Takaisin

Masennustilan uusiutumisen estohoito kognitiivisella ja interpersonaalisella ylläpito- ja jatkoterapialla

Näytönastekatsaukset
Olavi Lindfors
18.6.2014

Näytön aste: A

Masennustilasta toipuneille potilaille jatko- ja ylläpitohoito kognitiivisella ja interpersonaalisella terapialla vähentää masennusoireilun palaamista ja masennustilan uusiutumista.

Hollantilaisessa vuonna 2000 toteutetussa satunnaistetussa kliinisessä kokeessa «Bockting CL, Schene AH, Spinhoven P ym. Preventing...»1 satunnaistettiin 172 toistuvasta masennustilasta toipunutta potilasta joko tavanomaiseen kliiniseen jatkoseurantaan (lääkehoito mukaan lukien) tai täydennettynä lyhyellä kognitiivisella ryhmäterapialla (8 kahden tunnin viikoittaista kokoontumista).

Kahden vuoden seurannassa uusiutuminen (masennusoireiden palaaminen tai masennustilan uusiutuminen) oli vähintään viisi aikaisempaa masennustilan episodia sairastaneilla tavanomaisessa seurannassa merkittävästi suurempaa (uusiutuminen 75 %, 95 % luottamusväli 56−86 %) kuin lisäksi kognitiiviseen ryhmäterapiaan osallistuneilla (46 %, 95 % luottamusväli 30−62 %), NNT (number needed to treat) = 4.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuosia 1974−2002 koskevassa systemaattisessa katsauksessa «de Mello MF, de Jesus Mari J, Bacaltchuk J ym. A s...»2 selvitettiin interpersonaalisen terapian tehokkuutta depression hoidossa. Kymmenen tutkimusta 13:sta kohdistui vakavaa masennustilaa sairastaviin potilaisiin. Kahdessa niistä verrattiin interpersonaalisen jatkoterapian vaikutuksia lääke- ja lumehoidon ryhmään toistuvan vakavan masennustilan uusiutumisen estämisessä.

Suhteessa lumehoitoryhmään interpersonaalinen terapia osoittautui tuloksellisemmaksi masennustilojen uusiutumisen suhteen (RR = 0,76, 95 % luottamusväli 0,61−0,95).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa vuosina 1992−99 toteutetussa kliinisessä kokeessa «Frank E, Kupfer DJ, Buysse DJ ym. Randomized trial...»3 233 masennustilasta kärsivää naista ohjattiin 12−24 viikkoa kestävään interpersonaaliseen terapiaan tai terapian ja lääkehoidon ryhmään. Toipumisen jälkeen potilaat satunnaistettiin viikoittaiseen, joka toinen viikko tai kerran kuukaudessa toteutettuun interpersonaaliseen jatkoterapiaan kahden vuoden ajaksi tai niin kauan, kunnes masennustila uusiutui.

Pelkästään interpersoonallisen terapian avulla toipuneista kaikkiaan 26 %:lla (95 % luottamusväli 16−36) masennustila uusiutui. Lääkehoitoa tarvinneista (N = 90) 36 %:lla remissio jatkui ylläpitovaiheeseen saakka. Näistä potilaista ylläpitovaiheen aikana ja interpersonaalisen terapian ja lääkehoidon avulla toipuneista masennustila uusiutui 50 %:lla. Interpersonaalisen jatkoterapian tiiviydellä ei ollut vaikutusta uusiutumisriskiin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysissä «Piet J, Hougaard E. The effect of mindfulness-base...»4 tutkittiin tietoisen läsnäolon menetelmiä (mindfulness) hyödyntävän kognitiivisen terapian (MBCT) vaikuttavuutta masennustilojen ehkäisyssä. Kuudessa satunnaistetussa kokeessa (N = 593) verrattiin MBCT:n tehoa tavanomaiseen hoitoon tai lumehoidon ryhmään.

MBCT vähensi relapsiriskiä (RR 0,66) 14–18 kuukauden seuranta-aikana verrattuna tavanomaiseen hoitoon tai lumeryhmään. Osaryhmätarkastelussa uusiutumisriskin väheneminen oli merkittävä potilailla, joilla oli 3 tai useampi aiempia masennustilan jaksoja, kun taas vain kaksi aiempaa jaksoa kokeneilla vaikutusta ei havaittu.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Bockting CL, Schene AH, Spinhoven P ym. Preventing relapse/recurrence in recurrent depression with cognitive therapy: a randomized controlled trial. J Consult Clin Psychol 2005;73:647-57 «PMID: 16173852»PubMed
 2. de Mello MF, de Jesus Mari J, Bacaltchuk J ym. A systematic review of research findings on the efficacy of interpersonal therapy for depressive disorders. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2005;255:75-82 «PMID: 15812600»PubMed
 3. Frank E, Kupfer DJ, Buysse DJ ym. Randomized trial of weekly, twice-monthly, and monthly interpersonal psychotherapy as maintenance treatment for women with recurrent depression. Am J Psychiatry 2007;164:761-7 «PMID: 17475735»PubMed
 4. Piet J, Hougaard E. The effect of mindfulness-based cognitive therapy for prevention of relapse in recurrent major depressive disorder: a systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Rev 2011;31:1032-40 «PMID: 21802618»PubMed