Takaisin

Suonensisäisen hoidon ja avoimen ohituskirurgian tulokset alaraajojen kriittistä iskemiaa hoidettaessa

Näytönastekatsaukset
Maarit Venermo
27.4.2010

Näytön aste: C

Suonensisäisen hoidon ja avoimen ohituskirurgian tuloksissa ei liene eroa alaraajojen kriittistä iskemiaa hoidettaessa, mutta tutkimusnäyttö on niukkaa.

Kirurgisen ohituksen ja suonensisäisen revaskularisaation paremmuudesta kriittisen alaraajaiskemian hoidossa on yksi satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. Basil-trialissa «Adam DJ, Beard JD, Cleveland T ym. Bypass versus a...»1 satunnaistettiin 452 kriittistä alaraajaiskemiaa ja inguinaaliligamentin alapuolista tukkivaa valtimotautia sairastavaa potilasta kirurgiseen (surgery-first, n = 228) tai suonensisäiseen (endovascular first, n = 224) verisuonitoimenpiteeseen. Tutkimuksen sisäänottokriteereinä olivat kriittinen alaraajaiskemia (leposärky tai kudospuutos), jonka kesto oli ollut yli kaksi viikkoa sekä potilaan angiografinen löydös, joka soveltuu hoidettavaksi yhtä hyvin suonensisäisesti tai kirurgisesti. Ikäjakaumassa tai merkittävien riskitekijöiden (tupakointi, diabetes, koronaaritauti) esiintyvyydessä ei ollut eroa ryhmien välillä. Seurannan päätetapahtumia olivat hoidetun raajan nilkan yläpuolinen amputaatio tai kuolema. 30 vuorokauden mortaliteetissa ei ollut eroa ryhmien välillä (11/197 kirurgian ja 7/237 angioplastian jälkeen).

Kirurgisen revaskularisaation jälkeen ilmaantui merkittävästi enemmän sydän- ja infektiokomplikaatioita 30 vuorokauden kuluessa toimenpiteestä (sydäninfarkteja kirurgian jälkeen 15/197 ja angioplastian jälkeen 8/237, haavainfektioita vastaavasti 74/197 ja 43/237). Seuranta loppui, jos hoidettu jalka amputoitiin tai potilas kuoli. Seurannan lopussa 248 potilasta oli elossa ilman amputaatiota, 38 elossa jalka amputoituna ja 36 potilasta oli kuollut jalka amputoituna ja 130 kuollut hoidettu jalka tallella. Kuuden kuukauden kohdalla ryhmien välillä ei ollut eroa amputaatiovapaassa eloonjäämisessä (amputation-free survival) 1 vuoden kohdalla: amputaatiovapaa eloonjääminen oli 68 % kirurgisessa ja 71 % suonensisäisessä ryhmässä, 3 vuoden kohdalla vastaavasti 57 % ja 52 % vastaavasti eikä terveyspainotteisessa elämänlaadussa ollut eroa.

Tutkimuksen yleistettävyyttä auditoitiin kuuden kuukauden ajan huomioimalla kaikki perättäiset kriittisen alaraajaiskemian johdosta kuvannettua potilasta. Potilaita kertyi 585, joista 22 %:lla (n = 129) oli hoidettava suprainguinaalinen muutos. Infrainguinaalisen valtimomuutoksen omaavista potilaista 220:lle (48 %) ei tehty revaskularisaatiota ja 236:lle (52 %) tehtiin revaskularisaatio. Heistä 70 (29 %) katsottiin soveltuvan satunnaistamiseen, 22 kieltäytyi ja loppujen lopuksi vain 48 potilasta satunnaistettiin tutkimukseen. Tämä osoitti, että loppujen lopuksi vain suhteellisen pieni osa potilaista todella soveltuu yhtä hyvin molempiin hoitomuotoihin ja että tutkimuksen yleistettävyys on huono.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimuksen objektiivisuutta haittaa se, että potilasvalintaan on saattanut vaikuttaa kirurgin tai radiologin oma mielipide, koska yhtenäisiä toistettavia sisäänottokriteereitä tai angiografisia kriteereitä ei ollut.

Saman tutkimuksen myöhäistulokset viittaavat siihen että hyväkuntoisilla potilailla, joilla ohitus voidaan tehdä omalla laskimolla, ohitusleikkauksen tulokset ovat parempia kuin suonensisäisen angioplastian «Bradbury AW, Adam DJ, Bell J ym. Multicentre rando...»2.

Kirjallisuutta

  1. Adam DJ, Beard JD, Cleveland T ym. Bypass versus angioplasty in severe ischaemia of the leg (BASIL): multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2005;366:1925-34 «PMID: 16325694»PubMed
  2. Bradbury AW, Adam DJ, Bell J ym. Multicentre randomised controlled trial of the clinical and cost-effectiveness of a bypass-surgery-first versus a balloon-angioplasty-first revascularisation strategy for severe limb ischaemia due to infrainguinal disease. The Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL) trial. Health Technol Assess 2010;14:1-210, iii-iv «PMID: 20307380»PubMed