Takaisin

Ohjattu liikunta katkokävelyn hoitona

Näytönastekatsaukset
Arto Heikkilä ja Maarit Venermo
18.2.2021

Näytön aste: B

Vähintään 3 kuukauden ajan jatkunut ohjattu liikunta katkokävelypotilailla lisää merkittävästi kävelymatolla mitattua kävelymatkaa verrattuna sekä ohjeistettuun kotona tapahtuvaan liikuntaan että annettuun kävelysuositukseen.

Vuonna 2018 päivitetyssä Cochrane-katsauksessa «Hageman D, Fokkenrood HJ, Gommans LN ym. Supervise...»1verrattiin ohjatun liikunnan (supervised exercise therapy), ohjeistetun kotona tapahtuvan liikunnan (structured home-based exercise therapy) ja annetun kävelysuosituksen (walking advice) vaikutuksia katkokävelyoireeseen. Lisäksi selvitettiin näiden liikunnallisten ohjausmuotojen vaikutusta elämänlaatuun ja toimintakykyyn katkokävelypotilailla.

Yhteensä 21 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (yhteensä 1 400 katkokävelypotilasta) täytti sisäänottokriteerit. Tutkimusten potilasmäärät vaihtelivat välillä 20–304 potilasta. Katsaukseen ei sisällytetty tutkimuksia, joissa kontrolliryhmä ei saanut minkäänlaista liikuntaohjeistusta. Myös sellaiset tutkimukset, joissa ohjattua liikuntaa verrattiin katkokävelyn lääkehoitoon tai kirurgiseen/endovaskulaariseen hoitoon, suljettiin pois katsauksesta.

Tutkimuksissa 635 potilasta sai vähintään 6 viikon ajan ohjattua liikuntaa, 320 potilasta sai säännöllistä, strukturoitua ohjeistusta kotona tapahtuvaan liikuntaan (seurattiin esim. liikuntapäiväkirjalla tai askelmittarilla) ja 445 potilasta sai ainoastaan kävelysuosituksen. Seuranta-aika vaihteli 6 viikosta 2 vuoteen. Kaikissa, paitsi 2 tutkimuksessa, lopputulos arvioitiin kävelymattorasitusta käyttäen. Näissä edellä mainitussa 2 tutkimuksessa arvioitiin ohjatun liikunnan vaikutusta elämänlaatuun, toimintakykyyn ja askelmääriin. Katsauksessa käytettyjen tutkimusten menetelmien laatu arvioitiin kohtalaiseksi tai hyväksi.

3 kuukauden kohdalla ohjattua liikuntaa saaneiden katkokävelypotilaiden maksimaalinen kävelymatka piteni 120 metriä verrattuna ohjeistettuun kotona tapahtuvaan liikuntaryhmään ja 210 metriä verrattuna kävelysuositusryhmään. Maksimaalisen kävelymatkan todettiin paranevan 6–12 kuukautta ohjauksen aloituksesta. Ohjeistetun kotona tapahtuvan liikunnan ja annetun kävelysuosituksen välillä ei todettu seurannassa merkittävää eroa maksimaalisessa kävelymatkassa.

Ohjattua liikunta saaneiden katkokävelypotilaiden kivuton kävelymatka oli myös pidempi kuin 2 muussa interventioryhmässä. Lisäksi tietyissä elämänlaatua ja toimintakykyä kuvaavissa parametreissä ohjatusta liikunnasta näytti olevan hyötyä verrattuna kävelysuositukseen.

Loppupäätelmänä päivitetyssä katsauksessa todettiin, että ohjattu liikunta tarjoaa merkittävän hyödyn katkokävelypotilaan maksimaaliseen ja kivuttomaan kävelymatkaan verrattuna sekä ohjeistettuun kotona tapahtuvan liikuntaan että annettuun kävelysuositukseen. Katsaukseen sisällytettyjen tutkimusten perusteella ei voitu tehdä selviä johtopäätöksiä ohjatun liikunnan vaikutuksista katkokävelypotilaan elämänlaatuun tai toimintakykyyn.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Hageman D, Fokkenrood HJ, Gommans LN ym. Supervised exercise therapy versus home-based exercise therapy versus walking advice for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev 2018;4:CD005263 «PMID: 29627967»PubMed