Takaisin

Nuorten yhdelle SSRI-lääkkeelle resistentin depression hoito

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
24.6.2014

Näytön aste: B

Nuorten yhdelle SSRI-lääkkeelle resistentin depression hoidossa on ilmeisesti suositeltavaa vaihtaa toiseen SSRI-lääkkeeseen ja liittää hoitoon kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia.

Yhdysvaltalaisessa NIMH:in (National Institutes of Mental Health) rahoittamassa tutkimuksessa «Brent D, Emslie G, Clarke G ym. Switching to anoth...»1selvitettiin SSRI-lääkehoidolle (selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä) resistentin nuorten vakavan masennuksen hoitoa. Kaikkiaan 334 iältään 12−18-vuotiasta nuorta, joiden vakavan masennuksen 8 viikon kestoisella riittävän korkea-annoksisella SSRI-hoidolla ei ollut saatu hoitovastetta, satunnaistettiin neljään hoitoryhmään. Ensimmäinen ryhmä sai toista SRRI-lääkehoitoa, toinen ryhmä toista SSRI-lääkehoitoa ja kognitiivis-behavioraalista psykoterapiaa (CBT), kolmas ryhmä venlafaksiinia ja neljäs ryhmä venlafaksiinia ja CBT:tä. Kukin hoito kesti 12 viikkoa.

CBT:n ja toisen SSRI-lääkkeen ja CBT:n ja venlafaksiinin yhdistelmä oli tehokkain, hoitovaste todettiin 54,8 %:lla tutkituista verrattuna 40,5 %:lla pelkkään masennuslääkkeen vaihtamiseen (hoitovasteen ero 14,3 %, 95 % luottamusväli 3,7–24,9 %, p = 0,009). Pelkkää toista SSRI-lääkettä saaneiden ja pelkkää venlafaksiinia saaneiden välillä ei todettu eroa hoitovasteen yleisyydessä (48,2 vs 47,0 %), mutta toista SSRI-lääkettä saaneilla todettiin vähemmän haittavaikutuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saman tutkimuksen 24 viikon kestoisen hoidon analyyseissa «Emslie GJ, Mayes T, Porta G ym. Treatment of Resis...»2 12 viikon hoidon jälkeen ne tutkittavat, joilla oli saatu hoitovaste (n = 168), jatkoivat samassa hoitoryhmässä, johon heidät oli alun perin satunnaistettu. Ne, joilla ei todettu hoitovastetta, saivat 12 viikon jälkeen tarpeen mukaista hoitoa ilman sokkoutettua tutkimusasetelmaa.

24 viikon hoidon jälkeen yhdistelmähoidon ja pelkän masennuslääkehoidon ryhmien välillä ei todettu eroa remission saavuttamisessa (CBT ja masennuslääke 36,7 %, vain masennuslääke 41,1 %, p = 0,42) tai ajassa, jossa remissio saavutettiin (CBT ja masennuslääke 12 viikkoa, vain masennuslääke 13 viikkoa, p = 0,87). Myöskään relapsien yleisyydessä (CBT ja masennuslääke 23,3 %, vain masennuslääke 14,91 %, p = 0,20) tai ajassa, jossa relapsi tuli (CBT ja masennuslääke 17 viikkoa, vain masennuslääke 14,5 viikkoa, p = 0,20) ei todettu eroa. Kaikissa hoitoryhmissä hyvä hoitovaste 12 viikon hoidon jälkeen ennusti remissiota, ja hoitovaste oli nähtävissä jo kuuden viikon hoidon jälkeen.

Tutkijat korostavat nopeaan hoitovasteeseen pyrkimisen tärkeyttä hyvän pitkäaikaisennusteen saavuttamiseksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimus koski nuoria, joiden depression hoidossa yhdellä SSRI-lääkkeellä ei todettu hoitovastetta. Kyse ei siis ollut varsinaisesti lääkehoitoresistentin (kahdelle eri lääkkeelle resistentin) nuorten depression hoidosta. Se on huolellisesti tehty, ensimmäinen nuorten yhdelle SSRI-lääkkeelle resistentin vakavan masennuksen lääkehoitoa koskeva tutkimus.

Sen tulokset tukevat hoitostrategiaa, jossa nuorten yhdelle SSRI-lääkkeelle resistentin depression hoidossa edetään vaihtamalla SSRI-lääke toiseksi SSRI-lääkkeeksi ja liittämällä hoitoon CBT. SSRI-lääkkeen vaihtaminen venlafaksiiniin ei ollut sen tehokkaampi vaihtoehto kuin vaihtaminen toiseen SSRI-lääkkeeseen. Lisätutkimukset ovat tarpeen havainnon vahvistamiseksi.

Kirjallisuutta

  1. Brent D, Emslie G, Clarke G ym. Switching to another SSRI or to venlafaxine with or without cognitive behavioral therapy for adolescents with SSRI-resistant depression: the TORDIA randomized controlled trial. JAMA 2008;299:901-13 «PMID: 18314433»PubMed
  2. Emslie GJ, Mayes T, Porta G ym. Treatment of Resistant Depression in Adolescents (TORDIA): week 24 outcomes. Am J Psychiatry 2010;167:782-91 «PMID: 20478877»PubMed