Takaisin

Apneakisko ja CPAP-yhdistelmähoidot

Näytönastekatsaukset
Riitta Pahkala
22.3.2017

Näytön aste: C

Apneakiskon käyttö CPAP-laitehoidon tukena saattaa auttaa alentamaan CPAP-laitteen optimaalista painetasoa potilailla, joille CPAP-laite korkean paineen vuoksi yksistään ei sovellu.

Etenevässä tutkimuksessa «El-Solh AA, Moitheennazima B, Akinnusi ME ym. Comb...»1 arvioitiin yhdistelmäterapian (apneakisko ja n-CPAP) vaikutusta apneahypopnea-indeksiin, unenaikaiseen happisaturatiotasoon ja päiväaikaiseen uneliaisuuteen (Epworth sleepiness scale, ESS). Tutkimukseen osallistui 6 miestä ja 4 naista, joiden obstruktiivinen uniapneatauti oli lievää – vaikeaa. Tutkitut eivät olleet soveltuneet CPAP-laitehoitoon korkean painetason vuoksi. Myös pelkällä apneakiskohoidolla riittävää terapeuttista hoitotasoa ei ollut saavutettu (jäännös AHI ≥ 5/tunti). Tutkittujen keskimääräinen BMI oli 26,9 kg/m2, eikä kenelläkään heistä ollut CPAP-laitteen käyttöä estävää nenän obstruktiota tai allergiaa. Ennen kojeiden yhdistelmäkäyttöä potilaat pidättäytyivät apneakiskon käytöstä viikon ajan.

Lähtötilanne rekisteröitiin yöpolygrafian avulla potilaiden käyttäessä itsesäätyvää n-CPAP-laitetta. Tämän jälkeen tilanne rekisteröitiin 3 peräkkäisenä yönä potilaiden käyttäessä yhdistettyä n-CPAP + apneakisko -hoitoa. Tulokset osoittivat, että yhdistelmähoidolla optimaalinen CPAP-hoidon painetaso unenaikaisten obstruktioiden eliminoimiseksi aleni tasolta 9,4 ± 2,3 tasolle 7,3 ± 1,4 cm H2O (p = 0,001). Jäännös-AHI puolestaan aleni yhdistelmähoidolla tasolta 11,2 ± 3,9 tasolle 3,4 ± 1,5 (p < 0,001). Edelleen yhdistelmähoidolla happidesaturaatioiden määrä ja päiväaikainen uneliaisuus vähenivät merkitsevästi (p < 0,001 sekä p = 0,007).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Pienen tutkimusaineiston vuoksi tuloksia voidaan pitää vain suuntaa-antavina. Apneakiskon käyttö CPAP-hoidon tukena mahdollistaa alhaisemman terapeuttisen painetason CPAP-hoidossa, millä voidaan lisätä potilaan hoitomyöntyvyyttä ja vähentää CPAP-laitehoitoon liittyviä haittavaikutuksia.

Havainnoivassa tutkimuksessa «Borel JC, Gakwaya S, Masse JF ym. Impact of CPAP i...»2tarkasteltiin ylähengitysteiden mekaanisia ominaisuuksia (flow, faryngeaalinen paine sekä resistenssi) CPAP-hoidon aikana käyttäen palleahermon stimulaattoria. Tutkimuksessa edellä mainittuja ominaisuuksia tarkasteltiin naso-, velo- ja orofaryngeaalitasoilta käytettäessä satunnaistetussa järjestyksessä 3 eri hoitomodaliteettia: nenä-suumaskia (ONM), nenämaskia (NM) sekä kombinoitua nenämaskia ja apneakiskoa. Tutkimusaineisto koostui 11 henkilöstä (3 naista, 8 miestä), joilla oli vaikea-asteinen obstruktiivinen uniapnea ilman neurologisia tai kardiologisia sairauksia tai kroonisia hengityssairauksia. Heille ei myöskään ollut tehty ylähengitysteitä avartavaa kirurgiaa, eikä heillä ollut hammaslääketieteellisiä vasta-aiheita apneakiskon käytölle. Kaikki potilaat olivat ylipainoisia (BMI 35,5 ± 6,4 kg/m2). Rekisteröinti tehtiin puoli-istuvassa asennossa katetrin avulla. Tutkimus toteutettiin 3 eri CPAP-painetasolla (6,8 ja 10 cmH2O).

Tulosten mukaan maksimaalinen flow oli CPAP-painetasosta riippumatta suurempi yhdistelmälaitetta käyttävillä kuin nenä-suumaskin käyttäjillä. Velofaryngeaalinen resistenssi oli korkeampi sekä ONM- että NM-potilailla kuin kombilaitetta käyttävillä, ja orofaryngeaalinen resistenssi puolestaan oli korkeampi ONM-käyttäjillä kuin nenämaskin käyttäjillä. Näin ollen yhdistelmähoidolla voitaneen alentaa CPAP-hoidon optimaalista painetasoa ja lisäksi vähentää suun kautta tulevaa ilmavuotoa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: RCT-tutkimuksia aiheesta ei ole. Tutkimusaineisto oli pieni ja liitännäissairauksien suhteen valikoitunut. Tutkimusasetelma oli kokeellinen, mutta tutkimustulosta voitaneen pitää kliinisesti suuntaa-antavana. Apneakiskon ja nenämaskin yhdistelmäkäytöllä voitaneen alentaa velofaryngeaalista ilmavirran vastusta ja siten CPAP-laitteen terapeuttista painetasoa. Edelleen kojeen ylä- ja alaosan liittäminen toisiinsa intermaksillaarikumivetojen avulla vähentää suun kautta tapahtuvaa ilmavirran vuotoa. Sovellettavuus suomalaiseen väestöön on kohtalainen erityisesti ylipainoisten, vaikea-asteista obstruktiivista uniapneaa sairastavien aikuisten osalta.

Kirjallisuutta

  1. El-Solh AA, Moitheennazima B, Akinnusi ME ym. Combined oral appliance and positive airway pressure therapy for obstructive sleep apnea: a pilot study. Sleep Breath 2011;15:203-8 «PMID: 21063793»PubMed
  2. Borel JC, Gakwaya S, Masse JF ym. Impact of CPAP interface and mandibular advancement device on upper airway mechanical properties assessed with phrenic nerve stimulation in sleep apnea patients. Respir Physiol Neurobiol 2012;183:170-6 «PMID: 22772315»PubMed