Takaisin

Yhtenäinen linja jalkaterään asti kriittisen iskemian hoitona

Näytönastekatsaukset
Maarit Venermo
13.4.2010

Näytön aste: C

Kriittisessä iskemiassa lienee hyödyllistä aikaansaada yhtenäinen valtimolinja jalkaterään.

Faglia ym. «Faglia E, Clerici G, Clerissi J ym. When is a tech...»1 tutkivat tekijöitä, jotka vaikuttavat alaraajan ennusteeseen onnistuneen PTA:n jälkeen. Tutkimukseen otettiin 420 perättäistä potilasta, joilla oli kriittinen alaraajaiskemia ja joille tehtiin onnistuneesti alaraajavaltimon pallolaajennus. Potilailta mitattiin TcPO2 ennen ja jälkeen pallolaajennuksen. Pallolaajennuksen jälkeen valtimolinja oli avoin iliakatasolta popliteatasolle kaikilla potilailla. 67 potilaalla kaikki kolme säären valtimoa olivat avoimet, 143 potilaalla kaksi. 186 potilaalla yksi säären valtimo oli avoin. 24 potilaalla ei ollut yhtenäisesti avointa säärivaltimoa.

Seuranta-aikana tehtiin 24 sääri- tai reisiamputaatiota. 15/24 amputaatiosta tehtiin potilaille, joilla ei ollut avointa linjaa säären tasolla ja 7/24 potilaille, joilla ainoa säären avoin valtimo oli arteria fibularis. Niillä potilailla, jotka säästyivät amputaatiolta, TcPO2 nousi arvosta 15.5 arvoon 45.0 ja amputaatiopotilailla arvosta 9.6 arvoon 18.6. Monimuuttuja-analyysissä itsenäisiä riskitekijöitä amputaatiolle PTA:n jälkeen olivat tukossa olevat säärivaltimot (OR 8.2 jokaista tukkeutunutta säärivaltimoa kohden; p = 0.022, 95 % CI 1.35–49.6) ja PTA:n jälkeinen TcPO2 (OR 0.80/1 mmHg:n nousu, p = 0.001, 95 % CI 0.74–0.88).

Yhteenvetona tutkimuksesta todettiin, että amputaatiolta vältytään parhaiten, jos PTA:lla saadaan avoimeksi ainakin yksi linja jalkaterään asti. Avoin arteria fibularis muiden säärivaltimoiden ollessa tukossa ei yksin riitä pelastamaan jalkaa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Faglia E, Clerici G, Clerissi J ym. When is a technically successful peripheral angioplasty effective in preventing above-the-ankle amputation in diabetic patients with critical limb ischaemia? Diabet Med 2007;24:823-9 «PMID: 17559430»PubMed