Takaisin

Apneakisko ja ylähengitysteiden tilavuus (3D)

Näytönastekatsaukset
Riitta Pahkala
22.3.2017

Näytön aste: B

Apneakisko ilmeisesti lisää obstruktiivista uniapneaa sairastavien aikuisten ylähengitysteiden volyymia.

Italialaisessa etenevässä tutkimuksessa «Cossellu G, Biagi R, Sarcina M ym. Three-dimension...»1selvitettiin kartiokeilatomografian (KKTT) avulla apneakiskon vaikutusta nielun ilmatilaan. Tutkimuksessa oli mukana 3 miestä ja 7 naista, joiden uniapnea oli diagnosoitu lieväksi (1 potilas), keskivaikeaksi (4 potilasta) tai vaikeaksi (5 potilasta). Tutkitut olivat normaalipainoisia (BMI 24,5 ± 2,7 kg/m2), eivätkä he olleet sopeutuneet CPAP-hoitoon. Tutkittujen nielun ilmatilan muutosta tarkasteltiin kolmelta tasolta; superiorisesti, mediaalisesti ja inferiorisesti, ja ylähengitysteiden volyymin muutosta verrattiin näiden linjausten mukaisesti ylemmän (velofarynx) ja alemman (hypofarynx) ilmatilan osalta. Apneakiskon AHI-indeksiä alentava vaikutus varmennettiin yöpolygrafialla, joka oli otettu kisko suussa (p < 0,0001). Kuvantamiset tehtiin lähtötilanteessa ilman kiskoa ja 6 kuukauden kuluttua kiskon käyttöönotosta sen ollessa suussa.

Tuloksen mukaan 10 potilaasta 9:llä todettiin ylähengitysteiden keskimääräisen volyymin kasvaneen merkitsevästi apneakiskoa käytettäessä (arvosta 8 299 mm3 arvoon 9 758 mm3; 117,6 suurennussuhde); 7 potilaalla volyymi kasvoi eniten inferiorisesti, 2:lla superiorisesti. 1 potilaalla ei havaittu muutosta. Muutos inferiorisen tason osalta oli merkitsevä (p < 0,05).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimus oli tehty pienellä tutkimusaineistolla, joten tulosta voidaan pitää lähinnä suuntaa-antavana. Huomioitava, että aineisto oli naisvoittoinen. Apneakiskon protruusioastetta ei ollut raportoitu.

Ruotsalaisessa etenevässä tutkimuksessa «Marcussen L, Henriksen JE, Thygesen T. Do Mandibul...»2 tarkasteltiin KKTT-kuvantamisen avulla ylähengitysteiden ilmatilan volyymin muutosta apneakiskoa käyttävillä potilailla. Tutkimusryhmä koostui 44 potilaasta (31 miestä ja 13 naista), joilla oli diagnosoitu kuorsausta (simple snoring) tai lievä – keskivaikea obstruktiivinen uniapnea. Tutkimuksesta suljettiin pois potilaat, joilla oli diagnosoitu nenän obstruktio, leukanivelvaivoja, vaikea-asteinen parodontiitti, apikaalisia leesioita hampaistossa tai hyvin vajaalukuinen hampaisto. KKTT-kuvaus tehtiin potilaan ollessa selinmakuulla sekä kisko suussa ja ilman kiskoa. Leuan protruusioaste kisko suussa oli 70 % maksimaalisesta protruusiosta. AHI rekisteröitiin lähtötilanteessa ja 3 kuukautta kiskon käyttöönoton jälkeen. Tutkimusta varten nielun ilmatila jaettiin 5 horisontaaliseen tasoon, joiden avulla mitattiin sekä nielun poikkipinta-alat että ilmatilan volyymi.

Tulosten mukaan nielun ilmatilan totaalivolyymi kasvoi kiskohoidolla tasolta 22,9 ± 8,7 cm3 tasolle 26,7 ± 10,7 cm3 muutoksen ollessa merkitsevä (p < 0,001). Merkitsevät muutokset tapahtuivat erityisesti tasoilla 1 (velofarynx, p < 0,001), 2 (purentataso, p < 0,001) sekä tasolla 5 (taso menton, p < 0,005). AHI aleni apneakiskohoidolla lähtötilanteesta 15,8 ± 17,4 hengitystapahtumaa tuntia kohden tasolle 6,2 ± 9,8 (p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Nielun alueen kartiokeilatutkimusten vahvuutena voidaan pitää alueen 3D-tarkastelua kefalometrisen 2D-tutkimuksen sijaan. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että alaleukaa eteenpäin tuomalla ylähengitysteiden volyymi kasvaa ja laajenee nimenomaan lateraalisuuntaan ellipsin muotoisesti, mitä ei lateraalikallokuvauksilla voida todentaa. Lisäksi tämän tutkimuksen vahvuutena oli selinmakuulla otetut KKTT-kuvat, jolloin saadaan todenmukaisempi tieto nielun alueen ilmatilasta obstruktiivisesta uniapneasta kärsivien potilaiden osalta. Toki tulee huomioida, että valveilla otetuissa kuvauksissa funktionaalisten parametrien, kuten faryngeaalisen kollapsiteetin ja neuromuskulaaristen tekijöiden, unenaikasta vaikutusta ei voida tuloksissa huomioida.

Japanilaisessa tutkimuksessa «Furuhashi A, Yamada S, Shiomi T ym. Effective thre...»3 tarkasteltiin pään ja kaulan TT-tutkimuksen avulla apneakiskon vaikutusta ylähengitysteiden ilmatilaan. Tutkimusryhmä koostui 12 miehestä ja 3 naisesta, joilla oli diagnosoitu uniapnea (AHI > 5/tunti) ja patologista päiväaikaista väsyneisyyttä. Apneakiskohoidolla AHI oli alentunut tasolle < 10/tunti tai AHIn alenema oli > 50 % lähtötilanteesta. Tutkittujen BMI oli 24,4 ± 2,4 kg/m2 ja lähtötilanteen AHI 20,2 ± 11,8/tunti. Tutkimuksessa käytettiin monoblock-tyyppistä apneakiskoa, jossa leuan protruusioaste oli 70 %. CT-tutkimukset tehtiin selinmakuulla. Mittauksia varten nielun ilmatila oli jaettu 6 tasoon, joilta mitattiin pienin poikkipinta-ala. Nielun volyymin mittauksia varten rekonsturoitiin kolme 3D-ilmatilaa; taso 1 (totaali-ilmatila kovan suulaen ja epiglottiksen tason välillä), taso 2 (ilmatila kovan suulaen tason ja pehmeän suulaen kärjen tason välillä) ja taso 3 (pehmeän suulaen kärjen ja epiglottisen tasojen välinen ilmatila).

Apneakiskohoidon myötä ylähengitysteiden volyymi kasvoi merkitsevästi enemmän pehmeän suulaen tasolla (suurennussuhde 128,06 ± 37,86) verrattuna retrolinguaaliseen tilaan (98,63 ± 30,53) (p < 0,01).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimuksessa oli pieni aineisto. Etnisen alkuperän vuoksi kasvojen alueen rodulliset piirteet eroavat suomalaisesta aineistosta, minkä vuoksi sovellettavuus suomalaiseen väestöön jää kohtalaiseksi. Leuan eteenpäin tuonnin määrä kiskolla oli melko suuri tämän päivän suosituksiin nähden.

Kirjallisuutta

  1. Cossellu G, Biagi R, Sarcina M ym. Three-dimensional evaluation of upper airway in patients with obstructive sleep apnea syndrome during oral appliance therapy. J Craniofac Surg 2015;26:745-8 «PMID: 25974784»PubMed
  2. Marcussen L, Henriksen JE, Thygesen T. Do Mandibular Advancement Devices Influence Patients' Snoring and Obstructive Sleep Apnea? A Cone-Beam Computed Tomography Analysis of the Upper Airway Volume. J Oral Maxillofac Surg 2015;73:1816-26 «PMID: 25970514»PubMed
  3. Furuhashi A, Yamada S, Shiomi T ym. Effective three-dimensional evaluation analysis of upper airway form during oral appliance therapy in patients with obstructive sleep apnoea. J Oral Rehabil 2013;40:582-9 «PMID: 23692649»PubMed