Takaisin

Asetyylisalisyylihappo (ASA) ja oireeton alaraajojen tukkiva valtimotauti

Näytönastekatsaukset
Aino Lepäntalo
18.2.2021

Näytön aste: A

Primaaripreventiossa asetyylisalisyylihaposta (ASA) ei ole osoitettu hyötyä oireetonta alaraajan tukkivaa valtimotautia sairastaville.

Asetyylisalisyylihapon (ASA) tehoa oireettomien alaraajan tukkivaa valtimotautia sairastavien potilaiden tukoskomplikaatioiden primaaripreventiossa on tutkittu 2 satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa.

1 276 diabeetikon tutkimuksessa «Belch J, MacCuish A, Campbell I ym. The prevention...»1 ASA ei vähentänyt kardiovaskulaari- tai aivotapahtumia, niihin liittyvää kuolleisuutta, eikä kriittisen iskemian vuoksi tehtyjä amputaatiota (18,2 vs 18,3 %, P = 0,86) verrattuna lumeeseen.

Tutkimukseen «Fowkes FG, Price JF, Stewart MC ym. Aspirin for pr...»2 osallistui 3 350 potilasta, joilla ei ollut viitteitä kliinisestä kardiovaskulaaritaudista tai oireisesta alaraajan tukkivasta valtimotaudista. Tässäkään tutkimuksessa ei havaittu eroja päätetapahtumissa (kardiovaskulaaritapahtumat, aivoinfarktit ja revaskularisaatiotoimenpiteiden tarve) ASA- ja kontrolliryhmän välillä (13,7 vs 13,3 %; HR 1,03; luottamusväli 0,84–1,27).

Kirjallisuutta

  1. Belch J, MacCuish A, Campbell I ym. The prevention of progression of arterial disease and diabetes (POPADAD) trial: factorial randomised placebo controlled trial of aspirin and antioxidants in patients with diabetes and asymptomatic peripheral arterial disease. BMJ 2008;337:a1840 «PMID: 18927173»PubMed
  2. Fowkes FG, Price JF, Stewart MC ym. Aspirin for prevention of cardiovascular events in a general population screened for a low ankle brachial index: a randomized controlled trial. JAMA 2010;303:841-8 «PMID: 20197530»PubMed