Takaisin

Yksivaiheinen radiotaajuuskirurgia uniapnean hoidossa

Näytönastekatsaukset
Juha Seppä ja tarkistanut 22.1.2017 Juha Seppä
22.11.2010

Näytön aste: C

Pehmeän suulaen yksivaiheinen radiotaajuuskirurgia ei näyttäisi tehoavan lievässa uniapneassa.

Satunnaistetussa kontrolloidussa suomalaisessa tutkimuksessa «Bäck LJ, Liukko T, Rantanen I ym. Radiofrequency s...»1 verrattiin yksivaiheisen radiotaajuuskirurgian (RFA) tehoa lumehoitoon lievässä uniapneassa. Tutkimukseen otettiin 30–65-vuotiaita apneapotilaita, joiden AHI oli 5–15 ja BMI < 35 kg/m2 ja lisäksi todettiin huomattavaa subjektiivista päiväväsymystä (ESS vaihteli 3–21 tutkimuksen alussa). Kaikilla mukaan otetuilla oli kokeiltu konservatiivista hoitoa (painon hallinta, asentohoito, alkoholin ja sedatiivien välttäminen) ainakin 1 vuoden ajan ennen tutkimusta. Kliinisen tutkimuksen perusteella mukaan otettiin vain potilaat, joilla hengitystieahtaumaa epäiltiin pehmeän suulaen alueella. Potilaat, joilla todettiin muiden ylähengitysteiden alueiden rakenteellisia poikkeamia, suljettiin pois.

Tutkimukseen kelpuutettiin 32 potilasta (kaikki miehiä), jotka satunnaistettiin pehmeän suulaen yksivaiheiseen RFA-hoitoon (17) tai lumehoitoon (15). Molemmissa ryhmissä puudutus oli samanlainen, ja RF-neulaelektrodi vietiin jokaisella potilaalla 5 eri kohtaan, mutta lumeryhmässä radiotaajuusvirtaa ei johdettu kudokseen.

Hoito oli hyvin siedettyä. Alussa oli turvotuksen tunnetta ja kipua. 4 kuukauden kuluttua toimenpiteestä yhdelläkään potilaalla kummastakaan ryhmästä ei todettu toimenpiteeseen liittyviä komplikaatioita. Toimenpiteiden jälkeen seuranta-aika oli 6 kuukautta.

Kummassakaan tutkimusryhmässä ei todettu merkitseviä muutoksia objektiivisissa löydöksissä (AHI) eikä subjektiivisissa oireissa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Bäck LJ, Liukko T, Rantanen I ym. Radiofrequency s...»1: Suomalainen tutkimus. Kirjoittajat eivät suosittele pehmeän yhden vaiheen suulaen RFA-hoitoa lievän uniapnean hoitoon. Tutkimuspotilaiden keskimääräinen BMI ennen toimenpidettä oli 29 kg/m2 eli mukana ollut reilusti ylipainoisia potilaita, mikä voi vaikuttaa hoidon tehottomuuteen.

Kirjallisuutta

  1. Bäck LJ, Liukko T, Rantanen I ym. Radiofrequency surgery of the soft palate in the treatment of mild obstructive sleep apnea is not effective as a single-stage procedure: A randomized single-blinded placebo-controlled trial. Laryngoscope 2009;119:1621-7 «PMID: 19504550»PubMed