Takaisin

Erityisjalkineiden käyttö diabetespotilailla

Näytönastekatsaukset
Hanneli Saarikoski; tarkastanut 24.3.2021 Tapani Ebeling
10.6.2009

Näytön aste: B

Jalkineiden asianmukaisella valinnalla voitaneen ehkäistä diabeetikkojen jalkahaavaumien uusiutumista.

Kohorttitutkimukseen «Busch K, Chantelau E. Effectiveness of a new brand...»1 osallistui 92 korkean riskin diabetespotilasta, joista 87:lla oli polyneuropatia ja 24:llä perifeerinen verisuonisairaus. 91 %:lla oli tyypin 2 diabetes. Keski-ikä oli 63 vuotta. Potilaat jaettiin satunnaistamatta 2 ryhmään. 60 käytti erityisjalkineita, joihin olivat saaneet maksusitoumuksen ja 32 käytti normaalijalkineita, koska he eivät olleet saaneet maksusitoumusta erityisjalkineiden hankintaa varten.

Erityisjalkineryhmässä 97 % oli polyneuropaatikoita ja kontrolliryhmässä 91 %. Ryhmät eivät eronneet toisistaan iän, sukupuolen, diabeteksen kestoajan, polyneuropatian/perifeerisen verisuonisairauden esiintymisen, hoidon tai kuolleisuuden suhteen. Potilaita seurattiin 42 kuukautta.

Eritysjalkineita käyttäneiden ryhmässä haava uusiutui ensimmäisen vuoden aikana 15 %:lle potilaista ja 60 %:lle normaalijalkineita käyttäville, P < 0,001.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Katsaus «Ahmad J. The diabetic foot. Diabetes Metab Syndr 2...»2 toteaa, että jalkaongelmien konservatiivinen systemaattinen hoito on dramaattisesti vähentänyt amputaatioriskiä toteuttamalla yksinkertaisia menettelyjä, joista yksi keskeinen on asianmukaiset jalkineet.

Kirjallisuutta

  1. Busch K, Chantelau E. Effectiveness of a new brand of stock 'diabetic' shoes to protect against diabetic foot ulcer relapse. A prospective cohort study. Diabet Med 2003;20:665-9 «PMID: 12873296»PubMed
  2. Ahmad J. The diabetic foot. Diabetes Metab Syndr 2016;10:48-60