Takaisin

Traumaperäinen stressihäiriö ja masennuslääkehoito

Näytönastekatsaukset
Tanja Laukkala
9.1.2020

Näytön aste: A

SSRI-lääkkeistä sertraliinilla, paroksetiinilla ja fluoksetiinilla voidaan lievittää traumaperäisen stressihäiriön oireita lyhytaikaisesti.

Cipriani ym. verkostometa-analyysiin «Cipriani A, Williams T, Nikolakopoulou A ym. Compa...»1 koottiin 2/2016 mennessä julkaistut kaksoissokkoutetut satunnaistetut tutkimukset, joissa verrattiin suun kautta otettavia lääkkeitä keskenään tai lumeeseen traumaperäisen stressihäiriön hoidossa 8 viikon ajan. Cochrane Central Register of Controlled Clinical Trials, MEDLINE, PsychINFO, National PTSD Center Pilots, Pubmed sekä tutkimusrekisterit ja lääkeyhtiöiden tietokannat olivat hakutietokantoina. Mukaan otettiin 51 RCT-tutkimusta, joissa oli 6 189 potilasta satunnaistettuna 25 interventioon. Keskimääräinen tutkimusten kesto oli 10,3 viikkoa (SD 2,1) ja osallistujien keski-ikä 42,9 vuotta (SD 5,9), sukupuolijakaumaa ei annettu. 36 tutkimusta käytti CAPS-mittaria, lähtötilanteessa pistemäärä keskimäärin 74,1 (SD 16,7). RCT:stä 11 oli lisälääketutkimuksia (add-on), ja 36 tehtiin lääkeyhtiön taloudellisella tuella. Tutkimusten laadun osalta 28/51 ei kuvannut satunnaistamista kaikilta osin, ja ryhmiin jaon salaamisen osalta harhan riski oli vähäinen vain 19/51 tutkimuksista. Lumevaste vaihteli 3–60 % välillä. Aineistosta tehtiin meta-analyysit ja verkostometa-analyysi. Päätulosmuuttujina oli keskimääräinen muutos standardoidussa oirekartoituslomakkeessa ja tutkimuksesta poisjäänti mistä tahansa syystä.

Masennuslääkkeiden tulokset traumaperäisen stressihäiriön oireiden lievityksessä; mirtatsapiini SMD -0,79 (95 % luottamusväli -1,66–0,08) fluoksetiini SMD -0,30 (95 % luottamusväli -0,51 – -0,09), paroksetiini SMD -0,38 (95 % luottamusväli -0,55 – -0,20), sertraliini SMD -0,24 (95 % luottamusväli -0,38 – -0,09) ja venlafaksiini -0,32 (95 % luottamusväli -0,53 – -0,11). Ainoastaan feneltsiini mukana olleista lääkkeistä oli lumetta parempi tutkimuksesta poisjäännin osalta (OR 7,5, 95 % luottamusväli 1,72–32,80). Tehon osalta I2 22,4 % heterogeenisyydelle ja 22,5 % inkonsistenttiudelle. Aktiivihoito oli viitteellisesti muttei tilastollisesti merkitsevästi vaikuttavampi sairaammille potilaille.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Alkuperäistutkimusten laatu vaihteli. CAPS-pistemäärää tutkimuksen lopussa ei annettu. Professori Cipriani antoi asian tarkastamiseksi työryhmän käyttöön verkostometa-analyysin taustamateriaalin.

Hoskins ym. systemaattiseen katsaukseen ja meta-analyysiin «Hoskins M, Pearce J, Bethell A ym. Pharmacotherapy...»2 koottiin satunnaistetut kaksoissokkoutetut lumekontrolloidut tai aktiivilääkkeiden vertailututkimukset PTSD:n lääkehoidosta 10/2005 alkaen 13 tietokannasta 2/2013 saakka. PTSD-diagnoosi oli asetettu ICD- tai DSM-kriteerein. Oireiden kesto, ikä, sukupuoli tai komorbiditeetti eivät olleet poissulkukriteerinä.

Katsaukseen otettiin 51 tutkimusta, joista 41 (teho) / 35 (hyväksyttävyys) tutkimusta otettiin meta-analyysiin. 3 tutkimuksessa ei ollut lumevertailua, potilaita tutkimuksissa oli keskimäärin 130 (13–538), ikä keskimäärin 41 vuotta (18–82 vuotta) ja 54 % naisia. Tutkimusten keskimääräinen kesto oli 12,4 viikkoa (4–36 viikkoa). Tutkimuksista 34 oli Yhdysvalloista, 5 monikansallista, 4 Israelista ja 1 Brasiliasta, Kiinasta, Iranista, Etelä-Afrikasta ja Turkista. Päätulosmuuttuja oli CAPS-pistemäärän muutos ja hyväksyttävyydessä keskeyttäminen mistä tahansa syystä.

Fluoksetiini (9 tutkimusta), paroksetiini (7) ja venlafaksiini olivat tehokkaita oirelievityksessä, mutta olantsapiini, sertraliini (14 tutkimusta) ja topiramaatti eivät. Kliinikon arvioimana PTSD-oirekuvaan teho: paroksetiini 4 tutkimusta: N = 1 134, SMD -0,43 (95 % luottamusväli -0,53–0,29), I2 17 %; sertraliini 9 tutkimusta: N = 1 441, SMD -0,13 (95 % luottamusväli -0,27–0,01) I2 37 %; fluoksetiini vs. lume 3 tutkimusta: N = 771 SMD -0,24 (-0,41–0,08) I2 0 %. Venlafaksiini: N = 687, 2 tutkimusta, SMD -0,20 (95 % luottamusväli -0,35 – -0,05) I2 0 %.

CAPS-pisteiden keskimääräistä muutosta tutkimuksen lopussa ei ollut raportoitu. Tutkijoiden mukaan hyöty hoidosta on selvä mutta vähäinen.

 • Laatu: tasokas
 • Sovellettavuus Hyvä

Gun ym. meta-analyysi «Gu W, Wang C, Li Z ym. Pharmacotherapies for Postt...»3 selvitti PTSD-oireiden lääkehoidon tehoa ja hyväksyttävyyttä. Meta-analyysiin haettiin 2014 loppuun mennessä julkaistut RCT-tutkimukset PTSD:n lääkehoidosta. Tietoa haettiin myös julkaisemattomista tutkimuksista muun muassa lähettämällä sähköpostia tutkijoille. 31 tutkimusta otettiin mukaan tietokantojen Codan, Pilots, Medline ja Ovid 1 386 hakuosumista. Poisjäänti tutkimuksesta 8 viikon aikana alusta ja vaste 50 % oirevähenemästä täyteen toipumiseen mittarista riippuen olivat päätulosmuuttujat.

Poisjäänti: paroksetiini OR 0,72; 95 % luottamusväli 0,39–1,35, fluoksetiini OR 0,72; 95 % luottamusväli 0,38–1,35 ja sertraliini OR 1,19; 95 % luottamusväli 0,88–1,61.

Hoitovaste: fluoksetiini OR 1,48; 95 % luottamusväli 1,07–2,05, paroksetiini OR 2,57; 95 % luottamusväli 1,90–3,47 ja sertraliini OR 2,55; 95 % luottamusväli 1,46–4,47.

Lisäksi SNRI mirtatsaniini: OR 6,42; 95 % luottamusväli 1,00–41,21, venlafaksiinitutkimuksia ei mainittu. Tehon osalta heterogeenisyys I2 30 %, poisjäännissä I2 63 %.

 • Laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Vuonna 2013 julkaistu meta-analyysi «Watts BV, Schnurr PP, Mayo L ym. Meta-analysis of ...»4 vertasi lääke- ja psykososiaalisten hoitojen tehoa DSM:n mukaan diagnosoidussa aikuisten PTSD:issä, joissa oli raportoitu validi PTSD-oirekartoitusmittari. Mukaan otettiin 112 tutkimusta, joissa oli 137 hoitovertailua. Englanninkieliset RCT-hoitotutkimukset haettiin tietokannoista Pubmed/Medline, Pilots, Psychinfo ja Cochrane ajalta 1.1.1980–1.4.2012.

Lääkehoidon osalta paroksetiinin efektikoko g 0,74 (95 % luottamusväli 0,51–0,97, tutkimuksia 6, N = 1 158), fluoksetiini g 0,43 (95 % luottamusväli 0,25–0,6, tutkimuksia 6, N = 924) ja sertraliini g 0,41 (95 % luottamusväli 0,15–0,66, tutkimuksia 7, N = 1 051) olivat tilastollisesti merkitsevästi lumetta parempia, sitalopraami ei eronnut tilastollisesti lumeesta g -0,71 (95 % luottamusväli -1,45–0,02, 1 tutkimus, N = 35). SNRI venlafaksiini g 0,48 (95 % luottamusväli 0,33–0,63, tutkimuksia 2, N = 687) ja mirtatsapiini g 0,27 (95 % luottamusväli -0,52–1,05, 1 tutkimus, N = 26). I2 oli 80,12 viitaten heterogeenisyyteen.

 • Laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: kohtalainen
 • Kommentti: Lääkehoitojen kestoa ei raportoitu, ja se laskee sovellettavuutta.

Yleiskommentti: NICE:n 2018 julkaistu PTSD guideline «Post-traumatic stress disorder NICE guideline NG11...»5 suosittelee aikuisille ensisijaisena lääkehoitovalmisteena venlafaksiinia tai SSRI-lääkettä, kuten sertraliinia. Sertraliinilla ja paroksetiinilla on Suomessa käyttöindikaationa traumaperäinen stressihäiriö. Myös essitalopraamista tutkimusta on riittämättömästi tällä käyttöaiheella «Qi W, Gevonden M, Shalev A. Efficacy and Tolerabil...»6.

Kirjallisuutta

 1. Cipriani A, Williams T, Nikolakopoulou A ym. Comparative efficacy and acceptability of pharmacological treatments for post-traumatic stress disorder in adults: a network meta-analysis. Psychol Med 2018;48:1975-1984 «PMID: 29254516»PubMed
 2. Hoskins M, Pearce J, Bethell A ym. Pharmacotherapy for post-traumatic stress disorder: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry 2015;206:93-100 «PMID: 25644881»PubMed
 3. Gu W, Wang C, Li Z ym. Pharmacotherapies for Posttraumatic Stress Disorder: A Meta-Analysis. J Nerv Ment Dis 2016;204:331-8 «PMID: 26894318»PubMed
 4. Watts BV, Schnurr PP, Mayo L ym. Meta-analysis of the efficacy of treatments for posttraumatic stress disorder. J Clin Psychiatry 2013;74:e541-50 «PMID: 23842024»PubMed
 5. Post-traumatic stress disorder NICE guideline NG116. Published date: December 2018 https://www.nice.org.uk/guidance/ng116
 6. Qi W, Gevonden M, Shalev A. Efficacy and Tolerability of High-Dose Escitalopram in Posttraumatic Stress Disorder. J Clin Psychopharmacol 2017;37:89-93 «PMID: 27977469»PubMed