Takaisin

Depression ilmaantumisen ehkäisy ryhmämuotoisilla depressiokouluharjoitteilla

Näytönastekatsaukset
Sami Pirkola
8.1.2020

Näytön aste: B

Depression ilmaantumista voidaan ilmeisesti ehkäistä tai viivyttää ryhmämuotoisten psykoedukatiivisten depressiokouluharjoitteiden avulla.

Meta-analyysissa «Cuijpers P, Muñoz RF, Clarke GN ym. Psychoeducati...»1 arvioitiin 25 RCT-tutkimuksen (satunnaistettu kontrolloitu hoitokoe) avulla psykoedukatiivisen depressiokoulu -menetelmän vaikuttavuutta potilailla, joilla oli lieviä masennusoireita, mutta ei vielä kliinistä depressiota. Kuudessa tutkimuksessa (N = 724) arvioitiin uusien depressiojaksojen ilmaantuvuuden ehkäisyä, ja meta-analyysissä esitetään tällä menetelmällä voitavan vähentää vakavaan masennusjaksoon sairastumisen riskiä 38 prosentilla. Kuuden tutkimuksen perusteella IRR keskiarvo oli 0,62, 95 % luottamusväli 0,43–0,91, z = -2,45, p < 0,05).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Depression primaaripreventio on mahdollista, ja ainakin valikoivan sekä kohdennetun prevention vaikuttavuus on osoitettu. Tässä vaiheessa on järkevintä harkinnan mukaan kehittää lähinnä ryhmämuotoista valikoivaa ja kohdennettua preventiota.

Kirjallisuutta

  1. Cuijpers P, Muñoz RF, Clarke GN ym. Psychoeducational treatment and prevention of depression: the "Coping with Depression" course thirty years later. Clin Psychol Rev 2009;29:449-58 «PMID: 19450912»PubMed