15644549»PubMed
 12. Lavery LA, Armstrong DG, Wunderlich RP ym. Diabetic foot syndrome: evaluating the prevalence and incidence of foot pathology in Mexican Americans and non-Hispanic whites from a diabetes disease management cohort. Diabetes Care 2003;26:1435-8 «PMID: 12716801»PubMed
 13. Oyibo SO, Jude EB, Voyatzoglou D, Boulton AJM. Clinical charasteristics of patients with diabetic foot problems: changing patterns of foot ulcer presentation. Pract Diabetes Int 2002;19:10-2
 14. Ghanassia E, Villon L, Thuan Dit Dieudonné JF ym. Long-term outcome and disability of diabetic patients hospitalized for diabetic foot ulcers: a 6.5-year follow-up study. Diabetes Care 2008;31:1288-92 «PMID: 18390801»PubMed
 15. Prompers L, Schaper N, Apelqvist J ym. Prediction of outcome in individuals with diabetic foot ulcers: focus on the differences between individuals with and without peripheral arterial disease. The EURODIALE Study. Diabetologia 2008;51:747-55 «PMID: 18297261»PubMed
 16. Apelqvist J, Larsson J, Agardh CD. Long-term prognosis for diabetic patients with foot ulcers. J Intern Med 1993;233:485-91 «PMID: 8501419»PubMed
 17. Jonasson JM, Ye W, Sparén P ym. Risks of nontraumatic lower-extremity amputations in patients with type 1 diabetes: a population-based cohort study in Sweden. Diabetes Care 2008;31:1536-40 «PMID: 18443192»PubMed
 18. Katz IA, Harlan A, Miranda-Palma B ym. A randomized trial of two irremovable off-loading devices in the management of plantar neuropathic diabetic foot ulcers. Diabetes Care 2005;28:555-9 «PMID: 15735187»PubMed
 19. Lipsky BA, Berendt AR, Embil J ym. Diagnosing and treating diabetic foot infections. Diabetes Metab Res Rev 2004;20 Suppl 1:S56-64 «PMID: 15150816»PubMed
 20. Tan JS, File TM Jr. Diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Baillieres Best Pract Res Clin Rheumatol 1999;13:149-61 «PMID: 10952854»PubMed
 21. Prompers L, Huijberts M, Schaper N ym. Resource utilisation and costs associated with the treatment of diabetic foot ulcers. Prospective data from the Eurodiale Study. Diabetologia 2008;51:1826-34 «PMID: 18648766»PubMed
 22. Frykberg RG, Zgonis T, Armstrong DG ym. Diabetic foot disorders. A clinical practice guideline (2006 revision). J Foot Ankle Surg 2006;45:S1-66 «PMID: 17280936»PubMed
 23. Eskelinen E, Lepäntalo M, Hietala EM ym. Lower limb amputations in Southern Finland in 2000 and trends up to 2001. Eur J Vasc Endovasc Surg 2004;27:193-200 «PMID: 14718903»PubMed
 24. Heikkinen M, Saarinen J, Suominen VP ym. Lower limb amputations: differences between the genders and long-term survival. Prosthet Orthot Int 2007;31:277-86 «PMID: 17979013»PubMed
 25. Leese G, Schofield C, McMurray B ym. Scottish foot ulcer risk score predicts foot ulcer healing in a regional specialist foot clinic. Diabetes Care 2007;30:2064-9 «PMID: 17519428»PubMed
 26. Davis WA, Norman PE, Bruce DG ym. Predictors, consequences and costs of diabetes-related lower extremity amputation complicating type 2 diabetes: the Fremantle Diabetes Study. Diabetologia 2006;49:2634-41 «PMID: 17001469»PubMed
 27. Moss SE, Klein R, Klein BE. The 14-year incidence of lower-extremity amputations in a diabetic population. The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy. Diabetes Care 1999;22:951-9 «PMID: 10372248»PubMed
 28. Chaturvedi N, Abbott CA, Whalley A ym. Risk of diabetes-related amputation in South Asians vs. Europeans in the UK. Diabet Med 2002;19:99-104 «PMID: 11874424»PubMed
 29. Hämäläinen H, Rönnemaa T, Halonen JP ym. Factors predicting lower extremity amputations in patients with type 1 or type 2 diabetes mellitus: a population-based 7-year follow-up study. J Intern Med 1999;246:97-103 «PMID: 10447231»PubMed
 30. Abbott CA, Vileikyte L, Williamson S ym. Multicenter study of the incidence of and predictive risk factors for diabetic neuropathic foot ulceration. Diabetes Care 1998;21:1071-5 «PMID: 9653597»PubMed
 31. Lavery LA, Armstrong DG, Vela SA ym. Practical criteria for screening patients at high risk for diabetic foot ulceration. Arch Intern Med 1998;158:157-62 «PMID: 9448554»PubMed
 32. Crawford F, Inkster M, Kleijnen J ym. Predicting foot ulcers in patients with diabetes: a systematic review and meta-analysis. QJM 2007;100:65-86 «PMID: 17277315»PubMed
 33. Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA ym. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). Eur J Vasc Endovasc Surg 2007;33 Suppl 1:S1-75 «PMID: 17140820»PubMed
 34. Selvin E, Marinopoulos S, Berkenblit G ym. Meta-analysis: glycosylated hemoglobin and cardiovascular disease in diabetes mellitus. Ann Intern Med 2004;141:421-31 «PMID: 15381515»PubMed
 35. Muntner P, Wildman RP, Reynolds K ym. Relationship between HbA1c level and peripheral arterial disease. Diabetes Care 2005;28:1981-7 «PMID: 16043742»PubMed
 36. Heikkinen M, Salmenperä M, Lepäntalo A ym. Diabetes care for patients with peripheral arterial disease. Eur J Vasc Endovasc Surg 2007;33:583-91 «PMID: 17368940»PubMed
 37. Lavery LA, Armstrong DG, Wunderlich RP ym. Risk factors for foot infections in individuals with diabetes. Diabetes Care 2006;29:1288-93 «PMID: 16732010»PubMed
 38. Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB. Validation of a diabetic wound classification system. The contribution of depth, infection, and ischemia to risk of amputation. Diabetes Care 1998;21:855-9 «PMID: 9589255»PubMed
 39. Leese GP, Reid F, Green V ym. Stratification of foot ulcer risk in patients with diabetes: a population-based study. Int J Clin Pract 2006;60:541-5 «PMID: 16700850»PubMed
 40. Peters EJ, Lavery LA, International Working Group on the Diabetic FOot. Effectiveness of the diabetic foot risk classification system of the International Working Group on the Diabetic Foot. Diabetes Care 2001;24:1442-7 «PMID: 11473084»PubMed
 41. Malgrange D, Richard JL, Leymarie F ym. Screening diabetic patients at risk for foot ulceration. A multi-centre hospital-based study in France. Diabetes Metab 2003;29:261-8 «PMID: 12909814»PubMed
 42. Rith-Najarian SJ, Stolusky T, Gohdes DM. Identifying diabetic patients at high risk for lower-extremity amputation in a primary health care setting. A prospective evaluation of simple screening criteria. Diabetes Care 1992;15:1386-9 «PMID: 1425105»PubMed
 43. Valkonen O, Erkinjuntti M, Falck B ym. Monofilamenttikoe diabeettisessa neuropatiassa. Duodecim 2000;116:2119-25 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo91786»4 «PMID: 12017733»PubMed
 44. Diehm N, Shang A, Silvestro A ym. Association of cardiovascular risk factors with pattern of lower limb atherosclerosis in 2659 patients undergoing angioplasty. Eur J Vasc Endovasc Surg 2006;31:59-63 «PMID: 16269257»PubMed
 45. Lepäntalo M, Biancari F, Tukiainen E. Never amputate without consultation of a vascular surgeon. Diabetes Metab Res Rev 2000;16 Suppl 1:S27-32 «PMID: 11054884»PubMed
 46. Rydén L, Standl E, Bartnik M ym. Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases: executive summary. The Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J 2007;28:88-136 «PMID: 17220161»PubMed
 47. Armstrong DG, Lavery LA. Diabetic foot ulcers: prevention, diagnosis and classification. Am Fam Physician 1998;57:1325-32, 1337-8 «PMID: 9531915»PubMed
 48. Rönnemaa T, Hämäläinen H, Toikka T ym. Evaluation of the impact of podiatrist care in the primary prevention of foot problems in diabetic subjects. Diabetes Care 1997;20:1833-7 «PMID: 9405902»PubMed
 49. Laborde JM. Neuropathic toe ulcers treated with toe flexor tenotomies. Foot Ankle Int 2007;28:1160-4 «PMID: 18021584»PubMed
 50. Laborde JM. Neuropathic plantar forefoot ulcers treated with tendon lengthenings. Foot Ankle Int 2008;29:378-84 «PMID: 18442451»PubMed
 51. Holstein P, Lohmann M, Bitsch M ym. Achilles tendon lengthening, the panacea for plantar forefoot ulceration? Diabetes Metab Res Rev 2004;20 Suppl 1:S37-40 «PMID: 15150812»PubMed
 52. Zgonis T, Stapleton JJ, Shibuya N ym. Surgically induced Charcot neuroarthropathy following partial forefoot amputation in diabetes. J Wound Care 2007;16:57-9 «PMID: 17319618»PubMed
 53. Lavery LA, Armstrong DG, Harkless LB. Classification of diabetic foot wounds. J Foot Ankle Surg 1996;35:528-31 «PMID: 8986890»PubMed
 54. Piaggesi A, Macchiarini S, Rizzo L ym. An off-the-shelf instant contact casting device for the management of diabetic foot ulcers: a randomized prospective trial versus traditional fiberglass cast. Diabetes Care 2007;30:586-90 «PMID: 17327325»PubMed
 55. Armstrong DG, Lavery LA, Wu S ym. Evaluation of removable and irremovable cast walkers in the healing of diabetic foot wounds: a randomized controlled trial. Diabetes Care 2005;28:551-4 «PMID: 15735186»PubMed
 56. Sherman RA. Maggot therapy for treating diabetic foot ulcers unresponsive to conventional therapy. Diabetes Care 2003;26:446-51 «PMID: 12547878»PubMed
 57. Parnés A, Lagan KM. Larval therapy in wound management: a review. Int J Clin Pract 2007;61:488-93 «PMID: 17313618»PubMed
 58. Steed DL, Donohoe D, Webster MW ym. Effect of extensive debridement and treatment on the healing of diabetic foot ulcers. Diabetic Ulcer Study Group. J Am Coll Surg 1996;183:61-4 «PMID: 8673309»PubMed
 59. Saap LJ, Falanga V. Debridement performance index and its correlation with complete closure of diabetic foot ulcers. Wound Repair Regen 2002;10:354-9 «PMID: 12453138»PubMed
 60. Attinger CE, Bulan EJ. Débridement. The key initial first step in wound healing. Foot Ankle Clin 2001;6:627-60 «PMID: 12134576»PubMed
 61. Tukiainen E, Kallio M, Lepäntalo M. Advanced leg salvage of the critically ischemic leg with major tissue loss by vascular and plastic surgeon teamwork: Long-term outcome. Ann Surg 2006;244:949-57; discussion 957-8 «PMID: 17122620»PubMed
 62. Dupre JC, Dechamps E, Pillu M ym. The fitting of amputated and nonamputated diabetic feet. A French experience at the Villiers-Saint-Denis Hospital. J Am Podiatr Med Assoc 2003;93:221-8 «PMID: 12756313»PubMed
 63. Dellon AL. Neurosurgical prevention of ulceration and amputation by decompression of lower extremity peripheral nerves in diabetic neuropathy: update 2006. Acta Neurochir Suppl 2007;100:149-51 «PMID: 17985566»PubMed
 64. Mills JL Sr. Open bypass and endoluminal therapy: complementary techniques for revascularization in diabetic patients with critical limb ischaemia. Diabetes Metab Res Rev 2008;24 Suppl 1:S34-9 «PMID: 18384110»PubMed
 65. Hirsch AT, Haskal ZJ, Hertzer NR ym. ACC/AHA 2005 Practice Guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): a collaborative report from the American Association for Vascular Surgery/Society for Vascular Surgery, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society for Vascular Medicine and Biology, Society of Interventional Radiology, and the ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for the Management of Patients With Peripheral Arterial Disease): endorsed by the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation; National Heart, Lung, and Blood Institute; Society for Vascular Nursing; TransAtlantic Inter-Society Consensus; and Vascular Disease Foundation. Circulation 2006;113:e463-654 «PMID: 16549646»PubMed
 66. Takolander R, Rauwerda JA. The use of non-invasive vascular assessment in diabetic patients with foot lesions. Diabet Med 1996;13 Suppl 1:S39-42 «PMID: 8741828»PubMed
 67. Levin ME. The Diabetic Foot Ulcer: Pathogenesis, management, and prevention. Kirjassa: The ischemic extremity: Advances in treatment. Yao JST, Pierce WH (toim.). Appleton & Lange, Norwalk, Connecticut 1995:269-82
 68. Management of peripheral arterial disease (PAD). TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC). Eur J Vasc Endovasc Surg 2000;19 Suppl A:Si-xxviii, S1-250 «PMID: 10957904»PubMed
 69. Bunt TJ, Holloway GA. TcPO2 as an accurate predictor of therapy in limb salvage. Ann Vasc Surg 1996;10:224-7 «PMID: 8792989»PubMed
 70. Faglia E, Clerici G, Caminiti M ym. Predictive values of transcutaneous oxygen tension for above-the-ankle amputation in diabetic patients with critical limb ischemia. Eur J Vasc Endovasc Surg 2007;33:731-6 «PMID: 17296318»PubMed
 71. Luther M, Kantonen I, Lepäntalo M ym. Arterial intervention and reduction in amputation for chronic critical leg ischaemia. Br J Surg 2000;87:454-8 «PMID: 10759742»PubMed
 72. Eskelinen E, Luther M, Eskelinen A ym. Infrapopliteal bypass reduces amputation incidence in elderly patients: a population-based study. Eur J Vasc Endovasc Surg 2003;26:65-8 «PMID: 12819650»PubMed
 73. Adam DJ, Beard JD, Cleveland T ym. Bypass versus angioplasty in severe ischaemia of the leg (BASIL): multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2005;366:1925-34 «PMID: 16325694»PubMed
 74. Peltonen S, Biancari F, Lindgren L ym. Outcome of infrainguinal bypass surgery for critical leg ischaemia in patients with chronic renal failure. Eur J Vasc Endovasc Surg 1998;15:122-7 «PMID: 9551050»PubMed
 75. Biancari F, Kantonen I, Mätzke S ym. Infrainguinal endovascular and bypass surgery for critical leg ischemia in patients on long-term dialysis. Ann Vasc Surg 2002;16:210-4 «PMID: 11972254»PubMed
 76. Luther M. Surgical treatment for chronic critical leg ischaemia: a 5 year follow-up of socioeconomic outcome. Eur J Vasc Endovasc Surg 1997;13:452-9 «PMID: 9166267»PubMed
 77. Luther M. Surgical treatment of chronic critical leg ischaemia. A five-year follow-up of survival, mobility, and treatment level. Eur J Surg 1998;164:35-43 «PMID: 9537707»PubMed
 78. Pollard J, Hamilton GA, Rush SM ym. Mortality and morbidity after transmetatarsal amputation: retrospective review of 101 cases. J Foot Ankle Surg 2006;45:91-7 «PMID: 16513503»PubMed
 79. Stone PA, Back MR, Armstrong PA ym. Midfoot amputations expand limb salvage rates for diabetic foot infections. Ann Vasc Surg 2005;19:805-11 «PMID: 16205848»PubMed
 80. Eskelinen E, Eskelinen A, Hyytinen T ym. Changing pattern of major lower limb amputations in Seinäjoki Central Hospital 1997-2000. Ann Chir Gynaecol 2001;90:290-3 «PMID: 11820419»PubMed
 81. Grayson ML, Gibbons GW, Habershaw GM ym. Use of ampicillin/sulbactam versus imipenem/cilastatin in the treatment of limb-threatening foot infections in diabetic patients. Clin Infect Dis 1994;18:683-93 «PMID: 8075257»PubMed
 82. Cavanagh PR, Lipsky BA, Bradbury AW ym. Treatment for diabetic foot ulcers. Lancet 2005;366:1725-35 «PMID: 16291067»PubMed
 83. Lipsky BA, International consensus group on diagnosing and treating the infected diabetic foot. A report from the international consensus on diagnosing and treating the infected diabetic foot. Diabetes Metab Res Rev 2004;20 Suppl 1:S68-77 «PMID: 15150818»PubMed
 84. Williams DT, Hilton JR, Harding KG. Diagnosing foot infection in diabetes. Clin Infect Dis 2004;39 Suppl 2:S83-6 «PMID: 15306984»PubMed
 85. Lipsky BA. A Current Approach to Diabetic Foot Infections. Curr Infect Dis Rep 1999;1:253-260 «PMID: 11095796»PubMed
 86. Lipsky BA, Berendt AR, Deery HG ym. Diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Clin Infect Dis 2004;39:885-910 «PMID: 15472838»PubMed
 87. Apelqvist J, Bakker K, van Houtum WH ym. Practical guidelines on the management and prevention of the diabetic foot: based upon the International Consensus on the Diabetic Foot (2007) Prepared by the International Working Group on the Diabetic Foot. Diabetes Metab Res Rev 2008;24 Suppl 1:S181-7 «PMID: 18442189»PubMed
 88. International consensus on the Diabetic Foot. Amsterdam. International Working Group on the Diabetic Foot 1999
 89. Lipsky BA. Evidence-based antibiotic therapy of diabetic foot infections. FEMS Immunol Med Microbiol 1999;26:267-76 «PMID: 10575138»PubMed
 90. Chang BB, Darling RC 3rd, Paty PS ym. Expeditious management of ischemic invasive foot infections. Cardiovasc Surg 1996;4:792-5 «PMID: 9013012»PubMed
 91. IWGDF working group on osteomyelitis and the diabetic foot. The revised Consensus document and Guidelines 2007 were launched on an interactive DVD-ROM at the 5th International Symposium on the Diabetic Foot (5th ISDF: www.diabeticfoot.nl) in May 2007 in Noordwijkerhout, the Netherlands (ordering: www.idf.org/bookshop)
 92. Berendt AR, Peters EJ, Bakker K ym. Diabetic foot osteomyelitis: a progress report on diagnosis and a systematic review of treatment. Diabetes Metab Res Rev 2008;24 Suppl 1:S145-61 «PMID: 18442163»PubMed
 93. Sanders LJ, Frykberg RG. Diabetic neuropathic osteoartropathy. The Charcot foot. Kirjassa: The High Risk Foot in Diabetes Mellitus. Frylberg RG (toim.) Churchill Livingstone, New York, 1991:325-33
 94. Clouse ME, Gramm HF, Legg M, Flood T. Diabetic osteoarthropathy: clinical and roentgenographic observation observations in 90 cases. Am J Roentgenol 1974;14:357-63
 95. Pinzur MS. Benchmark analysis of diabetic patients with neuropathic (Charcot) foot deformity. Foot Ankle Int 1999;20:564-7 «PMID: 10509683»PubMed
 96. Ndip A, Jude EB, Whitehouse R ym. Charcot neuroarthropathy triggered by osteomyelitis and/or surgery. Diabet Med 2008;25:1469-72 «PMID: 19046247»PubMed
 97. Frykberg RG, Mendeszoon E. Management of the diabetic Charcot foot. Diabetes Metab Res Rev 2000;16 Suppl 1:S59-65 «PMID: 11054891»PubMed
 98. Jeffcoate W, Lima J, Nobrega L. The Charcot foot. Diabet Med 2000;17:253-8 «PMID: 10821290»PubMed
 99. Jeffcoate WJ. Charcot neuro-osteoarthropathy. Diabetes Metab Res Rev 2008;24 Suppl 1:S62-5 «PMID: 18393327»PubMed
 100. Schaper NC, Huijberts M, Pickwell K. Neurovascular control and neurogenic inflammation in diabetes. Diabetes Metab Res Rev 2008;24 Suppl 1:S40-4 «PMID: 18442183»PubMed
 101. Jeffcoate WJ, Game F, Cavanagh PR. The role of proinflammatory cytokines in the cause of neuropathic osteoarthropathy (acute Charcot foot) in diabetes. Lancet 2005;366:2058-61 «PMID: 16338454»PubMed
 102. Armstrong DG, Lavery LA. Monitoring healing of acute Charcot's arthropathy with infrared dermal thermometry. J Rehabil Res Dev 1997;34:317-21 «PMID: 9239625»PubMed
 103. Petrova NL, Edmonds ME. Charcot neuro-osteoarthropathy-current standards. Diabetes Metab Res Rev 2008;24 Suppl 1:S58-61 «PMID: 18442182»PubMed
 104. Chantelau E, Poll LW. Evaluation of the diabetic charcot foot by MR imaging or plain radiography--an observational study. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2006;114:428-31 «PMID: 17039424»PubMed
 105. Rogers LC, Bevilacqua NJ. Imaging of the Charcot foot. Clin Podiatr Med Surg 2008;25:263-74, vii «PMID: 18346593»PubMed
 106. Pakarinen TK, Laine HJ, Honkonen SE ym. Charcot arthropathy of the diabetic foot. Current concepts and review of 36 cases. Scand J Surg 2002;91:195-201 «PMID: 12164523»PubMed
 107. Petrova NL, Moniz C, Elias DA ym. Is there a systemic inflammatory response in the acute charcot foot? Diabetes Care 2007;30:997-8 «PMID: 17392560»PubMed
 108. Alpert SW, Koval KJ, Zuckerman JD. Neuropathic Arthropathy: Review of Current Knowledge. J Am Acad Orthop Surg 1996;4:100-108 «PMID: 10795044»PubMed
 109. Pinzur MS, Sage R, Stuck R ym. A treatment algorithm for neuropathic (Charcot) midfoot deformity. Foot Ankle 1993;14:189-97 «PMID: 8359765»PubMed
 110. Jude EB, Selby PL, Burgess J ym. Bisphosphonates in the treatment of Charcot neuroarthropathy: a double-blind randomised controlled trial. Diabetologia 2001;44:2032-7 «PMID: 11719835»PubMed
 111. Anderson JJ, Woelffer KE, Holtzman JJ ym. Bisphosphonates for the treatment of Charcot neuroarthropathy. J Foot Ankle Surg 2004;43:285-9 «PMID: 15480402»PubMed
 112. Johnson JE. Operative treatment of neuropathic arthropathy of the foot and ankle. J Bone Joint Surg 1998;80-A:1700-9
 113. Marks RM, Parks BG, Schon LC. Midfoot fusion technique for neuroarthropathic feet: biomechanical analysis and rationale. Foot Ankle Int 1998;19:507-10 «PMID: 9728696»PubMed
 114. Simon SR, Tejwani SG, Wilson DL ym. Arthrodesis as an early alternative to nonoperative management of charcot arthropathy of the diabetic foot. J Bone Joint Surg Am 2000;82-A:939-50 «PMID: 10901308»PubMed
 115. Roukis TS, Zgonis T. The management of acute Charcot fracture-dislocations with the Taylor's spatial external fixation system. Clin Podiatr Med Surg 2006;23:467-83, viii «PMID: 16903163»PubMed
 116. Farber DC, Juliano PJ, Cavanagh PR ym. Single stage correction with external fixation of the ulcerated foot in individuals with Charcot neuroarthropathy. Foot Ankle Int 2002;23:130-4 «PMID: 11858333»PubMed
 117. Fabrin J, Larsen K, Holstein PE. Long-term follow-up in diabetic Charcot feet with spontaneous onset. Diabetes Care 2000;23:796-800 «PMID: 10840999»PubMed
 118. Saltzman CL, Hagy ML, Zimmerman B ym. How effective is intensive nonoperative initial treatment of patients with diabetes and Charcot arthropathy of the feet? Clin Orthop Relat Res 2005;435:185-90 «PMID: 15930937»PubMed
 119. Pakarinen TK, Laine HJ, Mäenpää H ym. Long-term outcome and quality of life in patients with Charcot foot. Foot Ankle Surg 2009;15:187-91 «PMID: 19840750»PubMed
 120. Pinzur MS, Evans A. Health-related quality of life in patients with Charcot foot. Am J Orthop (Belle Mead NJ) 2003;32:492-6 «PMID: 14620089»PubMed
 121. Diabeetikon jalkojenhoidon laatukriteerityöryhmä. Diabeetikon jalkojenhoidon laatukriteerit. DEHKO-raportti 2003:6. Suomen Diabetesliitto ry. Tampere 2003
 122. Diabeetikon hyvän hoidon laatukriteerit. DEHKO- raportti 2002:1, Suomen Diabetesliitto ry, Tampere 2003
 123. Lepäntalo M, Ahokas T, Heinänen T ym. Haavapotilaan hoitopolku HYKS:n sairaanhoitoalueella. Duodecim 2009;125:457-65 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo97876»5 «PMID: 19358424»PubMed
 124. Krishnan S, Nash F, Baker N ym. Reduction in diabetic amputations over 11 years in a defined U.K. population: benefits of multidisciplinary team work and continuous prospective audit. Diabetes Care 2008;31:99-101 «PMID: 17934144»PubMed
 125. Winell K, Niemi M, Lepantalo M. The national hospital discharge register data on lower limb amputations. Eur J Vasc Endovasc Surg 2006;32:66-70 «PMID: 16513375»PubMed
 126. Jeffcoate WJ, van Houtum WH. Amputation as a marker of the quality of foot care in diabetes. Diabetologia 2004;47:2051-8 «PMID: 15662547»PubMed
 127. van Houtum WH. Amputations and ulceration; pitfalls in assessing incidence. Diabetes Metab Res Rev 2008;24 Suppl 1:S14-8 «PMID: 18351624»PubMed
 128. Gottrup F. A specialized wound-healing center concept: importance of a multidisciplinary department structure and surgical treatment facilities in the treatment of chronic wounds. Am J Surg 2004;187:38S-43S «PMID: 15147991»PubMed
 129. Niemi M, Winell K. Diabetes Suomessa. Esiintyvyys ja hoidon laadun vaihtelu. Stakes raportteja 8/2005
 130. Tennvall GR; the EURODIALE Study Group. Resource utilisation and costs for management of patients with diabetic foot ulcers. Experiences from 10 European countries in the EURODIALE trial. Diabetologia 2008;51(Suppl 1):S514-A1277
 131. Frykberg RG. Diabetic foot ulcers: pathogenesis and management. Am Fam Physician 2002;66:1655-62 «PMID: 12449264»PubMed
 132. Wakefield MC, Kan VL, Arora S ym. Nonoperative management of diabetic foot infections. Semin Vasc Surg 2003;16:79-85 «PMID: 12644977»PubMed
 133. Rao N, Lipsky BA. Optimising antimicrobial therapy in diabetic foot infections. Drugs 2007;67:195-214 «PMID: 17284084»PubMed
 134. Abidia A, Laden G, Kuhan G ym. The role of hyperbaric oxygen therapy in ischaemic diabetic lower extremity ulcers: a double-blind randomised-controlled trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2003;25:513-8 «PMID: 12787692»PubMed
 135. Adler AI, Boyko EJ, Ahroni JH ym. Lower-extremity amputation in diabetes. The independent effects of peripheral vascular disease, sensory neuropathy, and foot ulcers. Diabetes Care 1999;22:1029-35 «PMID: 10388962»PubMed
 136. Amstrong DG, Todd WF, Harkless LB, Bushman TR. The natural history of acute Chracot’s arthropathy in a diabetic foot specialty clinic. Diabet Med 1997;14:357-63;
 137. Armstrong DG, Holtz-Neiderer K, Wendel C ym. Skin temperature monitoring reduces the risk for diabetic foot ulceration in high-risk patients. Am J Med 2007;120:1042-6 «PMID: 18060924»PubMed
 138. Armstrong DG, Lavery LA, Kimbriel HR ym. Activity patterns of patients with diabetic foot ulceration: patients with active ulceration may not adhere to a standard pressure off-loading regimen. Diabetes Care 2003;26:2595-7 «PMID: 12941724»PubMed
 139. Armstrong DG, Lavery LA, Vazquez JR ym. Clinical efficacy of the first metatarsophalangeal joint arthroplasty as a curative procedure for hallux interphalangeal joint wounds in patients with diabetes. Diabetes Care 2003;26:3284-7 «PMID: 14633815»PubMed
 140. Armstrong DG, Lavery LA, Diabetic Foot Study Consortium. Negative pressure wound therapy after partial diabetic foot amputation: a multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2005;366:1704-10 «PMID: 16291063»PubMed
 141. Armstrong DG, Nguyen HC, Lavery LA ym. Off-loading the diabetic foot wound: a randomized clinical trial. Diabetes Care 2001;24:1019-22 «PMID: 11375363»PubMed
 142. Armstrong DG, Stacpoole-Shea S, Nguyen H ym. Lengthening of the Achilles tendon in diabetic patients who are at high risk for ulceration of the foot. J Bone Joint Surg Am 1999;81:535-8 «PMID: 10225799»PubMed
 143. Attinger CE, Ducic I, Cooper P ym. The role of intrinsic muscle flaps of the foot for bone coverage in foot and ankle defects in diabetic and nondiabetic patients. Plast Reconstr Surg 2002;110:1047-54; discussion 1055-7 «PMID: 12198416»PubMed
 144. Ballard JL, Eke CC, Bunt TJ ym. A prospective evaluation of transcutaneous oxygen measurements in the management of diabetic foot problems. J Vasc Surg 1995;22:485-90; discussion 490-2 «PMID: 7563410»PubMed
 145. Baroni G, Porro T, Faglia E ym. Hyperbaric oxygen in diabetic gangrene treatment. Diabetes Care 1987;10:81-6 «PMID: 3568965»PubMed
 146. Beckert S, Witte M, Wicke C ym. A new wound-based severity score for diabetic foot ulcers: A prospective analysis of 1,000 patients. Diabetes Care 2006;29:988-92 «PMID: 16644625»PubMed
 147. Bergin SM, Wraight P. Silver based wound dressings and topical agents for treating diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD005082 «PMID: 16437516»PubMed
 148. Blume PA, Paragas LK, Sumpio BE ym. Single-stage surgical treatment of noninfected diabetic foot ulcers. Plast Reconstr Surg 2002;109:601-9 «PMID: 11818842»PubMed
 149. Bonham P. A critical review of the literature: part I: diagnosing osteomyelitis in patients with diabetes and foot ulcers. J Wound Ostomy Continence Nurs 2001;28:73-88 «PMID: 11248728»PubMed
 150. Bradsher RW Jr, Snow RM. Ceftriaxone treatment of skin and soft tissue infections in a once daily regimen. Am J Med 1984;77:63-7 «PMID: 6093522»PubMed
 151. Busch K, Chantelau E. Effectiveness of a new brand of stock 'diabetic' shoes to protect against diabetic foot ulcer relapse. A prospective cohort study. Diabet Med 2003;20:665-9 «PMID: 12873296»PubMed
 152. Capriotti G, Chianelli M, Signore A. Nuclear medicine imaging of diabetic foot infection: results of meta-analysis. Nucl Med Commun 2006;27:757-64 «PMID: 16969256»PubMed
 153. Caravaggi C, Faglia E, De Giglio R ym. Effectiveness and safety of a nonremovable fiberglass off-bearing cast versus a therapeutic shoe in the treatment of neuropathic foot ulcers: a randomized study. Diabetes Care 2000;23:1746-51 «PMID: 11128345»PubMed
 154. Chantelau E, Tanudjaja T, Altenhöfer F ym. Antibiotic treatment for uncomplicated neuropathic forefoot ulcers in diabetes: a controlled trial. Diabet Med 1996;13:156-9 «PMID: 8641121»PubMed
 155. Chyun D. At-home foot temperature monitoring reduced foot complications in high risk patients with diabetes. Evid Based Nurs 2005;8:80 «PMID: 16021709»PubMed
 156. Dalla Paola L, Faglia E, Caminiti M ym. Ulcer recurrence following first ray amputation in diabetic patients: a cohort prospective study. Diabetes Care 2003;26:1874-8 «PMID: 12766126»PubMed
 157. de Lalla F, Pellizzer G, Strazzabosco M ym. Randomized prospective controlled trial of recombinant granulocyte colony-stimulating factor as adjunctive therapy for limb-threatening diabetic foot infection. Antimicrob Agents Chemother 2001;45:1094-8 «PMID: 11257020»PubMed
 158. Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen therapy in diabetic foot. J Postgrad Med 1992;38:112-4, 111 «PMID: 1303408»PubMed
 159. Edwards JE, Meseguer F, Faura C ym. Single dose dipyrone for acute renal colic pain. Cochrane Database Syst Rev 2002;4:CD003867 «PMID: 12519613»PubMed
 160. Eggers PW, Gohdes D, Pugh J. Nontraumatic lower extremity amputations in the Medicare end-stage renal disease population. Kidney Int 1999;56:1524-33 «PMID: 10504504»PubMed
 161. Eginton MT, Brown KR, Seabrook GR ym. A prospective randomized evaluation of negative-pressure wound dressings for diabetic foot wounds. Ann Vasc Surg 2003;17:645-9 «PMID: 14534844»PubMed
 162. Eneroth M, Apelqvist J, Stenström A. Clinical characteristics and outcome in 223 diabetic patients with deep foot infections. Foot Ankle Int 1997;18:716-22 «PMID: 9391817»PubMed
 163. Erstad BL Jr, McIntyre KE Jr. Prospective, randomized comparison of ampicillin/sulbactam and cefoxitin for diabetic foot infections. Vasc Endovasc Surg 1997;31:419-26
 164. Ertugrul MB, Baktiroglu S, Salman S ym. The diagnosis of osteomyelitis of the foot in diabetes: microbiological examination vs. magnetic resonance imaging and labelled leucocyte scanning. Diabet Med 2006;23:649-53 «PMID: 16759307»PubMed
 165. Etöz A, Özgenel Y, Özcan M. Feature: The use of negative pressure wound therapy on diabetic foot ulcers: a preliminary controlled trial. Wounds 2004;16:264-9
 166. Faglia E, Favales F, Aldeghi A ym. Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in treatment of severe prevalently ischemic diabetic foot ulcer. A randomized study. Diabetes Care 1996;19:1338-43 «PMID: 8941460»PubMed
 167. Faglia E, Clerici G, Caminiti M ym. The role of early surgical debridement and revascularization in patients with diabetes and deep foot space abscess: retrospective review of 106 patients with diabetes. J Foot Ankle Surg 2006;45:220-6 «PMID: 16818148»PubMed
 168. Faglia E, Favales F, Aldeghi A ym. Change in major amputation rate in a center dedicated to diabetic foot care during the 1980s: prognostic determinants for major amputation. J Diabetes Complications 1998;12:96-102 «PMID: 9559487»PubMed
 169. Foster AV, Snowden S, Grenfell A ym. Reduction of gangrene and amputations in diabetic renal transplant patients: the role of a special foot clinic. Diabet Med 1995;12:632-5 «PMID: 7554788»PubMed
 170. Gough A, Clapperton M, Rolando N ym. Randomised placebo-controlled trial of granulocyte-colony stimulating factor in diabetic foot infection. Lancet 1997;350:855-9 «PMID: 9310604»PubMed
 171. Grayson ML, Gibbons GW, Balogh K ym. Probing to bone in infected pedal ulcers. A clinical sign of underlying osteomyelitis in diabetic patients. JAMA 1995;273:721-3 «PMID: 7853630»PubMed
 172. Ha Van G, Siney H, Hartmann-Heurtier A ym. Nonremovable, windowed, fiberglass cast boot in the treatment of diabetic plantar ulcers: efficacy, safety, and compliance. Diabetes Care 2003;26:2848-52 «PMID: 14514590»PubMed
 173. Hailey D, Jacobs P, Perry DC, Chuck A, Morrison A, Boudreau R. Adjunctive Hyperbaric Oxygen Therapy for Diabetic Foot Ulcer: An Economic Analysis. Technology report no 75. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2007
 174. Hardikar JV, Reddy YC, Bung DD ym. Efficacy of recombinant human platelet-derived growth factor (rhPDGF) based gel in diabetic foot ulcers: a randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled study in India. Wounds 2005;17:141-52
 175. Hinchliffe RJ, Valk GD, Apelqvist J ym. A systematic review of the effectiveness of interventions to enhance the healing of chronic ulcers of the foot in diabetes. Diabetes Metab Res Rev 2008;24 Suppl 1:S119-44 «PMID: 18442185»PubMed
 176. Holstein P, Ellitsgaard N, Olsen BB ym. Decreasing incidence of major amputations in people with diabetes. Diabetologia 2000;43:844-7 «PMID: 10952455»PubMed
 177. Ince P, Game FL, Jeffcoate WJ. Rate of healing of neuropathic ulcers of the foot in diabetes and its relationship to ulcer duration and ulcer area. Diabetes Care 2007;30:660-3 «PMID: 17327337»PubMed
 178. Jachertz G, Stappler T, Do DD ym. The pole-pressure test: an easy alternative in patients with ischemic legs and incompressible arteries. Vasa 2000;29:59-61 «PMID: 10731890»PubMed
 179. Juutilainen V, Vikatmaa P, Kuukasjärvi P, Malmivaara A. Haavan alipaineimuhoidon vaikuttavuus ja turvallisuus. Suom Lääkäril 2007;62:3169-75
 180. Kalani M, Apelqvist J, Blombäck M ym. Effect of dalteparin on healing of chronic foot ulcers in diabetic patients with peripheral arterial occlusive disease: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Diabetes Care 2003;26:2575-80 «PMID: 12941721»PubMed
 181. Kalani M, Brismar K, Fagrell B ym. Transcutaneous oxygen tension and toe blood pressure as predictors for outcome of diabetic foot ulcers. Diabetes Care 1999;22:147-51 «PMID: 10333917»PubMed
 182. Kalani M, Jörneskog G, Naderi N ym. Hyperbaric oxygen (HBO) therapy in treatment of diabetic foot ulcers. Long-term follow-up. J Diabetes Complications 2002;16:153-8 «PMID: 12039398»PubMed
 183. Kessler L, Piemont Y, Ortega F ym. Comparison of microbiological results of needle puncture vs. superficial swab in infected diabetic foot ulcer with osteomyelitis. Diabet Med 2006;23:99-102 «PMID: 16409574»PubMed
 184. Kranke P, Bennett M, Roeckl-Wiedmann I ym. Hyperbaric oxygen therapy for chronic wounds. Cochrane Database Syst Rev 2004;2:CD004123 «PMID: 15106239»PubMed
 185. Kästenbauer T, Hörnlein B, Sokol G ym. Evaluation of granulocyte-colony stimulating factor (Filgrastim) in infected diabetic foot ulcers. Diabetologia 2003;46:27-30 «PMID: 12637979»PubMed
 186. Larsson J, Apelqvist J, Agardh CD ym. Decreasing incidence of major amputation in diabetic patients: a consequence of a multidisciplinary foot care team approach? Diabet Med 1995;12:770-6 «PMID: 8542736»PubMed
 187. Lavery LA, Higgins KR, Lanctot DR ym. Home monitoring of foot skin temperatures to prevent ulceration. Diabetes Care 2004;27:2642-7 «PMID: 15504999»PubMed
 188. Lavery LA, Armstrong DG, Peters EJ ym. Probe-to-bone test for diagnosing diabetic foot osteomyelitis: reliable or relic? Diabetes Care 2007;30:270-4 «PMID: 17259493»PubMed
 189. Lavery LA, Higgins KR, Lanctot DR ym. Preventing diabetic foot ulcer recurrence in high-risk patients: use of temperature monitoring as a self-assessment tool. Diabetes Care 2007;30:14-20 «PMID: 17192326»PubMed
 190. Lavery LA, Peters EJ, Williams JR ym. Reevaluating the way we classify the diabetic foot: restructuring the diabetic foot risk classification system of the International Working Group on the Diabetic Foot. Diabetes Care 2008;31:154-6 «PMID: 17934155»PubMed
 191. Lehto S, Rönnemaa T, Pyörälä K ym. Risk factors predicting lower extremity amputations in patients with NIDDM. Diabetes Care 1996;19:607-12 «PMID: 8725860»PubMed
 192. Levine SE, Neagle CE, Esterhai JL ym. Magnetic resonance imaging for the diagnosis of osteomyelitis in the diabetic patient with a foot ulcer. Foot Ankle Int 1994;15:151-6 «PMID: 7951944»PubMed
 193. Lin TF, Chen SB, Niu KC. The vascular effects of hyperbaric oxygen therapy in treatment of early diabetic foot. Undersea Hyperbaric Med 2001;28 (Suppl):67
 194. Lincoln NB, Radford KA, Game FL ym. Education for secondary prevention of foot ulcers in people with diabetes: a randomised controlled trial. Diabetologia 2008;51:1954-61 «PMID: 18758747»PubMed
 195. Lipman BT, Collier BD, Carrera GF ym. Detection of osteomyelitis in the neuropathic foot: nuclear medicine, MRI and conventional radiography. Clin Nucl Med 1998;23:77-82 «PMID: 9481493»PubMed
 196. Lipsky BA, Armstrong DG, Citron DM ym. Ertapenem versus piperacillin/tazobactam for diabetic foot infections (SIDESTEP): prospective, randomised, controlled, double-blinded, multicentre trial. Lancet 2005;366:1695-703 «PMID: 16291062»PubMed
 197. Lipsky BA, Itani K, Norden C ym. Treating foot infections in diabetic patients: a randomized, multicenter, open-label trial of linezolid versus ampicillin-sulbactam/amoxicillin-clavulanate. Clin Infect Dis 2004;38:17-24 «PMID: 14679443»PubMed
 198. Lipsky BA, Pecoraro RE, Larson SA ym. Outpatient management of uncomplicated lower-extremity infections in diabetic patients. Arch Intern Med 1990;150:790-7 «PMID: 2183732»PubMed
 199. Margolis DJ, Kantor J, Santanna J ym. Risk factors for delayed healing of neuropathic diabetic foot ulcers: a pooled analysis. Arch Dermatol 2000;136:1531-5 «PMID: 11115166»PubMed
 200. Margolis DJ, Allen-Taylor L, Hoffstad O ym. Diabetic neuropathic foot ulcers: the association of wound size, wound duration, and wound grade on healing. Diabetes Care 2002;25:1835-9 «PMID: 12351487»PubMed
 201. Margolis DJ, Kantor J, Santanna J ym. Effectiveness of platelet releasate for the treatment of diabetic neuropathic foot ulcers. Diabetes Care 2001;24:483-8 «PMID: 11289472»PubMed
 202. Marston WA, Hanft J, Norwood P ym. The efficacy and safety of Dermagraft in improving the healing of chronic diabetic foot ulcers: results of a prospective randomized trial. Diabetes Care 2003;26:1701-5 «PMID: 12766097»PubMed
 203. Mayfield JA, Reiber GE, Nelson RG ym. A foot risk classification system to predict diabetic amputation in Pima Indians. Diabetes Care 1996;19:704-9 «PMID: 8799623»PubMed
 204. McCallon SK, Knight CA, Valiulus JP ym. Vacuum-assisted closure versus saline-moistened gauze in the healing of postoperative diabetic foot wounds. Ostomy Wound Manage 2000;46:28-32, 34 «PMID: 11189545»PubMed
 205. McGrath NM, Curran BA. Recent commencement of dialysis is a risk factor for lower-extremity amputation in a high-risk diabetic population. Diabetes Care 2000;23:432-3 «PMID: 10868890»PubMed
 206. Morbach S, Quante C, Ochs HR ym. Increased risk of lower-extremity amputation among Caucasian diabetic patients on dialysis. Diabetes Care 2001;24:1689-90 «PMID: 11522723»PubMed
 207. Morris AD, McAlpine R, Steinke D ym. Diabetes and lower-limb amputations in the community. A retrospective cohort study. DARTS/MEMO Collaboration. Diabetes Audit and Research in Tayside Scotland/Medicines Monitoring Unit. Diabetes Care 1998;21:738-43 «PMID: 9589233»PubMed
 208. Morrison WB, Schweitzer ME, Wapner KL ym. Osteomyelitis in feet of diabetics: clinical accuracy, surgical utility, and cost-effectiveness of MR imaging. Radiology 1995;196:557-64 «PMID: 7617877»PubMed
 209. Mueller MJ, Sinacore DR, Hastings MK ym. Effect of Achilles tendon lengthening on neuropathic plantar ulcers. A randomized clinical trial. J Bone Joint Surg Am 2003;85-A:1436-45 «PMID: 12925622»PubMed
 210. Nelson EA, O'Meara S, Craig D ym. A series of systematic reviews to inform a decision analysis for sampling and treating infected diabetic foot ulcers. Health Technol Assess 2006;10:iii-iv, ix-x, 1-221 «PMID: 16595081»PubMed
 211. Oyibo SO, Jude EB, Tarawneh I ym. A comparison of two diabetic foot ulcer classification systems: the Wagner and the University of Texas wound classification systems. Diabetes Care 2001;24:84-8 «PMID: 11194247»PubMed
 212. Oyibo SO, Jude EB, Tarawneh I ym. The effects of ulcer size and site, patient's age, sex and type and duration of diabetes on the outcome of diabetic foot ulcers. Diabet Med 2001;18:133-8 «PMID: 11251677»PubMed
 213. Padberg FT, Back TL, Thompson PN ym. Transcutaneous oxygen (TcPO2) estimates probability of healing in the ischemic extremity. J Surg Res 1996;60:365-9 «PMID: 8598670»PubMed
 214. Paraskevas N, Ayari R, Malikov S ym. 'Pole test' measurements in critical leg ischaemia. Eur J Vasc Endovasc Surg 2006;31:253-7 «PMID: 16297645»PubMed
 215. Paul Bouter K, Visseren FL, van Loenhout RM ym. Treatment of diabetic foot infection: an open randomised comparison of imipenem/cilastatin and piperacillin/clindamycin combination therapy. Int J Antimicrob Agents 1996;7:143-7 «PMID: 18611748»PubMed
 216. Pellizzer G, Strazzabosco M, Presi S ym. Deep tissue biopsy vs. superficial swab culture monitoring in the microbiological assessment of limb-threatening diabetic foot infection. Diabet Med 2001;18:822-7 «PMID: 11678973»PubMed
 217. Piaggesi A, Schipani E, Campi F ym. Conservative surgical approach versus non-surgical management for diabetic neuropathic foot ulcers: a randomized trial. Diabet Med 1998;15:412-7 «PMID: 9609364»PubMed
 218. Poredos P, Rakovec S, Guzic-Salobir B. Determination of amputation level in ischaemic limbs using tcPO2 measurement. Vasa 2005;34:108-12 «PMID: 15968892»PubMed
 219. Rith-Najarian S, Gohdes D. Preventing amputations among patients with diabetes on dialysis. Diabetes Care 2000;23:1445-6 «PMID: 10977059»PubMed
 220. Sapico FL, Witte JL, Canawati HN ym. The infected foot of the diabetic patient: quantitative microbiology and analysis of clinical features. Rev Infect Dis 1984;6 Suppl 1:S171-6 «PMID: 6718934»PubMed
 221. Seidel C, Bühler-Singer S, Richter UG ym. [Systemic infusion therapy versus retrograde intravenous perfusion: comparative results in patients with diabetic neuropathic plantar ulcer]. Wien Med Wochenschr 1993;143:201-3 «PMID: 8379178»PubMed
 222. Seidel C, Bühler-Singer S, Tacke J ym. [Therapeutic superiority of regional retrograde venous antibiotic pressure infusion versus systemic venous infusions in diabetic patients with infected neuropathic plantar ulcers]. Hautarzt 1994;45:74-9 «PMID: 8150634»PubMed
 223. Seidel C, Richter UG, Bühler S ym. Drug therapy of diabetic neuropathic foot ulcers: transvenous retrograde perfusion versus systemic regimen. Vasa 1991;20:388-93 «PMID: 1776352»PubMed
 224. Senneville E, Melliez H, Beltrand E ym. Culture of percutaneous bone biopsy specimens for diagnosis of diabetic foot osteomyelitis: concordance with ulcer swab cultures. Clin Infect Dis 2006;42:57-62 «PMID: 16323092»PubMed
 225. Shone A, Burnside J, Chipchase S ym. Probing the validity of the probe-to-bone test in the diagnosis of osteomyelitis of the foot in diabetes. Diabetes Care 2006;29:945 «PMID: 16567847»PubMed
 226. Sinha S, Munichoodappa CS, Kozak GP. Neuro-arthropathy (Charcot joints) in diabetes mellitus (clinical study of 101 cases). Medicine (Baltimore) 1972;51:191-210 «PMID: 5021769»PubMed
 227. Smiell JM, Wieman TJ, Steed DL ym. Efficacy and safety of becaplermin (recombinant human platelet-derived growth factor-BB) in patients with nonhealing, lower extremity diabetic ulcers: a combined analysis of four randomized studies. Wound Repair Regen 1999;7:335-46 «PMID: 10564562»PubMed
 228. Smith FC, Shearman CP, Simms MH ym. Falsely elevated ankle pressures in severe leg ischaemia: the pole test--an alternative approach. Eur J Vasc Surg 1994;8:408-12 «PMID: 8088390»PubMed
 229. Spencer S. Pressure relieving interventions for preventing and treating diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2000;3:CD002302 «PMID: 10908550»PubMed
 230. Stevens MJ, Edmonds ME, Foster AV ym. Selective neuropathy and preserved vascular responses in the diabetic Charcot foot. Diabetologia 1992;35:148-54 «PMID: 1547919»PubMed
 231. Tan JS, Friedman NM, Hazelton-Miller C ym. Can aggressive treatment of diabetic foot infections reduce the need for above-ankle amputation? Clin Infect Dis 1996;23:286-91 «PMID: 8842265»PubMed
 232. Tan JS, Wishnow RM, Talan DA ym. Treatment of hospitalized patients with complicated skin and skin structure infections: double-blind, randomized, multicenter study of piperacillin-tazobactam versus ticarcillin-clavulanate. The Piperacillin/Tazobactam Skin and Skin Structure Study Group. Antimicrob Agents Chemother 1993;37:1580-6 «PMID: 8215266»PubMed
 233. Tapp RJ, Shaw JE, de Courten MP ym. Foot complications in Type 2 diabetes: an Australian population-based study. Diabet Med 2003;20:105-13 «PMID: 12581261»PubMed
 234. Wagner FW Jr. The dysvascular foot: a system for diagnosis and treatment. Foot Ankle 1981;2:64-122 «PMID: 7319435»PubMed
 235. Valk GD, Kriegsman DM, Assendelft WJ. Patient education for preventing diabetic foot ulceration. Cochrane Database Syst Rev 2001;4:CD001488 «PMID: 11687114»PubMed
 236. van Houtum WH, Rauwerda JA, Ruwaard D ym. Reduction in diabetes-related lower-extremity amputations in The Netherlands: 1991-2000. Diabetes Care 2004;27:1042-6 «PMID: 15111518»PubMed
 237. Veves A, Falanga V, Armstrong DG ym. Graftskin, a human skin equivalent, is effective in the management of noninfected neuropathic diabetic foot ulcers: a prospective randomized multicenter clinical trial. Diabetes Care 2001;24:290-5 «PMID: 11213881»PubMed
 238. Vikatmaa P, Juutilainen V, Kuukasjärvi P ym. Negative pressure wound therapy: a systematic review on effectiveness and safety. Eur J Vasc Endovasc Surg 2008;36:438-48 «PMID: 18675559»PubMed
 239. Viswanathan V, Madhavan S, Rajasekar S ym. Amputation prevention initiative in South India: positive impact of foot care education. Diabetes Care 2005;28:1019-21 «PMID: 15855560»PubMed
 240. Yönem A, Cakir B, Güler S ym. Effects of granulocyte-colony stimulating factor in the treatment of diabetic foot infection. Diabetes Obes Metab 2001;3:332-7 «PMID: 11703423»PubMed
 241. Zamboni WA, Wong HP, Stephenson LL ym. Evaluation of hyperbaric oxygen for diabetic wounds: a prospective study. Undersea Hyperb Med 1997;24:175-9 «PMID: 9308140»PubMed
Jatka lukemista

A

Amputaation riskitekijät diabeetikoilla

Aiempi amputaatio, jalkahaava, kosketustunnon puutos, ääreisverenkierron häiriö, nefropatia ja miessukupuoli ovat itsenäisiä diabeetikoiden alaraaja-amputaatioriskiä lisääviä tekijöitä.

A

Diabeetikoiden jalkojen riskiluokitus

Diabeetikoiden jalkojen yksinkertainen kliininen riskiluokitus ennustaa jalkahaavan ja amputaation ilmaantumista.

A

Diabeetikon jalkahaavan luokittelu ja ennuste

Diabeetikon jalkahaavan kliinisellä luokituksella on vaikutusta jalkahaavan ennusteeseen.

A

Diabeettisen jalkahaavan ilmaantuvuutta ennustavat tekijät

Perifeerinen neuropatia on tärkein jalkahaavan riskitekijä.

A

Haavan keston vaikutus diabeettisen neuropaattisen haavan paranemiseen

Haavan kesto on merkittävä neuropaattisen haavan paranemista ennustava tekijä.

A

Haavan koon vaikutus diabeettisen neuropaattisen haavan paranemiseen

Haavan koko on merkittävä neuropaattisen haavan paranemista ennustava tekijä.

A

Haavan paikallishoito

Eri paikallishoitojen paremmuudesta haavan paranemisen suhteen ei ole näyttöä.

A

Jalkahaavan merkitys uuden jalkahaavan riskitekijänä

Diabeetikon aiempi jalkahaava on merkittävimpiä uuden jalkahaavan riskitekijöitä.

A

Kroonisen osteomyeliitin mikrobilääkehoito

Osteomyeliitin optimaalista hoitoa (mikrobilääkehoidon laatu, kirurginen/konservatiinen hoito) ei tehtyjen tutkimusten perusteella voida määritellä. Tulosten heterogeenisyys selittynee osteomyeliitin diagnostiikan ongelmallisuudella.

A

Omatoimiset jalkapohjien lämpömittaukset ennakoivana keinona estää haavojen kehittymistä suuren riskin diabetespotilailla

Omatoiminen jalkapohjien päivittäinen lämpömittaus estää haavojen kehittymistä suuren riskin diabetespotilailla.

B

Akillespidennys neuropaattisen haavan uusiutumisen estohoitona

Akillespidennys vähentää neuropaattisen haavan uusiutumisen riskiä.

B

Bakteeriviljelymenetelmän luotettavuus osteomyeliitin mikrobiologisessa diagnostiikassa

Pintaviljelynäyte ei liene luotettava mikrobiologinen tutkimusmenetelmä selvitettäessä osteomyeliitin aiheuttajaa.

B

Diabeetikkojen alaraaja-amputaatioiden määrä

Diabeetikkojen alaraaja-amputaatiot lienevät vähentyneet 1990-luvulla, yhtenä syynä verisuonikirurgian kehttyminen.

B

Hoitojalkineen tai muun kevennykseen käytetyn apuvälineen huono käyttömyöntyvyys

Hoitojalkineen tai muun kevennykseen käytetyn apuvälineen huono käyttömyöntyvyys on usein hoidon epäonnistumisen syynä.

B

Jalkahaavainfektion mikrobiologinen tutkiminen

Puhdistetun haavan pohjalta otettu syvämärkänäyte (kyretti-, aspiraatio- tai kudospalanäyte) on todennäköisesti luotettavampi kuin pintamärkänäyte.

B

Jalkainfektion ennusteeseen vaikuttavat tekijät

Riittävä perifeerinen verenkierto ja haavan pinnallisuus ennustavat jalkainfektion paranemista ilman amputaatiota.

B

Kevennyshoito

Kevennyshoidot nopeuttanevat diabeettisen neuropaattisen päkiän alueen haavan paranemista.

B

Potilasohjauksen merkitys jalkaongelmien ehkäisyssä

Potilasohjaus vähentänee kovettumia painepiikkialueilla.

B

Transkutaaninen happiosapaine (TcPO2) diabeetikon ääreisverenkierron arvioinnissa

Transkutaanisen happiosapaineen avulla voitaneen ennustaa jalkahaavan paranemista.

C

Alipaineimuhoito diabeetikon jalkahaavan hoidossa

Alipaineimuhoito saattaa nopeuttaa diabeetikon jalkahaavan paranemista.

C

Diabeetikon jalkahaavan infektion hoito: systeeminen kasvutekijähoito (G-CSF)

Systeemisestä kasvutekijähoidosta ei näytä olevan hyötyä infektion hoidossa.

C

Diabeetikon jalkahaavauman tutkiminen PTB-testillä

Sonditestin (probe to bone) tuloksen arviointi riippuu osteomyeliitin ennakkotodennäköisyydestä.

C

Diabeettiseen jalkahaavaan liittyvä amputaatioriski

Diabeetikon iskeemisen jalkainfektion amputaatioriski saattaa olla 90-kertainen verrattuna ei-iskeemiseen jalkainfektioon.

C

Erityisjalkineiden käyttö diabetespotilailla

Asianmukaisella jalkinevalinnalla voidaan ehkä vähentää jalkahaavojen uusiutumista.

C

Jalan kirurginen asennonkorjaus ja diabeettinen haava

Haavan ja luisen asentovirheen kirurginen korjaaminen saattaa edistää diabeettisen haavan paranemista ja estää residiivejä.

C

Jalkaterän säästävät amputaatiot diabeetikon jalkahaavan hoidossa

Onnistunut jalkaterätason amputaatio mahdollistaa kuntoutumisen käveleväksi, mutta kirurgiaan liittyy runsaasti komplikaatioita.

C

Kasvutekijät diabeettisen haavan hoidossa

Kasvutekijävalmisteet saattavat hieman edesauttaa diabeettisen neuropaattisen jalkahaavan paranemista.

C

Keskivaikean ja vaikean diabeettisen jalkainfektion hoito: suonensisäisesti annosteltu laajakirjoinen antibioottihoito

Tutkimusnäyttöä tietyn antibioottiryhmän tai -yhdistelmän paremmuudesta ei ole, kun on vertailtu laajakirjoisia hoitoja.

C

Kevennyshoidot diabeetikon jalkahaavaumien ehkäisyssä

Kevennyshoidot saattavat ehkäistä diabeetikon jalkahaavaumia.

C

Lievän diabeettisen jalkainfektion antibioottihoito

Diabeetikon jalkahaavaan liittyvän lievän jalkainfektion antibioottihoito tullee suunnata gram-positiivisiin aerobisiin bakteereihin.

C

Mittatikkutesti perifeerisen valtimopaineen mittauksessa diabeetikolla

Mittatikkutesti saattaa olla käyttökelpoinen ääreisverenkierron vajauksen osoittaja, kun potilaalla on mediaskleroosi.

C

Nekroottisen kudoksen poisto

Nekroottisen kudoksen poisto saattaa edistää neuropaattisen haavan paranemista.

C

Neuropatia ja neuroartropatia (Charcot´n jalka)

Neuroartropatia ilmenee vain diabeetikoilla, joilla on perifeerinen neuropatia.

C

Osteomyeliitin diagnostiikka

Osteomyeliitin diagnostista kuvantamistutkimusta valittaessa tulee ottaa huomioon muutoksen ikä, sijainti ja osteomyeliittiepäilyn vahvuus.

C

Pieniannoksinen pienimolekyylinen hepariinihoito

Pieniannoksinen pienimolekyylinen hepariinihoito saattaa edistää haavan paranemista diabeetikoilla, joilla on valtimoverenkierron vajaus.

C

Tekoiho diabeettisen haavan hoidossa

Tekoiho saattaa edistää pitkäkestoisen diabeettisen neuropaattisen haavan paranemista jonkin verran.

C

Tupakointi ja diabeetikon jalkaongelmat

Tupakointi saattaa olla merkittävä diabeetikon perifeerisen neuropatian riskitekijä.

C

Uremiaan liittyvän diabeetikon alaraaja-amputaatioriskin vähentäminen

Uremiaan liittyvää diabeetikon alaraaja-amputaatioriskiä voitaneen huomattavasti vähentää panostamalla jalkaongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon.

C

Uremian vaikutus alaraajan amputaatioriskiin

Uremian astetta oleva munuaisten vajaatoiminta lisännee diabeetikon alaraaja-amputaatioriskin moninkertaiseksi.

C

Ylipainehappihoito diabeetikon jalkahaavojen hoidossa

Ylipainehappihoito saattaa olla hyödyllinen diabeetikon iskeemisen ja/tai infektoituneen jalkahaavan hoidossa.

D

Diabeetikon jalkahaavan kirurginen hoito

Konservatiiviselle hoidolle resistentti diabeetikon jalkahaava on usein korjattavissa kirurgisin keinoin, mikäli raajan verenkierto on riittävä, mutta tutkimusnäyttö tästä on niukkaa.

D

Diabeettisen infektoitumattoman jalkahaavan antibioottihoito

Antibioottihoidosta ei näytä olevan hyötyä infektoitumattoman jalkahaavan hoidossa, mutta kunnollinen tutkimusnäyttö puuttuu.

D

Potilasohjauksen merkitys jalkahaavojen ja amputaatioiden määrään

Potilasohjaus saattaa vähentää jalkahaavaumia ja amputaatioita korkean riskin potilailla, mutta luotettavaa tutkimusnäyttöä tästä ei ole.

D

Syvän jalkainfektion hoitoennuste

Syvän jalkainfektion varhainen kirurginen hoito saattaa vähentää nilkan yläpuoleisten amputaatioiden tarvetta.

Akuutti diabeettinen neuropatia
Amputaatiodeformiteetteja
Bakteerinäytteen kuljetus
Charcot-jalka
Diabeetikon jalkojen riskiluokitus
Diabeettinen haava
Diabeettinen haava, kuva 3
Diabeettinen kantapää, kuva 2
Diabeettinen nekroosi
Diabeettisen jalkahaavan patofysiologia
Haavaa ympäroivän kovettuman poistamista veitsellä
Hiertymä
Hiertymä
Hoitokenkä
Infektio molemmissa varpaissa
Jalan LD-mikro 1–3
Jalan LD-mikro 1–3
Jalan LD-mikro 1–3
Jalkapohjan neuropaattinen haava
Jalkapohjien painannekuvion otto
Kengän tutkiminen
Kengät kertovat
Kevennyshoito
Kevennysortoosi
Kevennysortoosi 2
Kiilatyyny
Kuormitusalueet
Kyrettinäytteen otto
Känsä
Lieviä muutoksia diabeetikon jalassa
Monofilamenttitutkimus
Neuropaattinen jalka
Neuropaattinen jalka
Ns. keinutuolijalka (rock-foot) diabeetikon jalassa
Painehaava 2
Painekevennys
Revisio kyretillä
Revisio pinsetillä ja saksilla
Revisio veitsellä
Sanders-Frykberg-luokitus Charcot´n sijainnista jalassa
Tietokoneavusteinen jalankuormitusmittaus
Tukipohjallinen
Tämä ei ole kevennyshoitoa!
Vaivaisenluut, kuva 1
Vaivaisenluut, kuva 2
Varvasortooseja
Varvasortoosi
Vasaravarpaat
Äänirautakoe

Aiheeseen liittyviä suosituksia