Takaisin

Suoran antikoagulantin ja asetyylisalisyylihapon yhdistelmä diabetesta sairastavan perifeerisessä valtimotaudissa

Näytönastekatsaukset
Jorma Lahtela
24.3.2021

Näytön aste: B

Yhdistelmähoito suoralla antikoagulantilla ja asetyylisalisyylihapolla saattaa edistää haavan paranemista diabeetikoilla, joilla on valtimoverenkierron vajaus.

Prospektiivisessa, satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa monikeskustutkimuksessa «Anand SS, Caron F, Eikelboom JW ym. Major Adverse ...»1 selvitettiin rivaroksabaanin ja asetyylisalisyylihapon (ASA) vaikutusta diabeettisen neuroiskeemisen haavan paranemiseen. Tutkimukseen osallistui 6 391 potilasta 558 keskuksesta. Kaikilla oli varma alaraajojen valtimosairaus (toimenpidehoito, amputaatio tai objektiivisesti arvioitu katkokävely). Interventio oli (A) rivaroksabaani 2,5 mg kahdesti ja ASA 100 mg kerran päivässä, (B) rivaroksabaani 5 mg kahdesti päivässä tai (C) pelkästään ASA 100 mg päivässä. Primaari päätetapahtuma oli MACE (kardiovaskulaarikuolema, sydäninfarkti, tai stroke) ja MALE (alaraajatoimenpide). Yhteensä 128 potilaalla oli MALE-tapahtuma keskimääräisen 2 vuoden seuranta-ajan kuluessa. Yhdistelmä pieniannoksinen rivaroksabaani ja ASA vähensi alaraajatapahtumia pelkkään ASAan verrattuna 43 % (p = 0,01), amputaatioita 58 % (p = 0,01), pallolaajennuksia 24 % (p = 0,03) ja muita toimenpiteitä tai komplikaatioita 24 % (p = 0,03).

Yhdistelmähoito lisäsi vuotokomplikaatioita merkittävästi (3 vs. 2 %, p = 0,0089). Vuodot olivat pääasiassa suoliston alueella ja ensimmäisen hoitovuoden aikana.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Suurimman hyödyn hoidosta saivat diabetesta sairastavat. Tutkimuksessa ei erikseen raportoida haavojen esiintymistä. Tuloksen mukaan PAD-potilaiden ennuste parani merkittävästi yhdistelmähoidolla. Näytön astetta alentaa se, että kyseessä on vain yksi tutkimus, johon on kuulunut muitakin kuin diabetesta sairastavia potilaita.

Kirjallisuutta

  1. Anand SS, Caron F, Eikelboom JW ym. Major Adverse Limb Events and Mortality in Patients With Peripheral Artery Disease: The COMPASS Trial. J Am Coll Cardiol 2018;71:2306-2315 «PMID: 29540326»PubMed