Takaisin

Psykoterapia ja moniammatillinen yhdistelmähoito traumaperäisen stressihäiriön hoidossa kidutuksen uhreilla

Näytönastekatsaukset
Raija-Leena Punamäki
16.10.2014

Näytön aste: C

Kognitiivinen psykoterapia, erityisesti kulttuurisensitiivinen psykoterapia ja narratiivinen altistusterapia (NET), saattaa vähentää traumaperäisen stressihäiriötä (PTSD) tai sen oireita kidutuksen uhreilla. Moniammatillisten yhdistelmähoito-ohjelmien vaikuttavuudesta traumaperäisten stressioireiden lieventämisessä kidutuksen uhreilla ei ole saatavissa satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia.

Katsausartikkeli «McFarlane CA, Kaplan I. Evidence-based psychologic...»1 analysoi psykologisten interventioiden tuloksellisuutta kidutettujen pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden joukossa. Tietokannat PsychINFO, PubMed, PILOTS ja Social Services Absract vuosilta 1980–2010 tuottivat 45 tutkimusta (24 kidutetut pakolaiset, 12 kidutetut kotimaassa ja 9 turvapaikanhakijat). Otoskoot vaihtelivat kidutettuihin kohdistuneissa tutkimuksissa välillä 14–192, tavallisin ryhmäkoko oli 20–30. Suurin osa tutkimuksista kohdistui hoitoon hakeutuneista (n = 31). PTSD-oireiden taso oli korkea. RCT-tutkimuksia oli 11.

Terapiamuodot vaihtelivat (kognitiivinen terapia, kognitiivinen käyttäytymisterapia, todistajapsykoterapia, ryhmäterapia, narratiivinen altistusterapia ja kulttuurisensitiivinen kognitiivinen käyttäytymisterapia).

Tutkimuksissa 33:ssa (78,8 %) havaittiin tilastollisesti merkitsevä stressihäiriön oireiden lieventyminen (effect sizes 0,51–3,40). Korkeimmat vaikuttavuustasot olivat RCT-tutkimuksissa, joissa käytettiin kulttuurisensitiivistä käyttätymisterapiaa (effect sizes 1,2–4,3) ja NET-narratiivista altistusterapiaa (effect sizes 0,1–1,9). PTSD-oireet eivät lieventyneet yhdistetyssä moniammatillisessa terapiassa kolmen ei-kontrolloidun tutkimuksen mukaan. Moniammatillisten yhdistelmäterapiamuotojen tuloksellisuudesta ei ole riittävästi korkatasoista tutkimusta satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimusasetelmassa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kuvaileva katsausartikkeli «Jarason JM, Quiroga J. Evaluating services of tort...»2 kuvaa vaikuttavuustutkimuksia kidutetuilla keskittyen yhdistettyyn moniammatilliseen yhdistelmähoitoon (psyko- ja fysioterapia, sosiaalinen ja traumakonsultaatio ja lääkitys kuntoutuskeskusten ohjelmina). Tarkastelluissa 12 tutkimuksessa PTSD- tai traumaperäiset oireet ovat vastemuuttujia, ja tutkittavat olivat kidutetuille tarkoitettujen kuntoutuskeskusten potilaita joko länsimaissa (n = 9) tai kotimaassa (n = 3). Tutkimukset olivat kuvailevia (n = 1) tai perustuivat pre-post-terapia-mittausasetelmaan hoitoryhmän (10) tai hoito- ja kontrolliryhmän (n = 1) suhteen. Tutkittavat ryhmät olivat kooltaan pieniä (N = 16–39).

Yhdistetyt terapiamuodot (todistaja-narraviinen terapia, perhekonsultaatiot, fysioterapia ja psykososiaaliset palvelut) vähensivät PTSD-oireita, mutta ne olivat huomattavan korkeita myös uusintamittauksissa.

Johtopäätös oli, että moniammatillisten terapiamuotojen tuloksellisuudesta ei ole riittävästi korkeatasoista tutkimusta. Narratiivinen altistusterapia (Narratiivinen Exposure Therapy, NET) osoitti PTSD-oireiden (CAPS-mittari) laskevan 6 kuukauden seurannassa (effect size 1,16) kidutettujen kuntoutuskeskuksen 16 asiakkaalla Norjassa «Halvorsen JØ, Stenmark H. Narrative exposure thera...»3.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saksassa on tehty kaksi satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta NET:n vaikuttavuudesta kidutuksen uhreilla «Neuner F, Kurreck S, Ruf M ym. Can asylum-seekers ...»4 (N= 32), «Hensel-Dittmann D, Schauer M, Ruf M ym. Treatment ...»5 (N = 28). Tutkimuksissa verrattiin NET:ä rutiinihoitoon (psyykkinen tasapaino ja lääkitys) ja NET:ä ja stressinhallintaterapiaryhmiä.

Tulokset osoittivat PTSD-oireiden vähenevän merkitsevästi vain NET-ryhmässä ja säilyvän alhaisella tasolla 6 ja 12 kuukauden seurannassa. Näytön voima ennen terapiaa vs 6 kuukautta muutoksessa: NET d = 1,42 ja stressinhallintaryhmä d = 0,12; ennen – 12 kuukautta muutoksessa NET d = 1,59 ja stressin hallinta 0,19.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti

Kidutettujen traumahoidon tuloksellisuustutkimus perustuu toistaiseksi pieniin otoksiin. Tämä estää luotettavien johtopäätösten tekemisen.

Kirjallisuutta

 1. McFarlane CA, Kaplan I. Evidence-based psychological interventions for adult survivors of torture and trauma: a 30-year review. Transcult Psychiatry 2012;49:539-67 «PMID: 23008355»PubMed
 2. Jarason JM, Quiroga J. Evaluating services of torture rehabilitation programmes: History and recommendations. Torture 2011;21:98-140
 3. Halvorsen JØ, Stenmark H. Narrative exposure therapy for posttraumatic stress disorder in tortured refugees: a preliminary uncontrolled trial. Scand J Psychol 2010;51:495-502 «PMID: 20487410»PubMed
 4. Neuner F, Kurreck S, Ruf M ym. Can asylum-seekers with posttraumatic stress disorder be successfully treated? A randomized controlled pilot study. Cogn Behav Ther 2010;39:81-91 «PMID: 19816834»PubMed
 5. Hensel-Dittmann D, Schauer M, Ruf M ym. Treatment of traumatized victims of war and torture: a randomized controlled comparison of narrative exposure therapy and stress inoculation training. Psychother Psychosom 2011;80:345-52 «PMID: 21829046»PubMed