Takaisin

Ylipainehappihoito diabeetikon jalkahaavojen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Vesa Juutilainen ja Hannu Järveläinen
24.3.2021

Näytön aste: C

Ylipainehappihoidon hyödystä diabeetikon jalkahaavan hoidossa julkaistut tulokset ovat ristiriitaisia.

Vuoteen 2003 ulottuvassa Cochrane-katsauksessa «Kranke P, Bennett M, Roeckl-Wiedmann I ym. Hyperba...»1 selvitettiin ylipainehappihoidon vaikuttavuutta kroonisen haavan paranemiseen. Arviointien perusteeksi kelpuutettiin yhteensä viisi satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta vuosilta 1992–2003, ja näistä neljä käsitteli diabeetikon jalkahaavaa (yhteensä 147 potilasta) «Faglia E, Favales F, Aldeghi A ym. Adjunctive syst...»2, «Abidia A, Laden G, Kuhan G ym. The role of hyperba...»3, «Lin TF, Chen SB, Niu KC. The vascular effects of h...»4, «Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen ther...»5.

Kolme diabeettista jalkahaavaa käsittelevän tutkimuksen «Faglia E, Favales F, Aldeghi A ym. Adjunctive syst...»2, «Abidia A, Laden G, Kuhan G ym. The role of hyperba...»3, «Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen ther...»5 (yhteensä 118 potilasta) meta-analyysi osoitti, että raaja-amputaation riski väheni ylipainehappihoitoa saaneilla kontrolliryhmään verrattuna (RR 0,31, 95 % luottamusväli 0,13–0,71; NNT 4, 95 % luottamusväli 3–11).

Yhdessä 18 potilaan satunnaistetussa tutkimuksessa «Abidia A, Laden G, Kuhan G ym. The role of hyperba...»3 arvioitiin ylipainehappihoidon vaikutusta haavan täydelliseen paranemiseen. Hoidon päättyessä ja 6 kuukauden kuluttua ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa, mutta yhden vuoden kuluttua ylipainehappihoitoa saaneiden ryhmässä 5/8 potilaan haavat olivat täysin parantuneet, kun kontrolliryhmässä ei yksikään haavoista ollut kiinni (0/8) (p = 0,0026).

Tutkimusten menetelmällinen laatu arvioitiin seuraavasti: Kaksi luokkaa 2 «Faglia E, Favales F, Aldeghi A ym. Adjunctive syst...»2, «Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen ther...»5, Yksi luokkaa 4 «Lin TF, Chen SB, Niu KC. The vascular effects of h...»4 ja yksi luokkaa 5 «Abidia A, Laden G, Kuhan G ym. The role of hyperba...»3 (Jadad-score 0–5, jossa 0–2 = heikko, 3–4 hyvä, 5 = tasokas).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kanadalaisessa HTA-raportissa «Hailey D, Jacobs P, Perry DC, Chuck A, Morrison A,...»6 arvioitiin ylipainehappihoidon vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta diabeettisen jalkahaavan liitännäishoitona. Päätelmien perusteeksi kelpuutettiin yhteensä seitsemän kontrolloitua tutkimusta vuosilta 1987–2003, joissa oli yhteensä 305 potilasta «Faglia E, Favales F, Aldeghi A ym. Adjunctive syst...»2, «Abidia A, Laden G, Kuhan G ym. The role of hyperba...»3, «Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen ther...»5, «Baroni G, Porro T, Faglia E ym. Hyperbaric oxygen ...»7, «Zamboni WA, Wong HP, Stephenson LL ym. Evaluation ...»8, «Faglia E, Favales F, Aldeghi A ym. Change in major...»9, «Kalani M, Jörneskog G, Naderi N ym. Hyperbaric oxy...»10. Tutkimusten keskimääräinen painotettu laadullinen taso arvioitiin kohtalaiseksi (C) asteikolla A, B, C, D, E, jossa A edustaa parasta laatutasoa.

Ylipainehappihoidon vaikuttavuuden suhteen todettiin tutkimusten yhteenvetona, että alaraaja-amputaatioiden määrä oli pienempi happihoitoryhmissä kuin kontrolliryhmissä (11 vs. 32 %) ja haavat paranivat useammin happihoitoryhmissä (83 vs. 43 %). Niillä potilailla, joilla haavat eivät parantuneet, päädyttiin alaraaja-amputaatioon hoitoryhmässä 6 %:lla ja kontrolliryhmässä 24 %:lla.

Hoidon kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi tehtiin 12 vuoden mallinnus, jona aikana pelkällä tavanomaisella hoidolla kustannukset olivat 49 786 Kanadan dollaria ja lisäksi annetulla ylipainehappihoidolla 40 695 Kanadan dollaria. Ylipainehappihoito tuotti 0,63 laatupainotteista elinvuotta (QALY) enemmän kuin pelkkä tavanomainen hoito (3,64 QALY vs. 3,01 QALY).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Amerikan Diabetesyhdistyksen ADA:n vuonna 2019 julkaisemassa katsausartikkelissa «American Diabetes Association.. 11. Microvascular ...»11 käytiin varsin perusteellisesti läpi viime aikaisia tutkimuksia, joissa oli selvitetty ylipainehappihoidon kykyyn vaikuttaa diabeetikkojen jalkahaavojen paranemiseen tai amputaatioiden estoon. Artikkelissa esille otettujen tutkimusten valossa voitiin tehdä johtopäätös, ettei ylipainehappihoidolla ole yksiselitteisesti edullista vaikutusta edellä mainittuihin tapahtumiin. Osassa tutkimuksista ylipainehappihoito osoittautui jopa haitalliseksi. Yhdessä hyvin toteutetussa satunnaistetussa tutkimuksessa, johon sisältyi 103 diabetespotilasta, tulos oli neutraali, eli ylipainehappihoito ei vähentänyt indikaatioita amputaatioille eikä myöskään edistänyt haavan paranemista kyseisessä potilasaineistossa «Fedorko L, Bowen JM, Jones W ym. Hyperbaric Oxygen...»12.

Tämänhetkinen tutkimusnäyttö viittaa siihen, ettei diabeettisen jalkahaavan tavanomaisen hoidon lisäksi annettava ylipainehappihoito edistä yksiselitteisesti haavan paranemista tai vähennä merkittävästi alaraaja-amputaation riskiä diabeetikoilla. Toisin sanoen ylipainehappihoidon hyödystä diabeetikkojen jalkahaavojen hoidossa saadut tulokset ovat ristiriitaisia.

Ks. myös vuonna 2019 julkaistu IWGDF-hoitosuositus (International Working Group on the Diabetic Foot) «https://iwgdfguidelines.org/wp-content/uploads/2019/05/IWGDF-Guidelines-2019.pdf»1 «IWGDF Guidelines on the prevention and management ...»13.

Kirjallisuutta

 1. Kranke P, Bennett M, Roeckl-Wiedmann I ym. Hyperbaric oxygen therapy for chronic wounds. Cochrane Database Syst Rev 2004;2:CD004123 «PMID: 15106239»PubMed
 2. Faglia E, Favales F, Aldeghi A ym. Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in treatment of severe prevalently ischemic diabetic foot ulcer. A randomized study. Diabetes Care 1996;19:1338-43 «PMID: 8941460»PubMed
 3. Abidia A, Laden G, Kuhan G ym. The role of hyperbaric oxygen therapy in ischaemic diabetic lower extremity ulcers: a double-blind randomised-controlled trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2003;25:513-8 «PMID: 12787692»PubMed
 4. Lin TF, Chen SB, Niu KC. The vascular effects of hyperbaric oxygen therapy in treatment of early diabetic foot. Undersea Hyperbaric Med 2001;28 (Suppl):67
 5. Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen therapy in diabetic foot. J Postgrad Med 1992;38:112-4, 111 «PMID: 1303408»PubMed
 6. Hailey D, Jacobs P, Perry DC, Chuck A, Morrison A, Boudreau R. Adjunctive Hyperbaric Oxygen Therapy for Diabetic Foot Ulcer: An Economic Analysis. Technology report no 75. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2007
 7. Baroni G, Porro T, Faglia E ym. Hyperbaric oxygen in diabetic gangrene treatment. Diabetes Care 1987;10:81-6 «PMID: 3568965»PubMed
 8. Zamboni WA, Wong HP, Stephenson LL ym. Evaluation of hyperbaric oxygen for diabetic wounds: a prospective study. Undersea Hyperb Med 1997;24:175-9 «PMID: 9308140»PubMed
 9. Faglia E, Favales F, Aldeghi A ym. Change in major amputation rate in a center dedicated to diabetic foot care during the 1980s: prognostic determinants for major amputation. J Diabetes Complications 1998;12:96-102 «PMID: 9559487»PubMed
 10. Kalani M, Jörneskog G, Naderi N ym. Hyperbaric oxygen (HBO) therapy in treatment of diabetic foot ulcers. Long-term follow-up. J Diabetes Complications 2002;16:153-8 «PMID: 12039398»PubMed
 11. American Diabetes Association.. 11. Microvascular Complications and Foot Care: Standards of Medical Care in Diabetes-2019. Diabetes Care 2019;42:S124-S138 «PMID: 30559237»PubMed
 12. Fedorko L, Bowen JM, Jones W ym. Hyperbaric Oxygen Therapy Does Not Reduce Indications for Amputation in Patients With Diabetes With Nonhealing Ulcers of the Lower Limb: A Prospective, Double-Blind, Randomized Controlled Clinical Trial. Diabetes Care 2016;39:392-9 «PMID: 26740639»PubMed
 13. IWGDF Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease, 2019. https://iwgdfguidelines.org/wp-content/uploads/2019/05/IWGDF-Guidelines-2019.pdf