Takaisin

Traumaperäinen stressihäiriö ja venlafaksiini

Näytönastekatsaukset
Tanja Laukkala ja Markus Henriksson
15.10.2014

Näytön aste: C

Venlafaksiini saattaa lievittää traumaperäisen stressihäiriön oireita yhtä tehokkaasti kuin sertraliini.

Satunnaistetussa kontrolloidussa 538 aikuispotilaan amerikkalaisessa monikeskustutkimuksessa «Davidson J, Rothbaum BO, Tucker P ym. Venlafaxine ...»1 PTSD-potilaat satunnaistettiin saamaan venlafaksiinia (annos 37,5–300 mg/vrk), sertraliinia (25–200 mg/vrk) tai lumetta 12 viikon ajan tai keskeyttämiseen saakka (7 potilasta jäi pois tutkimuksesta ennen lääkityksenaloitusta, 181 hoitoa saaneen potilaan raportoitiin keskeyttäneen, joista 58 potilasta keskeytti lääkkeiden haittavaikutusten vuoksi; 17 venlafaksiiniryhmästä, 22 sertraliiniryhmästä ja 19 lumeryhmästä). Potilaiden PTSD-diagnoosi oli tehty DSM-IV-kriteerien mukaan, oireiden kesto oli yli kuusi kuukautta ja Clinician-administered PTSD-Scale (CAPS)-pistemäärä oli 60 tai enemmän, Davidson Trauma Scale -pistemäärä oli 40 tai enemmän ja naisilla raskaustesti oli negatiivinen. Tavallisimmat traumat liittyivät nonsexual abuse / väkivaltaan (26,2 %), adult sexual abuse / seksuaaliseen hyväksikäyttöön aikuisena (15,8 %), childhood sexual abuse / lapsuusiän seksuaaliseen hyväksikäyttöön (14,9 %), unexpexted death / yllättävään kuolemaan (12,6 %), accidental injury / onnettomuuteen (11,9 %) ja combat/taistelutilanteeseen (9 %).

CAPS-pistemäärä väheni venlafaksiiniryhmässä keskimäärin -41,51 (-45,66 – -37,36) pistettä, sertraliiniryhmässä -39,44 (-43,67 – -35,21) pistettä ja lumeryhmässä -34,17(-38,33 – -30,01) pistettä. Remissio määriteltiin kokonais-CAPS-pistemääräksi 20 tai vähemmän, tutkimuksen aikana venlafaksiiniryhmästä 30,2 %, sertraliiniryhmästä 24,3 % ja lumeryhmästä 19,6 % saavutti remission. Viikolla 12 venlafaksiinin ja lumeen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero päämuuttujan suhteen (p < 0,05), sertraliinilla ja lumeella tilastollisesti merkittävää eroa viikolla 12 ei raportoitu. Tutkijat arvioivat edelleen, että erot sertraliinin ja venlafaksiinin välillä olivat kliinisesti merkityksettömiä. Efektikoko venlafaksiini vs lume (CAPS-kokonaispistemäärä) oli 0,266 (p = 0,015), sertraliini vs lume 0,191 (p = 0,081).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saman työryhmän «Davidson J, Baldwin D, Stein DJ ym. Treatment of p...»2 satunnaistetussa kontrolloidussa 329 PTSD-aikuispotilaan (miehiä 151) kuuden kuukauden kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa verrattiin venlafaksiinia (37,5 mg–300 mg/vrk) lumeeseen. PTSD oli diagnosoitu DSM-IV-kriteerien mukaisesti, oireet olivat kestäneet vähintään kuusi kuukautta ja potilaiden CAPS-pistemäärä oli 60 tai enemmän. Molemmissa ryhmissä 112 potilasta jatkoi lääkehoitoa tutkimuksen loppuun asti.

CAPS-pistemäärä laski venlafaksiiniryhmässä (N = 161) keskimäärin -51,7 pistettä ja lumeryhmässä (N = 168) -43,9 pistettä (p = 0,006). Kun kokonais-CAPS-pistemäärä 20 tai vähemmän määriteltiin remissioksi, 50,9 % venlafaksiiniryhmän potilaista ja 37,5 % lumeryhmän potilaista saavutti remission (p = 0,01). Efektikoko venlafaksiini vs lume (CAPS-kokonaispistemäärä) oli 0,31 (p = 0,006).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sama työryhmä on selvittänyt sukupuolen ja traumatyypin «Rothbaum BO, Davidson JR, Stein DJ ym. A pooled an...»3 ja resilienssin «Davidson J, Stein DJ, Rothbaum BO ym. Resilience a...»4, «Davidson J, Baldwin DS, Stein DJ ym. Effects of ve...»5 merkitystä sekä aikaa yksittäisten oireiden lievitykseen «Stein DJ, Pedersen R, Rothbaum BO ym. Onset of act...»6 samojen tutkimusten aineistoista.

Kirjallisuutta

  1. Davidson J, Rothbaum BO, Tucker P ym. Venlafaxine extended release in posttraumatic stress disorder: a sertraline- and placebo-controlled study. J Clin Psychopharmacol 2006;26:259-67 «PMID: 16702890»PubMed
  2. Davidson J, Baldwin D, Stein DJ ym. Treatment of posttraumatic stress disorder with venlafaxine extended release: a 6-month randomized controlled trial. Arch Gen Psychiatry 2006;63:1158-65 «PMID: 17015818»PubMed
  3. Rothbaum BO, Davidson JR, Stein DJ ym. A pooled analysis of gender and trauma-type effects on responsiveness to treatment of PTSD with venlafaxine extended release or placebo. J Clin Psychiatry 2008;69:1529-39 «PMID: 19192435»PubMed
  4. Davidson J, Stein DJ, Rothbaum BO ym. Resilience as a predictor of treatment response in patients with posttraumatic stress disorder treated with venlafaxine extended release or placebo. J Psychopharmacol 2012;26:778-83 «PMID: 21926426»PubMed
  5. Davidson J, Baldwin DS, Stein DJ ym. Effects of venlafaxine extended release on resilience in posttraumatic stress disorder: an item analysis of the Connor-Davidson Resilience Scale. Int Clin Psychopharmacol 2008;23:299-303 «PMID: 18703940»PubMed
  6. Stein DJ, Pedersen R, Rothbaum BO ym. Onset of activity and time to response on individual CAPS-SX17 items in patients treated for post-traumatic stress disorder with venlafaxine ER: a pooled analysis. Int J Neropsychopharmacol 2009;12:23-31