Takaisin

Monitasoradiotaajuuskirurgia (RFA) uniapnean hoidossa

Näytönastekatsaukset
Juha Seppä ja tarkistanut 22.1.2017 Juha Seppä
22.1.2017

Näytön aste: B

Nielun alueen monitasoradiotaajuuskirurgia (RFA) voi vähentää oireita ja parantaa elämänlaatua lievän – keskivaikean uniapnean hoidossa, mutta 2–5 kuukauden mittaisessa seurannassa sillä ei liene vaikutusta AHIin.

(TC)RFA:ssa (temperature controlled radiofrequency thermal ablation) radiotaajuusvärähtely aiheuttaa kudosten lämpenemisen ja myöhemmin kutistumisen ja arpeutumisen.

Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Woodson BT, Steward DL, Weaver EM ym. A randomized...»1vertailtiin kielen kannan ja pehmeän suulaen RFA(TCRFTA)-hoitoa CPAP-hoitoon ja lume-RFTA:han. Jokaisessa kolmessa ryhmässä oli mukana 30 lievästä – keskivaikeasta uniapneasta (AHI 10–30) kärsivää potilasta. Yhteensä potilaita oli 90, joista miehiä oli 78 %. RFA-hoidot annettiin kielen kantaan 5 kertaa ja pehmeään suulakeen 2 kertaa. Lumeryhmän potilaat saivat kukin 3 hoitoa ja niitä edeltävää puudutusta, mutta kudoksiin ei johdettu radiotaajuusvärähtelyä. Seurantatutkimukset voitiin tehdä yhteensä 80 potilaalle 2–5 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta.

Oireet ja elämänlaatu paranivat RFA-ryhmässä merkitsevästi verrattuna lumeryhmään (P = 0,005). AHIn muutoksissa ei ollut eroa (P = 0,34). CPAP-ryhmässä AHI aleni merkitsevästi enemmän verrattuna RFA-ryhmään, mutta oireissa ja elämänlaadussa ei ollut eroja CPAP- ja RFA-ryhmien välillä. Silti molemmissa ryhmissä muutokset parempaan suuntaan olivat merkitseviä verrattuna lähtötasoihin. CPAP-ryhmän elämänlaatu parani merkitsevästi lumeryhmään verrattuna (P < 0,05).

Kirjoittajien mielestä kielen kannan ja pehmeän suulaen RFA-hoito voi olla vaihtoehto lievästä – keskivaikeasta uniapneasta kärsiville potilaille, mikäli he kieltäytyvät CPAP-hoidosta, eivät saa siitä riittävää apua tai hoitomyöntyvyys CPAP:lle on huono.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksessa oli lyhyt ja vaihteleva seuranta-aika.

Kirjallisuutta

  1. Woodson BT, Steward DL, Weaver EM ym. A randomized trial of temperature-controlled radiofrequency, continuous positive airway pressure, and placebo for obstructive sleep apnea syndrome. Otolaryngol Head Neck Surg 2003;128:848-61 «PMID: 12825037»PubMed