Takaisin

Uniapnean CPAP-hoito ja objektiivinen päiväväsymys

Näytönastekatsaukset
Sari-Leena Himanen
6.12.2016

Näytön aste: C

CPAP-hoito saattaa lisätä objektiivista hereillä pysymistä ja vähentänee objektiivisesti mitattua nukahtamisalttiutta.

Päiväaikaista väsymystä voidaan tutkia objektiivisesti laboratoriossa MSLT-tutkimuksella (Multiple Sleep Latency Test) tai modifioidulla MSLT-tutkimuksella eli OSLERin testillä. Cochrane-katsauksessa «Giles TL, Lasserson TJ, Smith BH ym. Continuous po...»1 analysoitiin yhteensä 36 satunnaistettua CPAP-hoitotutkimusta, joissa oli yhteensä 1 718 potilasta. Mukaan otettiin tutkimukset, joissa potilaiden apnea-hypopneaindeksi oli ennen hoitaja vähintään 5/h. Potilaat olivat keski-ikäisiä. Kontrollihoitoina käytettiin subterapeuttista CPAP-hoitoa, tablettilääkitystä, painon pudotusta tai muuta neuvontaa.

Analysoitujen MSLT-tutkimusten löydös ei ollut yksiselitteinen; MSLT-tulokset joko kohentuivat CPAP-hoidolla kontrollihoitoja enemmän tai eivät, riippuen tutkimusasetelmasta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Marshallin työryhmän katsauksessa analysoitiin 7 julkaisun tuloksia «Marshall NS, Barnes M, Travier N ym. Continuous po...»2. Koehenkilöitä oli yhteensä 418, miesten prosentuaalinen osuus oli 52–86 %. 5 julkaisuista oli mukana yllämainitussa Cochrane-katsauksessa «Giles TL, Lasserson TJ, Smith BH ym. Continuous po...»1. Analyysiin otettiin mukaan ne alkuperäistutkimukset, joissa oli tutkittu CPAP:in vaikutusta lievässä tai keskivaikeassa uniapneassa (AHI 5–30/h).

CPAP-hoidolla ei olut vaikutusta MSLT-tuloksiin. Osassa näihin kahteen katsaukseen sisältyvistä töistä on käytetty OSLERin testiä. Tuloksia ei kuitenkaan ole erikseen eroteltu, minkä vuoksi MSLT-tulokset jäävät osin vaillinaisiksi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sforzan ja Lugaresin työssä «Sforza E, Lugaresi E. Daytime sleepiness and nasal...»3 jo ensimmäinen CPAP-hoitoyö vähensi objektiivista päiväväsymystä (MSLT 3,1–7,7 min). Vaikutus säilyi vielä 1 vuosi hoidon jälkeen (MSLT 9,8 min).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Päiväaikaista vireyttä ja hereillä pysymistä tutkitaan laboratoriossa MWT-tutkimuksella (Maintenance of Wakefulness Test). Cochrane-katsauksessa «Giles TL, Lasserson TJ, Smith BH ym. Continuous po...»1 MWT-tulos parani CPAP-hoidolla kontrollihoitoja enemmän. Marshallin työryhmän katsauksessa «Marshall NS, Barnes M, Travier N ym. Continuous po...»2 MWT:llä mitattu päiväaikainen vireys myös koheni.

Patelin työryhmän katsauksessa «Patel SR, White DP, Malhotra A ym. Continuous posi...»4 analysoitiin 12 kontrolloitua CPAP-hoitotutkimusta, joissa oli yhteensä 706 potilasta. Miespotilaiden osuus eri tutkimuksissa oli 52–100 %. 11 julkaisua oli mukana yllä olevassa Cochrane-katsauksessa «Giles TL, Lasserson TJ, Smith BH ym. Continuous po...»1 ja 4 Marshallin ryhmän katsauksessa «Marshall NS, Barnes M, Travier N ym. Continuous po...»2. 4 tutkimuksessa oli kontrollihoitona subterapeuttinen CPAP-hoito, 5 tutkimuksessa käytettiin tablettimuotoista lumetta ja 3 tutkimuksessa annettiin vain konservatiivista hoitoa (asentohoitoneuvonta, painon pudotus, alkoholin ja sedatoivien lääkkeiden välttäminen). MSLT- ja MWT-tulokset on yhdistetty yhdeksi objektiiviseksi vireysmittariksi.

Analyysin tulos oli, että päiväaikaisten vireystestien tulos muuttui nCPAP-hoidon vaikutuksesta yhteensä 0,93 minuuttia enemmän kuin vertailuhoitojen vaikutuksesta. Ero oli myös tilastollisesti merkitsevä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysissa «McDaid C, Durée KH, Griffin SC ym. A systematic re...»5 selvitettiin 48 tutkimuksesta CPAP-hoidon ja suukojeiden vaikutusta subjektiivisesti (ESS-pisteet) ja objektiivisesti arvioituun päiväväsymykseen (MSLT- tai MWT-tutkimus). CPAP-hoitoa verrattiin lume-CPAP-hoitoon, suun kautta annettavaan lumehoitoon, suukojehoitoon ja konservatiiviseen hoitoon (asentohoito, laihdutusneuvonta, unihuolto-ohjeet). Potilaiden keski-ikä tutkimuksissa vaihteli 44 ja 58 vuoden välillä, ja useimmissa tutkimuksissa potilaat olivat miehiä ja ylipainoisia.

MWT-tutkimus oli mukana 5 tutkimuksessa, joissa verrattiin CPAP-hoitoa ja konservatiivista hoitoa. CPAP-hoito pidensi valveillapysymisaikaa merkittävästi verrattuna konservatiiviseen hoitoon (3,3 minuuttia). MSLT-tulokset olivat saatavilla 7 tutkimuksesta. CPAP-hoito ei pidentänyt nukahtamisviivettä merkitsevästi konservatiivisiin hoitoihin verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yleiset kommentit:

Tutkimustulosten perusteella CPAP-hoito saattaa lisää päiväaikaista MWT-tutkimuksella mitattua vireyttä. MSLT-tutkimuksella mitattuun objektiiviseen päiväaikaiseen väsymykseen CPAP-hoidon vaikutus jäi hieman epäselväksi. CPAP-hoito saattaa vähentää päiväväsymystä, kun verrataan koehenkilöiden tilannetta ennen ja jälkeen CPAP-hoidon aloituksen. Sen sijaan, kun verrataan CPAP-hoidon aikaisia MSLT-tuloksia kontrollihoitojen aikaansaamaan väsymyksen vähenemiseen, eivät löydökset ole yksiselitteisiä.

Kirjallisuutta

 1. Giles TL, Lasserson TJ, Smith BH ym. Continuous positive airways pressure for obstructive sleep apnoea in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD001106 «PMID: 16855960»PubMed
 2. Marshall NS, Barnes M, Travier N ym. Continuous positive airway pressure reduces daytime sleepiness in mild to moderate obstructive sleep apnoea: a meta-analysis. Thorax 2006;61:430-4 «PMID: 16467072»PubMed
 3. Sforza E, Lugaresi E. Daytime sleepiness and nasal continuous positive airway pressure therapy in obstructive sleep apnea syndrome patients: effects of chronic treatment and 1-night therapy withdrawal. Sleep 1995;18:195-201 «PMID: 7610316»PubMed
 4. Patel SR, White DP, Malhotra A ym. Continuous positive airway pressure therapy for treating sleepiness in a diverse population with obstructive sleep apnea: results of a meta-analysis. Arch Intern Med 2003;163:565-71 «PMID: 12622603»PubMed
 5. McDaid C, Durée KH, Griffin SC ym. A systematic review of continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome. Sleep Med Rev 2009;13:427-36 «PMID: 19362029»PubMed