Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla)

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä
15.6.2017

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

 • Obstruktiivinen uniapnea tarkoittaa hengitysilmavirtauksen rajoittumista tai estymistä, joka johtuu ylähengitysteiden unenaikaisesta ahtautumisesta. Jos toistuviin apneajaksoihin liittyy unen häiriintyminen ja päiväväsymys, puhutaan obstruktiivisesta uniapneaoireyhtymästä.
 • Hoitamaton uniapneaoireyhtymä lisää sympaattisen hermoston aktiivisuutta, sydän- ja verisuonitautien vaaraa, tapaturmavaaraa, terveydenhuoltopalveluiden tarvetta sekä ennenaikaista kuolleisuutta.
 • Kognitiivisen toiminnan ja muistin häiriöt ovat uniapneapotilailla yleisiä. Hoitamaton uniapneaoireyhtymä näyttääkin lisäävän liikenneonnettomuuteen joutumisen vaaraa, kokeepa potilas olevansa väsynyt tai ei.
 • Obstruktiivinen uniapneaoireyhtymä tulisi todeta ja hoitaa nykyistä varhemmin varsinkin nuorilla aikuisilla ja keski-ikäisillä.
 • Hoidon tavoitteena ovat oireiden lievittyminen, työkyvyn säilyttäminen, elämänlaadun parantaminen, liitännäissairauksien ehkäisy ja lievittäminen sekä ennenaikaisen kuolleisuuden estäminen.
 • Uniapneaoireyhtymää voidaan ehkäistä painonhallinnalla ja korjaamalla kasvuiässä uniapnean kannalta epäsuotuisan purennan ja leukasuhteiden kehittymistä oikomishoidolla.
 • Oireyhtymän diagnoosi perustuu anamneesiin, kliiniseen tutkimukseen ja unirekisteröintiin. Väsymyksen aiheuttajina tulee erityisesti ottaa huomioon myös masennus, muut unihäiriöt ja kilpirauhasen vajaatoiminta. Uniapnean oire voi olla myös unettomuus.
 • Liikapainoisen uniapneapotilaan hoitoon kuuluvat aina painonhallinta ja elämäntapaohjaus. Lievässä uniapneassa laihdutus voi olla riittävä hoito.
 • Keskivaikeaa tai vaikeaa uniapneaoireyhtymää hoidetaan ensisijaisesti unen aikana käytettävän ylipainehengityslaitteen (CPAP-laite) avulla.
 • Valikoiduilla potilailla uniapneaoireyhtymää voidaan hoitaa uniapneakiskolla, asentohoidolla tai kirurgisin toimenpitein.

Aiheen rajaus

 • Suosituksessa käsitellään aikuisten obstruktiivista uniapneaoireyhtymää (jäljempänä uniapnea) sen eri muodoissa. Sentraalista uniapneaa ei tässä suosituksessa käsitellä.

Tavoitteet

 • Suosituksen tavoitteena on parantaa uniapnean tunnistamista, hoitoa ja seurantaa sekä ennaltaehkäisyä.

Kohderyhmät

 • Suosituksen kohderyhmänä ovat uniapneapotilaita tutkivat ja hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset.

Määritelmiä

 • Aikuisen obstruktiivisella uniapnealla tarkoitetaan toistuvia, vähintään kymmenen sekunnin mittaisia hengityskatkoksia (apnea) tai hengityksen vaimentumia (hypopnea), jotka johtuvat ylähengitysteiden ahtautumisesta unen aikana.
 • Apneoiden ja hypopneoiden keskimääräinen esiintyvyys tuntia kohden ilmaistaan apnea-hypopneaindeksinä (AHI).
 • Osittaisella unenaikaisella ylähengitystieahtaumalla tarkoitetaan pitkiä, yli minuutin kestäviä jaksoja, joissa sisäänhengitysvirtauksen rajoittuminen ei johda hengityskatkokseen tai välittömään havahtumiseen vaan hengitysyritykset, usein kovaääninen kuorsaus ja hiilidioksidipitoisuus lisääntyvät vähitellen.
 • Hengityskatkoksiin liittyy veren happikyllästeisyyden pieneneminen, ja ne päättyvät tavallisesti lyhyisiin tiedostamattomiin havahtumisiin unesta.
 • Kun uniapneaan liittyy oireita (taulukko «Oireiden esiintyvyys uniapneapotilailla. Luvut perustuvat pääosin potilaiden itse ilmoittamiin oireisiin....»1), puhutaan obstruktiivisesta uniapneaoireyhtymästä.
 • Suosituksessa käytettävät lyhenteet esitellään lisätietoaineistossa «Käypä hoito -suosituksessa Uniapnea käytettyjä termejä ja lyhenteitä»4.
Taulukko 1. Oireiden esiintyvyys uniapneapotilailla. Luvut perustuvat pääosin potilaiden itse ilmoittamiin oireisiin.
Oireet Osuus (%) uniapneapotilaista Kirjallisuusviitteet
Yöaikaiset Kuorsaus 70–95 «Bassiri AG, Guilleminault C. Clinical features and...»1
Unenaikaiset hengityskatkot 75 «Bassiri AG, Guilleminault C. Clinical features and...»1
Herääminen tukehtumisen tunteeseen 18–31 «Bassiri AG, Guilleminault C. Clinical features and...»1
Levoton yöuni 50 «Bassiri AG, Guilleminault C. Clinical features and...»1
Yöhikoilu 50 «Bassiri AG, Guilleminault C. Clinical features and...»1
Lisääntynyt yöllinen virtsaneritys 28 «Bassiri AG, Guilleminault C. Clinical features and...»1
Närästys 54–76 «Zanation AM, Senior BA. The relationship between e...»2
Suun kuivuminen 74 «Bassiri AG, Guilleminault C. Clinical features and...»1
Kuolaaminen 36 «Bassiri AG, Guilleminault C. Clinical features and...»1
Unettomuus 28–59, naisilla yleisempi «Lavie P. Insomnia and sleep-disordered breathing. ...»3
Päiväaikaiset Päiväväsymys naisilla 23–42 «Young T, Palta M, Dempsey J ym. The occurrence of ...»4, «Bassiri AG, Guilleminault C. Clinical features and...»1
miehillä 15–30
Pakkonukahtelu naisilla 29 «Young T, Palta M, Dempsey J ym. The occurrence of ...»4
miehillä 23
Aamupäänsärky 18–29 «Loh NK, Dinner DS, Foldvary N ym. Do patients with...»5, «Neau JP, Paquereau J, Bailbe M ym. Relationship be...»6
Muistihäiriöt 66 «Engleman HM, Douglas NJ. Sleep. 4: Sleepiness, cog...»7, «Flemons WW, Reimer MA. Development of a disease-sp...»8
Keskittymisvaikeudet 78 «Engleman HM, Douglas NJ. Sleep. 4: Sleepiness, cog...»7, «Flemons WW, Reimer MA. Development of a disease-sp...»8
Mielialahäiriöt 7–70 «Saunamäki T, Jehkonen M. Depression and anxiety in...»9
Impotenssi, heikentynyt libido 30 «Bassiri AG, Guilleminault C. Clinical features and...»1
Yskä 33 «Birring SS, Ing AJ, Chan K ym. Obstructive sleep a...»10, «Lee KK, Birring SS. Cough and sleep. Lung 2010;188...»11

Epidemiologia

Patofysiologia

Kuva 1.

Rajoittuneen ilmavirran arviointi ilmavirtakanavalta. © Sari-Leena Himanen

Uniapnealle altistavat tekijät

Liitännäissairaudet

Sydän- ja verisuonitaudit

Muut liitännäissairaudet

Diagnostiikka

Taulukko 2. Uniapnean kliinisen vaikeusasteen arvioiminen päiväaikaisen uneliaisuuden ja unirekisteröinnin perusteella «Sleep-related breathing disorders in adults: recom...»93, «Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI)....»94.
Vaikeusaste Uneliaisuus Happikyllästeisyys (%) Apnea-hypopneaindeksi
Lievä Ilmenee vain paikallaan ollessa, ei välttämättä päivittäin, ja aiheuttaa vain vähäistä haittaa sosiaalisessa ja työelämässä SaO2 keskimäärin ≥ 90 ja minimi ≥ 85 5–15
Kohtalainen Päivittäistä, kun aktiivisuus vähäistä ja tilanne vaatii kohtalaista keskittymistä (esimerkiksi autolla ajo, kokoukseen osallistuminen, elokuvien katselu) SaO2 keskimäärin < 90 ja minimi ≥ 70 16–30
Vaikea Päivittäisissä tehtävissä, jotka vaativat aktiivisuutta tai selvää keskittymistä (esimerkiksi autolla ajo, keskustelu, syöminen, kävely).
Aiheuttaa huomattavaa haittaa sosiaalisessa elämässä ja työssä
SaO2 keskimäärin < 90 ja minimi < 70 > 30

Oireet

 • Uniapnean oireet luetellaan taulukossa «Oireiden esiintyvyys uniapneapotilailla. Luvut perustuvat pääosin potilaiden itse ilmoittamiin oireisiin....»1.
 • Keskeinen oire on päiväväsymys, joka ilmenee erityisesti uneliaisuutena tai pakonomaisena nukahtamistaipumuksena.
 • Väsymyksen tunnistaminen on joskus potilaalle vaikeaa, koska oire on saattanut kehittyä vähitellen tai hän liittää sen esimerkiksi suureen työmäärään, työstressiin tai vuorotyöhön.
 • Pitkään jatkuneessa kroonisessa univajeessa päiväväsymys tasaantuu kohtuulliseksi mutta samaan aikaan kognitiivinen suorituskyky heikkenee merkittävästi, eli päiväväsymys ja suorituskyky eivät ole suoraan yhteydessä toisiinsa «Van Dongen HP, Maislin G, Mullington JM ym. The cu...»96.
 • Osa potilaista kokee väsymyksen uneliaisuuden sijaan uupumuksena tai jopa unettomuutena, joiden syynä saattaa olla itse uniapneaan tai liitännäissairauksiin liittyvä lisääntynyt sympaattinen aktiivisuus.
 • Epworth Sleepiness Scale -kysely (ESS) on miehillä herkempi kuin naisilla «Baldwin CM, Kapur VK, Holberg CJ ym. Associations ...»97. Naiset kuvailevat väsymystään usein uupumukseksi tai saamattomuudeksi «Lin CM, Davidson TM, Ancoli-Israel S. Gender diffe...»98. Osittaista unenaikaista ylähengitystieahtaumaa sairastavat ovat matalammasta AHIsta huolimatta yhtä väsyneitä kuin "klassista" uniapneaa sairastavat «Anttalainen U, Polo O, Vahlberg T ym. Women with p...»99.
 • Muistihäiriöt, keskittymisvaikeudet ja mielialahäiriöt ovat uniapneapotilailla hyvin yleisiä. Erityisesti nuoren tai keski-ikäisen potilaan muistihäiriötä tutkittaessa myös uniapnea tulee pitää mielessä.
 • Kaikki uniapneapotilaat eivät kuorsaa. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi nielunavarrusleikkauksella hoidetut. Myöskään yksin nukkuvat eivät aina tiedä kuorsauksestaan.

Kliininen tutkimus

 • Kliinisessä tutkimuksessa kiinnitetään huomiota sydämen ja keuhkojen auskultaatiolöydöksiin, verenpaineeseen, painoindeksiin ja vyötärön ympärykseen. Ks. Käypä hoito -suositus Lihavuus (aikuiset) «Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)»6. Lisäksi huomiota kiinnitetään erityisesti uniapnealle altistaviin rakenteisiin:
  • nenän tukkoisuuteen (allerginen nuha, polyypit, väliseinän vinous, aikaisemmat traumat)
  • kielen ja risojen kokoon
  • pehmeän suulaen pituuteen ja velttouteen (kitakielekkeen venyttyminen, paksuuntuminen ja uurteisuus ovat usein kuorsauksen merkkejä)
  • kasvojen ja leukojen sekä niiden suhteiden poikkeavuuksiin (kuva «Kasvojen profiilit ja purentasuhde»2) ja purentavirheisiin (erityisesti alaleuan pienuus tai retrognatia, alakasvojen hyvin pieni tai suurentunut korkeus, suuret ylipurennat, avopurenta)
  • kaulan rakenteeseen (lyhyt ja paksu kaula).
 • Kognitiivisen suorituskyvyn ja psyykkisen tilanteen arviointi on keskeistä potilaan työ- ja toimintakyvyn kannalta.
 • Epäilyt muista altistavista sairauksista, kuten kilpirauhasen vajaatoiminnasta, reumasta, akromegaliasta tai kyfoskolioosista, kirjataan.
 • Erikoissairaanhoidossa selvitetään tarvittaessa muun muassa seuraavia asioita:
  • Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin vastaanotolla nenän, suun, nielun ja kurkunpään tutkimuksilla selvitetään ylähengitysteiden mahdolliset ahtaumakohdat. Nielun ahtautta voi arvioida niin sanotulla Mallampati-luokituksella (kuva «Mallampati-luokitus»3). Nenän kautta tehtävä alanielun ja kurkunpään tähystys fiberoskoopin avulla voi antaa lisätietoa etenkin kielenkannan ja velton kurkunkannen (floppy epiglottis) aiheuttamista ahtaumista. Fiberoskopiatutkimus on mahdollista tehdä myös sedatoidulle potilaalle niin, että potilas on makuulla (drug induced sleep endoscopy, DISE).
  • Oikomishoidon erikoishammaslääkäri ja suu- ja leukakirurgi arvioivat tarvittaessa kallorakenteita, leukasuhteita ja purentaa.
  • Erityisesti suurentunut alakasvojen korkeus, kapea kovan suulaen ja nielun takaseinän välinen etäisyys sekä pieni ylähengitysteiden orofaryngeaalinen tilavuus liittynevät uniapneaan «Tietyt kasvojen ja ylähengitysteiden rakenteelliset poikkeavuudet ilmeisesti liittyvät obstruktiiviseen uniapneaan aikuisilla.»B. Ylipainoisilla uniapneapotilailla pään ja leukojen alueen kefalometristen tasojen divergenssi, pään ekstensio ja mahdollisesti kookas kieli ja pehmeä suulaki liittyvät uniapneaan. Ks. lisätietoa lisätietoaineistosta «Ylähengitysteiden tilavuuteen vaikuttavista tekijöistä»23.
  • Kieliluun alhainen sijainti liittyy uniapneaan painoindeksistä riippumatta «Kieliluun alhainen sijainti ilmeisesti liittyy uniapneaan ainakin miehillä.»B.
  • Kliinisen tutkimuksen ja tähystysten lisäksi ylähengitysteiden ahtauttavia tekijöitä voidaan tutkia tarvittaessa kallolateraalikuvalla (2D), kolmiulotteisesti kartiokeilatomografialla (KKTT), tietokonetomografialla ja magneettikuvauksella.
Kuva 2.

Kupera profiili (kuva A) kertoo leukojen välisestä epäsuhdasta, jossa joko maxilla (yläleuka) sijaitsee liian edessä tai mandibula (alaleuka) on pieni tai sijaitsee liian takana. Tällöin hampaiston purentasuhde on yleensä distaalinen. Kun ylä- ja alaleuka ovat toisiinsa nähden tasapainoiset, kasvojen profiili on suora (kuva B). Kovera profiili (kuva C) puolestaan liittyy pieneen tai takana sijaitsevaan maxillaan tai suureen tai liian edessä sijaitsevaan mandibulaan. Tällöin hampaiston purentasuhde on yleensä mesiaalinen.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Kuva 3.

Mallampati-luokituksen avulla kliinisessä tutkimuksessa voidaan arvioida nielun ilmatilaa. Luokan kasvaessa apneoiden todennäköisyys lisääntyy.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Kliinisneurofysiologiset tutkimukset

 • Uniapnean diagnostiikkaan käytetään yleensä yöpolygrafiaa, joka voidaan suorittaa laboratoriossa tai kotirekisteröintinä. Erityistapauksissa, kun halutaan tietoa paitsi unenaikaisesta hengityksestä myös unen laadusta, tutkimuksena käytetään EEG:n sisältävää unipolygrafiaa.
 • Kansainvälisen standardin mukaan AHI-termiä käytetään silloin, kun hengitystapahtumien diagnostiikassa on käytetty unipolygrafiaa. Jos diagnostiikassa on käytetty yöpolygrafiaa, AHI-termin sijaan käytetään hengityskatkojen määrää kuvaavaa termiä respiratory event index, REI «Berry RB, Brooks R, Gamaldo CE, Harding SM, Lloyd ...»100.
 • Obstruktiivinen apnea määritetään osoittamalla vähintään 90 %:n suuruinen, vähintään 10 sekuntia kestävä ilmavirtauksen vähenemä «Berry RB, Budhiraja R, Gottlieb DJ ym. Rules for s...»101. Samanaikaisesti mitataan hengitysliikkeitä esimerkiksi rintakehän ja vatsan ympäri asetettavin venymäanturein. Todettu hengityskatkos on obstruktiivinen, jos hengitysliikkeet jatkuvat apnean aikana. Hengityskatkos on sentraalinen, ellei hengitysliikkeitä esiinny sen aikana.
 • Sekamuotoisessa hengityskatkoksessa todetaan yleensä aluksi sentraalinen hengityskatkos, jonka jälkeen hengitysyritykset alkavat ja katkos muuttuu obstruktiiviseksi. Sekamuotoiset hengityskatkokset ovat yleensä merkki ylähengitystieahtaumasta.
 • Nenähengityksen paineanturi näyttää olevan ilmavirtauksen herkin mittari «Nenähengityksen nenäpaineanturi näyttää olevan ilmavirtauksen herkin mittari.»C. Paineanturista laskettu AHI on suurempi ja luotettavampi kuin termistorista laskettu.
 • Hypopneassa 10 sekuntia kestävän hengitystapahtuman yhteydessä paineanturin ilmavirtasignaali pienenee vähintään 30 % ja siihen liittyy valtimoveren happikyllästeisyyden (SaO2) pieneneminen vähintään 3 %:n verran tai havahtuminen «Berry RB, Budhiraja R, Gottlieb DJ ym. Rules for s...»101.
 • Paineanturilla pystytään rekisteröimään myös kuorsausta, suuhengitystä ja pitkäkestoista ilmavirran rajoittumista toisin kuin termistorilla «Hernández L, Ballester E, Farré R ym. Performance ...»102.
 • Kun ylähengitysteiden kokoonpainuminen alkaa merkittävästi rajoittaa ilmavirtausta, nenäpaineanturin sisäänhengityksen aikainen ilmavirtaussignaali muuttuu normaalin pyöreästä tasanteeksi (kuva «Rajoittuneen ilmavirran arviointi ilmavirtakanavalta»1).
 • Käytännössä apneat ja hypopneat esiintyvät yleensä kevyessä tai vilkeunessa. Syvässä unessa ahtauma ilmenee usein pitkäkestoisena osittaisena ylähengitystieahtaumana, jolloin nenäpaineanturin signaali siis tasaantuu pidemmäksi ajaksi. Vastaavaa osittaista ahtaumaa ilmenee, jos CPAP-laitteen hoitopaine on riittämätön.
 • Myös ballistokardiografisilla menetelmillä voidaan saada käsitys osittaisesta ylähengitysteiden ahtaumasta «Rauhala E, Himanen SL, Saastamoinen A ym. Prolonge...»103.
 • Pelkällä koko yön kestävällä pulssioksimetrilla ei voida sulkea pois uniapneaa «Koko yön kestävällä pulssioksimetrirekisteröinnillä ei voida sulkea pois obstruktiivista uniapneaa.»C.
 • Kliinisessä diagnostiikassa hypopnean mittaamiseen suositellaan aina nenähengityksen painevaihtelun mittausta. Paineanturin käyttö mahdollistaa myös pitkäkestoisen osittaisen ahtauman havaitsemisen, jolloin ilmavirtausta ja ylähengitysteiden dynamiikkaa voidaan arvioida tarkemmin.
 • Laitteella, jossa on nenähengityksen paineanturi ja pulssioksimetri, saadaan keskivaikean uniapnean (AHI ≥ 15/h) toteamisessa hyvä yhtenevyys unipolygrafian kanssa (sensitiivisyys 85–94 % ja spesifisyys 91–94 %) «Ayappa I, Norman RG, Seelall V ym. Validation of a...»104. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan parantaa mittaamalla hengitysyritysten voimakkuutta hengitysvöillä.
 • Jos yöpolygrafiatutkimuksen löydös on lievä tai normaali, vaikka kliinisesti arvioituna potilaalla vaikuttaa olevan uniapnea, tutkimus pitää uusia yöpolygrafialla tai unipolygrafialla tai potilaalle pitää tehdä hoitokokeilu itsesäätyvällä CPAP-laitteella. Normaalin löydöksen saattaa selittää se, että potilas on nukkunut rekisteröintiyönä tavanomaista huonommin. Potilaalla saattaa myös esiintyä pitkäkestoista osittaista ahtaumaa, minkä vuoksi paineanturin ilmavirtasignaalin muoto pitää tuoda esiin lausunnossa. Pitkäkestoiseen osittaiseen ylähengitystieahtaumaan saattaa subjektiivisina oireina liittyä muun muassa lisääntynyttä päiväaikaista väsymystä, uupumusta ja heikentynyt elämänlaatu. Oireita voidaan lievittää CPAP-hoidolla «Anttalainen U, Tenhunen M, Rimpilä V ym. Prolonged...»105.

Neuropsykologinen tutkimus

 • Kognitiivinen toimintakyky on osalla uniapneapotilaista huonontunut, ja se on yhteydessä työkyvyn heikentymiseen ja lisääntyneeseen onnettomuusriskiin. Neuropsykologisia tutkimuksia tulee harkita etenkin silloin, kun potilaan työ vaatii hyvää tarkkuutta, muistia ja toiminnanohjausta. Kognitiivisia toimintoja arvioitaessa kliininen tutkimus ja anamneesi ovat ensisijaisia. Apuna voidaan käyttää myös kyselytestejä. Muutoksia esiintyy kognitiivisessa prosessointinopeudessa, tarkkaavuuden ylläpitämisessä, toiminnanohjauksessa, uuden oppimisessa ja muistissa, avaruudellisessa hahmottamisessa sekä psykomotorisessa suoriutumisessa. Uniapneapotilaiden kognitiivista toimintakykyä arvioidaan tarvittaessa laajalla neuropsykologisella tutkimuksella osana työkyvyn arviointia ja erotusdiagnostiikkaa. Ks. lisätietoaineisto «Kognitiivisen toimintakyvyn muutokset ja uniapnea»24.

Erotusdiagnostiikka

Lähete erikoissairaanhoitoon ja kiireettömän hoidon kriteerit

 • Kiireettömän lähetteen edellytyksenä on vähintään kaksi seuraavassa lueteltavista oireista «www.terveysportti.fi > Kirjasto > Hoidon perusteet...»116 (www.terveysportti.fi > Kirjasto > Hoitoon pääsyn perusteet > Keuhkosairaudet ja > Korva-, nenä- ja kurkkutaudit «http://www.terveysportti.fi/dtk/hpt/koti»3):
  • päiväväsymys
  • poikkeava nukahtelu
  • pitkään jatkunut äänekäs kuorsaus
  • hengityskatkoksia toisen henkilön toteamana
  • aamupäänsärky (unenaikainen hiilidioksidin kertyminen)
  • toistuvat yölliset heräämiset tukehtumisen tunteeseen
  • uniapneaan mahdollisesti liittyvä muistihäiriö tai mielialahäiriö
  • epäily lihavuuteen liittyvästä ventilaatiovajauksesta.
 • Uniapnean tutkimukset on syytä käynnistää kiireellisinä
  • jos oireinen potilas työskentelee erityistä vireyttä vaativassa ammatissa (esim. ammattiautoilijat, veturinkuljettajat, lentäjät tai lennonjohdossa työskentelevät)
  • jos potilaalla on vaikea sydän- ja verisuonitauti
  • jos raskaana olevalla naisella epäillään uniapneaa
  • ennen anestesiassa tehtävää toimenpidettä.
 • Esimerkki uniapneapotilasta tutkittaessa huomioitavista asioista esitetään lisätietoaineistossa «Uniapneapotilasta perusterveydenhuollossa tutkittaessa huomioitavia asioita (keskeiset merkitty lihavoinnilla)»1.
 • Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjako eroaa paikkakunnittain.
 • Yleisperiaatteet lähetteen ohjaamisessa eri erikoisaloille ovat seuraavat (tässä on otettu huomioon, että yöpolygrafia on tehty ennen lähettämistä):
  • Jos yöpolygrafian tulos ei selitä potilaan oireita, muiden sairauksien selvittely on aiheellista.
  • Jos potilas on vähäoireinen ja yöpolygrafiassa havaitaan lievä uniapnea tai osittainen unenaikainen ylähengitystieahtauma, perusterveydenhuollossa hänet ohjataan laihdutus- ja asentohoitoon.
  • Ellei näihin hoitoihin saada riittävää vastetta, potilas lähetetään korva-, nenä- ja kurkkutautien tai suu- ja leukasairauksien klinikkaan (painoindeksi alle 30–35 kg/m2) tai keuhkosairauksien klinikkaan (painoindeksi yli 30–35 kg/m2).
  • Jos yöpolygrafiassa havaitaan keskivaikea tai vaikea uniapnea tai potilas työskentelee erityistä vireyttä vaativassa ammatissa, hänet lähetetään ensisijaisesti keuhkosairauksien klinikkaan.

Hoitomuodot ja hoitovaste

Kuva 4.

Uniapnean hoitoalgoritmi.

Avaa tulostettava kaavio tästä linkistä «hoi50088g.pdf»1

Elintapahoidot

CPAP-hoito

CPAP-hoidon vaikutukset

CPAP-hoidon haittavaikutukset

Taulukko 3. CPAP-hoidon aiheuttamia haittoja ja hoidon onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä.
Haitta Kirjallisuusviitteet
Aloitusvaiheessa Pitkäaikaisessa käytössä
Maskiongelmat Ilmavuoto (konjunktiviitti, epämukavuus, melu) «Rolfe I, Olson LG, Saunders NA. Long-term acceptan...»150, «Pépin JL, Leger P, Veale D ym. Side effects of nas...»151, «Stauffer JL, Fayter N, MacLurg BJ. Conjunctivitis ...»152 «Rolfe I, Olson LG, Saunders NA. Long-term acceptan...»150, «Pépin JL, Leger P, Veale D ym. Side effects of nas...»151, «Stauffer JL, Fayter N, MacLurg BJ. Conjunctivitis ...»152
Iho-ongelmat «Pépin JL, Leger P, Veale D ym. Side effects of nas...»151 «Pépin JL, Leger P, Veale D ym. Side effects of nas...»151
Ilmavuoto suusta, suun kuivuminen «Richards GN, Cistulli PA, Ungar RG ym. Mouth leak ...»146, «Pépin JL, Leger P, Veale D ym. Side effects of nas...»151 «Richards GN, Cistulli PA, Ungar RG ym. Mouth leak ...»146, «Pépin JL, Leger P, Veale D ym. Side effects of nas...»151
Herääminen yöllä «Nino-Murcia G, McCann CC, Bliwise DL ym. Complianc...»153 «Nino-Murcia G, McCann CC, Bliwise DL ym. Complianc...»153
Klaustrofobia «Kribbs NB, Pack AI, Kline LR ym. Objective measure...»154
Nenäongelmat Nuha tai nenän tukkoisuus «Brander PE, Soirinsuo M, Lohela P. Nasopharyngeal ...»142, «Pépin JL, Leger P, Veale D ym. Side effects of nas...»151, «Hoffstein V, Viner S, Mateika S ym. Treatment of o...»155 «Brander PE, Soirinsuo M, Lohela P. Nasopharyngeal ...»142, «Pépin JL, Leger P, Veale D ym. Side effects of nas...»151, «Hoffstein V, Viner S, Mateika S ym. Treatment of o...»155
Nenäverenvuoto, kipu nenässä «Brander PE, Soirinsuo M, Lohela P. Nasopharyngeal ...»142, «Strumpf DA, Harrop P, Dobbin J ym. Massive epistax...»156 «Brander PE, Soirinsuo M, Lohela P. Nasopharyngeal ...»142, «Strumpf DA, Harrop P, Dobbin J ym. Massive epistax...»156
Muut CPAP-laitteen korkea paine «Engleman HM, Wild MR. Improving CPAP use by patien...»148, «Massie CA, McArdle N, Hart RW ym. Comparison betwe...»157, «Krieger J. Long-term compliance with nasal continu...»158 «Engleman HM, Wild MR. Improving CPAP use by patien...»148, «Massie CA, McArdle N, Hart RW ym. Comparison betwe...»157, «Krieger J. Long-term compliance with nasal continu...»158
Ilman nieleminen, refluksi «Nino-Murcia G, McCann CC, Bliwise DL ym. Complianc...»153 «Nino-Murcia G, McCann CC, Bliwise DL ym. Complianc...»153
Motivaatio hoitoon «Engleman HM, Wild MR. Improving CPAP use by patien...»148
Hoidon aiheuttama epämukavuus «Engleman HM, Wild MR. Improving CPAP use by patien...»148
Yleinen sopeutumattomuus hoitoon «Krieger J. Long-term compliance with nasal continu...»158, «Waldhorn RE, Herrick TW, Nguyen MC ym. Long-term c...»159, «Rauscher H, Popp W, Wanke T ym. Acceptance of CPAP...»160
Ei vastetta hoitoon «Lojander J, Brander PE, Ammälä K. Nasopharyngeal s...»143, «Nino-Murcia G, McCann CC, Bliwise DL ym. Complianc...»153, «Meslier N, Lebrun T, Grillier-Lanoir V ym. A Frenc...»161
Puolison häiriintyminen «Pépin JL, Leger P, Veale D ym. Side effects of nas...»151
Laitteen ääni «Meslier N, Lebrun T, Grillier-Lanoir V ym. A Frenc...»161

Hoitoon sitoutuminen

Uniapneakisko

Kirurginen hoito

 • Ellei uniapnean konservatiivinen hoito (elintapahoidot, uniapneakisko tai CPAP) ole riittävä, potilas ei siedä hoitoa tai hänellä on merkittäviä uniapnealle altistavia nielun tai kasvojen alueen rakenteellisia tekijöitä, voidaan harkita ylähengitysteiden tai kasvojen alueen kirurgiaa. Leikkaus voidaan kohdistaa yhdelle tasolle (esim. nenä, nielu, pehmeä suulaki, kielen kanta) tai samanaikaisesti usealle eri tasolle (monitasokirurgia).
 • Tutkimusnäyttö leikkauksen vaikutuksista uniapnean hoidossa on puutteellista ja ristiriitaista.
 • Muita leikkaushoitoja kuin lihavuus- ja leukakirurgiaa voidaan käyttää ensisijaisesti normaalipainoisten tai lievästi ylipainoisten potilaiden (painoindeksi alle 30 kg/m2) uniapneassa.

Ylähengitysteiden alueen kirurgia

Leukakirurgia

 • Keskivaikean ja vaikean uniapnean hoitoon voidaan harkita myös leukaosteotomioita.
 • Vaikea purentavirhe on aihe leukaortopediseen hoitoon myös lievässä uniapneassa.
 • Ylä- tai alaleukaa erikseen tai molempia yhdessä voidaan siirtää kirurgisesti eteenpäin, jolloin nielun alueen ilmatila lisääntyy ja unenaikaiset hengityskatkokset saattavat vähentyä. Leukaosteotomioilla voidaan saada paras tulos silloin, kun nielun ahtaumakohta on kielen kannan tasolla alanielun alueella (Fujitan tyyppi III «Uniapnean leikkaushoidoista»36).
 • Pelkästään pehmeän suulaen alueen ahtaumiin leukaosteotomioiden vaikutus on vähäinen. Oikomiskirurgisessa hoidossa olevan potilaan mahdollinen uniapnea tulee diagnosoida ennen leikkausta.
 • Leukaosteotomiaan liittyy yleensä hampaiston oikomishoito kiintein kojein. Oikomiskirurginen hoito purennan ylläpitovaiheineen voi kestää oikomishoidon tarpeen ja laajuuden mukaan jopa useita vuosia. Se toteutetaan oikomishoidon erikoishammaslääkärin ja suu- ja leukakirurgin yhteistyönä.
 • Riittävän radikaalisti toteutettu ylä- ja alaleuan yhtäaikainen siirto eteenpäin saattaa olla obstruktiivisen uniapnean parantava hoito. Leikkauksesta voivat hyötyä etenkin ne konservatiivisessa hoidossa vasteetta jääneet potilaat, joilla on selkeitä uniapnealle altistavia kasvojen, suun ja nielun anatomisia poikkeavuuksia «Ylä- ja alaleukaa eteenpäin tuovat kirurgiset toimenpiteet ovat ilmeisesti tehokkaita obstruktiivisen uniapnean hoidossa.»B.

Lihavuuskirurgia

Hermostimulaattorihoito

Lääkehoito

Ajoterveys ja työkyky

Ajoterveysvaatimukset

Työkyvyn arviointi

Anestesiaa edeltävä arviointi ja hoidon suunnittelu

Seuranta

CPAP-hoito

Muut hoitomuodot

 • Uniapneakiskojen käytön ja ylähengitysteiden tai kasvojen alueen kirurgisten hoitojen tulosta arvioivat hoitavat yksiköt tai erikoislääkärit (asiaan perehtyneet hammaslääkärit tai erikoishammaslääkärit, korva-nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärit).
 • Hoitovaste tulee varmistaa objektiivisesti unirekisteröinnillä «Epstein LJ, Kristo D, Strollo PJ Jr ym. Clinical g...»124, ja tarvittaessa potilas tulee ohjata muuhun hoitoon, jos toivottua vastetta ei ole saavutettu.
 • Uniapneakiskojen pitkäaikaiskäyttäjien seuranta ja tarvittaessa uuden uniapneakiskon valmistus voidaan ohjata avoterveydenhuoltoon asiaan perehtyneiden hammaslääkäreiden vastuulle. Kojeen kuntoa, subjektiivista vaikuttavuutta, potilaan purentaa ja purentaelimen toimintaa olisi syytä seurata vähintään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan.

Kuntoutus

 • CPAP-laite luokitellaan lääkinnälliseksi kuntoutusvälineeksi, ja potilas saa sen lainaussopimuksella käyttöönsä ilman kustannuksia. Uniapneakiskoa ei tähän mennessä ole luokiteltu lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineeksi, joten avoterveydenhuollon potilaat joutuvat itse kustantamaan kiskon valmistuksen.
 • Uniapneapotilaiden lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat samat toimenpiteet kuin muissakin pitkäaikaissairauksissa. Ks. lisätietoaineisto «Uniapneaa sairastavien kuntoutus»3.
 • Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä saatetaan tarvita, jos uniapneapotilas työskentelee poikkeuksellista vireyttä vaativassa ammatissa.
 • Uniapneapotilaiden kuntoutusohjelmien hyödystä ei ole käytettävissä tutkimustietoa.

Kustannukset

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä

Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla) -suosituksen historiatiedot «Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»44

Puheenjohtaja:

Tarja Saaresranta, LT, dosentti, keuhkosairauksien ja keuhkoallergologian erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, osastonylilääkäri; TYKS Medisiininen toimialue, keuhkosairauksien vastuualue ja Turun yliopisto, keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia

Kokoava kirjoittaja:

Ulla Anttalainen, LT, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri; TYKS Medisiininen toimialue, keuhkosairauksien vastuualue

Jäsenet:

Sari-Leena Himanen, LT, dosentti, kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, ylilääkäri, apulaisprofessori; Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kuvantamiskeskus- ja Apteekkiliikelaitos, Kliinisen neurofysiologian vastuualue ja Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, fysiologia

Päivi Korhonen, LT, yleislääketieteen professori, yleislääketieteen ja sisätautien erikoislääkäri; Turun yliopisto

Hanna-Riikka Kreivi, LT, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri; HYKS Sydän- ja keuhkokeskus, keuhkosairauksien klinikka, Meilahden sairaala

Jukka Lojander, LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, apulaisylilääkäri; HYKS, Sydän- ja keuhkokeskus, keuhkosairauksien klinikka, Jorvin sairaala

Riitta Pahkala, HLT, dosentti, hampaiston oikomishoidon erikoishammaslääkäri, apulaisylihammaslääkäri; KYS:n suu- ja leukasairauksien klinikka

Markku Partinen, LKT, professori, neurologian dosentti, neurologian erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, tutkimusjohtaja; Helsingin uniklinikka, tutkimuskeskus Vitalmed ja Helsingin yliopiston kliinisten neurotieteiden osasto

Olli Polo, LT, dosentti, keuhkosairauksien erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, ylilääkäri; TAYS:n keuhkosairauksien vastuuyksikkö, Uni- ja hengitysklinikka Unesta, Tampere

Juha Seppä, LKT, dosentti, osastonylilääkäri, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri; KYS:n korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka

Arja Tuunainen, LT, biologisen psykiatrian dosentti, kliinisen neurofysiologian ja psykiatrian erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, Käypä hoito -toimittaja

Asiantuntijat:

Pirkko Brander, LKT, dosentti, keuhkosairauksien erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, ylilääkäri, linjajohtaja; HYKS, Sydän- ja keuhkokeskus, keuhkosairauksien linja

Liisa Hiltunen, LT, dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri; Oulun terveyskeskus

Tiia Saunamäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi; TAYS:n neuroalojen ja kuntoutuksen yksikkö

Sidonnaisuudet

Ulla Anttalainen: Apuraha (Hengityssairauksien tutkimussäätiö, STVYS, TYKS), Luentopalkkio (ResMed Suomi), Korvaukset koulutus – ja kongressikuluista (Boehringer Ingelheim)

Sari-Leena Himanen: Asiantuntijapalkkio (Duodecim Oy), Osakeomistus (Neurotest Tampere OY)

Päivi Korhonen: Asiantuntijapalkkio (Recallmed Oy), Luentopalkkio (AstraZeneca Oy, MSD Oy, Novartis Oy, Novo Nordisk Pharma Oy, Orion Oy)

Hanna-Riikka Kreivi: Korvaukset koulutus – ja kongressikuluista (Leiras, Orion, Philips)

Jukka Lojander: Ei sidonnaisuuksia

Riitta Pahkala: Luentopalkkio (Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia)

Markku Partinen: Asiantuntijapalkkio (Jazz Pharmaceuticals, Orion-Pharma)

Olli Polo: Kirjoittajan omistama yritys Unesta Oy jälleenmyy obstruktiivisen uniapnean asentohoitoon tarkoitettua apneavyötä. Kirjoittaja ei ole osallistunut uniapnean asentohoitoa koskevien Käypä hoito -suositusten laadintaan.

Tarja Saaresranta: Apuraha (Hengityssairauksien tutkimussäätiö, Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö, Paulon säätiö, Suomen Tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen säätiö, TYKS-säätiö, Tampereen tuberkuloosisäätiö, Turun yliopistosäätiö, Tyks, VTR-rahoitus, Väinö ja Laina Kiven säätiö), Luentopalkkio (Boehringer Ingelheim, ResMed Finland, Turun kaupunki, Turunmaan Duodecim), Korvaukset koulutus – ja kongressikuluista (ERS:n kongressi 2016, Jazz Pharmaceuticals kliininen lääketutkimus), European Board of Accreditation in Pneumology (EBAP), Member of the MC Nordic Sleep Medicine Accreditation Committee (NOSMAC), Member of the MC

Juha Seppä: Ei sidonnaisuuksia

Arja Tuunainen: Ei sidonnaisuuksia

Kirjallisuusviite

Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»7

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Bassiri AG, Guilleminault C. Clinical features and evaluation of obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. Kirjassa: Principles and Practice of Sleep Medicine. Kryger MH, Roth T, Dement WC (toim.) 3. painos. W.B. Saunders 2000, s. 869-78
 2. Zanation AM, Senior BA. The relationship between extraesophageal reflux (EER) and obstructive sleep apnea (OSA). Sleep Med Rev 2005;9:453-8 «PMID: 16182575»PubMed
 3. Lavie P. Insomnia and sleep-disordered breathing. Sleep Med 2007;8 Suppl 4:S21-5 «PMID: 18346673»PubMed
 4. Young T, Palta M, Dempsey J ym. The occurrence of sleep-disordered breathing among middle-aged adults. N Engl J Med 1993;328:1230-5 «PMID: 8464434»PubMed
 5. Loh NK, Dinner DS, Foldvary N ym. Do patients with obstructive sleep apnea wake up with headaches? Arch Intern Med 1999;159:1765-8 «PMID: 10448780»PubMed
 6. Neau JP, Paquereau J, Bailbe M ym. Relationship between sleep apnoea syndrome, snoring and headaches. Cephalalgia 2002;22:333-9 «PMID: 12110108»PubMed
 7. Engleman HM, Douglas NJ. Sleep. 4: Sleepiness, cognitive function, and quality of life in obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome. Thorax 2004;59:618-22 «PMID: 15223874»PubMed
 8. Flemons WW, Reimer MA. Development of a disease-specific health-related quality of life questionnaire for sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 1998;158:494-503 «PMID: 9700127»PubMed
 9. Saunamäki T, Jehkonen M. Depression and anxiety in obstructive sleep apnea syndrome: a review. Acta Neurol Scand 2007;116:277-88 «PMID: 17854419»PubMed
 10. Birring SS, Ing AJ, Chan K ym. Obstructive sleep apnoea: a cause of chronic cough. Cough 2007;3:7 «PMID: 17605822»PubMed
 11. Lee KK, Birring SS. Cough and sleep. Lung 2010;188 Suppl 1:S91-4 «PMID: 19823913»PubMed
 12. Telakivi T, Partinen M, Koskenvuo M ym. Periodic breathing and hypoxia in snorers and controls: validation of snoring history and association with blood pressure and obesity. Acta Neurol Scand 1987;76:69-75 «PMID: 3630648»PubMed
 13. Gislason T, Almqvist M, Eriksson G ym. Prevalence of sleep apnea syndrome among Swedish men--an epidemiological study. J Clin Epidemiol 1988;41:571-6 «PMID: 3385458»PubMed
 14. Bixler EO, Vgontzas AN, Lin HM ym. Prevalence of sleep-disordered breathing in women: effects of gender. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:608-13 «PMID: 11254512»PubMed
 15. Young T, Finn L, Austin D ym. Menopausal status and sleep-disordered breathing in the Wisconsin Sleep Cohort Study. Am J Respir Crit Care Med 2003;167:1181-5 «PMID: 12615621»PubMed
 16. Ip MS, Lam B, Tang LC ym. A community study of sleep-disordered breathing in middle-aged Chinese women in Hong Kong: prevalence and gender differences. Chest 2004;125:127-34 «PMID: 14718431»PubMed
 17. Partinen M, Hublin C. Epidemiology of sleep disorders. Kirjassa: Principles and Practice of Sleep Medicine. Kryger MH, Roth T, Dement WC (toim.) 4. painos. Elsevier 2005, s. 626-47
 18. Bixler EO, Vgontzas AN, Lin HM ym. Excessive daytime sleepiness in a general population sample: the role of sleep apnea, age, obesity, diabetes, and depression. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:4510-5 «PMID: 15941867»PubMed
 19. Peppard PE, Young T, Barnet JH ym. Increased prevalence of sleep-disordered breathing in adults. Am J Epidemiol 2013;177:1006-14 «PMID: 23589584»PubMed
 20. Polo-Kantola P, Rauhala E, Helenius H ym. Breathing during sleep in menopause: a randomized, controlled, crossover trial with estrogen therapy. Obstet Gynecol 2003;102:68-75 «PMID: 12850609»PubMed
 21. Frey WC, Pilcher J. Obstructive sleep-related breathing disorders in patients evaluated for bariatric surgery. Obes Surg 2003;13:676-83 «PMID: 14627460»PubMed
 22. Anttalainen U, Saaresranta T, Kalleinen N ym. CPAP adherence and partial upper airway obstruction during sleep. Sleep Breath 2007;11:171-6 «PMID: 17287956»PubMed
 23. Howard ME, Desai AV, Grunstein RR ym. Sleepiness, sleep-disordered breathing, and accident risk factors in commercial vehicle drivers. Am J Respir Crit Care Med 2004;170:1014-21 «PMID: 15317672»PubMed
 24. Pack AI, Maislin G, Staley B ym. Impaired performance in commercial drivers: role of sleep apnea and short sleep duration. Am J Respir Crit Care Med 2006;174:446-54 «PMID: 16690976»PubMed
 25. Talmage JB, Hudson TB, Hegmann KT ym. Consensus criteria for screening commercial drivers for obstructive sleep apnea: evidence of efficacy. J Occup Environ Med 2008;50:324-9 «PMID: 18332782»PubMed
 26. Young T, Evans L, Finn L ym. Estimation of the clinically diagnosed proportion of sleep apnea syndrome in middle-aged men and women. Sleep 1997;20:705-6 «PMID: 9406321»PubMed
 27. Shahar E, Redline S, Young T ym. Hormone replacement therapy and sleep-disordered breathing. Am J Respir Crit Care Med 2003;167:1186-92 «PMID: 12531779»PubMed
 28. Fletcher EC, DeBehnke RD, Lovoi MS ym. Undiagnosed sleep apnea in patients with essential hypertension. Ann Intern Med 1985;103:190-5 «PMID: 4014900»PubMed
 29. Williams AJ, Houston D, Finberg S ym. Sleep apnea syndrome and essential hypertension. Am J Cardiol 1985;55:1019-22 «PMID: 3984861»PubMed
 30. Gislason T, Benediktsdóttir B, Björnsson JK ym. Snoring, hypertension, and the sleep apnea syndrome. An epidemiologic survey of middle-aged women. Chest 1993;103:1147-51 «PMID: 8131455»PubMed
 31. Martikainen K, Partinen M, Urponen H ym. Natural evolution of snoring: a 5-year follow-up study. Acta Neurol Scand 1994;90:437-42 «PMID: 7892764»PubMed
 32. Young T, Peppard P, Palta M ym. Population-based study of sleep-disordered breathing as a risk factor for hypertension. Arch Intern Med 1997;157:1746-52 «PMID: 9250236»PubMed
 33. Ip Mary SM, Tsang WT, Lam WK ym. Obstructive sleep apnea syndrome: an experience in Chinese adults in Hong Kong. Chin Med J (Engl) 1998;111:257-60 «PMID: 10374429»PubMed
 34. Ip M, Chung KF, Chan KN ym. Previously unrecognized obstructive sleep apnea in Chinese subjects with essential hypertension. Lung 1999;177:391-400 «PMID: 10541889»PubMed
 35. Nieto FJ, Young TB, Lind BK ym. Association of sleep-disordered breathing, sleep apnea, and hypertension in a large community-based study. Sleep Heart Health Study. JAMA 2000;283:1829-36 «PMID: 10770144»PubMed
 36. Gottlieb DJ, Redline S, Nieto FJ ym. Association of usual sleep duration with hypertension: the Sleep Heart Health Study. Sleep 2006;29:1009-14 «PMID: 16944668»PubMed
 37. Bradley TD, Floras JS. Obstructive sleep apnoea and its cardiovascular consequences. Lancet 2009;373:82-93 «PMID: 19101028»PubMed
 38. Tishler PV, Larkin EK, Schluchter MD ym. Incidence of sleep-disordered breathing in an urban adult population: the relative importance of risk factors in the development of sleep-disordered breathing. JAMA 2003;289:2230-7 «PMID: 12734134»PubMed
 39. Marti S, Sampol G, Muñoz X ym. Mortality in severe sleep apnoea/hypopnoea syndrome patients: impact of treatment. Eur Respir J 2002;20:1511-8 «PMID: 12503712»PubMed
 40. He J, Kryger MH, Zorick FJ ym. Mortality and apnea index in obstructive sleep apnea. Experience in 385 male patients. Chest 1988;94:9-14 «PMID: 3289839»PubMed
 41. Lavie P, Lavie L, Herer P. All-cause mortality in males with sleep apnoea syndrome: declining mortality rates with age. Eur Respir J 2005;25:514-20 «PMID: 15738297»PubMed
 42. Lavie P, Herer P, Lavie L. Mortality risk factors in sleep apnoea: a matched case-control study. J Sleep Res 2007;16:128-34 «PMID: 17309772»PubMed
 43. Marin JM, Carrizo SJ, Vicente E ym. Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without treatment with continuous positive airway pressure: an observational study. Lancet 2005;365:1046-53 «PMID: 15781100»PubMed
 44. Morrish E, Shneerson JM, Smith IE. Why does gender influence survival in obstructive sleep apnoea? Respir Med 2008;102:1231-6 «PMID: 18617382»PubMed
 45. Shamsuzzaman AS, Gersh BJ, Somers VK. Obstructive sleep apnea: implications for cardiac and vascular disease. JAMA 2003;290:1906-14 «PMID: 14532320»PubMed
 46. Ip MS, Tse HF, Lam B ym. Endothelial function in obstructive sleep apnea and response to treatment. Am J Respir Crit Care Med 2004;169:348-53 «PMID: 14551167»PubMed
 47. Trzepizur W, Gagnadoux F, Abraham P ym. Microvascular endothelial function in obstructive sleep apnea: Impact of continuous positive airway pressure and mandibular advancement. Sleep Med 2009;10:746-52 «PMID: 19147401»PubMed
 48. Ryan S, Taylor CT, McNicholas WT. Selective activation of inflammatory pathways by intermittent hypoxia in obstructive sleep apnea syndrome. Circulation 2005;112:2660-7 «PMID: 16246965»PubMed
 49. Shamsuzzaman AS, Winnicki M, Lanfranchi P ym. Elevated C-reactive protein in patients with obstructive sleep apnea. Circulation 2002;105:2462-4 «PMID: 12034649»PubMed
 50. Minoguchi K, Tazaki T, Yokoe T ym. Elevated production of tumor necrosis factor-alpha by monocytes in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Chest 2004;126:1473-9 «PMID: 15539715»PubMed
 51. Narkiewicz K, Kato M, Phillips BG ym. Nocturnal continuous positive airway pressure decreases daytime sympathetic traffic in obstructive sleep apnea. Circulation 1999;100:2332-5 «PMID: 10587337»PubMed
 52. Marshall NS, Wong KK, Phillips CL ym. Is sleep apnea an independent risk factor for prevalent and incident diabetes in the Busselton Health Study? J Clin Sleep Med 2009;5:15-20 «PMID: 19317376»PubMed
 53. Newman AB, Nieto FJ, Guidry U ym. Relation of sleep-disordered breathing to cardiovascular disease risk factors: the Sleep Heart Health Study. Am J Epidemiol 2001;154:50-9 «PMID: 11434366»PubMed
 54. Martinez-Rivera C, Abad J, Fiz JA ym. Usefulness of truncal obesity indices as predictive factors for obstructive sleep apnea syndrome. Obesity (Silver Spring) 2008;16:113-8 «PMID: 18223622»PubMed
 55. Schwab J. Sex differences and sleep apnoea. Thorax 1999;54:284-5 «PMID: 10092685»PubMed
 56. Al Lawati NM, Patel SR, Ayas NT. Epidemiology, risk factors, and consequences of obstructive sleep apnea and short sleep duration. Prog Cardiovasc Dis 2009;51:285-93 «PMID: 19110130»PubMed
 57. Solow B, Kreiborg S. Soft-tissue stretching: a possible control factor in craniofacial morphogenesis. Scand J Dent Res 1977;85:505-7 «PMID: 271349»PubMed
 58. Linder-Aronson S. Respiratory function in relation to facial morphology and the dentition. Br J Orthod 1979;6:59-71 «PMID: 295672»PubMed
 59. Solow B, Siersbaek-Nielsen S, Greve E. Airway adequacy, head posture, and craniofacial morphology. Am J Orthod 1984;86:214-23 «PMID: 6591801»PubMed
 60. Guilleminault C, Pelayo R, Leger D ym. Recognition of sleep-disordered breathing in children. Pediatrics 1996;98:871-82 «PMID: 8909480»PubMed
 61. Shintani T, Asakura K, Kataura A. Evaluation of the role of adenotonsillar hypertrophy and facial morphology in children with obstructive sleep apnea. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 1997;59:286-91 «PMID: 9279869»PubMed
 62. Kawashima S, Peltomäki T, Sakata H ym. Craniofacial morphology in preschool children with sleep-related breathing disorder and hypertrophy of tonsils. Acta Paediatr 2002;91:71-7 «PMID: 11883823»PubMed
 63. Zettergren-Wijk L, Forsberg CM, Linder-Aronson S. Changes in dentofacial morphology after adeno-/tonsillectomy in young children with obstructive sleep apnoea--a 5-year follow-up study. Eur J Orthod 2006;28:319-26 «PMID: 16648209»PubMed
 64. Saaresranta T, Polo O. Hormones and breathing. Chest 2002;122:2165-82 «PMID: 12475861»PubMed
 65. Bottini P, Tantucci C. Sleep apnea syndrome in endocrine diseases. Respiration 2003;70:320-7 «PMID: 12915757»PubMed
 66. Liu PY, Yee B, Wishart SM ym. The short-term effects of high-dose testosterone on sleep, breathing, and function in older men. J Clin Endocrinol Metab 2003;88:3605-13 «PMID: 12915643»PubMed
 67. Dexter DD, Dovre EJ. Obstructive sleep apnea due to endogenous testosterone production in a woman. Mayo Clin Proc 1998;73:246-8 «PMID: 9511783»PubMed
 68. Burschtin O, Wang J. Testosterone Deficiency and Sleep Apnea. Urol Clin North Am 2016;43:233-7 «PMID: 27132581»PubMed
 69. Shoda N, Seichi A, Takeshita K ym. Sleep apnea in rheumatoid arthritis patients with occipitocervical lesions: the prevalence and associated radiographic features. Eur Spine J 2009;18:905-10 «PMID: 19365641»PubMed
 70. Grunstein RR, Ho KY, Sullivan CE. Sleep apnea in acromegaly. Ann Intern Med 1991;115:527-32 «PMID: 1883121»PubMed
 71. Roehrs T, Roth T. Sleep, sleepiness, sleep disorders and alcohol use and abuse. Sleep Med Rev 2001;5:287-297 «PMID: 12530993»PubMed
 72. Peppard PE, Austin D, Brown RL. Association of alcohol consumption and sleep disordered breathing in men and women. J Clin Sleep Med 2007;3:265-70 «PMID: 17561593»PubMed
 73. Deleanu OC, Pocora D, Mihalcuta S ym. Influence of smoking on sleep and obstructive sleep apnea syndrome. Pneumologia 2016;65:28-35 «PMID: 27209838»PubMed
 74. Maasilta P, Bachour A, Teramo K ym. Sleep-related disordered breathing during pregnancy in obese women. Chest 2001;120:1448-54 «PMID: 11713118»PubMed
 75. Nikkola E, Ekblad U, Ekholm E ym. Sleep in multiple pregnancy: breathing patterns, oxygenation, and periodic leg movements. Am J Obstet Gynecol 1996;174:1622-5 «PMID: 9065141»PubMed
 76. Louis J, Auckley D, Miladinovic B ym. Perinatal outcomes associated with obstructive sleep apnea in obese pregnant women. Obstet Gynecol 2012;120:1085-92 «PMID: 23090526»PubMed
 77. Franklin KA, Holmgren PA, Jönsson F ym. Snoring, pregnancy-induced hypertension, and growth retardation of the fetus. Chest 2000;117:137-41 «PMID: 10631211»PubMed
 78. Facco FL, Kramer J, Ho KH ym. Sleep disturbances in pregnancy. Obstet Gynecol 2010;115:77-83 «PMID: 20027038»PubMed
 79. Facco FL, Parker CB, Reddy UM ym. Association Between Sleep-Disordered Breathing and Hypertensive Disorders of Pregnancy and Gestational Diabetes Mellitus. Obstet Gynecol 2017;129:31-41 «PMID: 27926645»PubMed
 80. Connolly G, Razak AR, Hayanga A ym. Inspiratory flow limitation during sleep in pre-eclampsia: comparison with normal pregnant and nonpregnant women. Eur Respir J 2001;18:672-6 «PMID: 11716173»PubMed
 81. Yinon D, Lowenstein L, Suraya S ym. Pre-eclampsia is associated with sleep-disordered breathing and endothelial dysfunction. Eur Respir J 2006;27:328-33 «PMID: 16452588»PubMed
 82. Vgontzas AN, Legro RS, Bixler EO ym. Polycystic ovary syndrome is associated with obstructive sleep apnea and daytime sleepiness: role of insulin resistance. J Clin Endocrinol Metab 2001;86:517-20 «PMID: 11158002»PubMed
 83. Fogel RB, Malhotra A, Pillar G ym. Increased prevalence of obstructive sleep apnea syndrome in obese women with polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2001;86:1175-80 «PMID: 11238505»PubMed
 84. Riha RL, Gislasson T, Diefenbach K. The phenotype and genotype of adult obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome. Eur Respir J 2009;33:646-55 «PMID: 19251800»PubMed
 85. Somers VK, White DP, Amin R ym. Sleep apnea and cardiovascular disease: an American Heart Association/american College Of Cardiology Foundation Scientific Statement from the American Heart Association Council for High Blood Pressure Research Professional Education Committee, Council on Clinical Cardiology, Stroke Council, and Council On Cardiovascular Nursing. In collaboration with the National Heart, Lung, and Blood Institute National Center on Sleep Disorders Research (National Institutes of Health). Circulation 2008;118:1080-111 «PMID: 18725495»PubMed
 86. Kuniyoshi FH, Garcia-Touchard A, Gami AS ym. Day-night variation of acute myocardial infarction in obstructive sleep apnea. J Am Coll Cardiol 2008;52:343-6 «PMID: 18652941»PubMed
 87. McNicholas WT. Chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnoea-the overlap syndrome. J Thorac Dis 2016;8:236-42 «PMID: 26904264»PubMed
 88. Jen R, Li Y, Owens RL ym. Sleep in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Evidence Gaps and Challenges. Can Respir J 2016;2016:7947198 «PMID: 27445564»PubMed
 89. Khatri SB, Ioachimescu OC. The intersection of obstructive lung disease and sleep apnea. Cleve Clin J Med 2016;83:127-40 «PMID: 26871389»PubMed
 90. Chan K, Ing A, Birring SS. Cough in obstructive sleep apnoea. Pulm Pharmacol Ther 2015;35:129-31 «PMID: 26068465»PubMed
 91. Bloom HG, Ahmed I, Alessi CA ym. Evidence-based recommendations for the assessment and management of sleep disorders in older persons. J Am Geriatr Soc 2009;57:761-89 «PMID: 19484833»PubMed
 92. Launois SH, Pépin JL, Lévy P. Sleep apnea in the elderly: a specific entity? Sleep Med Rev 2007;11:87-97 «PMID: 17276106»PubMed
 93. Sleep-related breathing disorders in adults: recommendations for syndrome definition and measurement techniques in clinical research. The Report of an American Academy of Sleep Medicine Task Force. Sleep 1999;22:667-89 «PMID: 10450601»PubMed
 94. Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI). Diagnosis and treatment of obstructive sleep apnea. Bloomington (MN). March 2005
 95. National institute for Health and Clinical Excellence. Continuous positive airway pressure for the treatment of obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome. NICE technology appraisal guidance 139. March 2008
 96. Van Dongen HP, Maislin G, Mullington JM ym. The cumulative cost of additional wakefulness: dose-response effects on neurobehavioral functions and sleep physiology from chronic sleep restriction and total sleep deprivation. Sleep 2003;26:117-26 «PMID: 12683469»PubMed
 97. Baldwin CM, Kapur VK, Holberg CJ ym. Associations between gender and measures of daytime somnolence in the Sleep Heart Health Study. Sleep 2004;27:305-11 «PMID: 15124727»PubMed
 98. Lin CM, Davidson TM, Ancoli-Israel S. Gender differences in obstructive sleep apnea and treatment implications. Sleep Med Rev 2008;12:481-96 «PMID: 18951050»PubMed
 99. Anttalainen U, Polo O, Vahlberg T ym. Women with partial upper airway obstruction are not less sleepy than those with obstructive sleep apnea. Sleep Breath 2013;17:873-6 «PMID: 22733532»PubMed
 100. Berry RB, Brooks R, Gamaldo CE, Harding SM, Lloyd RM, Marcus CL and Vaughn BV for the American Academy of Sleep Medicine. The AASM Manual for the scoring of sleep and associated events. Rules, terminology and technical specifications, Version 2.3. www.aasmnet.org. Darien, Illinois: American Academy of Sleep Medicine, 2016
 101. Berry RB, Budhiraja R, Gottlieb DJ ym. Rules for scoring respiratory events in sleep: update of the 2007 AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events. Deliberations of the Sleep Apnea Definitions Task Force of the American Academy of Sleep Medicine. J Clin Sleep Med 2012;8:597-619 «PMID: 23066376»PubMed
 102. Hernández L, Ballester E, Farré R ym. Performance of nasal prongs in sleep studies : spectrum of flow-related events. Chest 2001;119:442-50 «PMID: 11171721»PubMed
 103. Rauhala E, Himanen SL, Saastamoinen A ym. Prolonged spiking in the Emfit sensor in patients with sleep-disordered breathing is characterized by increase in transcutaneous carbon dioxide. Physiol Meas 2007;28:1163-73 «PMID: 17906385»PubMed
 104. Ayappa I, Norman RG, Seelall V ym. Validation of a self-applied unattended monitor for sleep disordered breathing. J Clin Sleep Med 2008;4:26-37 «PMID: 18350959»PubMed
 105. Anttalainen U, Tenhunen M, Rimpilä V ym. Prolonged partial upper airway obstruction during sleep - an underdiagnosed phenotype of sleep-disordered breathing. Eur Clin Respir J 2016;3:31806 «PMID: 27608271»PubMed
 106. Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale. Sleep 1991;14:540-5 «PMID: 1798888»PubMed
 107. Goldberg DP, Gater R, Sartorius N ym. The validity of two versions of the GHQ in the WHO study of mental illness in general health care. Psychol Med 1997;27:191-7 «PMID: 9122299»PubMed
 108. Beck AT. Depression: Causes and Treatment. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972
 109. Salokangas RK, Stengård E, Poutanen O. DEPS - uusi väline depression seulontaan. Duodecim 1994;110:1141-8 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?duo40242»8
 110. Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med 2001;16:606-13 «PMID: 11556941»PubMed
 111. Partinen M, Gislason T. Basic Nordic Sleep Questionnaire (BNSQ): a quantitated measure of subjective sleep complaints. J Sleep Res 1995;4:150-155 «PMID: 10607192»PubMed
 112. Partinen M, Huovinen M. Terve Uni. WSOY, Helsinki, 4. painos, 2009, s. 255
 113. Chung F, Abdullah HR, Liao P. STOP-Bang Questionnaire: A Practical Approach to Screen for Obstructive Sleep Apnea. Chest 2016;149:631-8 «PMID: 26378880»PubMed
 114. Chung F, Subramanyam R, Liao P ym. High STOP-Bang score indicates a high probability of obstructive sleep apnoea. Br J Anaesth 2012;108:768-75 «PMID: 22401881»PubMed
 115. Chung F, Yang Y, Brown R ym. Alternative scoring models of STOP-bang questionnaire improve specificity to detect undiagnosed obstructive sleep apnea. J Clin Sleep Med 2014;10:951-8 «PMID: 25142767»PubMed
 116. www.terveysportti.fi > Kirjasto > Hoidon perusteet > Keuhkosairaudet ja > Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
 117. Chirinos JA, Gurubhagavatula I, Teff K ym. CPAP, weight loss, or both for obstructive sleep apnea. N Engl J Med 2014;370:2265-75 «PMID: 24918371»PubMed
 118. Redolfi S, Arnulf I, Pottier M ym. Attenuation of obstructive sleep apnea by compression stockings in subjects with venous insufficiency. Am J Respir Crit Care Med 2011;184:1062-6 «PMID: 21836140»PubMed
 119. White LH, Lyons OD, Yadollahi A ym. Effect of below-the-knee compression stockings on severity of obstructive sleep apnea. Sleep Med 2015;16:258-64 «PMID: 25620198»PubMed
 120. Persson HE, Svanborg E. Sleep deprivation worsens obstructive sleep apnea. Comparison between diurnal and nocturnal polysomnography. Chest 1996;109:645-50 «PMID: 8617071»PubMed
 121. Peppard PE, Young T. Exercise and sleep-disordered breathing: an association independent of body habitus. Sleep 2004;27:480-4 «PMID: 15164902»PubMed
 122. Giebelhaus V, Strohl KP, Lormes W ym. Physical Exercise as an Adjunct Therapy in Sleep Apnea-An Open Trial. Sleep Breath 2000;4:173-176 «PMID: 11894204»PubMed
 123. Jokic R, Klimaszewski A, Crossley M ym. Positional treatment vs continuous positive airway pressure in patients with positional obstructive sleep apnea syndrome. Chest 1999;115:771-81 «PMID: 10084491»PubMed
 124. Epstein LJ, Kristo D, Strollo PJ Jr ym. Clinical guideline for the evaluation, management and long-term care of obstructive sleep apnea in adults. J Clin Sleep Med 2009;5:263-76 «PMID: 19960649»PubMed
 125. Patruno V, Aiolfi S, Costantino G ym. Fixed and autoadjusting continuous positive airway pressure treatments are not similar in reducing cardiovascular risk factors in patients with obstructive sleep apnea. Chest 2007;131:1393-9 «PMID: 17494789»PubMed
 126. Patruno V, Tobaldini E, Bianchi AM ym. Acute effects of autoadjusting and fixed continuous positive airway pressure treatments on cardiorespiratory coupling in obese patients with obstructive sleep apnea. Eur J Intern Med 2014;25:164-8 «PMID: 24373628»PubMed
 127. Pépin JL, Tamisier R, Baguet JP ym. Fixed-pressure CPAP versus auto-adjusting CPAP: comparison of efficacy on blood pressure in obstructive sleep apnoea, a randomised clinical trial. Thorax 2016;71:726-33 «PMID: 27091542»PubMed
 128. Dongol EM, Williams AJ. Residual excessive sleepiness in patients with obstructive sleep apnea on treatment with continuous positive airway pressure. Curr Opin Pulm Med 2016;22:589-94 «PMID: 27583668»PubMed
 129. Kiely JL, Murphy M, McNicholas WT. Subjective efficacy of nasal CPAP therapy in obstructive sleep apnoea syndrome: a prospective controlled study. Eur Respir J 1999;13:1086-90 «PMID: 10414408»PubMed
 130. Rodenstein DO, D'Odemont JP, Pieters T ym. Diurnal and nocturnal diuresis and natriuresis in obstructive sleep apnea. Effects of nasal continuous positive airway pressure therapy. Am Rev Respir Dis 1992;145:1367-71 «PMID: 1596005»PubMed
 131. Krieger J, Laks L, Wilcox I ym. Atrial natriuretic peptide release during sleep in patients with obstructive sleep apnoea before and during treatment with nasal continuous positive airway pressure. Clin Sci (Lond) 1989;77:407-11 «PMID: 2530023»PubMed
 132. Svatikova A, Shamsuzzaman AS, Wolk R ym. Plasma brain natriuretic peptide in obstructive sleep apnea. Am J Cardiol 2004;94:529-32 «PMID: 15325948»PubMed
 133. Fitzgerald MP, Mulligan M, Parthasarathy S. Nocturic frequency is related to severity of obstructive sleep apnea, improves with continuous positive airways treatment. Am J Obstet Gynecol 2006;194:1399-403 «PMID: 16579944»PubMed
 134. Margel D, Shochat T, Getzler O ym. Continuous positive airway pressure reduces nocturia in patients with obstructive sleep apnea. Urology 2006;67:974-7 «PMID: 16635510»PubMed
 135. Ryan S, Taylor CT, McNicholas WT. Systemic inflammation: a key factor in the pathogenesis of cardiovascular complications in obstructive sleep apnoea syndrome? Thorax 2009;64:631-6 «PMID: 19561283»PubMed
 136. Lévy P, Pépin JL, Arnaud C ym. Intermittent hypoxia and sleep-disordered breathing: current concepts and perspectives. Eur Respir J 2008;32:1082-95 «PMID: 18827154»PubMed
 137. Egea CJ, Aizpuru F, Pinto JA ym. Cardiac function after CPAP therapy in patients with chronic heart failure and sleep apnea: a multicenter study. Sleep Med 2008;9:660-6 «PMID: 17904420»PubMed
 138. Mansfield DR, Gollogly NC, Kaye DM ym. Controlled trial of continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnea and heart failure. Am J Respir Crit Care Med 2004;169:361-6 «PMID: 14597482»PubMed
 139. Martínez-García MA, Galiano-Blancart R, Román-Sánchez P ym. Continuous positive airway pressure treatment in sleep apnea prevents new vascular events after ischemic stroke. Chest 2005;128:2123-9 «PMID: 16236864»PubMed
 140. Doherty LS, Kiely JL, Swan V ym. Long-term effects of nasal continuous positive airway pressure therapy on cardiovascular outcomes in sleep apnea syndrome. Chest 2005;127:2076-84 «PMID: 15947323»PubMed
 141. Gerson LB, Fass R. A systematic review of the definitions, prevalence, and response to treatment of nocturnal gastroesophageal reflux disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2009;7:372-8; quiz 367 «PMID: 19111949»PubMed
 142. Brander PE, Soirinsuo M, Lohela P. Nasopharyngeal symptoms in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Effect of nasal CPAP treatment. Respiration 1999;66:128-35 «PMID: 10202316»PubMed
 143. Lojander J, Brander PE, Ammälä K. Nasopharyngeal symptoms and nasal continuous positive airway pressure therapy in obstructive sleep apnoea syndrome. Acta Otolaryngol 1999;119:497-502 «PMID: 10445068»PubMed
 144. Kreivi HR, Virkkula P, Lehto J ym. Frequency of upper airway symptoms before and during continuous positive airway pressure treatment in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Respiration 2010;80:488-94 «PMID: 20881373»PubMed
 145. Kreivi HR, Maasilta P, Bachour A. Persistence of Upper-Airway Symptoms During CPAP Compromises Adherence at 1 Year. Respir Care 2016;61:652-7 «PMID: 26732141»PubMed
 146. Richards GN, Cistulli PA, Ungar RG ym. Mouth leak with nasal continuous positive airway pressure increases nasal airway resistance. Am J Respir Crit Care Med 1996;154:182-6 «PMID: 8680678»PubMed
 147. Gordon P, Sanders MH. Sleep.7: positive airway pressure therapy for obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome. Thorax 2005;60:68-75 «PMID: 15618587»PubMed
 148. Engleman HM, Wild MR. Improving CPAP use by patients with the sleep apnoea/hypopnoea syndrome (SAHS). Sleep Med Rev 2003;7:81-99 «PMID: 12586532»PubMed
 149. Ryan S, Doherty LS, Nolan GM ym. Effects of heated humidification and topical steroids on compliance, nasal symptoms, and quality of life in patients with obstructive sleep apnea syndrome using nasal continuous positive airway pressure. J Clin Sleep Med 2009;5:422-7 «PMID: 19961025»PubMed
 150. Rolfe I, Olson LG, Saunders NA. Long-term acceptance of continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnea. Am Rev Respir Dis 1991;144:1130-3 «PMID: 1952444»PubMed
 151. Pépin JL, Leger P, Veale D ym. Side effects of nasal continuous positive airway pressure in sleep apnea syndrome. Study of 193 patients in two French sleep centers. Chest 1995;107:375-81 «PMID: 7842764»PubMed
 152. Stauffer JL, Fayter N, MacLurg BJ. Conjunctivitis from nasal CPAP apparatus. Chest 1984;86:802 «PMID: 6386364»PubMed
 153. Nino-Murcia G, McCann CC, Bliwise DL ym. Compliance and side effects in sleep apnea patients treated with nasal continuous positive airway pressure. West J Med 1989;150:165-9 «PMID: 2658326»PubMed
 154. Kribbs NB, Pack AI, Kline LR ym. Objective measurement of patterns of nasal CPAP use by patients with obstructive sleep apnea. Am Rev Respir Dis 1993;147:887-95 «PMID: 8466125»PubMed
 155. Hoffstein V, Viner S, Mateika S ym. Treatment of obstructive sleep apnea with nasal continuous positive airway pressure. Patient compliance, perception of benefits, and side effects. Am Rev Respir Dis 1992;145:841-5 «PMID: 1554212»PubMed
 156. Strumpf DA, Harrop P, Dobbin J ym. Massive epistaxis from nasal CPAP therapy. Chest 1989;95:1141 «PMID: 2651038»PubMed
 157. Massie CA, McArdle N, Hart RW ym. Comparison between automatic and fixed positive airway pressure therapy in the home. Am J Respir Crit Care Med 2003;167:20-3 «PMID: 12406840»PubMed
 158. Krieger J. Long-term compliance with nasal continuous positive airway pressure (CPAP) in obstructive sleep apnea patients and nonapneic snorers. Sleep 1992;15:S42-6 «PMID: 1470808»PubMed
 159. Waldhorn RE, Herrick TW, Nguyen MC ym. Long-term compliance with nasal continuous positive airway pressure therapy of obstructive sleep apnea. Chest 1990;97:33-8 «PMID: 2403899»PubMed
 160. Rauscher H, Popp W, Wanke T ym. Acceptance of CPAP therapy for sleep apnea. Chest 1991;100:1019-23 «PMID: 1914550»PubMed
 161. Meslier N, Lebrun T, Grillier-Lanoir V ym. A French survey of 3,225 patients treated with CPAP for obstructive sleep apnoea: benefits, tolerance, compliance and quality of life. Eur Respir J 1998;12:185-92 «PMID: 9701435»PubMed
 162. Grote L, Hedner J, Grunstein R ym. Therapy with nCPAP: incomplete elimination of Sleep Related Breathing Disorder. Eur Respir J 2000;16:921-7 «PMID: 11153593»PubMed
 163. Sin DD, Mayers I, Man GC ym. Long-term compliance rates to continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnea: a population-based study. Chest 2002;121:430-5 «PMID: 11834653»PubMed
 164. Rosenthal L, Gerhardstein R, Lumley A ym. CPAP therapy in patients with mild OSA: implementation and treatment outcome. Sleep Med 2000;1:215-220 «PMID: 10828432»PubMed
 165. Engleman HM, Kingshott RN, Wraith PK ym. Randomized placebo-controlled crossover trial of continuous positive airway pressure for mild sleep Apnea/Hypopnea syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1999;159:461-7 «PMID: 9927358»PubMed
 166. Haniffa M, Lasserson TJ, Smith I. Interventions to improve compliance with continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnoea. Cochrane Database Syst Rev 2004;4:CD003531 «PMID: 15495057»PubMed
 167. Wozniak DR, Lasserson TJ, Smith I. Educational, supportive and behavioural interventions to improve usage of continuous positive airway pressure machines in adults with obstructive sleep apnoea. Cochrane Database Syst Rev 2014;1:CD007736 «PMID: 24399660»PubMed
 168. Bakker JP, Wang R, Weng J ym. Motivational Enhancement for Increasing Adherence to CPAP: A Randomized Controlled Trial. Chest 2016;150:337-45 «PMID: 27018174»PubMed
 169. Petri N, Svanholt P, Solow B ym. Mandibular advancement appliance for obstructive sleep apnoea: results of a randomised placebo controlled trial using parallel group design. J Sleep Res 2008;17:221-9 «PMID: 18482111»PubMed
 170. Kiely JL, Nolan P, McNicholas WT. Intranasal corticosteroid therapy for obstructive sleep apnoea in patients with co-existing rhinitis. Thorax 2004;59:50-5 «PMID: 14694248»PubMed
 171. Hedner J, Grote L, Zou D. Pharmacological treatment of sleep apnea: current situation and future strategies. Sleep Med Rev 2008;12:33-47 «PMID: 18201662»PubMed
 172. Smith I, Lasserson TJ, Wright J. Drug therapy for obstructive sleep apnoea in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;2:CD003002 «PMID: 16625567»PubMed
 173. Jha A, Sharma SK, Tandon N ym. Thyroxine replacement therapy reverses sleep-disordered breathing in patients with primary hypothyroidism. Sleep Med 2006;7:55-61 «PMID: 16198143»PubMed
 174. British Thoracic Society. Management of obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome in adults: A national clinical guideline. Scottish Intercollegiate Guidelines Network 2003, Edinburg, UK. ISBN1899893334
 175. Ellen RL, Marshall SC, Palayew M ym. Systematic review of motor vehicle crash risk in persons with sleep apnea. J Clin Sleep Med 2006;2:193-200 «PMID: 17557495»PubMed
 176. Hartenbaum N, Collop N, Rosen IM ym. Sleep apnea and commercial motor vehicle operators: statement from the joint Task Force of the American College of Chest Physicians, American College of Occupational and Environmental Medicine, and the National Sleep Foundation. J Occup Environ Med 2006;48:S4-37 «PMID: 16985410»PubMed
 177. McDaid C, Griffin S, Weatherly H ym. Continuous positive airway pressure devices for the treatment of obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: a systematic review and economic analysis. Health Technol Assess 2009;13:iii-iv, xi-xiv, 1-119, 143-274 «PMID: 19103134»PubMed
 178. Alonderis A, Barbé F, Bonsignore M ym. Medico-legal implications of sleep apnoea syndrome: driving license regulations in Europe. Sleep Med 2008;9:362-75 «PMID: 17765641»PubMed
 179. TRAFI. Ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille. Liikenteen turvallisuusvirasto 112016. 2016.
 180. Arand D, Bonnet M, Hurwitz T ym. The clinical use of the MSLT and MWT. Sleep 2005;28:123-44 «PMID: 15700728»PubMed
 181. Philip P, Sagaspe P, Taillard J ym. Maintenance of Wakefulness Test, obstructive sleep apnea syndrome, and driving risk. Ann Neurol 2008;64:410-6 «PMID: 18688799»PubMed
 182. Bonsignore MR, Randerath W, Riha R ym. New rules on driver licensing for patients with obstructive sleep apnoea: EU Directive 2014/85/EU. Eur Respir J 2016;47:39-41 «PMID: 26721963»PubMed
 183. Brander PE, Hermanson T. Keuhkosairaudet ja ajokyvyn heikentyminen - Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen suositus. Suomen Lääkäril 2006;61:1127-32
 184. Chung SA, Yuan H, Chung F. A systemic review of obstructive sleep apnea and its implications for anesthesiologists. Anesth Analg 2008;107:1543-63 «PMID: 18931212»PubMed
 185. Finkel KJ, Searleman AC, Tymkew H ym. Prevalence of undiagnosed obstructive sleep apnea among adult surgical patients in an academic medical center. Sleep Med 2009;10:753-8 «PMID: 19186102»PubMed
 186. Gross JB, Bachenberg KL, Benumof JL ym. Practice guidelines for the perioperative management of patients with obstructive sleep apnea: a report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Perioperative Management of patients with obstructive sleep apnea. Anesthesiology 2006;104:1081-93; quiz 1117-8 «PMID: 16645462»PubMed
 187. den Herder C, Schmeck J, Appelboom DJ ym. Risks of general anaesthesia in people with obstructive sleep apnoea. BMJ 2004;329:955-9 «PMID: 15499112»PubMed
 188. Aarab G, Lobbezoo F, Hamburger HL ym. Effects of an oral appliance with different mandibular protrusion positions at a constant vertical dimension on obstructive sleep apnea. Clin Oral Investig 2010;14:339-45 «PMID: 19536571»PubMed
 189. Doff MH, Finnema KJ, Hoekema A ym. Long-term oral appliance therapy in obstructive sleep apnea syndrome: a controlled study on dental side effects. Clin Oral Investig 2013;17:475-82 «PMID: 22562077»PubMed
 190. Martínez-Gomis J, Willaert E, Nogues L ym. Five years of sleep apnea treatment with a mandibular advancement device. Side effects and technical complications. Angle Orthod 2010;80:30-6 «PMID: 19852636»PubMed
 191. Perez CV, de Leeuw R, Okeson JP ym. The incidence and prevalence of temporomandibular disorders and posterior open bite in patients receiving mandibular advancement device therapy for obstructive sleep apnea. Sleep Breath 2013;17:323-32 «PMID: 22477031»PubMed
 192. Ramar K, Dort LC, Katz SG ym. Clinical Practice Guideline for the Treatment of Obstructive Sleep Apnea and Snoring with Oral Appliance Therapy: An Update for 2015. J Clin Sleep Med 2015;11:773-827 «PMID: 26094920»PubMed
 193. Ueda H, Almeida FR, Lowe AA ym. Changes in occlusal contact area during oral appliance therapy assessed on study models. Angle Orthod 2008;78:866-72 «PMID: 18298224»PubMed
 194. Schwab RJ, Badr SM, Epstein LJ ym. An official American Thoracic Society statement: continuous positive airway pressure adherence tracking systems. The optimal monitoring strategies and outcome measures in adults. Am J Respir Crit Care Med 2013;188:613-20 «PMID: 23992588»PubMed
 195. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta 12.2011. «http://www.finlex.fi/fi/ laki/alkup/2010/20100629»9
 196. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 24.6.2010/629. «http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100629»10
 197. AlGhanim N, Comondore VR, Fleetham J ym. The economic impact of obstructive sleep apnea. Lung 2008;186:7-12 «PMID: 18066623»PubMed
 198. Sjösten N, Kivimäki M, Oksanen T ym. Obstructive sleep apnoea syndrome as a predictor of work disability. Respir Med 2009;103:1047-55 «PMID: 19246183»PubMed
 199. Sjösten N, Vahtera J, Salo P ym. Increased risk of lost workdays prior to the diagnosis of sleep apnea. Chest 2009;136:130-136 «PMID: 19318680»PubMed
 200. Aiello KD, Caughey WG, Nelluri B ym. Effect of exercise training on sleep apnea: A systematic review and meta-analysis. Respir Med 2016;116:85-92 «PMID: 27296826»PubMed
 201. Alchanatis M, Tourkohoriti G, Kakouros S ym. Daytime pulmonary hypertension in patients with obstructive sleep apnea: the effect of continuous positive airway pressure on pulmonary hemodynamics. Respiration 2001;68:566-72 «PMID: 11786710»PubMed
 202. Alonso-Fernández A, García-Río F, Arias MA ym. Effects of CPAP on oxidative stress and nitrate efficiency in sleep apnoea: a randomised trial. Thorax 2009;64:581-6 «PMID: 19074930»PubMed
 203. Andrén A, Hedberg P, Walker-Engström ML ym. Effects of treatment with oral appliance on 24-h blood pressure in patients with obstructive sleep apnea and hypertension: a randomized clinical trial. Sleep Breath 2013;17:705-12 «PMID: 22821223»PubMed
 204. Antic NA, Catcheside P, Buchan C ym. The effect of CPAP in normalizing daytime sleepiness, quality of life, and neurocognitive function in patients with moderate to severe OSA. Sleep 2011;34:111-9 «PMID: 21203366»PubMed
 205. Arias MA, García-Río F, Alonso-Fernández A ym. Pulmonary hypertension in obstructive sleep apnoea: effects of continuous positive airway pressure: a randomized, controlled cross-over study. Eur Heart J 2006;27:1106-13 «PMID: 16497687»PubMed
 206. Ayas NT, Patel SR, Malhotra A ym. Auto-titrating versus standard continuous positive airway pressure for the treatment of obstructive sleep apnea: results of a meta-analysis. Sleep 2004;27:249-53 «PMID: 15124718»PubMed
 207. Baisch A, Maurer JT, Hörmann K. The effect of hyoid suspension in a multilevel surgery concept for obstructive sleep apnea. Otolaryngol Head Neck Surg 2006;134:856-61 «PMID: 16647548»PubMed
 208. Ballester E, Badia JR, Hernández L ym. Nasal prongs in the detection of sleep-related disordered breathing in the sleep apnoea/hypopnoea syndrome. Eur Respir J 1998;11:880-3 «PMID: 9623691»PubMed
 209. Barbé F, Durán-Cantolla J, Sánchez-de-la-Torre M ym. Effect of continuous positive airway pressure on the incidence of hypertension and cardiovascular events in nonsleepy patients with obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. JAMA 2012;307:2161-8 «PMID: 22618923»PubMed
 210. Barnes M, McEvoy RD, Banks S ym. Efficacy of positive airway pressure and oral appliance in mild to moderate obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2004;170:656-64 «PMID: 15201136»PubMed
 211. Bartolucci ML, Bortolotti F, Raffaelli E ym. The effectiveness of different mandibular advancement amounts in OSA patients: a systematic review and meta-regression analysis. Sleep Breath 2016;20:911-9 «PMID: 26779903»PubMed
 212. Batool-Anwar S, Goodwin JL, Kushida CA ym. Impact of continuous positive airway pressure (CPAP) on quality of life in patients with obstructive sleep apnea (OSA). J Sleep Res 2016;25:731-738 «PMID: 27242272»PubMed
 213. Bazzano LA, Khan Z, Reynolds K ym. Effect of nocturnal nasal continuous positive airway pressure on blood pressure in obstructive sleep apnea. Hypertension 2007;50:417-23 «PMID: 17548722»PubMed
 214. Becker H, Brandenburg U, Peter JH ym. Reversal of sinus arrest and atrioventricular conduction block in patients with sleep apnea during nasal continuous positive airway pressure. Am J Respir Crit Care Med 1995;151:215-8 «PMID: 7812557»PubMed
 215. Black JE, Hirshkowitz M. Modafinil for treatment of residual excessive sleepiness in nasal continuous positive airway pressure-treated obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome. Sleep 2005;28:464-71 «PMID: 16171291»PubMed
 216. Borel JC, Gakwaya S, Masse JF ym. Impact of CPAP interface and mandibular advancement device on upper airway mechanical properties assessed with phrenic nerve stimulation in sleep apnea patients. Respir Physiol Neurobiol 2012;183:170-6 «PMID: 22772315»PubMed
 217. Bouloukaki I, Giannadaki K, Mermigkis C ym. Intensive versus standard follow-up to improve continuous positive airway pressure compliance. Eur Respir J 2014;44:1262-74 «PMID: 24993911»PubMed
 218. Boyd SB, Walters AS, Waite P ym. Long-Term Effectiveness and Safety of Maxillomandibular Advancement for Treatment of Obstructive Sleep Apnea. J Clin Sleep Med 2015;11:699-708 «PMID: 25766718»PubMed
 219. Brevetti G, Silvestro A, Schiano V ym. Endothelial dysfunction and cardiovascular risk prediction in peripheral arterial disease: additive value of flow-mediated dilation to ankle-brachial pressure index. Circulation 2003;108:2093-8 «PMID: 14530195»PubMed
 220. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E ym. Bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2004;292:1724-37 «PMID: 15479938»PubMed
 221. Bäck LJ, Liukko T, Rantanen I ym. Radiofrequency surgery of the soft palate in the treatment of mild obstructive sleep apnea is not effective as a single-stage procedure: A randomized single-blinded placebo-controlled trial. Laryngoscope 2009;119:1621-7 «PMID: 19504550»PubMed
 222. Camacho M, Certal V, Brietzke SE ym. Tracheostomy as treatment for adult obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis. Laryngoscope 2014;124:803-11 «PMID: 24549987»PubMed
 223. Campos-Rodriguez F, Queipo-Corona C, Carmona-Bernal C ym. Continuous Positive Airway Pressure Improves Quality of Life in Women with Obstructive Sleep Apnea. A Randomized Controlled Trial. Am J Respir Crit Care Med 2016;194:1286-1294 «PMID: 27181196»PubMed
 224. Carlson JT, Hedner J, Elam M ym. Augmented resting sympathetic activity in awake patients with obstructive sleep apnea. Chest 1993;103:1763-8 «PMID: 8404098»PubMed
 225. Carlson JT, Hedner JA, Sellgren J ym. Depressed baroreflex sensitivity in patients with obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 1996;154:1490-6 «PMID: 8912770»PubMed
 226. Celermajer DS, Sorensen KE, Gooch VM ym. Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis. Lancet 1992;340:1111-5 «PMID: 1359209»PubMed
 227. Chan SY, Mancini GB, Kuramoto L ym. The prognostic importance of endothelial dysfunction and carotid atheroma burden in patients with coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 2003;42:1037-43 «PMID: 13678927»PubMed
 228. Chaouat A, Weitzenblum E, Kessler R ym. Five-year effects of nasal continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnoea syndrome. Eur Respir J 1997;10:2578-82 «PMID: 9426098»PubMed
 229. Chen L, Pei JH, Chen HM. Effects of continuous positive airway pressure treatment on glycaemic control and insulin sensitivity in patients with obstructive sleep apnoea and type 2 diabetes: a meta-analysis. Arch Med Sci 2014;10:637-42 «PMID: 25276145»PubMed
 230. Comondore VR, Cheema R, Fox J ym. The impact of CPAP on cardiovascular biomarkers in minimally symptomatic patients with obstructive sleep apnea: a pilot feasibility randomized crossover trial. Lung 2009;187:17-22 «PMID: 18795367»PubMed
 231. Corretti MC, Anderson TJ, Benjamin EJ ym. Guidelines for the ultrasound assessment of endothelial-dependent flow-mediated vasodilation of the brachial artery: a report of the International Brachial Artery Reactivity Task Force. J Am Coll Cardiol 2002;39:257-65 «PMID: 11788217»PubMed
 232. Cossellu G, Biagi R, Sarcina M ym. Three-dimensional evaluation of upper airway in patients with obstructive sleep apnea syndrome during oral appliance therapy. J Craniofac Surg 2015;26:745-8 «PMID: 25974784»PubMed
 233. Craig S, Pepperell JC, Kohler M ym. Continuous positive airway pressure treatment for obstructive sleep apnoea reduces resting heart rate but does not affect dysrhythmias: a randomised controlled trial. J Sleep Res 2009;18:329-36 «PMID: 19549077»PubMed
 234. Cross MD, Mills NL, Al-Abri M ym. Continuous positive airway pressure improves vascular function in obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome: a randomised controlled trial. Thorax 2008;63:578-83 «PMID: 18390635»PubMed
 235. Dattilo DJ, Drooger SA. Outcome assessment of patients undergoing maxillofacial procedures for the treatment of sleep apnea: comparison of subjective and objective results. J Oral Maxillofac Surg 2004;62:164-8 «PMID: 14762748»PubMed
 236. Dinges DF, Weaver TE. Effects of modafinil on sustained attention performance and quality of life in OSA patients with residual sleepiness while being treated with nCPAP. Sleep Med 2003;4:393-402 «PMID: 14592280»PubMed
 237. Duong M, Jayaram L, Camfferman D ym. Use of heated humidification during nasal CPAP titration in obstructive sleep apnoea syndrome. Eur Respir J 2005;26:679-85 «PMID: 16204601»PubMed
 238. Elam M, McKenzie D, Macefield V. Mechanisms of sympathoexcitation: single-unit analysis of muscle vasoconstrictor neurons in awake OSAS subjects. J Appl Physiol (1985) 2002;93:297-303 «PMID: 12070217»PubMed
 239. El-Solh AA, Moitheennazima B, Akinnusi ME ym. Combined oral appliance and positive airway pressure therapy for obstructive sleep apnea: a pilot study. Sleep Breath 2011;15:203-8 «PMID: 21063793»PubMed
 240. Engleman HM, Martin SE, Deary IJ ym. Effect of continuous positive airway pressure treatment on daytime function in sleep apnoea/hypopnoea syndrome. Lancet 1994;343:572-5 «PMID: 7906330»PubMed
 241. Engleman HM, Martin SE, Kingshott RN ym. Randomised placebo controlled trial of daytime function after continuous positive airway pressure (CPAP) therapy for the sleep apnoea/hypopnoea syndrome. Thorax 1998;53:341-5 «PMID: 9708223»PubMed
 242. Epstein LJ, Dorlac GR. Cost-effectiveness analysis of nocturnal oximetry as a method of screening for sleep apnea-hypopnea syndrome. Chest 1998;113:97-103 «PMID: 9440575»PubMed
 243. Faccenda JF, Mackay TW, Boon NA ym. Randomized placebo-controlled trial of continuous positive airway pressure on blood pressure in the sleep apnea-hypopnea syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:344-8 «PMID: 11179104»PubMed
 244. Farré R, Rigau J, Montserrat JM ym. Relevance of linearizing nasal prongs for assessing hypopneas and flow limitation during sleep. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:494-7 «PMID: 11179129»PubMed
 245. Fatouleh R, McKenzie DK, Macefield VG. Respiratory modulation of muscle sympathetic nerve activity in obstructive sleep apnoea. Exp Physiol 2014;99:1288-98 «PMID: 24887112»PubMed
 246. Fava C, Dorigoni S, Dalle Vedove F ym. Effect of CPAP on blood pressure in patients with OSA/hypopnea a systematic review and meta-analysis. Chest 2014;145:762-771 «PMID: 24077181»PubMed
 247. Ferguson KA, Heighway K, Ruby RR. A randomized trial of laser-assisted uvulopalatoplasty in the treatment of mild obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2003;167:15-9 «PMID: 12502473»PubMed
 248. Foster GD, Borradaile KE, Sanders MH ym. A randomized study on the effect of weight loss on obstructive sleep apnea among obese patients with type 2 diabetes: the Sleep AHEAD study. Arch Intern Med 2009;169:1619-26 «PMID: 19786682»PubMed
 249. Friedman M, Tanyeri H, Lim JW ym. Effect of improved nasal breathing on obstructive sleep apnea. Otolaryngol Head Neck Surg 2000;122:71-4 «PMID: 10629486»PubMed
 250. Furuhashi A, Yamada S, Shiomi T ym. Effective three-dimensional evaluation analysis of upper airway form during oral appliance therapy in patients with obstructive sleep apnoea. J Oral Rehabil 2013;40:582-9 «PMID: 23692649»PubMed
 251. Gallegos L, Dharia T, Gadegbeku AB. Effect of continuous positive airway pressure on type 2 diabetes mellitus and glucose metabolism. Hosp Pract (1995) 2014;42:31-7 «PMID: 24769782»PubMed
 252. Giles TL, Lasserson TJ, Smith BH ym. Continuous positive airways pressure for obstructive sleep apnoea in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD001106 «PMID: 16855960»PubMed
 253. Gokce N, Keaney JF Jr, Hunter LM ym. Predictive value of noninvasively determined endothelial dysfunction for long-term cardiovascular events in patients with peripheral vascular disease. J Am Coll Cardiol 2003;41:1769-75 «PMID: 12767663»PubMed
 254. Golpe R, Jiménez A, Carpizo R ym. Utility of home oximetry as a screening test for patients with moderate to severe symptoms of obstructive sleep apnea. Sleep 1999;22:932-7 «PMID: 10566911»PubMed
 255. Gotsopoulos H, Kelly JJ, Cistulli PA. Oral appliance therapy reduces blood pressure in obstructive sleep apnea: a randomized, controlled trial. Sleep 2004;27:934-41 «PMID: 15453552»PubMed
 256. Greenburg DL, Lettieri CJ, Eliasson AH. Effects of surgical weight loss on measures of obstructive sleep apnea: a meta-analysis. Am J Med 2009;122:535-42 «PMID: 19486716»PubMed
 257. Gulati A, Oscroft N, Chadwick R ym. The impact of changing people with sleep apnea using CPAP less than 4 h per night to a Bi-level device. Respir Med 2015;109:778-83 «PMID: 25933913»PubMed
 258. Gupta MA, Simpson FC, Lyons DC. The effect of treating obstructive sleep apnea with positive airway pressure on depression and other subjective symptoms: A systematic review and meta-analysis. Sleep Med Rev 2016;28:55-68 «PMID: 26454823»PubMed
 259. Harbison J, O'Reilly P, McNicholas WT. Cardiac rhythm disturbances in the obstructive sleep apnea syndrome: effects of nasal continuous positive airway pressure therapy. Chest 2000;118:591-5 «PMID: 10988177»PubMed
 260. Hedner J, Darpö B, Ejnell H ym. Reduction in sympathetic activity after long-term CPAP treatment in sleep apnoea: cardiovascular implications. Eur Respir J 1995;8:222-9 «PMID: 7758555»PubMed
 261. Hedner J, Ejnell H, Sellgren J ym. Is high and fluctuating muscle nerve sympathetic activity in the sleep apnoea syndrome of pathogenetic importance for the development of hypertension? J Hypertens Suppl 1988;6:S529-31 «PMID: 3241251»PubMed
 262. Heitman SJ, Atkar RS, Hajduk EA ym. Validation of nasal pressure for the identification of apneas/hypopneas during sleep. Am J Respir Crit Care Med 2002;166:386-91 «PMID: 12153976»PubMed
 263. Herer B, Roche N, Carton M ym. Value of clinical, functional, and oximetric data for the prediction of obstructive sleep apnea in obese patients. Chest 1999;116:1537-44 «PMID: 10593773»PubMed
 264. Holmqvist F, Guan N, Zhu Z ym. Impact of obstructive sleep apnea and continuous positive airway pressure therapy on outcomes in patients with atrial fibrillation-Results from the Outcomes Registry for Better Informed Treatment of Atrial Fibrillation (ORBIT-AF). Am Heart J 2015;169:647-654.e2 «PMID: 25965712»PubMed
 265. Horstmann S, Hess CW, Bassetti C ym. Sleepiness-related accidents in sleep apnea patients. Sleep 2000;23:383-9 «PMID: 10811382»PubMed
 266. Hussain SF, Fleetham JA. Overnight home oximetry: can it identify patients with obstructive sleep apnea-hypopnea who have minimal daytime sleepiness? Respir Med 2003;97:537-40 «PMID: 12735672»PubMed
 267. Iftikhar IH, Hays ER, Iverson MA ym. Effect of oral appliances on blood pressure in obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis. J Clin Sleep Med 2013;9:165-74 «PMID: 23372472»PubMed
 268. Imadojemu VA, Mawji Z, Kunselman A ym. Sympathetic chemoreflex responses in obstructive sleep apnea and effects of continuous positive airway pressure therapy. Chest 2007;131:1406-13 «PMID: 17494791»PubMed
 269. Inoue Y, Miki M, Tabata T. Findings of the Maintenance of Wakefulness Test and its relationship with response to modafinil therapy for residual excessive daytime sleepiness in obstructive sleep apnea patients adequately treated with nasal continuous positive airway pressure. Sleep Med 2016;27-28:45-48 «PMID: 27938918»PubMed
 270. Ip S, D'Ambrosio C, Patel K ym. Auto-titrating versus fixed continuous positive airway pressure for the treatment of obstructive sleep apnea: a systematic review with meta-analyses. Syst Rev 2012;1:20 «PMID: 22587875»PubMed
 271. Johansson K, Neovius M, Lagerros YT ym. Effect of a very low energy diet on moderate and severe obstructive sleep apnoea in obese men: a randomised controlled trial. BMJ 2009;339:b4609 «PMID: 19959590»PubMed
 272. Karimi M, Hedner J, Häbel H ym. Sleep apnea-related risk of motor vehicle accidents is reduced by continuous positive airway pressure: Swedish Traffic Accident Registry data. Sleep 2015;38:341-9 «PMID: 25325460»PubMed
 273. Kato M, Roberts-Thomson P, Phillips BG ym. Impairment of endothelium-dependent vasodilation of resistance vessels in patients with obstructive sleep apnea. Circulation 2000;102:2607-10 «PMID: 11085964»PubMed
 274. Kawahara S, Akashiba T, Akahoshi T ym. Nasal CPAP improves the quality of life and lessens the depressive symptoms in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Intern Med 2005;44:422-7 «PMID: 15942087»PubMed
 275. Kingshott RN, Vennelle M, Coleman EL ym. Randomized, double-blind, placebo-controlled crossover trial of modafinil in the treatment of residual excessive daytime sleepiness in the sleep apnea/hypopnea syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:918-23 «PMID: 11282766»PubMed
 276. Kohler M, Craig S, Pepperell JCT ym. CPAP improves endothelial function in patients with minimally symptomatic OSA: results from a subset study of the MOSAIC trial. Chest 2013;144:896-902 «PMID: 23702567»PubMed
 277. Kohler M, Stoewhas AC, Ayers L ym. Effects of continuous positive airway pressure therapy withdrawal in patients with obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 2011;184:1192-9 «PMID: 21836134»PubMed
 278. Komada Y, Nishida Y, Namba K ym. Elevated risk of motor vehicle accident for male drivers with obstructive sleep apnea syndrome in the Tokyo metropolitan area. Tohoku J Exp Med 2009;219:11-6 «PMID: 19713679»PubMed
 279. Lam B, Sam K, Mok WY ym. Randomised study of three non-surgical treatments in mild to moderate obstructive sleep apnoea. Thorax 2007;62:354-9 «PMID: 17121868»PubMed
 280. Li L, Wang ZW, Li J ym. Efficacy of catheter ablation of atrial fibrillation in patients with obstructive sleep apnoea with and without continuous positive airway pressure treatment: a meta-analysis of observational studies. Europace 2014;16:1309-14 «PMID: 24696222»PubMed
 281. Li W, Xiao L, Hu J. The comparison of CPAP and oral appliances in treatment of patients with OSA: a systematic review and meta-analysis. Respir Care 2013;58:1184-95 «PMID: 23287015»PubMed
 282. Lim J, Lasserson TJ, Fleetham J ym. Oral appliances for obstructive sleep apnoea. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD004435 «PMID: 16437488»PubMed
 283. Lin HC, Friedman M, Chang HW ym. The efficacy of multilevel surgery of the upper airway in adults with obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome. Laryngoscope 2008;118:902-8 «PMID: 18300704»PubMed
 284. Lojander J, Maasilta P, Partinen M ym. Nasal-CPAP, surgery, and conservative management for treatment of obstructive sleep apnea syndrome. A randomized study. Chest 1996;110:114-9 «PMID: 8681614»PubMed
 285. Lojander J, Räsänen P, Sintonen H ym. Effect of nasal continuous positive airway pressure therapy on health-related quality of life in sleep apnoea patients treated in the routine clinical setting of a university hospital. J Int Med Res 2008;36:760-70 «PMID: 18652772»PubMed
 286. Mador MJ, Krauza M, Pervez A ym. Effect of heated humidification on compliance and quality of life in patients with sleep apnea using nasal continuous positive airway pressure. Chest 2005;128:2151-8 «PMID: 16236868»PubMed
 287. Marcussen L, Henriksen JE, Thygesen T. Do Mandibular Advancement Devices Influence Patients' Snoring and Obstructive Sleep Apnea? A Cone-Beam Computed Tomography Analysis of the Upper Airway Volume. J Oral Maxillofac Surg 2015;73:1816-26 «PMID: 25970514»PubMed
 288. Marklund M, Carlberg B, Forsgren L ym. Oral Appliance Therapy in Patients With Daytime Sleepiness and Snoring or Mild to Moderate Sleep Apnea: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med 2015;175:1278-85 «PMID: 26030264»PubMed
 289. Marshall NS, Barnes M, Travier N ym. Continuous positive airway pressure reduces daytime sleepiness in mild to moderate obstructive sleep apnoea: a meta-analysis. Thorax 2006;61:430-4 «PMID: 16467072»PubMed
 290. Martínez-García MA, Capote F, Campos-Rodríguez F ym. Effect of CPAP on blood pressure in patients with obstructive sleep apnea and resistant hypertension: the HIPARCO randomized clinical trial. JAMA 2013;310:2407-15 «PMID: 24327037»PubMed
 291. Martínez-García MÁ, Chiner E, Hernández L ym. Obstructive sleep apnoea in the elderly: role of continuous positive airway pressure treatment. Eur Respir J 2015;46:142-51 «PMID: 26022945»PubMed
 292. Marvisi M, Vento MG, Balzarini L ym. Continuous positive airways pressure and uvulopalatopharyngoplasty improves pulmonary hypertension in patients with obstructive sleep apnoea. Lung 2015;193:269-74 «PMID: 25680417»PubMed
 293. Massie CA, Hart RW, Peralez K ym. Effects of humidification on nasal symptoms and compliance in sleep apnea patients using continuous positive airway pressure. Chest 1999;116:403-8 «PMID: 10453869»PubMed
 294. McDaid C, Durée KH, Griffin SC ym. A systematic review of continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome. Sleep Med Rev 2009;13:427-36 «PMID: 19362029»PubMed
 295. McEvoy RD, Antic NA, Heeley E ym. CPAP for Prevention of Cardiovascular Events in Obstructive Sleep Apnea. N Engl J Med 2016;375:919-31 «PMID: 27571048»PubMed
 296. McMahon JP, Foresman BH, Chisholm RC. The influence of CPAP on the neurobehavioral performance of patients with obstructive sleep apnea hypopnea syndrome: a systematic review. WMJ 2003;102:36-43 «PMID: 12679970»PubMed
 297. Mitchell LJ, Davidson ZE, Bonham M ym. Weight loss from lifestyle interventions and severity of sleep apnoea: a systematic review and meta-analysis. Sleep Med 2014;15:1173-83 «PMID: 25192671»PubMed
 298. Muñoz A, Mayoralas LR, Barbé F ym. Long-term effects of CPAP on daytime functioning in patients with sleep apnoea syndrome. Eur Respir J 2000;15:676-81 «PMID: 10780758»PubMed
 299. Naismith SL, Winter VR, Hickie IB ym. Effect of oral appliance therapy on neurobehavioral functioning in obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. J Clin Sleep Med 2005;1:374-80 «PMID: 17564405»PubMed
 300. Nambu Y, Nagasaka Y, Fujita E ym. Effect of mandibular advancement splint on psycho-intellectual derangements in patients with sleep apnea syndrome. Tohoku J Exp Med 1999;188:119-32 «PMID: 10526873»PubMed
 301. Narkiewicz K, Pesek CA, Kato M ym. Baroreflex control of sympathetic nerve activity and heart rate in obstructive sleep apnea. Hypertension 1998;32:1039-43 «PMID: 9856970»PubMed
 302. Neelapu BC, Kharbanda OP, Sardana HK ym. Craniofacial and upper airway morphology in adult obstructive sleep apnea patients: A systematic review and meta-analysis of cephalometric studies. Sleep Med Rev 2017;31:79-90 «PMID: 27039222»PubMed
 303. Neill AM, Wai HS, Bannan SP ym. Humidified nasal continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnoea. Eur Respir J 2003;22:258-62 «PMID: 12952257»PubMed
 304. Nerfeldt P, Nilsson BY, Uddén J ym. Weight reduction improves nocturnal respiration in obese sleep apnoea patients-A randomized controlled pilot study. Obes Res Clin Pract 2008;2:71-142 «PMID: 24351730»PubMed
 305. Nguyen PK, Katikireddy CK, McConnell MV ym. Nasal continuous positive airway pressure improves myocardial perfusion reserve and endothelial-dependent vasodilation in patients with obstructive sleep apnea. J Cardiovasc Magn Reson 2010;12:50 «PMID: 20815898»PubMed
 306. Nieto FJ, Herrington DM, Redline S ym. Sleep apnea and markers of vascular endothelial function in a large community sample of older adults. Am J Respir Crit Care Med 2004;169:354-60 «PMID: 14551166»PubMed
 307. Noda A, Nakata S, Koike Y ym. Continuous positive airway pressure improves daytime baroreflex sensitivity and nitric oxide production in patients with moderate to severe obstructive sleep apnea syndrome. Hypertens Res 2007;30:669-76 «PMID: 17917313»PubMed
 308. Noda A, Yagi T, Yokota M ym. Daytime sleepiness and automobile accidents in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Psychiatry Clin Neurosci 1998;52:221-2 «PMID: 9628162»PubMed
 309. Pack AI, Black JE, Schwartz JR ym. Modafinil as adjunct therapy for daytime sleepiness in obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2001;164:1675-81 «PMID: 11719309»PubMed
 310. Palma JA, Iriarte J, Fernandez S ym. Long-term continuous positive airway pressure therapy improves cardiac autonomic tone during sleep in patients with obstructive sleep apnea. Clin Auton Res 2015;25:225-32 «PMID: 26001693»PubMed
 311. Pamidi S, Wroblewski K, Stepien M ym. Eight Hours of Nightly Continuous Positive Airway Pressure Treatment of Obstructive Sleep Apnea Improves Glucose Metabolism in Patients with Prediabetes. A Randomized Controlled Trial. Am J Respir Crit Care Med 2015;192:96-105 «PMID: 25897569»PubMed
 312. Pang KP, Siow JK, Tseng P. Safety of multilevel surgery in obstructive sleep apnea: a review of 487 cases. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2012;138:353-7 «PMID: 22431863»PubMed
 313. Parra O, Sánchez-Armengol Á, Capote F ym. Efficacy of continuous positive airway pressure treatment on 5-year survival in patients with ischaemic stroke and obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. J Sleep Res 2015;24:47-53 «PMID: 25040553»PubMed
 314. Patel SR, White DP, Malhotra A ym. Continuous positive airway pressure therapy for treating sleepiness in a diverse population with obstructive sleep apnea: results of a meta-analysis. Arch Intern Med 2003;163:565-71 «PMID: 12622603»PubMed
 315. Peker Y, Glantz H, Eulenburg C ym. Effect of Positive Airway Pressure on Cardiovascular Outcomes in Coronary Artery Disease Patients with Nonsleepy Obstructive Sleep Apnea. The RICCADSA Randomized Controlled Trial. Am J Respir Crit Care Med 2016;194:613-20 «PMID: 26914592»PubMed
 316. Philip P, Chaufton C, Taillard J ym. Maintenance of Wakefulness Test scores and driving performance in sleep disorder patients and controls. Int J Psychophysiol 2013;89:195-202 «PMID: 23727627»PubMed
 317. Philip P, Sagaspe P, Lagarde E ym. Sleep disorders and accidental risk in a large group of regular registered highway drivers. Sleep Med 2010;11:973-9 «PMID: 20961809»PubMed
 318. Phillips CL, Grunstein RR, Darendeliler MA ym. Health outcomes of continuous positive airway pressure versus oral appliance treatment for obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 2013;187:879-87 «PMID: 23413266»PubMed
 319. Pizza F, Contardi S, Ferlisi M ym. Daytime driving simulation performance and sleepiness in obstructive sleep apnoea patients. Accid Anal Prev 2008;40:602-9 «PMID: 18329412»PubMed
 320. Pizza F, Contardi S, Mondini S ym. Daytime sleepiness and driving performance in patients with obstructive sleep apnea: comparison of the MSLT, the MWT, and a simulated driving task. Sleep 2009;32:382-91 «PMID: 19294958»PubMed
 321. Powell NB, Zonato AI, Weaver EM ym. Radiofrequency treatment of turbinate hypertrophy in subjects using continuous positive airway pressure: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical pilot trial. Laryngoscope 2001;111:1783-90 «PMID: 11801946»PubMed
 322. Povitz M, Bolo CE, Heitman SJ ym. Effect of treatment of obstructive sleep apnea on depressive symptoms: systematic review and meta-analysis. PLoS Med 2014;11:e1001762 «PMID: 25423175»PubMed
 323. Pradhan PS, Gliklich RE, Winkelman J. Screening for obstructive sleep apnea in patients presenting for snoring surgery. Laryngoscope 1996;106:1393-7 «PMID: 8914907»PubMed
 324. Prinsell JR. Maxillomandibular advancement surgery in a site-specific treatment approach for obstructive sleep apnea in 50 consecutive patients. Chest 1999;116:1519-29 «PMID: 10593771»PubMed
 325. Quadri F, Boni E, Pini L ym. Exercise tolerance in obstructive sleep apnea-hypopnea (OSAH), before and after CPAP treatment: Effects of autonomic dysfunction improvement. Respir Physiol Neurobiol 2017;236:51-56 «PMID: 27840271»PubMed
 326. Quera Salva MA, Barbot F, Hartley S ym. Sleep disorders, sleepiness, and near-miss accidents among long-distance highway drivers in the summertime. Sleep Med 2014;15:23-6 «PMID: 24286897»PubMed
 327. Qureshi WT, Nasir UB, Alqalyoobi S ym. Meta-Analysis of Continuous Positive Airway Pressure as a Therapy of Atrial Fibrillation in Obstructive Sleep Apnea. Am J Cardiol 2015;116:1767-73 «PMID: 26482182»PubMed
 328. Rakotonanahary D, Pelletier-Fleury N, Gagnadoux F ym. Predictive factors for the need for additional humidification during nasal continuous positive airway pressure therapy. Chest 2001;119:460-5 «PMID: 11171723»PubMed
 329. Rao A, Tey BH, Ramalingam G ym. Obstructive sleep apnoea (OSA) patterns in bariatric surgical practice and response of OSA to weight loss after laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB). Ann Acad Med Singapore 2009;38:587-7 «PMID: 19652849»PubMed
 330. Rich J, Raviv A, Raviv N ym. All-cause mortality and obstructive sleep apnea severity revisited. Otolaryngol Head Neck Surg 2012;147:583-7 «PMID: 22687326»PubMed
 331. Ruhle KH, Franke KJ, Domanski U ym. Quality of life, compliance, sleep and nasopharyngeal side effects during CPAP therapy with and without controlled heated humidification. Sleep Breath 2011;15:479-85 «PMID: 20503074»PubMed
 332. Sagaspe P, Taillard J, Chaumet G ym. Maintenance of wakefulness test as a predictor of driving performance in patients with untreated obstructive sleep apnea. Sleep 2007;30:327-30 «PMID: 17425229»PubMed
 333. Sajkov D, Wang T, Saunders NA ym. Continuous positive airway pressure treatment improves pulmonary hemodynamics in patients with obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2002;165:152-8 «PMID: 11790646»PubMed
 334. Salord N, Fortuna AM, Monasterio C ym. A Randomized Controlled Trial of Continuous Positive Airway Pressure on Glucose Tolerance in Obese Patients with Obstructive Sleep Apnea. Sleep 2016;39:35-41 «PMID: 26350474»PubMed
 335. Sarkhosh K, Switzer NJ, El-Hadi M ym. The impact of bariatric surgery on obstructive sleep apnea: a systematic review. Obes Surg 2013;23:414-23 «PMID: 23299507»PubMed
 336. Schwarz EI, Puhan MA, Schlatzer C ym. Effect of CPAP therapy on endothelial function in obstructive sleep apnoea: A systematic review and meta-analysis. Respirology 2015;20:889-95 «PMID: 26073295»PubMed
 337. Sériès F, Kimoff RJ, Morrison D ym. Prospective evaluation of nocturnal oximetry for detection of sleep-related breathing disturbances in patients with chronic heart failure. Chest 2005;127:1507-14 «PMID: 15888821»PubMed
 338. Sériès F, Marc I. Nasal pressure recording in the diagnosis of sleep apnoea hypopnoea syndrome. Thorax 1999;54:506-10 «PMID: 10335004»PubMed
 339. Serra-Torres S, Bellot-Arcís C, Montiel-Company JM ym. Effectiveness of mandibular advancement appliances in treating obstructive sleep apnea syndrome: A systematic review. Laryngoscope 2016;126:507-14 «PMID: 26228493»PubMed
 340. Sforza E, Lugaresi E. Daytime sleepiness and nasal continuous positive airway pressure therapy in obstructive sleep apnea syndrome patients: effects of chronic treatment and 1-night therapy withdrawal. Sleep 1995;18:195-201 «PMID: 7610316»PubMed
 341. Sharples LD, Clutterbuck-James AL, Glover MJ ym. Meta-analysis of randomised controlled trials of oral mandibular advancement devices and continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnoea-hypopnoea. Sleep Med Rev 2016;27:108-24 «PMID: 26163056»PubMed
 342. Shechter M, Issachar A, Marai I ym. Long-term association of brachial artery flow-mediated vasodilation and cardiovascular events in middle-aged subjects with no apparent heart disease. Int J Cardiol 2009;134:52-8 «PMID: 18479768»PubMed
 343. Siccoli MM, Pepperell JC, Kohler M ym. Effects of continuous positive airway pressure on quality of life in patients with moderate to severe obstructive sleep apnea: data from a randomized controlled trial. Sleep 2008;31:1551-8 «PMID: 19014075»PubMed
 344. Simpson PJ, Hoyos CM, Celermajer D ym. Effects of continuous positive airway pressure on endothelial function and circulating progenitor cells in obstructive sleep apnoea: a randomised sham-controlled study. Int J Cardiol 2013;168:2042-8 «PMID: 23453448»PubMed
 345. Smith I, Lasserson TJ. Pressure modification for improving usage of continuous positive airway pressure machines in adults with obstructive sleep apnoea. Cochrane Database Syst Rev 2009;4:CD003531 «PMID: 19821310»PubMed
 346. Somers VK, Dyken ME, Clary MP ym. Sympathetic neural mechanisms in obstructive sleep apnea. J Clin Invest 1995;96:1897-904 «PMID: 7560081»PubMed
 347. Soose RJ, Woodson BT, Gillespie MB ym. Upper Airway Stimulation for Obstructive Sleep Apnea: Self-Reported Outcomes at 24 Months. J Clin Sleep Med 2016;12:43-8 «PMID: 26235158»PubMed
 348. Strollo PJ Jr, Gillespie MB, Soose RJ ym. Upper Airway Stimulation for Obstructive Sleep Apnea: Durability of the Treatment Effect at 18 Months. Sleep 2015;38:1593-8 «PMID: 26158895»PubMed
 349. Strollo PJ Jr, Soose RJ, Maurer JT ym. Upper-airway stimulation for obstructive sleep apnea. N Engl J Med 2014;370:139-49 «PMID: 24401051»PubMed
 350. Sun X, Luo J, Xiao Y. Continuous positive airway pressure is associated with a decrease in pulmonary artery pressure in patients with obstructive sleep apnoea: a meta-analysis. Respirology 2014;19:670-4 «PMID: 24810973»PubMed
 351. Sundaram S, Bridgman SA, Lim J ym. Surgery for obstructive sleep apnoea. Cochrane Database Syst Rev 2005;4:CD001004 «PMID: 16235277»PubMed
 352. Teichtahl H, Cunnington D, Cherry G ym. Scoring polysomnography respiratory events: the utility of nasal pressure and oro-nasal thermal sensor recordings. Sleep Med 2003;4:419-25 «PMID: 14592283»PubMed
 353. Thomas AJ, Chavoya M, Terris DJ. Preliminary findings from a prospective, randomized trial of two tongue-base surgeries for sleep-disordered breathing. Otolaryngol Head Neck Surg 2003;129:539-46 «PMID: 14595277»PubMed
 354. Thurnheer R, Xie X, Bloch KE. Accuracy of nasal cannula pressure recordings for assessment of ventilation during sleep. Am J Respir Crit Care Med 2001;164:1914-9 «PMID: 11734446»PubMed
 355. Tregear S, Reston J, Schoelles K ym. Obstructive sleep apnea and risk of motor vehicle crash: systematic review and meta-analysis. J Clin Sleep Med 2009;5:573-81 «PMID: 20465027»PubMed
 356. Tuomilehto H, Gylling H, Peltonen M ym. Sustained improvement in mild obstructive sleep apnea after a diet- and physical activity-based lifestyle intervention: postinterventional follow-up. Am J Clin Nutr 2010;92:688-96 «PMID: 20702607»PubMed
 357. Tuomilehto H, Seppä J, Uusitupa M ym. Weight reduction and increased physical activity to prevent the progression of obstructive sleep apnea: A 4-year observational postintervention follow-up of a randomized clinical trial. [corrected]. JAMA Intern Med 2013;173:929-30 «PMID: 23589169»PubMed
 358. Tuomilehto HP, Seppä JM, Partinen MM ym. Lifestyle intervention with weight reduction: first-line treatment in mild obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2009;179:320-7 «PMID: 19011153»PubMed
 359. Waradekar NV, Sinoway LI, Zwillich CW ym. Influence of treatment on muscle sympathetic nerve activity in sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 1996;153:1333-8 «PMID: 8616563»PubMed
 360. Vázquez JC, Tsai WH, Flemons WW ym. Automated analysis of digital oximetry in the diagnosis of obstructive sleep apnoea. Thorax 2000;55:302-7 «PMID: 10722770»PubMed
 361. Weaver TE, Grunstein RR. Adherence to continuous positive airway pressure therapy: the challenge to effective treatment. Proc Am Thorac Soc 2008;5:173-8 «PMID: 18250209»PubMed
 362. Weaver TE, Maislin G, Dinges DF ym. Relationship between hours of CPAP use and achieving normal levels of sleepiness and daily functioning. Sleep 2007;30:711-9 «PMID: 17580592»PubMed
 363. Verse T, Baisch A, Maurer JT ym. Multilevel surgery for obstructive sleep apnea: short-term results. Otolaryngol Head Neck Surg 2006;134:571-7 «PMID: 16564374»PubMed
 364. Verse T, Kroker BA, Pirsig W ym. Tonsillectomy as a treatment of obstructive sleep apnea in adults with tonsillar hypertrophy. Laryngoscope 2000;110:1556-9 «PMID: 10983961»PubMed
 365. Verse T, Maurer JT, Pirsig W. Effect of nasal surgery on sleep-related breathing disorders. Laryngoscope 2002;112:64-8 «PMID: 11802040»PubMed
 366. West SD, Nicoll DJ, Wallace TM ym. Effect of CPAP on insulin resistance and HbA1c in men with obstructive sleep apnoea and type 2 diabetes. Thorax 2007;62:969-74 «PMID: 17557769»PubMed
 367. Woodson BT, Soose RJ, Gillespie MB ym. Three-Year Outcomes of Cranial Nerve Stimulation for Obstructive Sleep Apnea: The STAR Trial. Otolaryngol Head Neck Surg 2016;154:181-8 «PMID: 26577774»PubMed
 368. Woodson BT, Steward DL, Weaver EM ym. A randomized trial of temperature-controlled radiofrequency, continuous positive airway pressure, and placebo for obstructive sleep apnea syndrome. Otolaryngol Head Neck Surg 2003;128:848-61 «PMID: 12825037»PubMed
 369. Worsnop CJ, Miseski S, Rochford PD. Routine use of humidification with nasal continuous positive airway pressure. Intern Med J 2010;40:650-6 «PMID: 19460056»PubMed
 370. Xu T, Li T, Wei D ym. Effect of automatic versus fixed continuous positive airway pressure for the treatment of obstructive sleep apnea: an up-to-date meta-analysis. Sleep Breath 2012;16:1017-26 «PMID: 22139138»PubMed
 371. Yamamoto H, Akashiba T, Kosaka N ym. Long-term effects nasal continuous positive airway pressure on daytime sleepiness, mood and traffic accidents in patients with obstructive sleep apnoea. Respir Med 2000;94:87-90 «PMID: 10714485»PubMed
 372. Young T, Finn L, Peppard PE ym. Sleep disordered breathing and mortality: eighteen-year follow-up of the Wisconsin sleep cohort. Sleep 2008;31:1071-8 «PMID: 18714778»PubMed
 373. Zaghi S, Holty JE, Certal V ym. Maxillomandibular Advancement for Treatment of Obstructive Sleep Apnea: A Meta-analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2016;142:58-66 «PMID: 26606321»PubMed
 374. Zhu Y, Long H, Jian F ym. The effectiveness of oral appliances for obstructive sleep apnea syndrome: A meta-analysis. J Dent 2015;43:1394-402 «PMID: 26485532»PubMed
 375. Zimmerman ME, Arnedt JT, Stanchina M ym. Normalization of memory performance and positive airway pressure adherence in memory-impaired patients with obstructive sleep apnea. Chest 2006;130:1772-8 «PMID: 17166995»PubMed

A

CPAP-hoito ja uniapneapotilaan endoteelin toiminta

Obstruktiivisen uniapnean CPAP-hoito parantaa endoteelin toimintaa.

A

CPAP-hoito ja uniapneapotilaan kohonnut verenpaine

Vähintään 4 tuntia yössä käytetty CPAP-hoito laskee kohonnutta verenpainetta kliinisesti merkittävästi päiväväsyneillä lihavilla uniapneapotilailla.

A

Hoitamattoman uniapnean luonnollinen ennuste

Lievä ja keskivaikea hoitamaton uniapnea (AHI < 30) ei lisää merkitsevästi kokonaiskuolleisuutta eikä kardiovaskulaarikuolleisuutta.

A

Itsesäätyvä CPAP-laite ja uniapneapotilaan päiväväsymys

Vakiopaineinen CPAP-laite on vähintään yhtä tehokas kuin itsesäätyvä laite subjektiivisen päiväväsymyksen hoidossa.

A

Laihdutus uniapnean hoitomuotona

Laihdutus lieventää uniapnean vaikeusastetta ylipainoisilla ja lihavilla potilailla.

A

Modafiniili uniapneapotilaiden päiväväsymyksen hoidossa

Modafiniili parantaa sellaisten CPAP-hoidossa olevien uniapneapotilaiden päiväaikaista vireystasoa, jotka ovat merkittävästi väsyneitä, vaikka he käyttävät CPAP-hoitoa.

A

Uniapnea ja moottoriajoneuvon kuljettaminen

Merkittävästä päiväaikaisesta väsymyksestä kärsivän uniapneapotilaan vaara joutua liikenneonnettomuuteen on lisääntynyt riippumatta uniapnean vaikeusasteesta hengityskatkosten ja happikyllästeisyyden laskujen perusteella mitattuna.

A

Uniapnean CPAP-hoito ja keski-ikäisten apnea-hypopneaindeksi

CPAP-hoito vähentää apnea-hypopneaindeksiä keski-ikäisillä uniapneaa sairastavilla.

A

Uniapnean CPAP-hoito ja subjektiivinen päiväväsymys

Uniapnean hoitona käytettävä CPAP-hoito vähentää subjektiivista päiväväsymystä.

B

Apneakisko ja ylähengitysteiden tilavuus (3D)

Apneakisko ilmeisesti lisää obstruktiivista uniapneaa sairastavien aikuisten ylähengitysteiden volyymia.

B

Apneakiskon protruusioaste

Apneakiskohoidossa alaleuan eteenpäin tuonnin määrällä ei ilmeisesti ole vaikutusta hoidon onnistumiseen.

B

CPAP-hoidon vaikutus uniapneapotilaan glukoosiaineenvaihduntaan

CPAP-hoito ilmeisesti parantaa erityisesti päiväväsyneiden uniapneapotilaiden glukoositasapainoa ja insuliiniresistenssiä varsinkin, jos käyttötunteja on vuorokaudessa enemmän kuin neljä.

B

CPAP-hoito ja uniapneaa sairastavan elämänlaatu

CPAP-hoito ilmeisesti parantaa keskivaikeaa ja vaikeaa uniapneaa sairastavien potilaiden elämänlaatua. Elämänlaadun koheneminen näyttää olevan yhteydessä päiväaikaisen väsymyksen vähenemiseen.

B

Epworth Sleepiness Scale (ESS) liikenneonnettomuusriskin arvioinnissa uniapneapotilailla

ESS-kysely (Epworth Sleepiness Scale) ei näytä ennustavan luotettavasti uniapneapotilaan onnettomuusriskiä.

B

Hermostimulaatiohoito uniapneassa

Genioglossus-hermon unenaikainen aktivaatio hypoglossus-hermon stimulaatiolla avaa unen aikana ylähengitysteitä ja ilmeisesti vähentää merkittävästi hengityskatkoksia keskivaikeaa – vaikeaa uniapneaa sairastavilla aikuisilla.

B

Itsesäätyvä CPAP-laite ja uniapneapotilaan hoitoon sitoutuminen

Itsesäätyvä CPAP-laite ei eroa hoitoon sitoutumisen kannalta merkittävästi vakiopaineisesta CPAP-laitteesta.

B

Kaksoispaine- tai C-flex-laite ja uniapneapotilaan hoitoon sitoutuminen

Uloshengityksen keventäminen CPAP-hoidossa (esimerkiksi kaksoispaineventilaattorilla tai C-flex-toiminnolla) ei näyttäisi parantavan hoitoon sitoutumista.

B

Kefalometria uniapneapotilaiden diagnostiikassa

Tietyt kasvojen ja ylähengitysteiden rakenteelliset poikkeavuudet ilmeisesti liittyvät obstruktiiviseen uniapneaan aikuisilla.

B

Kieliluun aseman yhteys uniapneaan

Kieliluun alhainen sijainti ilmeisesti liittyy uniapneaan ainakin miehillä.

B

Kirurginen laihdutushoito ja uniapnea

Ruoansulatuskanavan leikkaushoidon jälkeinen laihtuminen on huomattavaa ja pitkäaikaista, mikä lievittänee obstruktiivisen uniapnean löydöksiä ja oireita.

B

Kostutin CPAP-hoitoon liittyvien uniapneaa sairastavan potilaan ylähengitysteiden oireiden lievittämisessä

Kostuttimen käyttö CPAP-hoidossa vähentänee ylähengitystieoireita.

B

Kostuttimen käytön vaikutus hoitomyöntyvyyteen uniapneapotilaan CPAP-hoidon aikana

Kostuttimen käyttö CPAP-hoidossa ei ilmeisesti vaikuta hoidon hyväksyttävyyteen, siedettävyyteen tai hoitomyöntyvyyteen potilailla, joilla on keskivaikea tai vaikea uniapnea.

B

Laihduttaminen ja uniapnea diabetespotilailla

Laihdutus pienentää hengityskatkosten määrää liikapainoisilla diabetespotilailla.

B

Leukakirurgia uniapnean hoidossa

Ylä- ja alaleukaa eteenpäin tuovat kirurgiset toimenpiteet ovat ilmeisesti tehokkaita obstruktiivisen uniapnean hoidossa.

B

Liikuntaharjoittelu uniapnean hoitomuotona

Säännöllinen liikuntaharjoittelu ilmeisesti lieventää uniapnean vaikeusastetta ja oireita.

B

Monitasoradiotaajuuskirurgia (RFA) uniapnean hoidossa

Nielun alueen monitasoradiotaajuuskirurgia (RFA) voi vähentää oireita ja parantaa elämänlaatua lievän – keskivaikean uniapnean hoidossa, mutta 2–5 kuukauden mittaisessa seurannassa sillä ei liene vaikutusta AHIin.

B

Nenäkirurgian vaikutus uniapneaan

Nenän avaava kirurgia saattaa helpottaa uniapnean oireita, mutta uniapnean objektiivisiin löydöksiin toimenpiteillä on vain vähän vaikutusta. Leikkaukset voivat vähentää tarvittavaa CPAP-hoidon painetasoa ja lisätä CPAP-hoitoon sitoutumista.

B

Trakeostomia ja uniapnea

Trakeostomia ilmeisesti vähentää merkitsevästi uniapnean oireita, löydöksiä ja sydänkuolleisuutta.

B

Uniapneaa sairastavan ylähengitysteiden ja kasvojen alueen kirurginen hoito verrattuna konservatiiviseen hoitoon

Aikuisten obstruktiivisen uniapnean hoidossa ylähengitysteiden ja kasvojen alueen kirurgisen hoidon eduista konservatiivisiin hoitoihin verrattuna ei ole pitkäaikaisiin tutkimuksiin perustuvaa näyttöä.

B

Uniapneakisko ja apnea-hypopneaindeksi

Apneakiskon käyttö ilmeisesti vähentää unenaikaisia apneoita obstruktiivista uniapneaa sairastavilla aikuisilla.

B

Uniapneakiskon käyttö ja CPAP-hoito obstruktiivisen uniapnean hoidossa

Sekä uniapneakisko että CPAP-hoito ilmeisesti vähentävät merkitsevästi apneoiden ja hypopneoiden esiintymistiheyttä, mutta CPAP-hoito on vaikuttavampi.

B

Uniapneakiskon käyttö ja CPAP-hoito päiväaikaisen uneliaisuuden vähentämisessä

Sekä uniapneakisko että CPAP-hoito ilmeisesti vähentävät jossain määrin päiväaikaista uneliaisuutta.

B

Uniapneapotilaan sympatikotonian väheneminen CPAP-hoidon aikana

Obstruktiiviseen uniapneaan liittyvä lisääntynyt sympatikotonia ilmeisesti vähenee pitkäaikaisen CPAP-hoidon aikana.

C

Apneakisko ja CPAP-yhdistelmähoidot

Apneakiskon käyttö CPAP-laitehoidon tukena saattaa auttaa alentamaan CPAP-laitteen optimaalista painetasoa potilailla, joille CPAP-laite korkean paineen vuoksi yksistään ei sovellu.

C

CPAP-hoidon tuntimäärä ja uniapneapotilaan kliininen hoitovaste

CPAP-hoidolla on annosvastesuhde: mitä enemmän laitetta nukkuessa käytetään, sitä parempi hoitovaste saadaan. Yleensä suositellaan vähintään 4 tunnin keskimääräistä käyttöä yössä.

C

CPAP-hoidon vaikutus uniapneaa sairastavan keuhkovaltimopaineeseen

Uniapnean tehokas CPAP-hoito pienentänee keuhkovaltimopainetta keskivaikeaa – vaikeaa obstruktiivista uniapneaa sairastavilla muuten terveillä miespuolisilla potilailla.

C

CPAP-hoidon vaikutus uniapneaa sairastavan potilaan eteisvärinän uusiutumiseen

CPAP-hoito estänee eteisvärinän uusiutumista uniapneasta ja toistuvasta eteisvärinästä kärsivillä potilailla.

C

CPAP-hoito ja uniapneaa sairastavan sydämen hitaat rytmihäiriöt

Uniapnean CPAP-hoito estänee sydämen hitaiden rytmihäiriöiden uusiutumista.

C

CPAP-hoito uniapneapotilaan sepelvaltimotaudin ja aivoinfarktin estämisessä

CPAP-hoito saattaa estää sepelvaltimotautitapahtumia ja aivoinfarkteja ainakin uniapneaa sairastavilla miehillä.

C

Kirurginen hoito konservatiiviseen hoitoon verrattuna uniapnean hoidossa

Uvulopalatopharyngoplastia vähentää konservatiivista hoitoa enemmän uniapnean oireita, mutta ei objektiivisia löydöksiä alle 65-vuotiailla miespotilailla vuoden mittaisen seurannan aikana.

C

Laseravusteinen uvulopalatoplastia (LAUP) ja uniapnea

Pehmeän suulaen ja uvulan laseravusteisesta leikkauksesta ei liene merkitsevää apua lievän obtruktiivisen uniapnean hoidossa.

C

Monitasokirurgia (multilevel surgery) uniapnean hoidossa

Monitasokirurgiasta (multilevel surgery) saattaa olla hyötyä uniapneapotilaille, joilla konservatiivinen hoito epäonnistuu tai he eivät siedä sitä. Etenkin toimenpiteisiin, joissa kielen kantaa käsitellään, liittyy kohonnut haittatapahtumien vaara.

C

Pulssioksimetrin käyttö uniapnean seulontadiagnostiikassa

Koko yön kestävällä pulssioksimetrirekisteröinnillä ei voida sulkea pois obstruktiivista uniapneaa.

C

Uniapneakisko ja kohonnut verenpaine

Uniapneakiskon käyttö saattaa laskea kohonnutta verenpainetta uniapneapotilailla.

C

Uniapneakisko ja masennusoireet

Uniapneakisko saattaa lievittää masennusoireita.

C

Uniapneakisko ja valtimoveren happikyllästeisyys

Apneakiskon käyttö saattaa parantaa valtimoveren happikyllästeisyyttä obstruktiivista uniapneaa sairastavilla aikuisilla.

C

Uniapneakiskohoito ja elämänlaatu

Uniapneakiskon käyttö saattaa parantaa uniapneapotilaan elämänlaatua.

C

Uniapnean CPAP-hoito ja objektiivinen päiväväsymys

CPAP-hoito saattaa lisätä objektiivista hereillä pysymistä ja vähentänee objektiivisesti mitattua nukahtamisalttiutta.

C

Uniapneapotilaan CPAP-hoito ja masennusoireet

Uniapnean CPAP-hoito saattaa lieventää masennusoireita.

C

Uniapneapotilaan hengitysilmavirtauksen mittaus osana polygrafiaa

Nenähengityksen nenäpaineanturi näyttää olevan ilmavirtauksen herkin mittari.

C

Univiivetutkimukset ja ajokyky

Univiivetutkimusten korrelaatio ajosuoriutumiseen ei ole yhdenmukainen.

C

Yksivaiheinen radiotaajuuskirurgia uniapnean hoidossa

Pehmeän suulaen yksivaiheinen radiotaajuuskirurgia ei näyttäisi tehoavan lievässa uniapneassa.

D

Tonsillektomia ja uniapnea

Tonsillektomia voi olla tehokas uniapnean hoito myös aikuisilla, joilla todetaan suuret nielurisat.

Kasvojen profiilit ja purentasuhde
Mallampati-luokitus
Rajoittuneen ilmavirran arviointi ilmavirtakanavalta
Uniapnean hoitoalgoritmi

Aiheeseen liittyviä suosituksia