Takaisin

Kirurginen laihdutushoito ja uniapnea

Näytönastekatsaukset
Juha Seppä
3.3.2020

Näytön aste: B

Ruoansulatuskanavan leikkaushoidon jälkeinen laihtuminen on huomattavaa ja pitkäaikaista, mikä lievittänee obstruktiivisen uniapnean löydöksiä ja oireita.

Systemaattisen katsauksen «Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E ym. Bariatric su...»1 tarkoitus oli selvittää laihdutusleikkauksen (mahalaukun ohitus, mahalaukun pantaleikkaus, gastroplastia, biliopankreaattinen diversio tai mahalaukun typistys (duodenal switch)) vaikutusta painonlaskuun, operaation jälkeiseen kuolleisuuteen (≤ 30 päivää) ja komorbiditeetteihin (diabetes, hyperlipidemia, kohonnut verenpaine ja uniapnea). Kirjallisuushaku tehtiin vuosilta 1990–2003. Kaikkiaan 136 tutkimusta otettiin mukaan käsittäen yhteensä 22 094 keskimäärin 39-vuotiasta (iältään 16–64-vuotiasta) potilasta, joista 19 % oli miehiä, 72,6 % naisia ja loppujen sukupuolta ei ollut raportoitu. 16 944 potilaalta oli tiedossa lähtötilanteen BMI (keskiarvo 46,9 kg/m2). Keskimääräinen painolasku oli 61,2 % (vaihteluväli 58,1–64,4 %) riippuen leikkaustyypistä.

Uniapneaa (sleep disordered breathing) havaittiin 19,6 %:lla (2 399/12 266) tutkimusten potilaista. Leikkaushoidon jälkeen uniapnea lievittyi heistä 85,7 %:lla ja joko lievittyi tai parani 83,6 %:lla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Leikkaushoito johtaa tehokkaaseen painonlaskuun sairaalloisen lihavilla potilailla ja parantaa siihen liittyvää muuta sairastavuutta mukaan lukien obstruktiivinen uniapnea. Kyseessä oli laaja potilasaineisto, johon kuitenkin saattoi sisältyä OSA-potilaiden lisäksi muista unenaikaisista hengityshäiriöistä ja obesiteettihypoventilaatio-syndroomasta kärsiviä potilaita, mikä selittänee osaltaan korkeita paranemislukuja. OSA:n diagnostiikka leikkauksen jälkeen oli kuvattu osin epäselvästi.

Meta-analyysiin «Greenburg DL, Lettieri CJ, Eliasson AH. Effects of...»2 otettiin mukaan 17.3.2008 mennessä julkaistut laihdutusleikkauksia käsittelevät artikkelit, joissa OSA-potilaille oli tehty polysomnografia ennen leikkausta ja ≥ 3 kuukautta leikkauksen jälkeen. Aineistoon sisällytettiin potilastiedot, otoskoot niistä, joille tehtiin sekä pre- että postoperatiivinen polysomnografia, tehdyn kirurgisen operaation luonne, maa, tutkimuksen luonne (prospektiivinen vs. retrospektiivinen) ja tutkimuksen laatu. Mukaan kelpuutettiin 12 kriteerit täyttävää tutkimusta, joissa oli yhteensä 342 potilasta. Poolatun tutkimuspopulaation keskimääräinen BMI laski 17,9 kg/m2 (95 % luottamusväli 16,5–19,3) operaatiota edeltävästä 55,3 kg/m2:sta (95 % luottamusväli 53,5–57,1) operaation jälkeiseen 37,7 kg/m2:iin (95 % luottamusväli 36,6–38,9).

Vastaavasti apnea-hypopneaindeksi laski 54,7 tapahtumasta/tunti (95 % luottamusväli 49,0–60,3) 15,8 tapahtumaan/tunti (95 % luottamusväli 12,6–19,0) eli oli keskimäärin 38,2 tapahtumaa/tunti (31,9–44,4).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Laihdutusleikkaus pienensi apnea-hyponeaindeksiä merkittävästi, vaikkakin keskimääräinen paranemistulos vastasi vain keskivaikeaa OSA:a, mikä edellytti todennäköisesti CPAP-hoidon jatkamista.

Tutkimuksen «Rao A, Tey BH, Ramalingam G ym. Obstructive sleep ...»3 tavoitteena oli selvittää laparoskooppisen mahapannan asetuksen (LABG) vaikutusta aasialaisilla OSA-potilailla (98 % kiinalaisia, malesialaisia tai intialaisia, 2 % muita). OSA:n vaikeusasteen selvittämiseksi 350:lle kirurgiseen hoitoon lähetetylle potilaalle tehtiin polysomnografia ennen leikkausta, ja se uusittiin vuoden kuluttua tai myöhemmin satunnaisesti valitulle 75 potilaalle, joilla oli alkujaan todettu vaikea tai keskivaikea OSA ja jotka olivat saavuttaneet ≥ 20 kg painonlaskun. Kirurgiseen hoitoon potilaat valittiin aasialaisten leikkausindikaatioiden mukaan (BMI ≥ 32,5 kg/m2 + lihavuuteen liittyvä komorbiditeetti tai BMI ≥ 37,5 kg/m2 joko komorbiditeetin kera tai ilman). Kaikilla oli CPAP-hoito. OSA:n diagnostiikassa käytettiin ensisijaisesti seuraavia kriteerejä: AHI ≥ 15/tunti = merkittävä OSA ja AHI ≥ 30 = vaikea OSA.

LAGB:hen lähetetyistä 90 % kävi polysomnografiassa. Potilaiden keskimääräinen ikä oli 36 vuotta (18–63) ja BMI 41,9 kg/m2. 161:llä (46 %) oli merkittävä ja 105:llä (33 %) vaikea OSA. 46 potilaalta saatiin onnistuneet polysomnografiat ennen leikkausta ja 12–40 kuukautta leikkauksen jälkeen. Paino putosi keskimäärin 41,1 kg (vaihteluväli 20–60,3 kg). Leikkausta edeltävä keskimääräinen BMI oli 45,2 kg/m2 ja leikkauksen jälkeinen BMI 30 kg/m2.

Mikäli 20 kg:n painonlasku saavutettiin, potilaiden AHI pieneni merkittävästi ollen keskimäärin 38,1 ennen leikkausta ja 13,18 sen jälkeen (p = 0,001). Keskimääräinen AHI-muutos oli 24,92 (SD 24,86, 95 % luottamusväli 16,50–33,33, p = 0,000). OSA parani 78 %:lla (mitattuna AHIn laskuksi ≤ 5/tunti) niillä, joiden paino laski vähintään 20 kg, mihin liittyi noin 50 % AHIn lasku. 1 kg painonlasku johti parhaimmillaan 9,9 %:n AHIn laskuun. CPAP-hoidon tarve jatkui 3:lla niistä 17:stä, joiden AHI oli seurantatilanteessakin yli 25, vaikka paino oli pudonnut vaaditut 20 kg.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: heikko
 • Kommentti: LAGB on tehokas hoito vaikeasti lihavien uniapneapotilaiden hoidossa. Tutkimuksen sovellettavuus on heikko mahdollisten etnisten erojen takia.

Kirjalliskatsauksessa «Sarkhosh K, Switzer NJ, El-Hadi M ym. The impact o...»4 vertailtiin tuloksia eri tekniikoilla tehdyissä leikkauksissa. Mukana oli yhteensä 69 tutkimusta, jotka oli tehty 5 eri tekniikalla. Potilaita oli kaikkiaan 13 900 (ikä > 18 vuotta). 3 tutkimusta oli satunnaistettuja kontrolloituja, 11 kontrolloituja tutkimuksia ja 55 tapaussarjoja. Tutkimuksissa käytettyjä leikkausmenetelmiä olivat RYGB (Roux-en-Y gastric bypass, mahalaukun ohitus) 36 tutkimuksessa, LAGB (laparoscopic gastric bypass, mahalaukun ohitus) 21:ssa, LSG (laparoscopic sleeve gastrectomy, mahalaukun kavennus) 8:ssa ja BPD (biliopancreatic diversion, sappi- ja haimanesteiden ohitus ja pohjukaissuolen vaihto) 4 tutkimuksessa. Lisäksi noin neljännekselle potilaista tehtiin eri leikkaustyyppien yhdistelmä (MIX). Ikä vaihteli 30–68 vuoden välillä, ja BMI oli 33–80 kg/m2.

RYGB-ryhmässä oli ennen toimenpidettä todettu uniapnea 34,9 % potilaista, LAGB-ryhmässä 28,7 %, LSG-ryhmässä 24 %, BPD-ryhmässä 18,3 % ja MIX-ryhmässä 11 % potilaista.

Toimenpiteen jälkeen potilaiden kokemat uniapnean oireet olivat parantuneet tai lievittyneet 88,5 %:lla (MIX), 86 %:lla (LSG), 82,3 %:lla (BPD), 79 %:lla (RYGB) ja 77 %:lla (LAGB). Seuranta-ajat vaihtelivat välillä 4–156 kuukautta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: Erilaisilla leikkaustekniikoilla ei näytä olevan merkitsevää vaikutusta uniapnean oireiden lievittymiseen.

Kirjallisuutta

 1. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E ym. Bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2004;292:1724-37 «PMID: 15479938»PubMed
 2. Greenburg DL, Lettieri CJ, Eliasson AH. Effects of surgical weight loss on measures of obstructive sleep apnea: a meta-analysis. Am J Med 2009;122:535-42 «PMID: 19486716»PubMed
 3. Rao A, Tey BH, Ramalingam G ym. Obstructive sleep apnoea (OSA) patterns in bariatric surgical practice and response of OSA to weight loss after laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB). Ann Acad Med Singapore 2009;38:587-7 «PMID: 19652849»PubMed
 4. Sarkhosh K, Switzer NJ, El-Hadi M ym. The impact of bariatric surgery on obstructive sleep apnea: a systematic review. Obes Surg 2013;23:414-23 «PMID: 23299507»PubMed