Takaisin

Modafiniili uniapneapotilaiden päiväväsymyksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Markku Partinen
6.4.2017

Näytön aste: A

Modafiniili parantaa sellaisten CPAP-hoidossa olevien uniapneapotilaiden päiväaikaista vireystasoa, jotka ovat merkittävästi väsyneitä, vaikka he käyttävät CPAP-hoitoa.

Kingshott ym. vertasivat modafiniilia (400 mg/vrk) lumelääkkeeseen 30 CPAP-hoidossa olevalla uniapneapotilaalla vaihtovuoroisessa kaksoissokkotutkimuksessa «Kingshott RN, Vennelle M, Coleman EL ym. Randomize...»1 2 viikon hoidon aikana. Hoitojaksojen välillä oli 1 viikon hoitotauko (washout).

Modafiniili paransi tilastollisesti merkitsevästi potilaiden suoriutumista hereilläpysymistestissä (MWT; modafiniili 18,3 ± 3,9 min; lumelääke 16,6 ± 5,0 min; p < 0,02). Sen sijaan modafiniilin vaikutus nukahtamisviivetestiin (MSLT) tai Epworthin uneliaisuusasteikkoon (ESS) ei eronnut merkitsevästi lumelääkkeestä.

Tutkimuksen mukaan modafiniili voi parantaa sellaisten uniapneapotilaiden vireystasoa ja hereilläpysymiskykyä, jotka ovat väsyneitä huolimatta adekvaatista CPAP-hoidosta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Packin ym. satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa rinnakkaisryhmätutkimuksessa «Pack AI, Black JE, Schwartz JR ym. Modafinil as ad...»2 77 uniapneapotilasta sai 1. hoitoviikon aikana aamuisin 200 mg modafiniilia ja sen jälkeen 3 viikon ajan 400 mg modafiniilia. Heitä verrattiin 80 uniapneapotilaaseen, jotka saivat lumelääkettä. Kaikki tutkittavat käyttivät CPAP-laitetta ja hoidon komplianssi oli hyvä.

Modafiniili paransi ESS:n tulosta merkitsevästi. Modafiniilia saaneista 51 %:lla ESS oli alle 10 ja lumelääkettä saaneista 23 %:lla (p < 0,01). MSLT:n tulos ei parantunut merkitsevästi. Päänsärkyä esiintyi merkitsevästi useammin modafiniilihoidossa (23 %) kuin lumehoidossa (1 %, p = 0,044).

Dinges ja Weaver ovat julkaisseet samasta tutkimusaineistosta osatutkimuksen «Dinges DF, Weaver TE. Effects of modafinil on sust...»3, jossa hoidon vaikuttavuutta mitattiin psykomotorista vireyttä mittaavalla PVT-testillä. He vertasivat myös hoitojen vaikutusta elämänlaatuun FOSQ-asteikolla. Modafiniili vähensi tilastollisesti merkitsevästi tarkkaavuuden häiriöitä PVT-testissä. Lisäksi sekä reaktioajan keskiluku että hitain reaktioaika paranivat lumelääkkeeseen verrattuna. FOSQ-asteikon vireyttä mittaavat osiot paranivat myös merkitsevästi modafiniililla (p < 0,05).

Tutkimuksen mukaan modafiniili voi olla käyttökelpoinen lisähoito potilaille, joilla CPAP-hoito ei ole korjannut päiväväsymystä riittävästi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvalloissa tehdyssä 12 viikon kestoisessa monikeskustutkimuksessa «Black JE, Hirshkowitz M. Modafinil for treatment o...»4 satunnaistettiin kaikkiaan 309 aikuista CPAP-hoidossa olevaa väsynyttä uniapneapotilasta 3 rinnakkaisryhmään. Tutkittavista 104 sai lumelääkettä, 104 sai modafiniilia 200 mg/vrk ja 101 sai modafiniilia 400 mg/vrk. Tutkittavien ikä oli 18–70 vuotta. Tutkimuksessa mitattiin useita eri asioita (mm. ESS, MWT, kliinistä paranemista CGI:lla, elämänlaatua jne.).

Modafiniiliryhmässä MWT:n nukahtamisviive parantui (piteni) keskimäärin 1,6 minuutilla (200 mg) ja 1,5 minuutilla (400 mg) 12 viikon mittauksessa verrattuna lähtötasoon. Lumeryhmässä MWT:n tulos huononi (lyheni) keskimäärin 1,1 minuutilla (p < 0,0001). ESS pieneni molemmissa modafiniiliryhmissä keskimäärin 4,5 pisteellä. Lumeryhmässä ESS pieneni 1,8 pisteellä (p < 0,0001). Tutkimuksen lopussa (12 viikon hoidon jälkeen) potilaiden kliininen vaste kohentui 61 % (200 mg) ja 68 % (400 mg) verrattuna lumelääkkeen vasteeseen (37 % kohentuminen). Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001). Modafiniili oli hyvin siedetty eikä se vaikuttanut haitallisesti yöunen laatuun eikä CPAP-hoidon komplianssiin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Japanilaisessa satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa 4 viikkoa kestäneessä tutkimuksessa «Inoue Y, Miki M, Tabata T. Findings of the Mainten...»5selvitettiin, onko modafiniilista apua uniapneapotilaille, jotka ovat poikkeuksellisen väsyneitä CPAP-hoidosta huolimatta. Tutkimuksessa selvitettiin myös objektiivisesti (MWT) ja subjektiivisesti (ESS) mitatun väsymyksen merkitystä modafiniilin tehoon. Modafiniilin päiväannos oli kaikilla 200 mg. Tutkimukseen osallistui 50 CPAP-hoidossa olevaa väsynyttä uniapneapotilasta. Tutkittavien ikä oli keskimäärin 52 (SD 10,2) vuotta ja BMI oli keskimäärin 27,3 (SD 3,5) kg/m2. Tutkittavien keskimääräinen AHI ennen CPAP-hoitoa oli ollut 44,1 (SD 22,9) ja CPAP-hoidossa 3,0 (SD 2,7). Tutkittavat jaettiin 3 ryhmään MWT-tuloksen perusteella (MWT < 14 min ja MWT ≥ 14 min). MWT-ryhmien uniapnean vaikeusaste, ikä, BMI ja sukupuoli eivät eronneet merkitsevästi toisistaan. Lähtötilanteen ESS oli samanlainen molemmissa MWT-ryhmissä (14,1 ± 2,8 ja 14,2 ± 4,9 min). ESS ja MWT eivät korreloineet keskenään.

Ryhmässä MWT < 14 (suurempi vaikeus pysyä hereillä) sekä ESS- että MWT-tulokset paranivat tilastollisesti merkitsevästi enemmän modafiniilia saaneilla kuin lumelääkettä saaneilla (p = 0,005). Modafiniili alensi myös ESS:n arvoa, jos lähtötilanteen ESS oli yli 14 (p = 0,005). Jos MWT > 14 tai ESS > 14, modafiniilin ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä lumelääkkeeseen verrattuna. Yhteenvetona modafiniili vähensi subjektiivista päiväväsymystä ESS:llä mitattuna vain, jos lähtötilanteen ESS (CPAP-hoidossa) oli yli 14 tai jos keskimääräinen nukahtamisviive MWT:ssä oli alle 14 minuuttia.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yleinen kommentti:

Modafiniili näyttää parantavan merkitsevästi uniapneapotilaan päiväaikaista vireystasoa, mikäli potilas on väsynyt huolimatta CPAP-hoidosta. Modafiniilin suotuisa vaikutus tulee parhaiten esille, jos päiväväsymys on merkittävää. Sitä voidaan arvioida esimerkiksi hereilläpysymistestillä (MWT) ja jossain määrin myös ESS:llä. MWT:n rajana oli japanilaisessa tutkimuksessa 14 minuuttia. Suomessa on poikkeavan rajana pidetty usein 20 minuuttia. ESS ei korreloinut näissä tutkimuksissa hyvin MWT:n kanssa. Näiden tutkimusten mukaan modafiniili paransi selvemmin vireystason säilymistä mitattavan hereilläpysymistestin ja reaktioaikamittausten tuloksia kuin nukahtamisviivetestin tai ESS:n tuloksia. Tämä on sopusoinnussa muiden tutkimusten mukaan. Modafiniili näyttää parantavan myös potilaiden yleisvointia kliinikon (hoitavan lääkärin) arvioimana. Modafiniili parantaa tarkkaavuutta, mutta se ei vaikeuta nukahtamista samalla tavalla kuin voimakkaat piristeet. Yhdysvaltojen lääkeviranomainen FDA on hyväksynyt modafiniilin uniapneapotilaiden väsymyksen hoitoon. Myös Australiassa modafiniili on hyväksytty uniapneapotilaiden väsymykseen. Euroopan lääkevirasto (EMA) suositteli vuonna 2010 modafiniilin käytön rajoittamista ainoastaan narkolepsian hoitoon «http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2010/07/news_detail_001061.jsp&murl=menus/news_and_events/news_and_events.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1»1, ja sen mukaisesti Suomessa modafiniilin virallinen indikaatio on narkolepsian hoito.

Kirjallisuutta

 1. Kingshott RN, Vennelle M, Coleman EL ym. Randomized, double-blind, placebo-controlled crossover trial of modafinil in the treatment of residual excessive daytime sleepiness in the sleep apnea/hypopnea syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:918-23 «PMID: 11282766»PubMed
 2. Pack AI, Black JE, Schwartz JR ym. Modafinil as adjunct therapy for daytime sleepiness in obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2001;164:1675-81 «PMID: 11719309»PubMed
 3. Dinges DF, Weaver TE. Effects of modafinil on sustained attention performance and quality of life in OSA patients with residual sleepiness while being treated with nCPAP. Sleep Med 2003;4:393-402 «PMID: 14592280»PubMed
 4. Black JE, Hirshkowitz M. Modafinil for treatment of residual excessive sleepiness in nasal continuous positive airway pressure-treated obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome. Sleep 2005;28:464-71 «PMID: 16171291»PubMed
 5. Inoue Y, Miki M, Tabata T. Findings of the Maintenance of Wakefulness Test and its relationship with response to modafinil therapy for residual excessive daytime sleepiness in obstructive sleep apnea patients adequately treated with nasal continuous positive airway pressure. Sleep Med 2016;27-28:45-48 «PMID: 27938918»PubMed