Takaisin Tulosta

Uniapnea ja vaihdevuodet

Lisätietoa aiheesta
Ulla Anttalainen ja tarkistanut 17.1.2017 Tarja Saaresranta
22.11.2010

Kaksivaiheisessa yhdysvaltalaisessa väestötutkimuksessa tutkittiin iän, BMI:n ja vaihdevuosien vaikutusta naisten uniapnean esiintyvyyteen «Bixler EO, Vgontzas AN, Lin HM ym. Prevalence of s...»1. Toisessa vaiheessa mukana oli 1 000 naista, joista 503 oli fertiili-ikäisiä ja 497 vaihdevuodet ohittaneita naisia. Miesverrokkeja mukana oli 741. Tutkimushenkilöiden iät vaihtelivat 20–100 vuoden välillä. Painoindeksi oli 814 naisella alle ja 186:lla yli 32,3 kg/m2. Vaihdevuosi-ikäisistä naisista 183 käytti hormonihoitoa (estrogeeni yksinään tai yhdistettynä keltarauhashormonin kanssa). Naiset jaettiin 3 ryhmään: 1) fertiili-ikäiset, joilla kuukautiskierto oli säännöllinen, 2) yli 40-vuotiaisiin, joilla ei ollut ollut kuukautiskiertoa 12 kuukauden aikana eikä ollut hormonihoitoa käytössä tai 3) yli 40-vuotiaisiin, joilla ei ollut ollut kuukautiskiertoa 12 kuukauden aikana, mutta jotka käyttivät hormonihoitoa. Uniapnean määritelmänä oli AHI > 10/h + uniapneaoireet.

Ryhmän 1 uniapnean esiintyvyys oli 0,6 % ja ryhmien 2 ja 3 (eli vaihdevuosi-ikäiset yhteensä) 1,9 %. Ryhmän 2 uniapnean esiintyvyys oli samaa luokkaa kuin ryhmän 1 eli 0,5 %, kun taas ryhmän 3 uniapnean esiintyvyys oli selvästi suurempi edellisiin nähden eli 2,7 % ja lähestyi miehillä todettua esiintyvyyttä 3,9 %. Kaikissa ryhmissä naisten uniapnean esiintyvyys oli tilastollisesti merkitsevästi pienempi kuin miesten, mutta vaihdevuosi-ikäisillä ilman hormonihoitoa esiintyvyys lähestyi miesten lukua. Vaihdevuosi-ikäisillä naisilla, jotka käyttivät hormonihoitoa, uniapnean esiintyvyys vastasi fertiili-ikäisten naisten lukua.

Espanjalaisessa kaksivaiheisessa yleisväestön poikkileikkaustutkimuksessa tutkittiin uniapnean esiintyvyyttä «Durán J, Esnaola S, Rubio R ym. Obstructive sleep ...»2. Tutkimuksessa oli mukana 2 148 henkilöä, joista 1 098 oli naisia ja 1 050 miehiä. Eri ryhmien keskimääräinen ikä vaihteli 47–56 vuoden väliltä ja BMI vaihteli 25–28 kg/m2. Unirekisteröinnin perusteella uniapnean määritelmänä oli AHI ≥ 5/h. Miehet ja naiset jaettiin ikäryhmittäin 10 vuoden välein alkaen 30–39-vuotiaista ja loppuen 60–70-vuotiaisiin. Vaihdevuosi-ikää ei siis määritelty tarkemmin kuin iän perusteella eikä hormonihoitoa huomioitu. Tutkituista 21 %:lla (283 miehellä ja 159 naisella) todettiin uniapnea. Uniapnean esiintyvyys lisääntyi iän mukana sekä miehillä että naisilla. 30–49-vuotiailla naisilla esiintyvyys oli 3,4–14,5 %, mutta vaihdevuosi-ikäisillä 50–70-vuotiailla esiintyvyys oli 35–46,9 %. 50–59-vuotiailla naisilla esiintyvyys oli korkeampi kuin samanikäisillä miehillä (35 vs. 27,9 %).

Väestön poikkileikkaustutkimuksessa tutkittiin vaihdevuosien ja naisten uniapnean yhteyttä «Young T, Finn L, Austin D ym. Menopausal status an...»3. Tutkimuksessa oli 1 035 naista, joista fertiili-ikäisiä (n = 498) olivat ne, joilla oli 3 kuukauden sisällä ollut kuukautiset, ei hormonihoitoja ja joiden FSH-pitoisuus alle 10 mIU/ml. Toisen ryhmän muodostivat välivaiheen naiset (n = 125), joilla kuukautiset olivat olleet poissa 3–12 kuukauden ajan eikä heillä ollut hormonihoitoa käytössä. Kolmas ryhmä oli naiset, joita ei voitu laittaa toiseen tai neljänteen ryhmään (n = 37) eli heillä oli ollut käytössä hormonihoito yli vuoden ajan ja sen aiheuttama kuukautisvuoto vuoden sisällä tai oli tehty hysterektomia ilman munasarjojen poistoa ja heillä oli vaihdevuosioireita. Neljäs ryhmä oli vaihdevuosi-ikäiset naiset (n = 375), joilla kuukautiset olivat loppuneet yli 12 kuukautta aikaisemmin tai molemmat munasarjat oli poistettu vähintään 6 kuukautta sitten. Laaja unirekisteröinti oli käytössä ja uniapnean määritelmänä oli AHI ≥ 5/h. Eri ryhmien keskimääräinen ikä vaihteli välillä 43–57 vuotta.

Uniapnean (AHI ≥ 5/h) esiintyvyys lisääntyi vaihdevuosia kohti: ryhmä 1: 10,8 %, ryhmä 2: 18,4 %, ryhmä 3: 27,0 % ja ryhmä 4: 29,1 %. Huomioitaessa ikä, ruumiinrakenne, alkoholin käyttö, tupakointi, kohonnut verenpaine, liikunta, sydänsairaudet ja yleinen terveys logistisessa regressioanalyysissä OR lisääntyi ryhmien 2–4 kohdalla (ryhmä 2: OR 1,23; 95 % luottamusväli 0,68–2,22), (ryhmä 3: OR 1,80; 95 % luottamusväli 0,79–4,12), (ryhmä 4: OR 2,60 (95 % luottamusväli 1,41–4,81) verrattaessa ryhmän 1 fertiili-ikäisiin naisiin ja kun AHI oli yli 5/h. Eli pelkästään iän lisääntyminen tai BMI:n kasvu eivät selittäneet uniapnean esiintymisen lisääntymistä vaihdevuosi-ikään tultaessa.

Yhdysvaltalaisessa satunnaisotoskyselytutkimuksessa «Kapsimalis F, Kryger M. Sleep breathing disorders ...»4 käytettiin Berliinin unikyselyä arvioimaan uniapneariskiä 1 254 naiselta. Kyselyyn oli liitetty kysymyksiä unitottumuksista tai -vaikeuksista, kuukautiskierrosta ja muista sairauksista. Naiset olivat iältään 18–64-vuotiaita. Normaalipainoisia heistä oli 40 %, ylipainoisia (BMI 25–30 kg/m2) 36,4 % ja lihavia (BMI > 30 kg/m2) 23,6 %.

Berliinin unikyselyn mukaan 25,4 % (318) naisista kuului korkean riskin uniapnearyhmään. Korkea riski oli 19 %:lla 18–29-vuotiaista, 25 %:lla 30–49-vuotiaista ja 32 %:lla 50–64-vuotiaista. Vaihdevuosi-ikäisistä 35 %:lla oli korkea riski uniapneaan, vaihdevuosi-iän ja fertiili-iän välivaiheessa olevilla oli 21 %:lla korkea riski uniapneaan ja 23 %:lla fertiili-ikäisistä oli korkea riski uniapneaan. Vaihdevuosi-ikäisten riskisuhde uniapneaan oli 1,6 (95 % luottamusväli 1,31–2,01), kun taas välivaiheen naisilla riskisuhde oli 0,78 (95 % luottamusväli 0,52–1,61) ja fertiili-ikäisillä 0,86 (95 % luottamusväli 0,77–0,97). Lisäksi korkea riski uniapneaan lisääntyi naisten iän ja BMI:n kasvaessa.

Kommentit: Tutkimukset olivat kaikki väestöpohjaisia poikkileikkaustutkimuksia. Tutkittavien määrät olivat riittävän suuria. 3 tutkimuksessa oli käytetty unirekisteröintiä uniapnean määritykseen ja viimeisessä validoitua unikyselyä korkean riskin potilaan selvittämiseksi. Yhdessä tutkimuksessa vaihdevuosi-ikää ei määritelty kuin iän perusteella, muissa oli käytetty kyselyä tai hormonimääritystä. Esitetyissä tutkimuksissa sekoittavat tekijät oli useimmissa analyyseissä otettu huomioon.

Kirjallisuutta

  1. Bixler EO, Vgontzas AN, Lin HM ym. Prevalence of sleep-disordered breathing in women: effects of gender. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:608-13 «PMID: 11254512»PubMed
  2. Durán J, Esnaola S, Rubio R ym. Obstructive sleep apnea-hypopnea and related clinical features in a population-based sample of subjects aged 30 to 70 yr. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:685-9 «PMID: 11254524»PubMed
  3. Young T, Finn L, Austin D ym. Menopausal status and sleep-disordered breathing in the Wisconsin Sleep Cohort Study. Am J Respir Crit Care Med 2003;167:1181-5 «PMID: 12615621»PubMed
  4. Kapsimalis F, Kryger M. Sleep breathing disorders in the U.S. female population. J Womens Health (Larchmt) 2009;18:1211-9 «PMID: 19627224»PubMed