Takaisin Tulosta

Syöpä ja uniapnea

Lisätietoa aiheesta
Ulla Anttalainen
4.4.2017
Taulukko 1.
Tekijät (viite) Asetelma Potilasmäärä (n) Miehet (M)Naiset (N) Ikä (v) BMI(NA = ei tiedossa) Tulos Kommentit
Syöpä, uniapnea ja kuolleisuus
Nieto ym.
2012 «Nieto FJ, Peppard PE, Young T ym. Sleep-disordered...»1
(Wisconsin Sleep Cohort)
Populaatiotutkimus, seuranta-aika 22 vuotta 1 522
(syöpäkuolemia 50)
M = 839
N = 683
48 30 Uniapnean vaikeutuessa AHIlla ja HI:llä katsottuna, syöpäkuolleisuus lisääntyi (HR 1,1–8,6). HI:llä voimakkaampi yhteys. Ikä, BMI, sukupuoli, tupakointi, fyysinen aktiivisuus, alkoholinkäyttö, koulutus, diabetes, lantion ympärysmitta ja unen pituus kontrolloitu tutkimuksessa. Löydökset vahvempia normaalipainoisilla vs. ylipainoiset tai ei-uneliailla vs. uneliaat.
Martinez-Garcia ym.
2014 «Martínez-García MA, Campos-Rodriguez F, Durán-Cant...»2
(Spanish Sleep Network)
Monikeskustutkimus, retrospektiivinen, epäily uniapneasta, seuranta-aika 4,5 vuotta 5 427 (syöpäkuolemia 90) M = 3 535
N = 1 892
54 31–35 (eri ryhmät) AHIlla mitattuna ei yhteyttä syöpäkuolemiin, mutta HI:lla katsottuna syöpäkuolleisuus lisääntyi HI:n kasvaessa (HR 1,2) Ikä, BMI, sukupuoli, tupakointi, alkoholinkäyttö vakioituja. Tulos sama sukupuolesta riippumatta, mutta vähintään 65-vuotiailla ei syöpäkuolemariskiä, mutta alle 65-vuotiailla riski tuli esille
Marshall ym. 2014 «Marshall NS, Wong KK, Cullen SR ym. Sleep apnea an...»3
(Busselton Health Study)
Retrospektiivinen populaatiokohorttitutkimus, seuranta-aika 20 vuotta 397 (syöpäkuolemia 39) M = 293
N = 104
40–65 26–34 (eri ryhmät) RDI yli 15/h nosti syöpäkuolleisuusriskiä 3,4-kertaiseksi vs. RDI alle 5/h Ikä, BMI, sukupuoli, tupakointi ja lantion ympärysmitta vakioituna
Syöpä, uniapnea ja insidenssi
Campos-Rodriquez ym. 2013 «Campos-Rodriguez F, Martinez-Garcia MA, Martinez M...»4
(Spanish Sleep Network)
Kliininen monikeskustutkimus, retrospektiivinen, uniapneaepäilypotilaita, seuranta-aika 4,5 vuotta 4 910 (uusia syöpiä 261) M = 3 276
N = 1 634
51–57 30–33 (eri ryhmissä) AHIlla mitattuna ei yhteyttä syövän insidenssiin, mutta HI:n kasvaessa kasvava syöpäinsidenssi esiin alle 65-vuotiailla miehillä. Merkitsevä löydös AHIlla syövän insidenssiin alle 65-vuotiailla.
Ikä, BMI, sukupuoli, tupakointi, alkoholinkäyttö vakioituna.
Christensen ym. 2013 «Christensen AS, Clark A, Salo P ym. Symptoms of sl...»5
(Copenhagen City Heart Study)
Populaatiopohjainen, prospektiivinen, seuranta-aika 13 vuotta 8 783 (uusia syöpiä 1 985) M = 3 923
N = 4 860
57 26 Kuorsauksella ei todettu yhteyttä syövän insidenssiin Kuorsaus kyselytutkimuksella. Ikä, BMI, sukupuoli, siviilisääty, koulutus, fyysinen aktiivisuus, tupakointi ja alkoholinkäyttö vakioitu.
Marshall ym. 2014 «Marshall NS, Wong KK, Cullen SR ym. Sleep apnea an...»3
(Busselton Health Study)
Retrospektiivinen populaatiokohorttitutkimus, seuranta-aika 20 vuotta 397 (uusia syöpiä 125) M = 293
N = 104
40–65 26–34 (eri ryhmät) RDI yli 15/h nosti syöpäinsidenssin 2,5-kertaiseksi vs. RDI alle 5/h Ikä, BMI, sukupuoli, tupakointi ja lantion ympärysmitta vakioituna
Rekisteriperusteiset tutkimukset insidenssiin
Kendzerska ym. 2014 «Kendzerska T, Leung RS, Hawker G ym. Obstructive s...»6
(Kanada)
Kliininen, retrospektiivinen, sähköinen terveysrekisteriperusteinen, seuranta-aika 7,8 vuotta 9 629 (uusia syöpiä 627) M = 5974
N = 3655
48 29 AHIlla ja HI:lla mitattuna EI yhteyttä syövän insidenssiin Ikä, BMI, sukupuoli ja tupakointi vakioitu.
Chen ja Hwang 2014 «Chen JC, Hwang JH. Sleep apnea increased incidence...»7
(Taiwan)
Kliininen, retrospektiivinen, sähköinen terveysrekisteriperusteinen, seuranta-aika 10 vuotta 92 220 (uusia CNS syöpiä 38) M = 61 787
N = 30 433
38 NA SDB oireilla mitattuna yhteys CNS-syövän insidenssiin oli 1–5-kertainen ja OSA + insomnia -potilailla 2,2-kertainen verrokkeihin verrattuna Ikä, sukupuoli ja liitännäissairaudet vakioitu. Ei vakiointia BMI:n ja tupakoinnin suhteen.
OSA:n kirurginen hoito hävitti yhteyden CNS-syöpiin.
Chang ym. 2014 «Chang WP, Liu ME, Chang WC ym. Sleep apnea and the...»8
(Taiwan)
Kliininen, uniapneapotilaita, retrospektiivinen, sähköinen terveysrekisteriperusteinen, seuranta-aika 5 vuotta 846 (uusia rintasyöpiä 46) M = 0
N = 846
yli 29 NA Rintasyöpäriski oli 2 kertaa korkeampi OSA-potilailla kuin verrokeilla

Uniapnean ja syövän tai syöpäkuolemien yhteyttä on tutkittu vielä vähän. Vuonna 2016 CHESTissä julkaistiin espanjalaisten tekemä katsausanalyysi «Martínez-García MÁ, Campos-Rodriguez F, Barbé F. C...»9, johon oli otettu mukaan 9 tutkimusta (poissulkien eläintutkimukset) uniapnean ja syövän ilmaantuvuudesta ja syöpäkuolleisuudesta. Syövän ilmaantuvuutta uniapneaa sairastavilla oli tutkittu 6 tutkimuksessa, syöpäkuolemia uniapneapotilailla 3 tutkimuksessa ja uniapnean ilmaantuvuutta syöpäpotilailla yhd1essä tutkimuksessa, sekä 2 rekisteritutkimuksessa oli katsottu pelkästään keskushermostoperäisten tai rintasyövän ilmaantuvuutta. Tutkimukset olivat yhtä lukuun ottamatta takenevia tutkimuksia, joita ei oltu alkujaan suunniteltu uniapnean ja syövän yhteyksien etsimiseen. Yhteensä tutkittavien kokonaismäärä oli 55 138 (N = 56–92220, vaihteluväli eri tutkimuksissa), joka oli riittävän iso kaikkien syöpien yhteistarkasteluun, mutta ei silti riittävä eri syöpälajien erottamiseen. Seuranta-ajat vaihtelivat 4,5–20 vuoden väliltä. Tutkimukset oli tehty eri kansalaisuuden omaavista henkilöistä, ja tulokset eivät juurikaan eronneet sen suhteen toisistaan. Katsausanalyysin 9 tutkimuksesta 7:ssä oli todettavissa merkitsevä yhteys uniapnean ja syövän insidenssin tai syöpäkuolemien välillä, ja 2:ssa tätä yhteyttä ei todettu. Tutkimusasetelmat olivat erilaisia näissä tutkimuksissa: osassa ei AHIn lisäksi katsottu happisaturaatiota tai ODI-arvoja lainkaan, osa käytti oirekyselyjä uniapnean diagnosoimiseksi, osassa käytettiin rekisteritietoja lähteenä ja eri sekoittavia tekijöitä oli käytetty eri tutkimuksissa. Näin ollen tutkimukset eivät olleet yhdenvertaisia keskenään.

Vuoden 2015 meta-analyysissä «Palamaner Subash Shantha G, Kumar AA, Cheskin LJ y...»10 oli mukana 5 tutkimusta, joissa analysoitiin syövän insidenssiä uniapneapotilailla. Uniapnean vaikeusastetta kuvaamaan oli käytetty AHI- tai RDI-indeksiä. Meta-analyysissä oli mukana 34 848 uniapneapotilasta ja 77 380 verrokkia, joilla ei ollut uniapneaa. Tutkimukset oli tehty vuosien 2013–2014 aikana, ja ne olivat retrospektiivisiä kohorttitutkimuksia. Tutkimusmaat olivat Espanja, Australia, Kanada ja Taiwan. Seuranta-ajat vaihtelivat 4,5–20 vuoden väliltä. Uusia syöpätapauksia tuli seuranta-aikana kaikkiaan 764 potilaalle, joista 574 oli uniapneapotilaita ja 290 verrokkeja ilman uniapneaa. Syövän ilmaantuvuusriski RR 1,53 (95 % luottamusväli 1,31–1,79, p < 0,001). Kun sekoittavia tekijöitä, kuten ikä, sukupuoli, lihavuus, tupakointi ja alkoholin käyttö, vakioitiin, syövän ilmaantuvuusriski pieneni, mutta säilyi kuitenkin merkitsevänä eli RR 1,40 (95 % luottamusväli 1,01–1,95, p = 0,04).

Uniapnea voinee olla riskitekijä huonoennusteisempaan syöpään tai suurempaan riskiin saada syöpä, mutta selkeää syy-seuraussuhdetta ei voida varmistaa. Erityisesti alle 65-vuotiaat ja mahdollisesti miespuoliset uniapneapotilaat ovat suuremmassa riskissä. Prospektiivisia tutkimuksia tarvitaan lisää.

Kirjallisuutta

  1. Nieto FJ, Peppard PE, Young T ym. Sleep-disordered breathing and cancer mortality: results from the Wisconsin Sleep Cohort Study. Am J Respir Crit Care Med 2012;186:190-4 «PMID: 22610391»PubMed
  2. Martínez-García MA, Campos-Rodriguez F, Durán-Cantolla J ym. Obstructive sleep apnea is associated with cancer mortality in younger patients. Sleep Med 2014;15:742-8 «PMID: 24907033»PubMed
  3. Marshall NS, Wong KK, Cullen SR ym. Sleep apnea and 20-year follow-up for all-cause mortality, stroke, and cancer incidence and mortality in the Busselton Health Study cohort. J Clin Sleep Med 2014;10:355-62 «PMID: 24733978»PubMed
  4. Campos-Rodriguez F, Martinez-Garcia MA, Martinez M ym. Association between obstructive sleep apnea and cancer incidence in a large multicenter Spanish cohort. Am J Respir Crit Care Med 2013;187:99-105 «PMID: 23155146»PubMed
  5. Christensen AS, Clark A, Salo P ym. Symptoms of sleep disordered breathing and risk of cancer: a prospective cohort study. Sleep 2013;36:1429-35 «PMID: 24082302»PubMed
  6. Kendzerska T, Leung RS, Hawker G ym. Obstructive sleep apnea and the prevalence and incidence of cancer. CMAJ 2014;186:985-92 «PMID: 25096668»PubMed
  7. Chen JC, Hwang JH. Sleep apnea increased incidence of primary central nervous system cancers: a nationwide cohort study. Sleep Med 2014;15:749-54 «PMID: 24891080»PubMed
  8. Chang WP, Liu ME, Chang WC ym. Sleep apnea and the subsequent risk of breast cancer in women: a nationwide population-based cohort study. Sleep Med 2014;15:1016-20 «PMID: 25085620»PubMed
  9. Martínez-García MÁ, Campos-Rodriguez F, Barbé F. Cancer and OSA: Current Evidence From Human Studies. Chest 2016;150:451-63
  10. Palamaner Subash Shantha G, Kumar AA, Cheskin LJ ym. Association between sleep-disordered breathing, obstructive sleep apnea, and cancer incidence: a systematic review and meta-analysis. Sleep Med 2015;16:1289-94 «PMID: 26212231»PubMed