Takaisin

Lääkehoidon merkitys raajan menetysuhkaan kroonisessa raajaa uhkaavassa iskemiassa

Näytönastekatsaukset
Kimmo Mäkinen
18.2.2021

Näytön aste: C

Lääkehoidolla ei liene amputaatioita vähentävää vaikutusta tai se on marginaalinen kroonisessa raajaa uhkaavassa iskemiassa.

Vaikka lääkehoidolla on osoitettu tärkeä merkitys alaraajaiskemiapotilaan kokonaisennusteen kannalta (erityisesti sydän- ja aivotapahtumat), suotuisaa vaikutusta raajan menetysuhkaan ei tutkimuksissa ole voitu osoittaa.

Vuonna 2018 julkaistu Cochrane-katsaus «Vietto V, Franco JV, Saenz V ym. Prostanoids for c...»1 selvitti prostanoidien tehoa kriittisessä alaraajaiskemiassa. Katsaus perustui 33 satunnaistettuun tutkimukseen, ja näissä oli mukana 4 477 potilasta. 21 tutkimuksessa verrattiin prostanoideja lumeeseen, 7 tutkimuksessa muihin lääkkeisiin ja 5 tutkimuksessa verrattiin 2 eri prostanoidia keskenään.

Katsauksen yhteenvedossa todetaan, että prostanoidilääkityksellä ei ole vaikutusta amputaatioiden määrään lumeeseen verrattuna. Johtopäätös perustuu korkealaatuiseen tutkimustietoon. Toisaalta tuloksissa todettiin, että prostanoidit lievittivät kipua ja nopeuttivat haavaumien paranemista verrattuna lumehoitoon, joskin näytön aste oli keskinkertainen. Eroa eri prostanoidien välillä tai verrattuna muihin lääkkeisiin ei voitu osoittaa.

Vuonna 2016 julkaistiin lumekontrolloiduista tutkimuksista meta-analyysi «Vitale V, Monami M, Mannucci E. Prostanoids in pat...»2, jonka tarkoitus oli selvittää prostanoidien vaikutusta amputaatioiden määrään. Tuloksissa todettiin prostanoidien käytön vähentävän major-amputaatioiden, mutta ei kaikkien amputaatioiden määrää. Kirjoittajat kehottavat kuitenkin suhtautumaan tulokseen varovaisesti tutkimusten heikon laadun ja heterogeenisyyden vuoksi.

Naftidrofurylin, pentoksifylliinin tai silostatsolin käytölle ei ole perusteita CLTI:ssa «Conte MS, Bradbury AW, Kolh P ym. Global vascular ...»3.

COMPASS-tutkimus «Anand SS, Bosch J, Eikelboom JW ym. Rivaroxaban wi...»4 on selvittänyt rivaroksabaanin tehoa alaraajaiskemiapotilailla. Tutkimuksessa saatiin merkittävä kuolleisuuden, sydäninfarktien, aivohalvausten ja amputaatiolukumäärien lasku käytettäessä rivaroxabaanin ja ASAn yhdistelmää verrattuna pelkkään ASAan. Amputaatioiden suhteen tutkimuksen yleistettävyyttä rajoittaa se, että erillistä CLTI-potilasryhmää tutkimuksessa ei ollut ja potilaita, joilla ABI oli alle 0,7 oli vain 10 %.

Kirjallisuutta

  1. Vietto V, Franco JV, Saenz V ym. Prostanoids for critical limb ischaemia. Cochrane Database Syst Rev 2018;1:CD006544 «PMID: 29318581»PubMed
  2. Vitale V, Monami M, Mannucci E. Prostanoids in patients with peripheral arterial disease: A meta-analysis of placebo-controlled randomized clinical trials. J Diabetes Complications 2016;30:161-6 «PMID: 26516035»PubMed
  3. Conte MS, Bradbury AW, Kolh P ym. Global vascular guidelines on the management of chronic limb-threatening ischemia. J Vasc Surg 2019;69:3S-125S.e40 «PMID: 31159978»PubMed
  4. Anand SS, Bosch J, Eikelboom JW ym. Rivaroxaban with or without aspirin in patients with stable peripheral or carotid artery disease: an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2018;391:219-229 «PMID: 29132880»PubMed