Takaisin

Kevennyshoidot diabeetikon jalkahaavaumien ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Jukka Toivonen; tarkastanut 24.3.2021 Tapani Ebeling
10.6.2009

Näytön aste: C

Kevennyshoidolla voitaneen ehkäistä diabeetikoiden jalkahaavaumia.

Cochrane-meta-analyysiin «Spencer S. Pressure relieving interventions for pr...»1 otettiin mukaan tutkimuksia, joissa selvitettiin kevennyshoitojen vaikutusta jalkahaavojen ehkäisyssä.

Mukaan kelpuutettiin 2 RCT-tutkimusta. 1 vuoden kestäneessä tutkimuksessa aiemmin jalkahaavauman sairastaneilla (N = 69) havaittiin erityisjalkineiden kevennyspohjallisten kanssa olevan tehokkaampia kuin standardijalkineiden ilman ortooseja (RR 0,47, 95 % luottamusväli 0,25–0,87), NNT = 4.

Toisessa 18 kuukautta kestäneessä tutkimuksessa (N = 150) verrattiin eri tyypin kevennyspohjallisia keskenään, mutta näiden välillä ei havaittu eroa kovettumien tai haavaumien ilmaantumisessa.

Urheilujalkineita (lenkkitossuja), erilaisia riisuttavia kävelykipsejä tai erilaisia valutäytteitä jalkineissa ei ole evaluoitu satunnaistetussa kontrolloiduissa tutkimuksissa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Spencer S. Pressure relieving interventions for pr...»1: Tutkimustietoa jalkahaavojen ehkäisystä kevennyshoidoilla on erittäin niukasti. Mukana olevat kaksi tutkimusta olivat potilasmäärältään pienehköjä, jonka vuoksi erojen esiin saaminen on vaikeata. Tutkimukset eivät olleet keskenään vertailukelpoisia: valtimoverenkierron tarkempi arviointi puuttui, samoin neuropatian osoitus perustui lähinnä vibraatiotunnon testaamiseen. Riskiluokitus jäi täten puuttumaan. Myöskään kalluksen mekaanista ohentamista ei ollut tutkimuksissa huomioitu.

Erilaisia kevennysmenetelmiä ei voida tämän hetken tiedon perusteella asettaa paremmuusjärjestykseen.

Kirjallisuutta

  1. Spencer S. Pressure relieving interventions for preventing and treating diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2000;3:CD002302 «PMID: 10908550»PubMed