Takaisin

Nuorten depression jatkohoito fluoksetiinilla

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
24.6.2014

Näytön aste: B

Akuuttihoidon jälkeen jatkohoito fluoksetiinilla ilmeisesti suojaa relapseilta.

Pienessä lasten ja nuorten vakavan masennuksen jatkohoitoa koskeneessa pilottitutkimuksessa «Emslie GJ, Heiligenstein JH, Hoog SL ym. Fluoxetin...»1 32 viikon kestoiseen jatkohoitovaiheeseen satunnaistettiin 40 fluoksetiinilla hoitovasteen saanutta tutkittavaa. Heistä 20 jatkoi fluoksetiinilääkehoitoa ja 20 lääkehoitoa lumelääkkeellä.

Relapsi todettiin kolmanneksella (34 %) fluoksetiinia jatkaneista ja 60 %:lla lumelääkkeeseen vaihtaneista. Keskimääräinen aika relapsiin oli fluoksetiinia jatkaneilla pitempi kuin lumelääkkeeseen vaihtaneilla (180,7 vs 71,2 vrk, p = 0,046).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Lasten ja nuorten vakavan masennuksen jatkohoitotutkimuksessa «Emslie GJ, Kennard BD, Mayes TL ym. Fluoxetine ver...»2 satunnaistettiin 102 fluoksetiinilla 12 viikon akuuttihoitovaiheen aikana hoitovasteen saanutta 7–18-vuotiasta lasta ja nuorta 6 kuukauden kestoiseen jatkohoitoon fluoksetiinilla (N = 50) ja lumelääkkeellä (N = 52).

Jatkohoidon aikana todettiin relapsi merkitsevästi suuremmalla osalla (69,2 %) lumelääkeryhmään kuuluneista kuin fluoksetiiniryhmään (42,0 %) kuuluneista (p = 0,009). Lumelääkeryhmään kuuluneiden relapsiriski oli 3,2-kertainen (95 % luottamusväli 1,2–8,2) fluoksetiiniryhmään verrattuna. Lumelääkeryhmässä mediaaniaika relapsiin oli 8 viikkoa, fluoksetiiniryhmässä yli 24 viikkoa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Nämä tutkimukset viittaavat siihen, että nuorten vakavan masennuksen akuuttihoidon jälkeinen jatkohoito fluoksetiinilla ilmeisesti suojaa relapseilta lumelääkkeeseen verrattuna ainakin kuuden kuukauden ajan. Tätä pitempää suojaavaa vaikutusta ei ole todettu.

Kirjallisuutta

  1. Emslie GJ, Heiligenstein JH, Hoog SL ym. Fluoxetine treatment for prevention of relapse of depression in children and adolescents: a double-blind, placebo-controlled study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2004;43:1397-405 «PMID: 15502599»PubMed
  2. Emslie GJ, Kennard BD, Mayes TL ym. Fluoxetine versus placebo in preventing relapse of major depression in children and adolescents. Am J Psychiatry 2008;165:459-67 «PMID: 18281410»PubMed