Takaisin

Tekoiho diabeettisen neuropaattisen haavan hoidossa

Näytönastekatsaukset
Annikki Vaalasti ja Tapani Ebeling
24.3.2021

Näytön aste: C

Tekoiho saattaa edistää pitkäkestoisen diabeettisen neuropaattisen haavan paranemista jonkin verran.

Yhdysvaltalaisessa vuosina 1998–2000 tehdyssä satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa «Marston WA, Hanft J, Norwood P ym. The efficacy an...»1 (35 keskusta) selvitettiin tekoihon (ihmisperäinen keinodermis, Dermagraft®) tehoa diabeettisen neuropaattisen jalkahaavan hoidossa. Koeryhmän potilaita (130) hoidettiin kerran viikossa tekoihovalmisteella 7 viikon ajan ja kontrolliryhmän potilaita (115 potilasta) vastaavasti keittosuolataitoksella. Potilailla oli käytössä erityisjalkineet ja/tai osittainen kevennyshoito tutkimusta edeltävästi 2 viikon ajan sekä koko tutkimuksen ajan. Haavat olivat kooltaan 1–20 cm2 ja olleet avoinna yli 6 viikkoa. Potilasryhmät eivät eronneet toisistaan lähtötilanteessa. Hoitotulokset arvioitiin 12 viikon kuluttua hoidon alusta. Hoidon keskeytti 19 % (45/245) potilaista, jotka huomioitiin hoidon tuloksia laskettaessa.

12 viikon kuluttua 30,0 % tekoiholla hoidetuista ja 18,3 % kontrolliryhmän haavoista oli täysin parantunut (p = 0,023). Haavaan liittyviä haittavaikutuksia (haavainfektio, selluliitti, osteomyeliitti) oli merkittävästi vähemmän tekoihoryhmässä (19 %) kontrolliryhmään verrattuna (32 %; p = 0,007).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa «Veves A, Falanga V, Armstrong DG ym. Graftskin, a ...»2 (24 keskusta) tutkittiin tekoihon (ihmisperäinen epidermis-dermiskorvike, Apligraf®) tehoa diabeettisen neuropaattisen jalkahaavan hoidossa. Potilaat satunnaistettiin joko tekoihohoitoryhmään (112 potilasta) tai kontrolliryhmään (96 potilasta), jossa hoitona oli keittosuolakompressi. Potilailla oli I tai II tyypin diabetes, haavojen tuli olla ≥ 2 viikkoa vanhoja, kooltaan 1–16 cm2 ja nilkka-olkavarsipaineen > 0,65. Tekoihoryhmässä haavat olivat olleet auki keskimäärin 11,5 kuukautta (± 13,3), ne olivat kooltaan 2,97 cm2 (± 3,10) ja vastaavasti kontrolliryhmässä 11,1 kuukautta (± 12,5) ja 2,83 cm2 (± 2,45). Tekoihoryhmän potilaat saivat 1–4 hoitoviikon aikana enintään 5 siirrettä viikon välein. Kummankin ryhmän potilaat saivat yhdenmukaisen kevennyshoidon ja erityisjalkineet. Hoitotulokset arvioitiin 12 viikon kuluttua hoidon alusta. 21 % potilaista keskeytti tutkimuksen ennen 6 kuukauden seurantakäyntiä. 12 viikon kuluttua 56 % tekoiholla hoidetuista ja 38 % kontrolliryhmän haavoista oli täysin parantunut (p = 0,0042).

Haavan paranemistodennäköisyys tekoihohoidolla oli 2,14-kertainen kontrollihoitoon verrattuna, 95 % luottamusväli 1,23–3,74). Haittavaikutuksia oli kummassakin ryhmässä yhtä paljon, lukuun ottamatta osteomyeliittiä ja alaraaja-amputaatioita, joita oli tekoihoryhmässä vähemmän.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Marston WA, Hanft J, Norwood P ym. The efficacy an...»1: Kontrolliryhmässä paranemisprosentti oli hyvin alhainen verrattuna yleisesti tutkimuksissa hyvällä hoidolla saatuihin paranemistuloksiin.

«Veves A, Falanga V, Armstrong DG ym. Graftskin, a ...»2: Valikoitunut potilasaineisto, iso keskeyttämisprosentti.

Ks. myös vuonna 2019 julkaistu IWGDF-hoitosuositus (International Working Group on the Diabetic Foot) «https://iwgdfguidelines.org/wp-content/uploads/2019/05/IWGDF-Guidelines-2019.pdf»1 «IWGDF Guidelines on the prevention and management ...»3. IWGDF-suosituksessa ei suositella biovalmistettuja ihotuotteita korvaamaan parasta standardoitua hoitoa.

Kirjallisuutta

  1. Marston WA, Hanft J, Norwood P ym. The efficacy and safety of Dermagraft in improving the healing of chronic diabetic foot ulcers: results of a prospective randomized trial. Diabetes Care 2003;26:1701-5 «PMID: 12766097»PubMed
  2. Veves A, Falanga V, Armstrong DG ym. Graftskin, a human skin equivalent, is effective in the management of noninfected neuropathic diabetic foot ulcers: a prospective randomized multicenter clinical trial. Diabetes Care 2001;24:290-5 «PMID: 11213881»PubMed
  3. IWGDF Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease, 2019. https://iwgdfguidelines.org/wp-content/uploads/2019/05/IWGDF-Guidelines-2019.pdf