Takaisin

Doksisykliini tai tetrasykliini varhaisvaiheen kupan hoidossa

Näytönastekatsaukset
Pekka Suomalainen
8.5.2018

Näytön aste: D

Doksisykliini tai tetrasykliini lienee vaihtoehto penisilliinille varhaisvaiheen kupan hoidossa, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Kanadassa retrospektiivisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa «Wong T, Singh AE, De P. Primary syphilis: serologi...»1 verrattiin tetrasykliiniä tai doksisykliiniä parenteraaliseen bentsatiinipenisilliinihoitoon yhteensä 445 varhaisvaiheen kuppaa sairastavalla potilaalla vuosina 1980–2001. Kaiken kaikkiaan 863 varhaisvaiheen kuppapotilasta hoidettiin tutkimuskeskuksessa kyseisenä aikana. Tutkimukseen ei otettu potilaita, jos he olivat 1) HIV-positiivisia, 2) RPR-tyyppinen kuppakoe oli negatiivinen, 3) potilaan serologinen vaste arvioitiin aiemmin kuin 6 kuukautta hoidosta eikä se silloin ollut riittävä. Kriteerien takia varsinaiseen tutkimukseen otettiin vain 445 potilasta. 420 potilasta (94,4 %) hoidettiin yhdellä 2,4 MU i.m. bentsatiinipenisilliinipistoksella ja 25 (5,6 %) hoidettiin joko 1) p.o. doksisykliinillä 100 mg x 1 14 vuorokauden ajan tai 2) p.o. tetrasykliinillä 500 mg x 4 14 vuorokauden ajan. Hoidon tehoa mitattiin kuppaserologian riittävällä muutoksella (4 x titterin muutos 6 kuukaudessa, 8 x titterin muutos 12 kuukaudessa tai 16 x titterin muutos 24 kuukaudessa). Lisäksi arvioitiin serologisen vasteen nopeutta.

Penisilliiniryhmässä hoito arvioitiin tehokkaaksi 94,4 %:lla ja doksisykliini- tai tetrasykliiniryhmässä 100 %:lla. Luottamusväliä ei voitu laskea, koska etenkin doksisykliinillä tai tetrasykliinillä hoidettiin paljon vähemmän potilaita kuin bentsatiinipenisilliinillä.

Keskimääräinen aika serologiseen vasteeseen oli penisilliiniryhmässä 72 vuorokautta (keskiarvo 101,7 vrk, vaihteluväli 10–603 vrk) ja tetrasykliini- tai doksisykliiniryhmässä 43,0 vuorokautta (keskiarvo 78,6 vrk, vaihteluväli 15–334 vrk). Erolla ei ollut tilastollista merkittävyyttä.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvalloissa verrattiin «Ghanem KG, Erbelding EJ, Cheng WW ym. Doxycycline ...»2 doksisykliiniä 100 mg x 2 x 14 vuorokautta parenteraaliseen bentsatiinipenisilliiniin 2,4 MU i.m. varhaisvaiheen kupan hoidossa rekistereihin perustuvassa retrospektiivisessä tapaus-verrokkitutkimuksessa vuosina 1993–2000. Hoidon tehoa mitattiin kuppaserologian muutoksena. Hoidon serologisena epäonnistumisena pidettiin joko 4 x nousua RPR-titterissä 30–400 päivää hoidon jälkeen tai puuttuvaa RPR-titterin 4 x laskua 270–400 päivää hoidon jälkeen silloin, kun reinfektiota ei epäilty kliinisesti. Seurannan pituus oli 270–400 päivää.

Tutkimukseen otettiin potilaat, joilla todettiin kliinisesti varhaisvaiheen, sekundaarivaiheen tai varhaisen latentin vaiheen kuppa, kuppaserologia oli positiivinen ja potilaista saatiin kontrolliksi ainakin 1 serologinen näyte. Yhteensä tutkimusaikana hoidettiin 1 558 kuppapotilasta. Vain 87 hoidettiin doksisykliinillä, ja heistä 34 täytti tutkimukseen oton kriteerit. 1 266 bentsatiinipenisilliinillä hoidetusta potilaasta kontrollit valittiin aluksi iän mukaan ja sitten sokkona. Kontrollipotilaita oli 200, joista 73 täytti tutkimuksen sisäänottokriteerit. Doksisykliiniryhmässä ei ollut yhtään hoidon epäonnistumista (0 %; 95 % luottamusväli 0–10,3 %). Penisilliiniryhmässä oli 4 hoidon epäonnistumista (5,5 %; 95 % luottamusväli 1,6–13,8 %), näistä kellään ei enää ollut primaarisyfilistä. 2:lla potilasta oli HIV-positiivisia.

Ryhmien välillä hoitojen tehossa ei ollut eroa ero (p = 0,2). Keskimääräinen aika serologiseen vasteeseen oli doksisykliiniryhmässä 106 päivää; 95 % luottamusväli 75–149), penisilliiniryhmässä 137 päivää; 95 % luottamusväli 111–172). Vasteajan ero oli P = 0,6 eli ei eroa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Wong T, Singh AE, De P. Primary syphilis: serologi...»1: Tutkimus ei ollut satunnaistettu. Doksisykliinillä tai tetrasykliinillä hoidettiin paljon vähemmän potilaita kuin bentsatiinipenisilliinillä. Tutkimus mittasi vain serologista vastetta, ei kliinistä vastetta. Ei ole tietoa, söivätkö potilaat koko 14 vuorokauden tablettihoidon. 95 % luottamusväliä ei laskettu.

«Ghanem KG, Erbelding EJ, Cheng WW ym. Doxycycline ...»2: Tutkimus ei ollut satunnaistettu. Doksisykliinillä hoidettiin paljon vähemmän potilaita kuin bentsatiinipenisilliinillä. Tutkimus mittasi vain serologista, ei kliinistä vastetta. Ei ole tietoa, söivätkö potilaat koko 14 vuorokauden tablettihoidon. Kaiken kaikkiaan hoidetuista kuppapotilaista miltei 60 % jäi ilman serologista seurantaa.

Kirjallisuutta

  1. Wong T, Singh AE, De P. Primary syphilis: serological treatment response to doxycycline/tetracycline versus benzathine penicillin. Am J Med 2008;121:903-8 «PMID: 18823862»PubMed
  2. Ghanem KG, Erbelding EJ, Cheng WW ym. Doxycycline compared with benzathine penicillin for the treatment of early syphilis. Clin Infect Dis 2006;42:e45-9 «PMID: 16477545»PubMed