Takaisin

Erilaisten serologisten testien herkkyys kupan seulontatestinä

Näytönastekatsaukset
Risto Vuento
8.5.2018

Näytön aste: C

Spesifiset Treponema pallidumin vasta-ainetestit saattavat olla herkempiä kuin ns. non-treponematestit kupan seulontatestinä.

Eräät nykyisistä kansainvälisistä suosituksista kehottavat käyttämään kupan seulontatestinä spesifistä Treponema pallidum -testiä, joko entsyymi-immunologista tai partikkeliagglutinaatiotestiä. Primaarivaiheen tauti on haasteellisin serologisen toteamisen kannalta.

Tässä skotlantilaisessa työssä «Young H, Pryde J, Duncan L ym. The Architect Syphi...»1 tutkittiin erilaisten kupan serologisten testien herkkyyttä (sensitiivisyys) 129 pakastetun seerumin paneelilla, jossa oli mukana hoitamattomien potilaiden näytteitä. Seerumit olivat pääosin primaarivaiheen taudista. Eri testien tarkkuutta (spesifisyys) selvitettiin 1 107 rutiinidiagnostiikkaan lähetetyllä seerumilla, jotka olivat peräisin etupäässä sukupuolitautien ja äitiyspoliklinikalta.

Kemiluminisenssiin perustuva (CLIA) kolmea Treponema pallidumin rekombinattiantigeenia hyödyntävä testi totesi 77/79 (97,5 %) primaarivaiheen hoitamattomaksi kupaksi luokitellun potilaan näytteestä positiiviseksi. Treponema pallidum partikkeliagglutinaatio-testi (TPPA) antoi saman tuloksen. Kaikki 50 muuta kuin primaarivaiheen seerumia oli positiivisia molemmilla edellä mainituilla testeillä. Ns. non-treponematestinä käytettiin VDRL-testiä. Sen herkkyys primaarivaiheen näytteissä oli 78,5 % (62/79). Muussa kuin primaarivaiheessa olevien potilaiden seerumeista 46/50 (92 %) oli positiivisia. Rutiinidiagnostiikkaan lähetetyistä näytteistä 48 oli positiivisia jollakin testillä, CLIA ja TPPA löysivät kaikki 48 positiivista. Mikäli kuppa oli aikaisemmin hoidettu, varma tieto 19 potilaalla, CLIA ja TPPA oli näillä kaikilla positiivinen, VDRL neljällä. Rutiininäytteiden perusteella CLIA-testin spesifisyys oli 99,1 % (1 049/1 059).

Tässä tutkimuksessa todettiin, että vertailussa olevista testeistä sekä IgG- että IgM-luokan spesifisiä Treponema pallidum -vasta-aineita mittaavan CLIA-testin herkkyys oli paras yhdessä TPPA-testin kanssa. CLIA-testin spesifisyys oli 99,1 %. Hyvän herkkyytensä puolesta CLIA-testi soveltuu kupan seulontatestiksi. Positiiviset tulokset tulee varmentaa toisella spesifisellä Treponema-testillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Koska tämä tutkimus tehtiin positiivisten näytteiden osalta pääosin aikaisemmin kerätyistä, pakastetuista seerumeista, edellä mainitut havainnot tulisi varmistaa prospektiivisella tutkimuksella.

Primaarivaiheen kupan diagnostiikka on haasteellista. Yhdysvalloissa suositetaan käytettäväksi sekä seulonnassa että ensilinjan serodiagnostiikassa ns. non-treponema-testejä, kuten VDRL tai RPR (Suomessa kardiolipiinivasta-aineet). Aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että spesifiset Treponema-vasta-aineet saattaisivat olla sensitiivisempi keino todeta kuppa taudin alkuvaiheessa. Tässä San Franciscossa tehdyssä tutkimuksessa «Creegan L, Bauer HM, Samuel MC ym. An evaluation o...»2 selvitettiin 1 Treponema pallidum spesifisen vasta-ainetestin (Treponema pallidum partikkeliagglutinaatio, TPPA) ja 1 non-treponematestin (VDRL) herkkyyttä todeta pimeäkenttämikroskopialla varmistettu primaarivaiheen kuppa. Tutkittava potilasjoukko valittiin kaupungin sukupuolitautien poliklinikalta. Tapaukset haettiin sähköisestä potilastietojärjestelmästä. Tutkimukseen otettiin mukaan tapaukset, joilla oli pimeäkenttämikroskopialla varmistettu primaarivaiheen kuppa, aiemmin sairastetun kupan tuli olla suljettu pois ja potilaasta tuli löytyä diagnoosipäivältä sekä spesifisen serologisen testin että non-treponema-testin tulos. Pimeäkenttämikroskopian teki sukupuolitautien poliklinikalla kokenut kliinikko. Serologiset testit tehtiin kaupungin kansanterveyslaboratoriossa. Osasta seeruminäytteitä tehtiin myös RPR-testi.

Pimeäkenttämikroskopialla varmistetuista tapauksista 106/153 täytti edellä mainitut muut kriteerit. VDRL-testin herkkyys oli 70,8 % (75/106) ja TPPA-testin herkkyys 85,9 % (91/106). HIV-negatiivisilla molempien testien herkkyys oli jonkin verran parempi kuin HIV-positiivisilla. VDRL:n osalta ero oli tilastollisesti merkitsevä. RPR-testi tehtiin 51 potilaan seerumista. Tämän testin herkkyys oli 71 %.

Tämän tutkimuksen heikkouksina voidaan pitää muun muassa pimeäkenttämikroskopian alttiutta virhetulkinnoille (mahdolliset väärät positiiviset tulokset) ja HIV-positiivisten potilaiden suurta osuutta (lähes kolmannes tutkituista).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Young H, Pryde J, Duncan L ym. The Architect Syphi...»1: Potilasaineisto valikoitu (rikastettu), mikä ongelmallista seulontatestiä arvioitaessa. Cut off -arvon määräytymisen syy ei käy ilmi julkaisusta.

«Creegan L, Bauer HM, Samuel MC ym. An evaluation o...»2: Rikastettu aineisto. Testin tarkkuutta ei arvioitu.

Kirjallisuutta

  1. Young H, Pryde J, Duncan L ym. The Architect Syphilis assay for antibodies to Treponema pallidum: an automated screening assay with high sensitivity in primary syphilis. Sex Transm Infect 2009;85:19-23 «PMID: 18790859»PubMed
  2. Creegan L, Bauer HM, Samuel MC ym. An evaluation of the relative sensitivities of the venereal disease research laboratory test and the Treponema pallidum particle agglutination test among patients diagnosed with primary syphilis. Sex Transm Dis 2007;34:1016-1018 «PMID: 18080352»PubMed