Takaisin

Itsesäätyvä CPAP-laite ja uniapneapotilaan päiväväsymys

Näytönastekatsaukset
Tarja Saaresranta
25.11.2016

Näytön aste: A

Vakiopaineinen CPAP-laite on vähintään yhtä tehokas kuin itsesäätyvä laite subjektiivisen päiväväsymyksen hoidossa.

Cochrane-katsauksessa vuodelta 2004 «Haniffa M, Lasserson TJ, Smith I. Interventions to...»1 selvitettiin, onko hoitoon sitoutumisessa eroja käytettäessä uniapnean hoitoon itsesäätyvää CPAP-laitetta (auto-CPAP) ja vakiopaineista CPAP-laitetta. Katsauksessa sekundaarisina päätetapahtumina arvioitiin hoitomuotojen vaikutusta ESS-pisteillä (ESS = Epworth Sleepiness Scale) arvioituun subjektiiviseen päiväväsymykseen, elämänlaatumittareihin ja uniapnean löydöksiin. Katsauksessa oli mukana 13 satunnaistettua tutkimusta vuosilta 1996–2003. Näistä 9 tutkimuksessa oli arvioitu hoidon vaikutusta ESS-pistemäärään. 4 tutkimuksessa potilaat oli satunnaistettu rinnakkaisiin hoitoryhmiin (91 potilasta itsesäätyvässä ja 87 vakiopaineryhmissä) ja 5 oli vaihtovuoroinen asetelma (154 potilasta).

Rinnakkaisryhmätutkimuksissa keskimääräinen ESS-pistemäärä auto-CPAP-ryhmässä vaihteli välillä 5,6–7 ja vakiopaine-CPAP-ryhmässä välillä 5,6–8,6; keskimääräinen ero (WMD) (95 % luottamusväli) oli -0,52 (-1,77–0,73) itsesäätyvää laitetta käyttävien hyväksi, ero ei ollut merkitsevä. Vaihtovuoroisissa tutkimuksissa ESS-pistemäärän ero auto-CPAP- ja vakiopaine-CPAP-hoitojen aikana vaihteli välillä -1,0 ja 1 välillä, keskimääräinen ero (95 % luottamusväli) oli -0,36 (-1,67–0,96) auto-CPAP:n hyväksi (NS).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: ESS-pistemäärän perusteella arvioituna CPAP-hoito vakiopainelaitteella on yhtä tehokasta kuin itsesäätyvällä laitteella. Tutkimukset olivat keskenään heterogeenisiä, mikä huonontaa yleistettävyyttä.

Kanadassa tehty meta-analyysi vuodelta 2004 «Ayas NT, Patel SR, Malhotra A ym. Auto-titrating v...»2 selvitti, kuinka auto-CPAP vähentää AHIa ja väsymystä vakiopaine-CPAP-hoitoon verrattuna. Meta-analyysissa oli mukana 9 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (282 potilasta), joista 5 tutkimuksessa oli selvitetty hoitomuotojen vaikutusta ESS-pistemäärän; näistä 4 oli mukana Cochrane-katsauksessa «Haniffa M, Lasserson TJ, Smith I. Interventions to...»1.

Hoito itsesäätyvällä laitteella ei tuonut merkitsevää etua vakiopainehoitoon verrattuna väsymyksen osalta: keskimääräinen ero ESS-pisteissä auto-CPAP- ja vakiopaine-CPAP-hoitojen välillä oli -0,56 (95 % luottamusväli -1,4–0,3). Myöskään AHIn osalta ei ollut eroa eri hoitomuotojen välillä. Itsesäätyvää laitetta käytettäessä keskimääräinen painetaso oli 2,2 cmH2O pienempi kuin vakiopainehoidon aikana.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Uniapnea ja väsymys hoituvat yhtä hyvin itsesäätyvällä ja vakiopainelaitteella.

Cochrane-katsaus vuodelta 2009 «Smith I, Lasserson TJ. Pressure modification for i...»3 selvitti, onko potilaiden hoitomyöntyvyydessä eroa itsesäätyvää CPAP-laitetta (auto-CPAP) tai C-Flex-toimintoista CPAP-laitetta tai kaksoispaineventilaattoria ja vakiopaineista CPAP-laitetta käytettäessä; toissijaisena arvioitiin hoidon vaikutusta päiväaikaiseen uneliaisuuteen ESS-pisteillä mitattuna. Katsauksessa oli mukana 45 satunnaistettua tutkimusta, joissa oli mukana yhteensä 1 874 potilasta.

Auto-CPAP-tutkimuksissa (30 tutkimusta, joissa 1 136 osallistujaa) havaittiin vaihtovuoroisissa tutkimuksissa ESS-pisteissä 0,64 yksikön (95 % luottamusväli -0,12 – 1,16) ero itsesäätyvän CPAP:n hyväksi, mutta eron kliininen merkitys on kyseenalaista. Rinnakkaisryhmien tutkimuksissa ero ei ollut merkitsevä. C-Flex-laitetta tai kaksoispaineventilaattoria käyttävien ESS-pisteitä ei raportoitu.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Väsymys väheni tilastollisesti enemmän itsesäätyvällä laitteella, mutta kliinisesti ero tuskin on merkitsevä.

Meta-analyysissä vuodelta 2012 «Xu T, Li T, Wei D ym. Effect of automatic versus f...»4 selvitettiin itsesäätyvän ja vakiopaineisen CPAP:in hoitomyöntyvyyden eroa, toissijaisesti päiväväsymystä ESS-pisteillä mitattuna. Tutkimuksia oli 19 ja niissä 845 potilasta. ESS-pisteillä mitattuna päiväväsymyksessä ei ollut eroa vakiopaineisella tai itsesäätyvällä CPAP-laitteella hoidetuilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Väsymys hoitui yhtä hyvin vakiopaineisella ja itsesäätyvällä CPAP-laitteella.

Toisessa meta-analyysissä vuodelta 2012 «Ip S, D'Ambrosio C, Patel K ym. Auto-titrating ver...»5 oli mukana 24 satunnaistettua tutkimusta, joissa ensisijaisesti tutkittiin hoitomyöntyvyyttä ja toissijaisesti päiväväsymystä ESS-pisteillä arvioituna. Näistä 22 tutkimusta raportoi ESS-pisteet; näistä 20:ssa ei havaittu eroa itsesäätyvän ja vakiopaineisen CPAP-laitteen välillä, mutta 2 tutkimuksessa ESS-pisteet pienenivät. Kaiken kaikkiaan itsesäätyvä CPAP-laite pienensi ESS-pisteitä vakiopaineiseen laitteeseen verrattuna (-0,48; 95 % luottamusväli -0,81 – -0,015, p = 0,005).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Väsymys väheni tilastollisesti enemmän itsesäätyvällä laitteella, mutta kliinisesti ero tuskin on merkitsevä. Seuranta-aika oli lyhyt ja tutkimuksista suljettiin yleensä pois potilaat, joilla oli merkittävää liitännäissairastavuutta, joten sovellettavuus suureen osaan uniapneapotilaista on rajoittunutta.

Kirjallisuutta

 1. Haniffa M, Lasserson TJ, Smith I. Interventions to improve compliance with continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnoea. Cochrane Database Syst Rev 2004;:CD003531 «PMID: 15495057»PubMed
 2. Ayas NT, Patel SR, Malhotra A ym. Auto-titrating versus standard continuous positive airway pressure for the treatment of obstructive sleep apnea: results of a meta-analysis. Sleep 2004;27:249-53 «PMID: 15124718»PubMed
 3. Smith I, Lasserson TJ. Pressure modification for improving usage of continuous positive airway pressure machines in adults with obstructive sleep apnoea. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD003531 «PMID: 19821310»PubMed
 4. Xu T, Li T, Wei D ym. Effect of automatic versus fixed continuous positive airway pressure for the treatment of obstructive sleep apnea: an up-to-date meta-analysis. Sleep Breath 2012;16:1017-26 «PMID: 22139138»PubMed
 5. Ip S, D'Ambrosio C, Patel K ym. Auto-titrating versus fixed continuous positive airway pressure for the treatment of obstructive sleep apnea: a systematic review with meta-analyses. Syst Rev 2012;1:20 «PMID: 22587875»PubMed