Takaisin

Nekroottisen kudoksen poisto ja neuropaattisen jalkahaavan paraneminen

Näytönastekatsaukset
Annikki Vaalasti ja Tapani Ebeling
24.3.2021

Näytön aste: C

Nekroottisen kudoksen poisto saattaa edistää neuropaattisen haavan paranemista.

Vuoteen 2000 ulottuvassa Cochrane-katsauksessa «Edwards JE, Meseguer F, Faura C ym. Single dose di...»1 selvitettiin puhdistuksen (debridement) vaikutusta diabeettisen jalkahaavan paranemiseen. Hakulähteinä olivat MEDLINE-, EMBASE-, CINAHL- ja Cochrane-tietokannat. Vain satunnaistetut, kontrolloidut tutkimukset kelpuutettiin, yhteensä 5 kappaletta.

Hydrogeeli (3 tutkimusta) näytti edistävän diabeettisen haavan paranemista verrattuna kosteaan tai kuivaan harsotaitokseen (absoluuttinen riskiero 0,23; 95 % luottamusväli 0,10–0,36). Toukkahoidolla (1 tutkimus) ja kirurgisella haavan puhdistamisella (1 tutkimus) ei voitu näissä pienissä tutkimusaineistoissa osoittaa vaikutusta haavan paranemiseen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa sokkoutetussa monikeskustutkimuksessa «Steed DL, Donohoe D, Webster MW ym. Effect of exte...»2 selvitettiin verihiutalekasvutekijän (rhPDGF-BB, becaplermiini) vaikutusta diabeettisen neuropaattisen haavan hoidossa 118 potilaan aineistossa.

Tutkimustuloksia analysoitaessa havaittiin, että niissä keskuksissa, missä haava puhdistettiin kirurgisesti usein, sekä becaplermiini- että lumelääkeryhmässä oli selvästi parhaimmat haavan paranemisprosentit.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Saap LJ, Falanga V. Debridement performance index ...»3 selvitettiin haavan puhdistamisen (debridement) vaikutusta diabeettisen neuropaattisen haavan paranemiseen.

Tutkijat arvioivat haavan puhdistuksen tarvetta ja määrää kehittämänsä indeksin avulla (Debridement Performance Index). Indeksin määrittämiseksi arvioitiin

a) haavaa ympäröivän kalluksen

b) haavan reunan ja

c) haavapohjan nekroottisen kudoksen poiston tarvetta ja sen toteutusta lukuarvolla 0–2 (0 = puhdistus tarpeen mutta ei tehty, 1 = puhdistus tarpeen ja suoritettu, 2 = puhdistus ei tarpeen).

Indeksin toimivuus testattiin 143 potilaan aineistossa, joka koostui aiempaan satunnaistettuun tekoihotutkimukseen osallistuneista, diabeettista neuropaattista jalkahaavaa sairastavasta potilaasta. Tutkija määritti tutkimuksen alkutilanteessa kunkin potilaan haavoista otetuista digitaalikuvista indeksin arvon ennen ja jälkeen haavan puhdistuksen.

Mitä matalampi alkutilanteen indeksi oli (= puhdistus tarpeen, mutta ei suoritettu), sitä pienempi oli haavojen täydellinen paraneminen viikolla 12 (p = 0,0276). Tulos oli riippumaton siitä, oliko potilas tekoihohoitoryhmässä tai perinteisen hoidon ryhmässä. Haavat, joiden indeksi oli 3–6, paranivat 2,4 kertaa todennäköisemmin kuin haavat, joiden indeksi oli 0–2 (OR = 2,4, 95 % luottamusväli 1,0–5,6).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa kohorttitutkimuksessa «Sherman RA. Maggot therapy for treating diabetic f...»4 selvitettiin toukkahoidon tehoa diabeettisen jalkahaavan puhdistuksessa ja paranemisessa. Potilaat olivat osa 143 potilaan aineistoa, jotka oli lähetetty toukkahoitoon huonosti paranevan haavan vuoksi. Koko aineistossa 26 potilaalla oli diabeettinen jalka- tai säärihaava (yhteensä 31 haavaa), joista tutkimukseen kelpuutettiin 18 potilasta, joilla oli yhteensä 20 neuropaattista tai iskeemistä haavaa. Haavat eivät olleet parantuneet perinteisellä hoidolla, joka oli jatkunut vähintään 2 viikkoa. 6 potilasta sai toukkahoitoa, 6 perinteistä hoitoa ja 8 potilasta ensin perinteistä hoitoa, sitten toukkahoitoa.

5 viikon hoidon jälkeen perinteisen hoidon ryhmän haavoista 33 % oli edelleen nekroottisen kudoksen peittämiä, kun toukkahoidetuista haavoista kaikki olivat täysin vailla nekroottista kudosta jo 4 viikon hoidon jälkeen (p = 0,001).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Edwards JE, Meseguer F, Faura C ym. Single dose di...»1: Katsaus ulottui vain vuoteen 2000.

«Sherman RA. Maggot therapy for treating diabetic f...»4: Kyseessä oli tutkimusraportti, johon toukkahoidon tehoa arvioitaessa yleisesti viitataan. Tutkimusaineisto oli hyvin pieni eikä ryhmien vertailukelpoisuutta ole analysoitu tilastollisesti. Potilaita seurattiin vaihtelevan pitkiä aikoja ennen tutkimuksen aloittamista ja on epäselvää, millä perustein aloitettiin toukkahoito tai perinteinen hoito jatkui. Perinteisen hoidon ryhmän hoitotavat ja hoitopaikka jäivät epäselviksi.

Ks. myös vuonna 2019 julkaistu IWGDF-hoitosuositus (International Working Group on the Diabetic Foot) «https://iwgdfguidelines.org/wp-content/uploads/2019/05/IWGDF-Guidelines-2019.pdf»1 «IWGDF Guidelines on the prevention and management ...»5.

Kirjallisuutta

 1. Edwards JE, Meseguer F, Faura C ym. Single dose dipyrone for acute renal colic pain. Cochrane Database Syst Rev 2002;4:CD003867 «PMID: 12519613»PubMed
 2. Steed DL, Donohoe D, Webster MW ym. Effect of extensive debridement and treatment on the healing of diabetic foot ulcers. Diabetic Ulcer Study Group. J Am Coll Surg 1996;183:61-4 «PMID: 8673309»PubMed
 3. Saap LJ, Falanga V. Debridement performance index and its correlation with complete closure of diabetic foot ulcers. Wound Repair Regen 2002;10:354-9 «PMID: 12453138»PubMed
 4. Sherman RA. Maggot therapy for treating diabetic foot ulcers unresponsive to conventional therapy. Diabetes Care 2003;26:446-51 «PMID: 12547878»PubMed
 5. IWGDF Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease, 2019. https://iwgdfguidelines.org/wp-content/uploads/2019/05/IWGDF-Guidelines-2019.pdf